16
Pol ga haatne leh ira turadi tusu Rom.
Io, utane Pibi no haini dait naramon tane Krais, tike ut na harharahut ie ta di ira matanabar na lotu kaia Senkiria, iou hinawase mu be a bilai na haine ie. Iou saring mu be mu na bala leh ie kinong aie bileng tano Watong ie. Mu na bala leh ie tano ngas i takados be ira gamgamatien na matanabar tus tane God di na mur hobi ing di bala leh tikenong. Iou saring mu be mu na taho ie ta ira nuno mangana sunupi mekaia ho mu kinong ite manga harahut ra haleng na matanabar, ma iou bileng tikenong ta di.
3-4  +Mu na haatne leh Pirisila ma ne Akuila, dur ing dur papalim tikai ma iou ura utane Jisas Krais. Dur ga ter leise ira nudur nilon ura harahut iou iesene be dur ga palai ter be dur gor mat dak. Iou kilingane ra tahut uta dur, ma pata be iou sene mon, di bileng ira matanabar na lotu ta ira tamtaman gar ta di ing pa dile Iudeia.
Mu na haatne bileng ira matanabar na lotu ing di la hananawat hulungan kaia tano nudur hala.
Mu na haatne leh bileng no nugu bilai na harwis Epainetus nong ga huna lilik pukus ter tane Krais kaia ta di tano katano Esia.
Mu na haatne leh Maria nong ga manga papalim dades uta mu.
Mu na haatne leh bileng Andaronikus ma ne Iunias ira iruo hinsaagu, dur ing dur ga kis tikai ma iou tano hala na harpadano. Ma ta dong ing di tule di ura hinana ma no tahut na hininaawas, ira matanabar di manga ru dur. Ma dur ga kis naramon tane Krais nalalie tagu.
Mu na haatne leh Ampiliatus no nugu bilai na harwis tano nudait kinkinis naramon tano Watong.
Mu na haatne leh bileng Urbanus nong la paapalim tikai ma dait utane Krais, ma mu na gil hobi bileng ter tano nugu bilai na harwis Sitakis.
10 Mu na haatne leh Apeles, aie nong ira ngunngutaan te kabit ie ma ite hamanis hapalaine be i mur timaan Krais.
Mu na haatne leh dong ing di tano hatatamana tane Aristobulus.
11 Mu na haatne leh Herodion no hinsaagu.
Mu na haatne leh di tano hatatamana tane Narsisus ing di kis tano Watong.
12 Mu na haatne leh Tiripina ma ne Tiriposa, kike ira iruo haine ing dur papalim dades tano Watong.
Mu na haatne leh bileng no nugu bilai na harwis Persis, aie tike mes na haine bileng nong te manga papalim dades tano Watong.
13  +Mu na haatne leh Rupus nong no Watong te gilamis ie. Mu na gil hobi bileng tano etnana nong iga ngan be a etnagu bileng ie.
14 Mu na haatne leh Asinkiritus ma ne Pelegon ma ne Hermes ma ne Patrobas ma ne Hermas ma ira hinsaa dait bileng naramon tane Krais.
15 Mu na haatne leh bileng Pilologus ma ne Iulia ma ne Nereus ma no hainine ma ne Olimpas ma ira matanabar bakut tane God ing di kis tikai ma di.
16  +Mu na haatne harbasiane mu ma mu na gagawane harbasiane mu ma ra tahut na tintalen.
Ma ira matanabar na lotu bakut tane Krais ta ira tamtaman, di haatne um mu.
A nianga na harakatom be dait na harbalaurai timaan ta dong ing di ura lamlamus habota dait.
17  +Bar hinsaagu tane Krais, iou haragat mu be mu na harbalaurai timaan ta dong ing di la gilgil ra harpaleng ma ing di bul tukatuke ta ira numu nilon, ira mangana tintalen ing i mes harsakit tano harausur mu te kap usurane leh. Mu na hana pas di. 18  +Hokakarek, ira mangana turadi hobi pa dile tultule tano nudait Watong Krais ma pa dile taram ie. Iesene di taram ira sinisip tus ta ira tinga di. Di manga melem ura so nianga ma di let habota mon ira turadi. Ma ing di gil hobi di hakale lamus ira lilik ta di ira malus na turadi. 19  +Ma iou tange hobi kinong ira turadi bakut di te ser leh no numu tintalen na taram nianga. Io kaie, iou laro pane mu. Iesene iou sip be mu na minanes uta ira linge i tahut ma mu na gamgamatien talur ira sasana. 20  +Ma i hutate be God nong la terter ra malum na paas bisang Satan ra hena ira kaki mu.
A harmarsai mekaia tano nudait Watong Jisas na kis tikai ma mu.
21  +Timoti nong i papalim tikai ma iou i haatne leh mu, ma hobi bileng ira hinsaagu, ne Lusias ma ne Ieson ma ne Sosipater.
22 Iou Tertius * iou te pakat hasur ikin ra pakpakat, ma tano nugu kinkinis naramon tano Watong iou haatne leh mu bileng.
23  +Gaius i haatne leh mu bileng. Aie nong te bala leh iou tano nuno hala ma ite bala leh bileng ira matanabar na lotu be di na kis hulungan kira tano ngasiana.
Erastus nong i harbalaurai ta ira barbarat ta ikin ra tamana i haatne leh mu, ma hobi bileng Kuartus no tasi dait tane Krais. 24 
Pol ga pirlet God kinong igate hapuasne um ira linge ing igabo mun menalalie waing ira huntunana di nage nurnur.
25-26  +Io, ma iou pirlet ie nong i tale be na hatur hadades mu haruat tano nugu tahut na hininaawas, no harpir utane Jisas Krais. Ikino harpir aie no hininaawas God te hapuasne um. Karek ra linge na susuhai igabo kis mun ter ta ira haleng na tinohon sakit ing ite pataam, iesene kakarek um God te hamanis hapalaine ie. Ma ne God nong pai nale mat ite hapalaine dait uta ikin haruat ma no nuno sinisip ing igate kubus ter ma hoke ira tangetus di gate pakat ter. Ma ne God te gil hobi waing ira huntunana tano ula hanuo bakut di nage taram ie hokakarek, be di na nurnur. 27 Io, ma tano nugu kinkinis tane Jisas Krais iou pirlet God hobi, aie sene mon nong i minanes. A pirpirlet tupas ie ta ira bung namur ma pai nale pataam. Amen.
+ 16:3-4 Apostolo 18:2 + 16:13 Mak 15:21 + 16:16 1 Korin 16:20; 1 Pita 5:14 + 16:17 Matiu 7:15; Taitus 3:10 + 16:18 Pilipai 3:19; 2 Pita 2:3 + 16:19 Rom 1:8; 1 Korin 14:20 + 16:20 Stt 3:15 + 16:21 Apostolo 16:1-2; 19:22; 20:4 * 16:22 Tertius ga pakat hasur kakarek ra nianga Pol ga tange. + 16:23 Apostolo 19:9; 1 Korin 1:14 16:24 Ari tuarena pakpakat di halala buturkus 24 i tange be, “No harmarsai tano nudait Watong Jisas Krais na kis tikai ma mu. Amen.” + 16:25-26 Epesas 1:9; 3:5,9; Kolose 1:26; Rom 1:5