10
Bar hinsaagu tane Krais, iou manga sip be God na halon ira Israel ma iou saasaring hobi. Ma iou gil hobi kinong i tale iou be ni hinawas palai ma ra tutuno be di manga gaas ura murmur God. Iesene no nudi bala gaas paile tut huat ta ira minanes. Hokakarek, di ga walar be di na gil no nudi ngas iat be God na kure be di takados ra matmataan tana. Ma di ga walar hobi kinong pa di gale nunure be i hohaam be God na kure be tikenong i takados ra matmataan tana. Io kaie, pa di gale hanapu di tano ngas ing God i mur ura kurkure be tikenong i takados. Ma hokakarek, Krais aie no haphapatam ta ira harkurai tane Moses. Io kaie, i tale be God na kure be di bakut ing di nurnur, di takados ra matmataan tana.
Iga manga tale be Israel na nurnur tano hininaawas tane God iesene pa di gale bala leh ie, ma di ing pa dile Israel balik di ga nurnur tana.
+Ing hobi bileng, Moses ga pakpakat uta ikino linge be i hohaam be God na kure be tikenong i takados ra matmataan tana ing be i taram ira harkurai tane Moses. Iga pakat be, “No turadi nong i gil haruatne kakarek ra harkurai na lon ta kakarek ra harkurai.” +Iesene be God i kure be tikenong i takados ra matmataan tana kinong ite nurnur um, io, ikinong i haruat tano nianga tane God di ga pakat ie ing i tange be, “Waak u lilik tano tingam be, ‘Nesi na hanahut utuma ra mawe?’ ” Ing be u lilik hobi i hoke be u te tange be dait supi ter be tikenong na lamus hasur Krais metuma nalu. “Ma waak u lilik tano tingam bileng be, ‘Nesi na hanasur utusu napu?’ ” Ing be u lilik hobi i hoke be u te tange be dait supi ter be tikenong na lamus haut Krais metusu ra minat. Iesene be God na kure be tikenong i takados tano nuno nurnur, io, ikinong i haruat ma no nianga tane God ing i tange be, “No hininaawas tane God ike hutate ugo. I kis ter kaia tano hoom ma ike naramon tano katim.” Ma ikin iat no hininaawas ing mem la harpir ma ie, ikino hininaawas ing i tange be dait na nurnur. Ma i tutuno be no hininaawas ike hutate ugo kinong be ing nu ianga palai ma no hoom be Jisas aie no Watong ma be nu nurnur ma no katim be God ga hatut haut ie sukun ra minat, io, God na halon ugo. 10 Hokakarek, no katim, aie nong u nurnur ma ie, kaie God ge kure be nu takados ra matmataan tana. Ma no hoom, aie nong u ianga palai ma ie, kaie God ge halon ugo. 11  +Ma i palai be ikin i tutuno kinong di ga pakat be, “Nesi tikenong i nurnur tana pai nale kis ra hirhir.” 12  +Ma i ngan hobi ta di bakut kinong pata ta mesmes ta di ira Iudeia ma di ing pa dile Iudeia. Ikino Watong iat aie no Watong ta ira turadi bakut nong na manga haidane burung di bakut ing di tato tana be na halon di. 13  +I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be, “Di bakut ing di na tato iou, no Watong, be ni halon di, iou ni gil haruatne.”
14 Io kaie, di tale hohaam be di na tato ie be na halon di ing pa dile nurnur tana? Ma di na nurnur tana hohaam be ing pa dile hadade ie? Ma di na hadade ie hohaam ing be pata tari ura harpir? 15  +Ma di na harpir hohaam ing be pa dile tule di? I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be, “I manga maririsuan no hinanawat ta dong ing di kap hawat ra tahut na hininaawas ta ira bilai na linge!”
16  +Iesene pata be di bakut ira Israel di ga bala leh no tahut na hininaawas. Ma ikin i palai kinong Aisaia ga tange be, “No Watong, nesi um te nurnur tano numem hininaawas?” 17 Io kaie um, no nurnur i tahuat leh ing di hadade no hininaawas, ma di hadade no hininaawas ing di hadade no harpir tane Krais. 18  +Iesene i tale be ni tiri be, a tutuno, i nanaas be pa di gale hadade, naka? Pata. A tutuno sakit di ga hadade ie. I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Ira inga di te hana harbasie tano ula hanuo bakut.
Ira nudi nianga te hana harsakit ter ta ira ngusno ta ira tamtaman.”
19  +Iesene iou tange be a tutuno sakit Israel ga palai. Hoke Moses ga huo ira nianga God ga tange horek:
“Iou ni papalim ma di ing pata be tike huntunana tutuno ma iou ni hasungsung mu hobi be mu na lilik saasa ta di ma mu na kalak no nudi mangana kinkinis.
Iou ni hangalngaluan mu ing iou gil ira nugu gingilaan tupas no huntunana ing pata ta palpalai ta di.”
20  +Io, ne Aisaia ga bala mase be iga hinawas ta ira nianga God ga tange horek:
“Di ing pa di gale sisilih utagu, di ga nes leh iou.
Ma iou ga hamanis hapalaine iou ta di ing pa di gale tiri utagu.”
21  +Iesene uta ira Israel balik,
“Taitus ira bungbung bakut iou la sasangaho ter ta mu ira ul ba,
mu ira matanabar na tabuna taram nianga.”
+ 10:5 WkP 18:5 + 10:6 Lo 30:12-14 + 10:11 Ais 28:16 + 10:12 Apostolo 15:9 + 10:13 Jol 2:32 + 10:15 Ais 52:7 + 10:16 Ais 53:1 + 10:18 Sam 19:4 + 10:19 Lo 32:21 + 10:20 Ais 65:1 + 10:21 Ais 65:2