3
ጴፅሮሲ ኢሲ ቶሆይ ሲሊዳዴ ፓꬂዴስ
ኢሲ ዎዴ ጋላሳፌ ኡዱፉን ሳቴ ቦላ ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ዎሳ ሳቴን ፆሳ ኬꬄ ባና ኬዚዳ። ኢሲ ዬሌቶሳፔ ዶሚዲ ቶሆይ ሲሊዳዴ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዛ ኣሳፔ ሚሼ ዎሳና ማላ ኣሳይ ጋላስ ጋላስ ቶኪ ኤፊዲ ዎꬂን ኢሲ “ሎዖ” ጌቴቲዛ ፆሳ ኬꬃ ፔንጌን ዎሲዛዴይ ዴስ።
ኢዚካ ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ፆሳ ኬꬄ ጌሊሺን ቤዪዳ ኢስታፌ ሚሼ ዎሲዴስ። ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ኢዛ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዳ። ጴፅሮሲካ ኢዛ “ኣኔ ሃ ኑና ፄላ” ጊዴስ። ኣዴዚካ ኢስታፌ ኣይኮ ዴማና ጊዲ ኢስታ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዴስ። ጊዶ ኣቲን ጴፅሮሲ ኢዛስ ዛሪዲ “ታስ ቢራይኔ ዎርቃይ ዴና፤ ጊዲኮካ ታስ ዲዛዝ ታ ኔስ ኢማይስ፤ ናዚሬቴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ዴንዳዳ ኔ ቶሆራ ሃሙታ” ጊዴስ። ኢዛስ ኡሻቻ ኩሼ ኦይኪዲ ዴንꬂዴስ። ሄራካ ኣዴዛ ቶሆይኔ ቶሆ ቂርጴይ ሚኒዴስ። ጉፒ ዴንዲ ኤቂዲ ሃሙꬅ ኦይኪዴስ። ያኔ ሃኔ ሃሙቲሼኔ ጉፒሼ ፆሳካ ጋላቲሼ ኢስታራ ኢሲፌ ፆሳ ኬꬃ ጊቤ ጌሊዴስ። ኢዚ ፆሳ ጋላቲሼ ያኔ ሃኔ ሲሜሬቲሺን ኣሳይ ቤዪዴስ። 10 ሃይሳዴይ ሃኒፌ ካሴ “ሎዖ” ጌቴቲዛ ፆሳ ኬꬃ ፔንጌን ኡቲዲ ሚሼ ዎሲዛይ ኢዛ ጊዲዳይሳ ኤሪዴስ። ኢዛ ቦላ ሃኒዳይሳፌ ዴንዲዳይሳን ኣሳይ ኬሂ ማላሌቲዴስ።
ጴፅሮሳ ሃሳያ
11 ሃ ፓፂዳ ዎሳንቻይ ጴፅሮሳኮኔ ዮሃኒሳኮ ሺጵ ጊዲ ኢስታራ ኦይኬቲ ዲሺን ዴሬይ ዉሪ ማላሌቲዲ ኢስታኮ “ሶሎሞኔ ሲሜሬቴꬃሶ” ጌቴቲዛሶ ዎꬃን ዪዴስ። 