9
No hargigilamis tane God i tahuat leh mekaia tano nuno sinisip iat waing inage hamanis no nuno tamat na harmarsai.
Iou tange ra tutuno hoke i haruat be tikenong naramon tane Krais na tange hobi. Iou paile harakale. Ma no tingagu nong i kis ra hena tano Halhaaliena Tanuo i suro haut be ikin ra nianga i tutuno. Ma i horek, be iou kilingane ra tamat na tapunuk naramon tutuno iat tagu ma ikino but na tirih pai nale pataam. 3-4  ++Hokakarek, iou gor kanan be ni tur ra hena tano tamat na harpadano tane God ma be God gor kutus leise iou sukun Krais ing be ikin gor harahut ira hinsaagu, di ira Israel no nugu huntunana tus. Di iat ing God ga halon hapatangen di waing be di na natine. Di iat ing God ga kukubus be ina hatutuno ira nuno nianga ter ta di. Nudi ira minamar tane God ma di iat di ga hatur kawase ira harkurai. Nudi no tintalen na lotu tupas God ma di ing God ga hinawase di uta ira linge ina gil uta di. Di ira bulumenamur ta ira tamat me Israel. Ma be Krais ga hanawat, iga hanawat mekaia tano nudi huntunana, Krais iat nong i nalu ta ira linge bakut ma aie God nong da let hathatikane ie. A tutuno sakit.
Ing iou te tange hobi, iou paile tange be ira nianga tane God te puko. Pata. Kinong urah, pata be di bakut ira bulumenamur tane Israel ing di ira Israel tutuno. +Ma pa dile bulumenamur tutuno bakut dong ing di ira bulumenamur tane Abraham. Pata. No nianga tane God di ga pakat ie i tange balik be, “Dong ing di mekaia tane Aisak sene mon, da nes kilam di be ira num bulumenamur di.” +Ma ira linge iou te tangtange i horek. Dong ing di kaho di tano dades bia mon ta ira turadi, pata be a natine God di. Pata. Di sene mon ing di hanawat mekaia tano kunubus, da nes kilam di be di ira bulumenamur tane Abraham. +Ma ikin i palai kinong God ga kukubus horek: “Tano pana bung iou te kukubus ter tam, iou ni tapukus ma ne Sara na kap tike bulu na tunana.”
10 Ma pata be ikinong sene mon. Rebeka ga kaho airuo kasang mekaia tike tunana sene mon, ma aie ne Aisak no hintubu di ira Israel tutuno. 11-12  +Pa di gale kaho baak dur, ma pa dur gale gil baak ta linge i tahut be i sana. Iesene God ga tange tane Rebeka be, “No luaina bulu na kap ra kinkinis na tultule balik ra hena tano bulu nong di kaho ie namur.” God gate bul ter no nuno lilik be na gilamis tikenong hobi, kaie igom tange hobi waing no nuno lilik na hanawat tutuno. Iesene pai gale sip be no nuno lilik na hanawat tutuno ta ira nudur gingilaan. Pata. God ga sip be no nuno lilik na hanawat tutuno mekaia ho ie iat nong i tato hobi. 13  +Ikin ra linge i hanawat hobi hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Iakop nong iou te sip ie iesene Esau nong iou te malok leise ie.”
14 Io, dait na tange um hohaam ta ikin ra linge? I nanaas be God paile takados? Pata tutuno iat! 15  +Ikinong i palai kinong God i tange ter tane Moses be,
“Iou ni marse nong iou sip be ni marse ie.
Ma iou ni ter no tingagu ta di ing iou sip be ni ter no tingagu ter ta di.”
16  +Io kaie, no gingilaan na gigilamis tane God paile tur leh tano baso ta ira turadi ma paile tahuat leh ta ing di sip bileng. Pata. Mekaia hone God nong i ter ra harmarsai. 17  +Ma hobi bileng, da was ta ira Halhaaliena Pakpakat be no nianga tane God ga hana tupas no king ta ira Isip horek be, “Aiou te ter ikin ra tamat na kinkinis na lilie tam kinong iou sip be ni papalim tam ura hamanis no nugu dades ma be no hinsagu na tamat hanana tano ula hanuo bakut.”
