2
ፂሎ ኣያናይ ኣማኒዛ ኣሳ ቦላ ዎꬊዴስ
ጴንፃቆስቴ ጌቴቲዛ ባዓሌ ጋላሲ ጋኪዳ ዎዴ ኣሳይ ዉሪካ ኢሲ ሶን ሺቂ ዲሺን፤ ቆፋይ ባይንዳ ዳሮ ሚኖ ጎቴ ጫርኮ ማላ ጊሪሲ ዪዴስ፤ ኣሳይ ዲዛ ኬꬃካ ኩሚዴስ። ታማ ላጮ ኢንፃርሳ ማላይ ኣሳስ ቤቲዲ ሻኬቲ ሻኬቲ ኢሲ ኢሲ ኣሳ ቦላ ኡቲዴስ። ኣማኒዛይቲ ዉሪ ፂሎ ኣያናን ኩሚዲ ኣያናይ ኢስታስ ሃሳያናስ ኢሚዳይሳ ኬና ሃራ ቃላራ ሃሳያ ኦይኪዳ።
ሄ ዎዴ ሳሎ ጉፋንꬆን ዲዛ ዴሬፔ ዪዳ ፆሳስ ባቢዛ ኣይሁዳቲ ዬሩሳላሜን ዴቴስ። ሄ ጊሪሳ ሲይዲ ዴሬይ ሺቂዴስ። ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ባ ቃላራ ሃሳዪዛይሳ ሲይዲ ማላሌቲዳ። ማላሌቲዲኔ ጋናዚ ꬋዪን “ሃይቲ ሃሳዪዛይቲ ዉሪካ ጋሊላ ኣስ ዴቴኔ? ሂስቲን ኑኒ ኑ ዬሌቲዳ ኑ ዴሬ ቃላራ ኢስቲ ሃሳዪሺን ዎስቲ ሲዪዞኒ? ኑኒ ጳርቴና ኣሳይ፥ ሜዴ ኣሳይ፥ ኤላሜ ኣሳይ፥ ሜሶፖቶሚያን፥ ዩሁዳን፥ ቆጶዶቂያን፥ ጳንፆሳን፥ ኢሲያን፥ 10 ፊርጊያን፥ ጲንፊሊያን፥ ጊብፄን፥ ቃሬና ኣቻን ዲዛ ሊቢያፔኔ ኦሮሜፔ ዪዳይቲ 11 ኣይሁዳቲኔ ጌዴ ኣይሁዳቴꬃን ጌሊዳ ቃርፄሴ ኣሳኔ ኣራቤ ኣሳታ ጊዲሺን ፆሳ ዎልቃማ ኦሶዛ ሃይቲ ኑ ቃላራ ሃሳዪሺን ኑ ሲዮስ” ጊዳ።
12 ዉሪካ ኬሂ ማላሌቲዲኔ ጋናዚ ꬋዪን ባ ጊዶን “ሃይሲ ኣዜሻ?” ጌቴቲዳ። 13 ባጋ ኣሳይ “ሃይቲ ዳሮ ዎይኔ ጫጄ ኡዪዳ” ጊዲ ኢስታ ቂꬊዳ።
14 ሄ ዎዴ ጴፅሮሲ ታማኔ ኢሲኔታራ ኤቂዲኔ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ዴራስ ሂዝጊዴስ “ኢንቴኖ ዩሁዳ ኣሳቶ! ዬሩሳላሜን ዲዛይቶ! ኢንቴ ዉሪካ ሃይሳ ኢሲ ሚሽ ኤሪቴኔ ታ ጊዛይሳ ሲዪቴ። 15 ሃዒ ጋዴይ ዎንቲን ቡሮ ሄꬑ ሳቴ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴ ቆፒዛ ማላ ሃይቲ ኣሳቲ ማꬆቲቤቴና። 16 ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ካሴ ናቤ ኢዩዔሌን ሂዝጊ ዮቴቲዳ ቃላይ ፖሌታናሳ፥
17 ‘ፆሲ ዉርሴꬃ ጋላስ
ታ ኣያና ኣሾ ማይዒዳ ኡባ ቦላ ታ ጉሳና፤
