2
Pata tikenong pai nale tale be na hilo pas no ula harkurai tane God, ma no nuno harkurai i takados.
+Io kaie, augo nong u kure hagae tike mes, paile tale be nu ianga bat ta ira num sana tintalen kinong ira linge u te kure hagae tikenong ine, io, u kure hagae habaling ugo. Kinong urah, augo nong u harkurai hobi, u la gilgil bileng kakarek ra mangana tintalen iat. Ma dait nunure be ing God i kure hagae dong ing di gil kakarek ra mangana tintalen, no nuno ula harkurai i takados. Augo tike turadi mon nong u kure hagae di ma u gil balik kakarek ra mangana linge iat, u lik be i tale ugo be nu hilo pas no harkurai tane God? +Hohaam, u lik hanapu no nuno gingilaan ura gilgil ra tamat na bilbilai utam, ma be i manga bala malum tupas ugo ma be i halis ura kurkure ugo? Hohaam, paule nes kilam ter be no harmarsai tane God i lamus ugo ura lilik pukus?
U manga ul ba ma u malok be nu lilik pukus, kaie uge bulbul tagure ra ngalngaluan ing na hana tupas ugo tano bung na ngalngaluan tane God ing no nuno takadoswana harkurai na hanawat puasa. +Aie nong “na balu pukus ira turadi bakut haruat ma ira nudi mangana gingilaan.” Ari, di la gilgil haitne ira tahut na tintalen. Ma be ing di gilgil hobi i palai be di sisilih tano ngas ura kapkap ra minamar ma ra bilai na hinsang ma no kinkinis ing pata ta minat tana. God na balu pukus di ma no nilon hathatikai. +Ira mes, di nes kalak ira linge ura hatamat iat di. Di malok ise no tutuno ma di mur ira tintalen ing paile takados. God na balu pukus um di ma ra tamat na ngalngaluan. A mon harangunngutaan ma ra tamat na tirih na hana tupas ira turadi bakut ing di gil ira sasana. Na ngan ter hobi ta di ing pa dile Iudeia ma sene be tutuno sakit ta di ira Iudeia. 10 Iesene a mon minamar ma ra tamat na kinkinis ma ra malum na hana tupas ira turadi bakut ing di gil ra tahut. Na ngan hobi ter ta di ing pa dile Iudeia ma sene be tutuno sakit ta ira Iudeia. 11 Ma ina ngan um hobi kinong God pai lale tutur sene ma tikenong ma ina hagae bia tike mes.
12 Hokakarek, di bakut ing pa dile hatur kawase ira harkurai tane Moses ma di gil ra sasana, io, di na hiruo. Ing be pa dile hatur kawase kike ra harkurai, di na hiruo iat bileng. Ma di bakut um ing di te hatur kawase ira harkurai tane Moses ma di gil ra sasana, io, kike ra harkurai na kure hagae di. 13 Ikin i tutuno kinong di um ing di hadade te mon ira harkurai tane Moses, God pai nale kure be di takados ra matmataan tana. Pata. Dong ing di mur ira harkurai, di kaie ing God na kure be di takados. 14 +Ikin i tutuno kinong di ing pa dile Iudeia pa dile hatur kawase ira harkurai tane Moses iesene ing di gil haruatne kike ra harkurai ma ira gingilaan i hanawat metuma naramon ta ira nudi nilon, io, di bul hawat ira nudi harkurai tus. Ma pata ta linge be pa dile hatur kawase ira harkurai tane Moses. 15 Di hamanis be a tutuno be ira hartule ing ira harkurai tane Moses i tange be da gil, kike ra hartule i kis ter naramon ta di hoke be di te pakat ter naramon ta ira kati di. I ngan hobi ing ira nudi lilik i hinawas palai ta ira mangana tintalen so di gil. Ari pana ira nudi lilik i tange hapalaine be di sana, ma ari pana be di gil ra bilai. 16 Ma ina ngan hobi horek ta ikinong ra bung ing God na kure ira lilik kumaan gar na turadi haruat ma no tahut na hininaawas iou harpir ma ie. Ma ite ter um ikin ra pinapalim na gil harkurai ter tano lumane Jisas Krais.
