4
ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ኣይሁዳ ዱላታሶ ሺቂዳ
ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ኣሳስ ሃሳያን ዲሺን ቄሴታ ሃላቃቲኔ ፆሳ ኬꬃ ናጊዛይታ ሃላቃይ ቃሴካ ሳዱቃዌቲ ኣኬኮንታ ኢስታኮ ዪዳ። * ዪዲኔ ሃዋሬቲ ኣሳ ታማርሲዛይሳሲኔ ዬሱሳ ባጋራ ቤቲዳ ሃይቂዳይታ ዴንꬃ ጊሽ ሳባኪዛይሳስ ኬሂ ሃንቄቲዳ። ጴፅሮሳኔ ዮሃኒሳ ጋዴይ ቃሚሺን ኦይኪዲ ዎንታና ጋካናስ ቃሾ ኬꬃን ኣይሲዳ። ጊዶ ኣቲን ቃላ ሲዪዳ ኣሳፔ ዳሪዛ ባጋይ ኣማኒዴስ። ኣማኒዛ ኣቱማ ኣሳታ ቆዳይ ጌዴ ኢቻሹ ሺ ጋካናስ ꬎቁ ጊዴስ።
ዎንቴꬃ ጋላስ ኢስታ ሃላቃቲኔ ጪማቲ ቃሴካ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ዬሩሳላሜን ሺቂዳ። ኢስታ ቄሴታ ሃላቃ ሃናይኔ ቃያፋይ፥ ዮሃኒሲ፥ ኢስኪንዲሮሲኔ ቄሴታ ሃላቃሶ ኣሳይ ዉሪ ሄ ጋዳን ቤቲዳ። ኢስቲካ ጴፅሮሳኔ ዮሃኒሳ ባ ጊዶን ኣꬂ ኤሲዲ “ሃይሳ ኢንቴ ኦꬂዛይ ኣዛ ዎልቃኔ? ዎይኮ ኦና ሱንꬃኔ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
ሄ ዎዴ ጴፅሮሲ ፂሎ ኣያናን ኩሚዲ “ኢንቴኖ ዴሬ ሃላቃቶ! ዴሬ ጪማቶ! ኢንቴ ሃች ሃ ቶሆ ሲላ ኣዴዛስ ኦሴቲዳ ሎዖ ኦሶይ ዋኒ ኢዚ ፓፂዳኮ ኢንቴ ኑና ኦይቺዛ ጊዲኮ፥ 10 ኢንቴ ካቂን ፆሲ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ናዚሬቴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ኢዚ ፓፂዳይሳኔ ኢንቴ ሲንꬃን ኢዚ ኤቂዳይሳ ኢንቴካ ኢስራዔሌ ዴሬ ኣሳይ ዉሪ ሃይሳ ኤሪቴ። 11 ኢዚካ ኢንቴ ኬꬃ ሂላቲ ሌቂ ኣጊዳ ሹቻይ ጊንቤ ኬꬃስ ጉላ ቦላ ቦላራ ዎꬂዛ ሹች ጊዲዴስ። * 12 ኣቶቴꬂ ሃራ ኦናንካ ባ፤ ሳሎፔ ጋርሳ ባጋራ ኑ ኣሳ ናይቲ ኣታና ማላ ኑስ ኢሜቲዳይ ሃይሳፌ ሃራ ሱንꬂ ዴና” ጊዴስ።
13 ኣይሁዳታ ዱላታ ኣሳይካ ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ሄሳꬆ ፃሊ ሃሳዪዛይሳ ቤዪዲ ኢስቲ ታማሮንታ ኣስ ጊዲዳይሳ ኤሪዲ ማላሌቲዳኔ ኢስቲ ካሴ ዬሱሳራ ዲዛይታ ጊዲዳይሳ ኣኬኪዳ። 14 ሄ ፓፂዳ ኣዴዚ ኢስታራ ኤቂዲሺን ቤዪዳ ጊሽ ኢስታስ ሃራ ኦꬃናስ ጋሶይ ꬋዪዴስ። 15 ሄሳ ጊሽ ኢስታ ዱላታፔ ኬሳና ማላ ኣዛዚዳ። ሄሳፌ ቃሴካ ሺቄቲዲ ባ ጊዶን ዞሬቲዳ። 16 ባ ጊዶን “ሃይታ ኣሳታ ዎስቲኖ? ዬሩሳላሜን ዲዛ ኣሳይ ዉሪ ኢስታ ኩሼን ሃኒዳ ጊታ ማላታ ኤሪዴስ። ሄሳ ጊሽ ኑ ሃ ዮዖዛ ኣሳ ባሌꬃናስ ዳንዳዮኮ። 17 ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ዮዖዚ ዴሬ ጊዶን ኬሂ ኣኮንታ ማላኔ ሃይቲ ኣሳቲ ናምዓንꬆ ሃይሳ ሃ ሱንꬃን ሃራ ኦናስካ ዮቶንታ ማላ ኢስታስ ሎዔꬂ ዮታና” ጊዳ።
18 ኢስታ ፄይጊዲኔ ሙሌካ ዬሱሳ ሱንꬃን ሃሳዮንታ ማላኔ ታማርሶንታ ማላ ኣዛዚዳ። 19 ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ቃሴ ዛሪዲ “ኑኒ ፆሳፌ ቦላራ ኢንቴስ ኣዛዜታናስ ቤሲዛኮኔ ኣኔ ኢንቴ ፆሳ ሲንꬃን ፒርዲቴ። 20 ኑኒ ኑ ቤዪዳይሳኔ ኑ ሲዪዳይሳ ሃሳያናፔ ጉዬ ጎኮ” ጊዳ።
21 ቃሴካ ኢስታ ቦላ ማንዲዲ ዬዲዳ። ጋሶይካ ሃንኮ ዴሬይ ዉሪ ሃኒዳ ዮዖዛ ጋሶን ዉሪካ ፆሴ ጋላቲዛ ጊሽ ኢስታ ቃፃያናስ ዳንዳይቤቴና። 22 ሄ ጊታ ማላታን ፓፂዳ ኣዴዛስ ላይꬂ ኦይዱ ታማፌ ቦላ።
23 ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ቃሾፔ ቢርሼቲዲ ጌዴ ባ ኣሳታኮ ሲሚዲ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ዴሬ ጪማቲ ኢስታ ጊዳይሳ ዉርሲካ ዮቲዳ። 24 ኢስቲካ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ኢሲፌ ፆሳኮ “ዎጋ ጎዳዉ! ኔኒ ሳሎኔ ሳዓ፥ ኣባኔ ኣባ ጊዶን ዲዛይታ ዉርሳ ሜꬋዳሳ። * 25 ኔ ኣሽካራ ኑስ ኣዋ ዳዉቴ ዱናራ ፂሎ ኣያናን
‘ዴሬ ኣሳይ ኣዛስ ሃንቄቲ ዴንዲዴ?