ኢንቴ ማጫ ናይቲኔ ኢንቴ ኣቱማ ናይቲ ቲንቢቴ ሃሳያና፤
ዬላጋ ናይቲ ኣጁታ ቤያና፤
ጪማቲ ኣጉሞ ኣጉሜታና። *
18 ሄ ዎዴ ታ ማጫ ኣሽካራታ ቦላኔ ታ ኣቱማ ኣሽካራታ ቦላ
ታ ኣያናፔ ታ ጉሳና።
ኢስቲካ ቲንቢቴ ሃሳያና።
19 ቦላ ሳሎን ማላሊሲዛ ሃኖታ ታ ቤሳና፥
ጋርሳ ሳዓን ማላታታ ታ ቤሳና፤
ሱꬂ፥ ታማይኔ ቱላላይ ሃናና።
20 ጊታኔ ቦንቾ ጊዲዳ
ጎዳ ጋላሲ ያናፔ ካሴቲዲ
ኣዋ ኣርሼይ ꬉማና፤
ኣጊናይካ ሱꬅ ሚሳታና።
21 ጎዳ ሱንꬅ ፄይጊዛይ ዉሪ ኣታና’ ጊዴስ።
22 “ኢስራዔሌ ናይቶ! ሃይሳ ቃላ ሲዪቴ፤ ኢንቴ ኢንቴ ባጋራ ኤሪዛይሳ ማላ ኢንቴ ጊዶን ማላታኔ ኣሲ ሲዪ ኤሮንታ ሚሻታ ኢዛ ኩሼን ኦꬂዲ ፆሲ ናዚሬቴ ዬሱሳስ ማርካቲዴስ። 23 ፆሲ ካሴ ባ ቃቺዳይሳ ኢዛስ ቤኒ ኤራቴꬃ ማላ ሃይሳዴ ኢንቴ ኩሼን ኣꬂ ኢሚዴስ። ኢንቴካ ኢታ ኣሳታ ኩሼን ካቄቲ ሃይቃና ማላ ኦꬂዴታ። * 24 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኢዛ ቦላፌ ሃይቆ ዎልቃ ዲጊዲ ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ። ሃይቆይካ ኢዛ ኦይኪ ኣሻናስ ዳንዳይቤና። * 25 ዳዉቴይካ ኢዛ ጊሽ
‘ታኒ ጎዳ ኡባ ዎዴ ታ ሲንꬃን ቤያይስ፤
ኢዚ ታ ኡሻቻን ዴስ፤ ሙሌካ ሂርጊኬ።
26 ሄሳ ጊሽ ታ ዎዝናይ ኡፋዬቴስ፤
ታ ዱናይካ ጋላቴስ፤
ታ ኣሾይ ኡፋይሳን ዳና።
27 ኔ ታ ሼምፖዮ ዱፎን ኣጋካ፤
ኔ ና ጌሻዛ ዎቃና ማላ ኣጋጋካ።
28 ኔ ዴዖ ኦጌ ታ ኤራና ማላ ኦꬃዳሳ።
ኔ ታናራ ዲዛ ጊሽ ታ ኡፋይሳይ ኩሜꬃ’
29 “ታ ኢሻቶ! ቤኒ ኣዋታፔ ዳዉቴይ ሃይቂ ሞጌቲዳይሳኔ ኢዛ ዱፎይ ሃች ጋካናስ ኑ ኣቻን ዲዛይሳ ባቦንታ ታ ኢንቴስ ዮታና ዳንዳዓይስ። 30 ኢዚ ናቤ ጊዲዳ ጊሽ ፆሲ ኢዛ ዜሬꬃፌ ኢሳዴ ኢዛ ካዎቴꬃ ኣልጋ ቦላ ዎꬃናይሳ ካሴ ጫቆ ቃላን ዮቲዳይሳ ኤሪዴስ። * 31 ሄሳ ካሴቲዲ ኤሪዳ ጊሺኔ ኢዛ ኣሾይ ዎቂ ዱፎን ኣቶንታ ዶሬቲዳ ኪርስቶሳ ዴንꬃ ጊሽ ሃሳዪዴስ። 32 ሄ ዬሱሳ ፆሲ ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ። ኑካ ዉሪ ሃይሳስ ማርካታ። 33 ሄሳ ጊሽ ኢዚ ፆሳ ኡሻቻን ꬎቁ ꬎቁ ጊዳፔ ጉዬ ፂሎ ኣያና ኡፋይሳ ባ ኣዋፔ ኤኪዲ ሃዒ ኢንቴ ቤዪዛይሳኔ ሲዪዛይሳ ዱጌ ጉሲዴስ። 34-35 ዳዉቴይ ፑዴ ሳሎ ኬዚቤና፤ ኢዚ ባ ዱናን
