15
Ma dait ing ite palai ira nudait lilik hobi, i tahut be dait na bala malum ma di ing paile manga matuko ira nudi lilik. Dait na hook ter ira nudi tintalen ing i hatirih ira nudait nilon. Waak dait halaro habaling iat dait. +I tahut be dait bakut tiketike dait na gil ira mangana gingilaan ing ira mes di na laro urie. Ma dait na gil hobi ura hatahutne di, waing dait nage hadades ira nudi nilon. +Hokakarek, Krais iat bileng pai gale halaro habaling iat ie, iesene iga gil haruat ta ing di ga pakat be, “God, ira nianga saasa ing di te tange ter tam ite puko ter tagu.” +Ma i tale be ni tange hobi kinong ira pakpakat bakut ing di ga pakat nalalie di ga pakat ura hausur dait, waing dait nage tur dades ra hena ira tirih ma dait nage kap ra harbalaraan mekaia ta ira Halhaaliena Pakpakat, kaie dait nage nanahe ma ra nurnur ta ira haridan ing na hanawat ta dait.
Ma iou sasaring be God nong i habalaraan dait ma i gil dait be dait na haruat ura tuntunur dades ra hena ira tirih, be na gil mu be mu nage mur tike kapawena mangana lilik sene mon harbasie ta mu ing mu murmur hanane Krais. Iou sasaring be God na gil hobi be mu nage hatamat God ma tike lilik ma tike kapawena inga mu mon, aie no Tamane Jisas Krais no nudait Watong.
+Io kaie um, mu na bala leh harbasiane mu hoke Krais gate bala leh mu waing mu nage ter pirpirlet utuma hone God. 8-9 ++Hokakarek, iou tange ta mu be Krais ga hanawat tultule ura harahut ira Iudeia waing inage hamanis be God i gil haruatne ira nuno nianga. Iga hanawat ura hatutuno ira kunubus ing God gate gil ter ma ira hintubu di ma waing dong ing pa dile Iudeia bileng, di nage hatamat God utano nuno harmarsai. I hoke ira nianga tane God di ga pakat i tange be,
“Io kaie, ing iou kis nalamin ta di ing pa dile Iudeia iou ni pirlet ugo.
Iou ni inginge ura letlet no hinsam.”
10 +Ma no nianga di ga pakat ie i tange bileng be,
“Mu ing pa mu le Iudeia, mu na laro tikai ma ira nuno matanabar tus.”
11 +Di ga pakat bileng be,
“Mu bakut ing pa mu le Iudeia, i tahut be mu na pirlet no Watong.
Mu ira huntunana bakut, mu na inge na pirpirlet tupas ie.”
12 +Ma ne Aisaia bileng i tange be,
“No but na bulumenamur tane Iesi na hanawat.
Na tut huat inage harkurai ta ira huntunana bakut.
Aie no burwana be di ing pa dile Iudeia, di nage nanahe ma ra nurnur ta ira haridan ing na hana ter ta di.”
13 Iou sasaring tupas God nong i gil mu be mu nage haruat ura nanahe ma ra nurnur ta ira haridan. Iou saring ie be na habukas mu ma ra gungunuama ma ra malum bileng waing mu ing mu hatur kawase no dades tano Halhaaliena Tanuo, mu nage manga hung ma ra nanahe ma ra nurnur ta kike ra haridan ing na hana ter ta mu.
Pol ga latlaat utano nuno pinapalim kaia nalamin ta di ing pa di gale hadade baak no tahut na hininaawas.
14 Bar hinsaagu tane Krais, iou manga nurnur tutuno iat be mu hung ma ira bilbilai ma ira minanes, ma be mu tale be mu na pir harbasiane mu. 15-16 +Iesene iou te pakpakat ma ra tamat na harabalaraan dahine uta ari linge ukaia ho mu, hoke be ni halilik mu. Ma iou te pakat hobi kinong God te tabar iou ma no nuno harmarsai be nige tike ut na pinapalim tane Jisas Krais nalamin ta di ing pa dile Iudeia. Ma ing iou la paapalim hobi iou gil no halhaaliena pinapalim na harpir tano tahut na hininaawas tane God waing God nage bala leh di ing pa dile Iudeia hoke tike hartabar tupas ie ing no Halhaaliena Tanuo te bul hasisingen talur ira sasana ura utane God iat.
