3
Dait gil ra sasana iesene God i gil ra tutuno ma ira nuno kunubus pai nale kikios. Io kaie, no nuno harkurai i takados.
Ing be ikinong i tutuno, aso nong i hatahutne tikenong be a Iudeia ie? Ma no tintalen na kut palatamainari na harahut ie hohaam? Ai! A tamat na harharahut ite tupas ugo be a Iudeia ugo. Ma no luaina linge i horek, be God ga ter ira nuno nianga ter ta di ira Iudeia be di nage mur haruatne. Na ngan hohaam ing be ari ta di pai gale nurnur? Hohaam, ira nudi tabuna nurnur i tale be na gil pales ira kunubus tane God kaie God pai nagele gil haruatne ing iga tange? +Pata tutuno iat! Iesene a linge bia ing be i hanawat palai be ira turadi bakut di ira ut na harakale. Dait manga nes kilam ter be God la gilgil haruatne ing i tange. I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Na hanawat puasa be u takados ta ira num nianga,
ma be nu tur ra hartung nu hamanis be ikino hartutung paile kata ter ugo.”
Iesene be ira nudait sana tintalen i manga hamanis hapalaine be God i takados, io, dait na tange hohaam? Hohaam, i nanaas be God paile takados ing i ngalngaluan ma dait ma i hapadano dait? (Maris! Ing iou ianga hobi iou mur no mangana hargor gar na turadi mon.) Pata tutuno iat! Ing be God pai gorle takados, na tale hohaam be na kure no ula hanuo? Ma sene be tikenong na tange dak be, “Di hapupuo ira takados na tintalen tane God ma ira nugu tintalen ing i tamapas leh tano tutuno. Ura biha God i nes kilam baak iou be iou tike ut na sana ma i kure hagae iou ing be ira nugu sana tintalen i manga hamanis hapalaine be God i kis tano tutuno, kaie i hatamat no minamar tana?” I ngan ter um hohaam be pa dale tange be, “Kaia, dait na gil ira sasana, kaie no tahut nage hanawat”? A tutuno, ari di te tange hagae iou ing di tange be iou ianga hobi. Di te sip leh iat ikinong ra harpadano ing na hana tupas di.
Pata tikenong tutuno iat paile takados ra matmataan tane God.
+Io, da tange um hohaam? Hohaam, dait ira Iudeia, dait te kap ra kinkinis i tahut ta di ing pa dile Iudeia? Paile ngan hobi tutuno iat. Kinong iou te hamanis ter be ira Iudeia ma di ira mes bileng, di bakut, di kis ra hena no dades ta ira sana tintalen. 10  +I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Pata tikenong paile takados. Pata tutuno iat tikenong.
11 Pata tikenong paile palai ta ira tutuno tane God,
ma pata tikenong i sisilih utane God.
12 Di bakut di te siel wiis leh,
Di bakut, di te linge bia ter tane God.
Pata tikenong paile gil no tahut.
Pata tutuno iat tikenong.
13  +Ira nudi nianga i mapus hoke tike midi di kitet ter ie.
Ira karame di i harhuli.
Ira palabulu di i male haruat ma no talbore i harkaret.
14  +Ira ho di i hung ma ra harangungut ma ra nianga na harhuli.
15  +Di habir mon ura harubu bingibing.
16 Ma ta ira nudi hinana di hatawat sene mon no haragawai ma ra tirih.
17 Pa dile nunure ura bulbul no malum.
18  +No bunurut ma no urur tupas God i panim ta di.”
19 Ma dait nunure ter be aso ira harkurai tane God i tange, i tange hobi ter ta dong ing di kis ra hena kike ra harkurai. Urah, waing pata tikenong pai nale tale be na ianga bat ira nuno sasana, ma be inage hanawat palai tano matmataan tane God be no ula hanuo bakut ite lake ira harkurai. 20  +Ma i palai um be ikin i tutuno kinong God pai nale kure be tikenong i takados ra matmataan tana be i gilgil haruatne ira harkurai mon. Pata. Kinong ira nuno harkurai iat i hapalaine be dait gil ra sasana.
God i kure be tikenong i takados kinong i nurnur, ma pata be ta ira nuno gingilaan haruat ta ira harkurai tane Moses.
21 Iesene ma kakarek um God te hamanis be a takadoswana ie ma be ina kure bileng be tikenong i takados. Ma paile tahuat tano tintalen na mur harkurai tane Moses. Ma kike ra harkurai ma ira nianga ta ira tangetus i hinawas palai bileng uta ikin ra linge. 22  +Tano nudi nurnur tane Jisas Krais, God i kure be di takados. Ma i kure hobi ta di bakut ing di nurnur kinong di bakut di haruat sene mon. 23 Ma di haruat kinong di bakut di te gil ra sasana ma di te puko talur leh no kinkinis haruat ma ira minamar tane God. 24  +Iesene di bakut, God i kure be di takados tano nuno harmarsai. A hartabar bia mon ikino linge i gil ter ta di. Ma iga tale be na gil hobi kinong Jisas Krais ga kul halangalanga di. 25 Ma ne God ga ter hawat ie hoke tike hartabar ura hangoingoi no nuno ngalngaluan. Ma ikin ra hartabar i papalim hobi ta dong ing di nurnur tano dena. Nalalie God ga hook baak ira sana tintalen di ga gil, kaie igom ter hawat ikin ra mangana hartabar ura hamanis be i takados. 26 Iga gil hobi ura hamanis ta ikin ra pana bung kakarek be a takadoswana ie waing inage tale ie be aie iat na takados ma be aie baling iat bileng nong na kure be di takados ing di nurnur tane Jisas Krais.
27 Io kaie, i tale be da latlaat? Pata. Ma aso no burwana? Hohaam, ira nudait gingilaan i haruat ta ira harkurai? Pata. Iesene kinong dait nurnur. 28 Ma i tale be da tange hobi kinong dait nes kilam be God i kure be tikenong i takados kinong i nurnur, ma pata be i mur ira harkurai tane Moses. 29-30  ++Be pai gorle ngan hobi igor nanaas be God aie a God gar na Iudeia sene mon. Ikinong i tutuno? Hohaam, paile God ie gar ta di ira mes bileng? Maso! A God gar nudi ira mes bileng kinong tike kapawena God sene mon kanaia. Ma aie nong na kure be dong ing di ga kut ira palatamai di, be di takados kinong di nurnur. Ma aie bileng nong na kure be di ing pa di gale kut ira palatamai di, be di takados bileng ta ikino mangana kapawena nurnur sene mon. 31  +Io kaie, ing be dait mur no tintalen na nurnur, i nanaas ter be dait te lilik be ira harkurai tane Moses a linge bia? Pata tutuno iat! Dait bul haut kike ra harkurai.
+ 3:4 Sam 51:4 + 3:9 Rom 1:182:24; 3:23 + 3:10 Sam 14:1-3; 53:1-3 + 3:13 Sam 5:9; 140:3 + 3:14 Sam 10:7 + 3:15 Ais 59:7-8 + 3:18 Sam 36:1 + 3:20 Sam 143:2; Rom 7:7; Galesia 2:16 + 3:22 Galesia 2:16 + 3:24 Rom 5:1 + 3:29-30 Rom 10:12 + 3:29-30 Lo 6:4; Galesia 3:20 + 3:31 Matiu 5:17