18 Io kaie, God i marse nong i sip be na marse ma i hadades ira tinga di ing i sip be na hadades di hobi.
19 Io, be ing i ngan hobi i tale be tikenong na tange tagu be, “Urah kaie God i kilam baak be a mon sasana ta dait? Tutuno sakit, be God i sip be na gil tike linge, pata tikenong paile tale be na samakane leise.” 20  +Iesene nesi um ugo ra turadi mon nu balu pukus God? Tike gingop nong di gil ie ma ra pu pai nale tiri nong ga gil ie be, “Ura biha u te gil iou horek?” 21  +Hohaam, paile takados be no ut na pakila gingop be na papalim ma tike hunghung na pukaie sene mon ma ina gil tike gingop uta ira bilai na pinapalim ma tike mes na gingop balik uta ira mes na mangana pinapalim bia mon?
22 I tale hohaam be tikenong na ngurungur? God ga sip be na hamanis no nuno ngalngaluan ma be na hapuasne no nuno dades. Io kaie, iga manga bala malum tupas dong ing di kis na tinaguro ter ura hiniruo saasa. 23 Ma ne God ga gil hobi waing inage hamanis hapalaine no nuno tamat na minamar ter ta dong ing di taguro ter ura kapkap no nuno harmarsai, di iat ing God ga huna tagure di be di na kap no nuno bilbilai. 24 Ma nesi um di ing God ga marse di hobi? Dait iat ing iga tato leh dait. Ma pai gale tato leh dait mekaia ta ira Iudeia sene mon, iesene mekaia ta di ira mes bileng. 25  +I hoke di ga pakat ie tano pakpakat tane Hoseia ing God ga tange be,
“Iou ni kilam di ing pata be a nugu matanabar di be a nugu matanabar um di.
Ma iou ni kilam nong iou pai gale sip ie be aie nong iou sip um ie.
26  +Ma ta ira katano ing iou ga tange ta di be, ‘Paile nugu matanabar mu’,
io, da kilam di be a natine no lilona God di.”
27  +Ma ne Aisaia ga ianga na tangetus gom kakongane uta ira Israel be,
“A tutuno be no winawas ta ira Israel i haruat ma ira iono rusu na waseser,
iesene a bar nong sene mon um ing God na halon leh di.
28 Kinong urah, no Watong na habir ura terter no nuno kudulena harpadano ter tano ula hanuo.”
29  +I hoke Aisaia gate huna tange hanalalie ter be,
“Ing be no Watong no Tamat na Umri pai gorle hook ter tari ta ira nudait bulumenamur,
io, i gorte hanawat hobi ta dait hoke iga hanawat ta di ira Sodom,
ma dait gor ngan bileng hoke ira Gomora.”
God pai gale kure be Israel i takados kinong di ga murmur ira harkurai tane Moses ma ira nudi gingilaan sene mon, ma pa di gale nurnur.
30 Kaie, dait na tange um hohaam? Dait nes be di ing pa dile Iudeia pa di gale walar ura murmur no ngas ta ing God nage kure be di takados ra matmataan tana. Iesene God te kure be tari ta di, di takados kinong di te nurnur. 31 Ma ira Israel balik, di ga murmur ira harkurai ing i hamanis be i hohaam be God na kure be tikenong i takados ra matmataan tana. Iesene pa di gale tale be di na mur haruat kike ra harkurai. 32  +Urah? Kinong pa di gale mur kike ra harkurai ma ra nurnur iesene di ga lon hoke be ira nudi gingilaan na haruat mon. Di ga tuke di tano hot na tukatuke. 33  +I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Nes baak! Iou te bul ter tike bilai na hot kaia Saion.
Ma ikin ra hot ing i noh ter, ira turadi di tuke di tana.
Di kap tuhar di tana.
Iesene nesi tikenong i nurnur tana pai nale kis ra hirhir.”
+ 9:3-4 KBk 32:32 + 9:3-4 KBk 9:4 + 9:7 Stt 21:12 + 9:8 Galesia 4:23 + 9:9 Stt 18:14 + 9:11-12 Stt 25:23 + 9:13 Mal 1:2-3 + 9:15 KBk 33:19 + 9:16 Epesas 2:8 + 9:17 KBk 9:16 + 9:20 Ais 29:16; 45:9 + 9:21 Jer 18:6 + 9:25 Hos 2:23 + 9:26 Hos 1:10 + 9:27 Ais 10:22-23 + 9:29 Ais 1:9 + 9:32 Ais 8:14 + 9:33 Ais 28:16; 1 Pita 2:6