17 Io kaie, iou te nes be no nugu kinkinis naramon tane Jisas Krais, aie no burwana be nige latlaat uta ira nugu pinapalim utane God. 18-19 Hokakarek, iou paile iangor be ni ianga uta ira linge, iesene tikenong sene mon. Iou ni ianga uta ira linge Krais te gil tano nugu pinapalim nalamin ta di ing pa dile Iudeia ing di ga hadade ira nugu nianga ma di ga nes ira nugu gingilaan, a dades na gingilaan, ira gingilaan na kinarup, ma ira hakilang iou ga gil ma no dades tano Halhaaliena Tanuo. Iou ni ianga sene mon uta ikino linge Krais te gil ing ite lie hawat di be di na mur God hobi. Io kaie, tur leh mekaia Ierusalem iou gom hana wiis ter tano katano Ilirikam ma iou te hapatam no nugu pinapalim ta kakarek ra ari katano ura harpir ma no tahut na hininaawas utane Krais. 20 +Hobi, iou la sipsip be ni harpir ma no tahut na hininaawas kaia ta di ing pa dile nunure baak Krais, waing iou pa nigele pasum ira nugu pinapalim ma ira pinapalim na lotu ing ira mes di gate huna hatahun ter. 21 +Iesene iou sip be ni gil haruat ma no nianga tane God di ga pakat ie be,
“Di ing pa di gale hinawase di utana, di na nanaas,
ma di ing pa di gale hadade, di na palai.”
Pol ga pingit be na hana ukaia Rom.
22 +Io, ma kakarek ra linge kaie ila hakahe iou be pa gitle taltale be ni hanawat ter ta mu. 23-24 Iesene kakarek um pata ta mahuo ura nugu pinapalim ta kakarek ra katano, ma a haleng na tinohon iou git manga sipsip be ni me nes mu, io kaie iou te bul no nugu lilik be ni gil haruatne ura hinana ukaia Spen. Iou sip be ni me tur basie kaia ho mu ma mu nage harahut iou tano nugu hinana ing be iou te kis ter baak dahine ma mu, ma kaia nalamin ta mu, mu te halaro iou. 25 +Io, kakarek um iou ura hinana balik utuma Ierusalem ura harahut ira matanabar tus tane God kaia. 26 +Hokakarek, di ira Masedonia ma ira Akaia di ga laro ura bulbul hulungan no nudi hartabar na barbarat ura harahut di ira matanabar tus tane God ing di maris kaia. 27 +A tutuno, di ga laro ura gilgil hobi iesene di ina ngasa ter ta di ira Iudeia bileng. Kinong urah, ing be mekaia ta ira Iudeia di te kap no pinalau ta di ta ira haridan haruat ta ira tanua di, io, a nudi ngasa balik ura balbalu pukus di ira Iudeia ma ira haridan haruat ta ira linge mekira tano ula hanuo. 28 Ma be iou te hapatam um ikin ra pinapalim ma be iou te hatutuno ikin ra hunuei idi ter ta ira Iudeia, io, iou ni hana basie ukaia ho mu, ma namur um utusu Spen. 29 +Ma iou nunure ing be ni hanawat ukaia ho mu, iou ni hanawat ma ra tamat na haridan tane Krais.
30 +Bar hinsaagu tane Krais, dait kis ra hena tano nudait Watong Jisas Krais, ma no Halhaaliena Tanuo te tabar dait ma no tintalen na ter harmarsai, io kaie iou haragat mu be mu na tur tikai ma iou ta ira nugu tirih ma ira numu sinsaring tupas God utagu. 31 I tahut be mu na sasaring be God na halangalanga iou sukun di tuma Iudeia ing pa dile nurnur. Mu na sasaring bileng be ira matanabar tus tane God tuma Ierusalem di na laro ura balbala leh no nugu harharahut kaia. 32 Iou sip be mu na sasaring be na ngan hobi waing ing be no Watong i sip hobi, iou nige petlaar be ni hana tupas mu ma ra gungunuama ma be nige sangeh tikai ma mu ma nige kap ra sigar na dades mekaia ho mu tano nugu nilon. 33 Io, ma iou sasaring um be God nong la terter ra malum na kis tikai ma mu bakut. Amen.
+ 15:2 1 Korin 10:24,33 + 15:3 Sam 69:9 + 15:4 2 Timoti 3:16 + 15:7 Rom 14:1 + 15:8-9 Matiu 15:24 + 15:8-9 Apostolo 3:25; Sam 18:49 + 15:10 Lo 32:43 + 15:11 Sam 117:1 + 15:12 Ais 11:10; Ninanaas 5:5 + 15:15-16 Rom 1:5; 11:13 + 15:20 2 Korin 10:15-16 + 15:21 Ais 52:15 + 15:22 Rom 1:13 + 15:25 1 Korin 16:1-4 + 15:26 1 Korin 16:1; 2 Korin 8:1; 9:2,12; Apostolo 24:17 + 15:27 1 Korin 9:11 + 15:29 Rom 1:11 + 15:30 2 Korin 1:11; Kolose 4:3; 2 Tesalonaika 3:1