Ira Iudeia di sasa butbut bia di hatur kawase ira harkurai tane Moses, iesene di lake um kike ra harkurai.
17 Ma augo bileng, hohaam tam? U tange be a Iudeia ugo. U te so ter no num nurnur ta ira harkurai tane Moses ma u la sasa butbut ma no num harnunurai ma ne God. 18 Ira harkurai tane Moses te hausur ugo, kaie uge palai ter ta ing God i sip be nu gil ma ina tale ugo be nu nes kilam ira linge ing i manga bilai. 19 U nunure tutuno iat be u sel timaan ira pulo ma be a lulungo ugo ter ta dong ing di kis ra kadado. 20 +U manga palai bileng be a ut na haratakados ugo ter ta di ing pa dile nunure no bilai ma no sasana, ma be a tena harausur ugo ter ta di ing paile matuko ira nudi lilik. Ma u lilik hobi kinong u hatur kawase ira harkurai tane Moses, ma kakarek ra harkurai ing i hapuasne no tutuno ma ira minanes. 21 +Ma augo um, u hausur ira mes. Ura biha paule hausur habaling ugo? U la harpir be tikenong pai nale kukuman, iesene hohaam, augo, paule kukuman? 22 U la tangtange be tikenong pai nale noh tikai ma tikenong pata be no nuno, iesene hohaam, augo, paule gil hobi? U la manga malmalentakuane ira palimpuo, iesene hohaam, augo, paule kuman ira palimpuo ta ira nudi hala na lotu? 23 U la sasa butbut be u hatur kawase ira harkurai tane Moses. Iesene hohaam, augo, paule kap ter ra hirhir tane God ing u lake kike ra harkurai? 24 +I palai be ikin i tutuno kinong i ngan hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be, “Di ing pa dile Iudeia di tange hagae God, i burwana ta mu ira Iudeia.”
No turadi nong gar tane God tutuno, aie nong no Tanuo i gil ie.
25 Io, i tutuno be no tintalen na kut palatamainari na harahut ugo ing be u taram ira harkurai tane Moses. Iesene be nu lake kike ra harkurai i hoke be pa di gale kut no palatamaim. 26 +Ing be di ing pa di gale kut ira palatamai di, di mur ira hartule ta kike ra harkurai, a tutuno sakit be God na nes kilam di hoke be di te kut ira palatamai di. 27 Ma augo, u te hatur kawase leh ira harkurai di ga pakat hasur ma no tintalen na kut palatamainari. Iesene, ing be tikenong pa di gale kut no palatamaine tutuno, ing be i mur kike ra harkurai, io, na kure hagae balik ugo be a ut na laka harkurai ugo.
28 Io kaie, no turadi paile Iudeia tutuno tano winawas na huntunana mon. Ma be di kut no palatamaine tutuno no turadi, ikinong paile hakilang um be gar tane God ie. 29 +Pata. No turadi nong i Iudeia tutuno, aie nong a Iudeia ie metuma naramon tuno tana. Ma no tintalen na kut palatamainari nong i hakilang be tikenong gar tane God ie, io, ikino hakilang i hanawat tutuno metuma tano katna. No Halhaaliena Tanuo i gil ie, ma paile hanawat ta ira harkurai tane Moses di ga pakat hasur. Ma ikinong ra mangana turadi pai nale kap no nuno pirpirlet mekaia ta ira matanabar. Pata. Na kap ie metuma hone God.
+ 2:1 Matiu 7:1-2; Jon 8:7 + 2:4 Epesas 1:7; 2 Pita 3:15 + 2:6 Sam 62:12; Snd 24:12; Matiu 16:27; 2 Korin 5:10 + 2:8 2 Tesalonaika 1:8 + 2:14 Apostolo 10:35 + 2:20 2 Timoti 3:5 + 2:21 Matiu 23:3-4 + 2:24 Ais 52:5 + 2:26 Galesia 5:6 + 2:29 Lo 30:6; Kolose 2:11