ዴሬይ ኣዛስ ሜላ ማቄቲዜ?
26 ቢታ ካዎቲ ኢሲፌ ጋጊዲ
ቢታ ሃሪዛይቲ ኢሲ ቦላ ሺቄቲዲ
ጎዳ ቦላን ኔ ዶሬቲ ቲዬቲዳይሳ ቦላ ዱላቲዳ’
ጊዲ ዋሲዳ።
27 “ቱማፔ ሄርዶሲኔ ጳንፆሳ ጲላፆሲ ኢስራዔላታራኔ ሃራ ዴሬ ኣሳራ ሃኖ ካታማይን ኔ ዶራ ቲዪዳ ጌሻ ናዛ ዬሱሳ ቦላ ዮዖ ቃቻናስ ሺቄቲዳ። * 28 ሃይሳንካ ኔ ዎልቃኒኔ ኔ ሼኔን ካሴ ኔ ቆፒዳይሳ ኢስቲ ፖሊዳ። 29 ጎዶ! ሃዒካ ኢስታ ማንዴዛ ኔ ቤያ፤ ኑኒ ኔ ኣይሌቲ ኔ ቃላ ባቦንታ ኩሜꬃ ፃላቴꬃራ ዮታና ማላ ዳንዳዪሳ። 30 ፓꬃናስ ኔ ኩሼ ሚጫ። ኔ ና ጌሻዛ ሱንꬃን ጊታ ማላታ ኦꬃ” ጊዳ።
31 ኢስቲ ዎሲዳፔ ጉዬ ኢስቲ ዲዛሶይ ቃፂዴስ። ዉሪካ ፂሎ ኣያናን ኩሚዲ ፆሳ ቃላ ፃላቴꬃን ዮቲዳ።
ኣማኒዛይታ ኢሲፌቴꬃ ዱስ
32 ኣማኒዛይቲ ዉሪካ ኢሲ ዎዝናኒኔ ኢሲ ቆፋን ጋጊ ዴቴስ። ኢስታስ ዲዛይ ዉሪ ኢሲ ቦላ ዴስ ኣቲን ባስ ዲዛዝ “ሃይሲ ታስ ቡዞ ሚሻ” ጊዛዴይ ዴና። * 33 ሃዋሬቲካ ጎዳ ዬሱሳ ዴንꬃ ጊታ ዎልቃን ማርካቴꬅ ኦይኪዳ። ኡባ ቦላ ጊታ ፆሳ ኪያቴꬂ ዴስ። 34 ኢስታ ጊዶን ሜቶታንቻይ ኢሳዴይካ ባዋ። ጋሶይካ ጋዴ ጊዲን ኬꬄ ጊዲን ባስ ዲዛ ዉርሲ ባይዚ ባይዚ ሺሺዳ ሚሽ 35 ሃዋሬታ ኩሼን ዎꬂዲ ኢሲ ኢሳዴስ ኢዛስ ኮሺዛ ማላ ጊሼቴስ።
36 ቆጲሮሴ ጌቴቲዛሶን ዲዛ ዮሴፌ ጌቴቲዛዴይ ኢሲ ሌዌ ባጋ ኣሲ ዴስ። ኢዚካ ሃዋሬታን “ባርናባሳ” ጌቴቲ ሱሚዴስ። ሄሳስ ቢርሼꬃይ “ሚንꬄꬆ ና” ጉሳ። 37 ኢዚካ ባ ጋዴ ባይዚዳ ሚሻ ኤሂዲ ሃዋሬታ ኩሼን ዎꬂዴስ።
* 4:1 ቄሴታ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ቄሴታ ሃላቃ ጌቴስ። 4:11 ጉላ ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞ ኣሳይ ማጋላ ዎይኮ ሾቻ ሹች ጌስ። * 4:11 ማዛ 118፡22 * 4:24 ኬሳ 20፡11፤ ናሂ 9፡6፤ ማዛ 146፡6 * 4:27 ሉቃ 23፡1፥7-11፤ ማቶ 27፡1-2፤ ማር 15፡1፤ ዮሃ 18፡28-29 * 4:32 ሃዋ 2፡44-45