12 ጴፅሮሲ ሄ ኣሳ ቤዪዲ “ኢንቴኖ ኢስራዔሌ ዴሬቶ! ሃይሳን ኣዛስ ማላሌቴቲ? ቃሴካ ሃይሳ ኣዴዛ ኑኒ ኑ ዎልቃን ዎይኮ ኑኒ ኑ ፂሎቴꬃን ፓꬂዲ ሃሙቲሲዳ ማላ ቆዲዲ ኑና ኣዛስ ቲሺ ሂስቲ ፄሌቲ? 13 ኑ ኣዋንታ ኣብራሃሜንታ፥ ዪሳቃንታ፥ ያቆቤንታ ፆሲ ባ ናዛ ዬሱሳ ቦንቺዴስ። ኢንቴ ቃስ ኢዛ ሃይቆስ ኣꬂ ኢሚዴታ፤ ጲላፆሲ ኢዚ ቢርሻና ኮይንካ ኢንቴ ‘ኮዮኮ’ ጊዴታ። * 14 ጌሻኔ ፂሎዛ ኢንቴ ካዲዲ ሼምፖ ዎꬊዛይሲ ቢርሼታና ማላ ዎሲዴታ። * 15 ዴዖ ኢሚዛዴ ኢንቴ ዎꬊዴታ፤ ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ፤ ሄሳስ ኑኒ ማርካ። 16 ሃይሲ ኢንቴ ቤዪዛይሲኔ ኢንቴ ኤሪዛይሲ ሚኒ ኤቂዳይ ዬሱሳ ሱንꬃን ኣማኒዳ ጊሻሳ። ኢንቴ ዉሪካ ቤዪዛ ማላ ኢዚ ኩሜꬃ ፓፃ ዴሚዳይ ዬሱሳ ሱንꬃኒኔ ኢዛ ሱንꬃን ቤቲዛ ኣማኖና።
17 “ሃዒካ ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ሄሳ ኦꬂዳይ ኢንቴ ሃላቃታ ማላ ኤሮንታ ጊዲዳይሳ ታ ኤራይስ። 18 ጊዲኮካ ኪርስቶሲ ዋዬ ኤካናይሳ ፆሲ ካሴ ናቤታ ዱናን ሃሳዪዳይሳ ፖሊዴስ። 19 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ናጋራይ ቁጬቲ ꬋያና ማላ ማሮቴꬃን ጌሊቴ። ኢንቴ ቢዛ ኦጌፔ ሲሚቴ፤ ጎዳ ማታፔ ኢንቴ ኦራፃና ዎዴይ ኢንቴስ ያና። 20 ቃሴካ ፆሲ ካሴ ኢንቴስ ዶሪ ዎꬂዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኢዚ ኢንቴስ ዬዳና። 21 ፆሲ ካሴ ጌሻ ናቤታ ዱናን ሃሳዪዳይሳ ማላ ሃኒዛይሳ ዉርሲ ኦራፂሳና ዎዴይ ጋካናስ ኢዚ ሳሎን ጋምዓናስ ኮሼስ። 22 ሙሴይካ ‘ኢንቴ ጎዳ ፆሳይ ኢንቴ ጊዶፌ ታ ማላ ናቤ ኢንቴስ ዴንꬃና። ኢዚ ኢንቴስ ዮቲዛይሳ ሲዪቴ። * 23 ሄ ናቤዛ ሲዮንታ ኢፂዳ ሼምፖይ ዉሪ ዴሬ ጊዶፌ ሻኬቲ ꬋዮ’
24 “ቱማፔ ሳሜላፔ ሃ ሲሚን ዴንዲዳ ናቤቲ ዉሪ ሃይታ ዎዴታ ጊሽ ሃሳዪዳ። 25 ኢንቴካ ናቤታ ናይታ። ቃሴካ ፆሲ ኣብራሃሜስ ‘ኔ ዜሬꬃን ቢታ ኣሲ ዉሪ ኣንጄታና’ ጊዲ ኢዚ ጫቂዳ ጫቆዛ ኢንቴ ላታና። * 26 ፆሲ ናዛ ዴንꬂዳ ዎዴ ኢንቴና ኢሳ ኢሳ ኢንቴ ኢታቴꬃፌ ዛሪዲ ኣንጃና ማላ ካሴቲዲ ኢንቴኮ ኪቲዴስ” ጊዴስ።
* 3:13 ኬሳ 3፡15 * 3:14 ማቶ 27፡15-23፤ ማር 15፡6-14፤ ሉቃ 23፡13-23፤ ዮሃ 19፡12-15 * 3:22 ዛሬ 18፡15፥18 * 3:25 ሜꬌ 22፡18