‘ጎዳይ ታ ጎዳስ “ታ ኔ ሞርኬታ
ኔ ቶሆ ጋርሳን ዬꬊሳና ጋካናስ
ታ ኡሻቻን ኡታ” ጊዴስ።’ *
36 “ሄሳ ጊሽ ፆሲ ኢንቴ ካቂዳ ዬሱሳ ጎዳኔ ኪርስቶሳ ሂስቲዳይሳ ኢስራዔሌ ኣሳይ ዉሪ ሎዔꬂ ኤሮ” ጊዴስ።
37 ዴሬይ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ዎዝናይ ቦሼቲዴስ። ጴፅሮሳኔ ሃንኮ ዬሱሲ ኪቲዳይታ “ኑ ኢሻቶ! ሂስቲን ኑ ኣይ ኦꬂኖ?” ጊዳ።
38 ጴፅሮሲካ “ማሮቴꬃን ጌሊቴ፤ ኢንቴ ናጋራይ ማሬታና ማላ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ፃማቄቲቴ፤ ኢዚ ኢሚዛ ፂሎ ኣያና ኢንቴ ኤካና። 39 ኡፋይሳ ቃላይ ኢንቴሲኔ ኢንቴ ናይታሳ፤ ቃሴካ ጎዳ ፆሲ ባኮ ፄይጊዛ ሃሆን ዲዛይታሳራ ኡባሳ” ጊዴስ።
40 ሃራ ዳሮ ቃላራ ኢስታስ ማርካቲሼ “ሃይሳ ጌላ ዬሌቴꬃፌ ኢንቴና ኣሺቴ” ጊዲ ኢስታ ቆፊሲዴስ። 41 ሄ ጋላስ ቃላ ኤኪዳይቲኔ ፃማቄቲዳይቲ ሄꬑ ሺ ማላ ኣሳይ ካሴይታ ቦላ ጉጄቲዴስ። 42 ኢስቲካ ሃዋሬታ ቲሚርቴን፥ ኢሲፌ ቁማ ሙሳኒኔ ዎሳን ሚኒዳ።
43 ሃዋሬታ ኩሼን ዳሮ ማላታቲ ኦሴቲዳ ጊሽ ኣሲ ኡባይ ኢስታስ ባቢዴስ። 44 ኣማኒዳይቲ ዉሪካ ኢሲፌ ዴዒዳ፤ ባስ ዲዛዚካ ኡባ ኢሲ ቦላ ጎዔቲዳ። * 45 ባስ ዲዛ ሚሼኔ ሜሄ ባይዚ ባይዚ ባ ጊዶን ኮሺዳ ማላ ጊሼቺዳ። 46 ጋላስ ጋላስ ፆሳ ኬꬃን ኢሲፌ ሺቄቴስ። ባ ኬꬃንካ ቁማ ኢሲፌ ኡፋይሳኒኔ ሱሬ ዎዝናራ ሜቴስ። 47 ኢስቲ ፆሳ ጋላቲሼ ዴሬ ሲንꬃን ቦንቼቲዳ። ጎዳይካ ኢስታ ቦላ ጋላስ ጋላስ ኦራꬅ ኣማኒዛይታ ጉጂዴስ።
* 2:17 ኢዩ 2፡28-32 * 2:23 ማቶ 27፡35፤ ማር 15፡24፤ ሉቃ 23፡33፤ ዮሃ 19፡18 * 2:24 ማቶ 28፡5-6፤ ማር 16፡6፤ ሉቃ 24፡5 * 2:30 ማዛ 132፡11፤ 2ሳሜ 7፡12-13 * 2:34-35 ማዛ 110፡1 * 2:44 ሃዋ 4፡32-35