5
ሃናኒያኔ ሳጲራ
ኢሲ ሃናኒያ ጌቴቲዛ ኣሲ ሳጲራ ጌቴቲዛ ባ ማቼይራ ባ ጋዴ ባይዚዴስ። ማቼያ ሳጲራይ ሎዔꬃ ኤሪሺን ጋዴዛ ባይዚዳ ሚሻፌ ባጋ ሻኪ ኣሺዲ ባጋ ኤሂዲ ሃዋሬታ ኩሼን ኢሚዴስ። 3-4 ቃሴ ጴፅሮሲ “ሃይሶ ሃናኒያ! ኔኒ ፂሎ ኣያና ቦላ ዎርዶታናሲኔ ጋዴ ሚሻፌ ኣሻና ማላ ፃላዔይ ኣይስ ኔ ዎዝናን ጌሊዴ? ባይዛናፔ ካሴ ጋዴዚ ኔይሳ ጊዴኔ? ኔ ባይዚዳፔ ጉዬ ቃሴ ሚሻይ ኔ ኩሼን ዴኔ? ሂስቲን ኔ ሃይሳ ማላ ዎስታ ኔ ዎዝናን ቆፓዲ? ኔ ፆሳ ቦላ ዎርዶታዳሳ ኣቲን ኣሳ ቦላ ጊዴና” ጊዴስ።
ሄሳ ሲዪዳ ማላ ሃናኒያይ ኩንዲ ሃይቂዴስ። ሄሳ ሲዪዳ ኣሳይ ዉሪ ዳሮ ባቢዴስ።
ኣቱማሳይ ዴንዲዲ ኣሃ ፃፂዲኔ ሄራካ ኤፊዲ ሞጊዴስ።
ሄꬑ ሳቴፔ ጉዬ ማቼያ ኢዚ ዋኒዳኮኔ ኤሮንታ ዳሼ ያዱስ። ጴፅሮሲካ “ኣኔ ታስ ዮታ፤ ኢንቴ ጋዴዛ ባይዚዳ ዋጋይ ሃኖ ፃላ?” ጊዴስ። ኢዛካ “ኤ ሃኖ ሃ ዋጋይን ባይዚዶስ” ጋዱስ።
ጴፅሮሲካ “ኢንቴ ፆሳ ኣያና ፓጫናስ ኣይሲ ኢሲ ዱና ጊዲዴቲ? ሄኮ ኔ ኣዚና ሞጊዳ ኣሳቲ ሞጊ ሲሚዲ ካሬን ፔንጌ ቦላ ዴቴስ። ኢስቲ ኔናካ ኬሲ ኤኪ ኤፋና” ጊዴስ። 10 ኢዛ ሲዪዳ ማላ ሄራካ ኢዛ ቶሆ ቦላ ኩንዳዳ ሃይቃዱስ። ኣቱማሳይካ ሶ ጌሊዳ ማላ ሃይቂዳሮ ቤዪዲ ኬሲ ኤፊዲ ኢዚ ኣዚና ኣቻን ሞጊዳ። 11 ኩሜꬃ ዎሳ ኬꬃ ኣሳይኔ ሄሳ ሲዪዳ ኣሳይ ዉሪ ዳሮ ባቢዴስ።
ሃዋሬታ ኩሼን ዳሮ ኣሲ ፓፂዴስ
12 ሃዋሬቲካ ዴሬ ጊዶን ዳሮ ማላታኔ ማላሊሲዛ ሚሽ ኦꬂዳ። ኣማኒዛይቲ ዉሪ “ሶሎሞኔ ሲሜሬቴꬃሶ” ጌቴቲዛ ፔንጌን ሺቄቴስ። 13 ኢስታስ ባቢዳ ጊሽ ኦኒካ ኢስታራ ዋላኬታናስ ኮዪቤና። ጊዶ ኣቲን ዴሬይ ኢስታ ኬሂ ቦንቼስ። 14 ዳሮ ማጫሳቲኔ ኣዴቲ ዎዴፔ ዎዴን ጎዳን ኣማኒ ኣማኒ ኢስታ ቦላ ጉጄቲዳ። 15 ሄሳ ጋሶን ጴፅሮሲ ኣꬊሺን ሃራይ ኣቲን ኢዛ ኤሾይ ሃርጋንቻታፔ ባጋ ሃርጋንቻታ ቦላ ዎꬋና ማላ ሃርጊዛይቲ ኢቺዛ ኣልጋ ቦላኔ ሃላ ቦላ ካሬን ኢሺሴቴስ። 16 ዬሩሳላሜ ዩሾን ዲዛ ካታማታፔ ሃርጊዛይታኔ ቱና ኣያናይ ዋይሲዛይታ ኤሂን ዉሪ ፓፂዳ።
ሃዋሬታ ቦላ ጋኪዳ ጎዴቴꬂኔ ዋዬ
17 ሄሳ ዎዴ ቄሴታ ሃላቃይኔ ኢዛራ ዲዛ ሳዱቃዌታ ባጋቲ ዉሪካ ቃናቴ ቃናቲዛይታ ፃላ ጊዲዳ። 18 ሃዋሬታ ኦይኪዲ ቃሾ ኬꬄ ጌልꬂዳ። 19 ጊዶ ኣቲን ጎዳ ኪታንቻይ ቃማራ ቃሾ ኬꬃ ካሬ ዶዪዲ ኢስታ ኬሲዲ፥ 20 “ቢዲ ፆሳ ኬꬃ ጊቤ ጊዶን ኤቂዲ ሃይሳ ዴዖ ቃላ ኡባ ዴሬስ ዮቲቴ” ጊዴስ።
21 ጋዴይ ዎንቲዳ ማላ ኢስታስ ዮቲዳይሳ ፆሳ ኬꬃ ጊቤ ጌሊዲ ዴሬዛ ታማርሶ ኦይኪዳ፤ ቄሴታ ሃላቃይኔ ኢዛራ ዲዛይቲ ዪዲ ኣይሁዳታ ዱላታኔ ኢስራዔሌ ዴሬ ጪማታ ኩሜꬅ ኢሲ ቦላ ሺሺዳ። ሃዋሬታ ቃሾ ኬꬃፌ ኤኪ ያና ማላ ኣስ ዬዲዳ። 22 ኪቴቲ ቢዳ ኣሳቲ ቢዲ ኢስታ ቃሾ ኬꬃን ዴሚቤቴና፤ ሲሚዲኔ 23 “ቃሾ ኬꬃይ ሎዔꬂ ቁልፌቲ ዴስ፤ ናጊዛይቲካ ፔንጌ ቦላ ኤቂ ዲሺን ቤዪዶስ፤ ጊዶ ኣቲን ኑ ዶይ ጌሊሺን ቃስ ኬꬃን ኦኒካ ባ” ጊዳ። 24 ፆሳ ኬꬂ ናጊዛይታ ሃላቃይኔ ቄሴታ ሃላቃቲካ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ሃኖዛን ዳሮ ማላሌቲዳኔ ኢስታስ ሃኖይ ዉሪ ቲኪ ጊዴስ። 25 ሄራካ ኢሲ ኣሲ ዪዲ “ሄኮ ኢንቴ ቃሾ ኬꬄ ጌልꬂዳ ኣሳቲ ፆሳ ኬꬃ ጊቤ ጊዶን ኤቂዲ ዴሬ ታማርሶን ዴቴስ” ጊዴስ። 26 ፆሳ ኬꬄ ናጊዛይታ ሃላቃይ ባ ኦሳንቻታራ ቢዲ ኢስታ ኦይኪ ኤኪ ዪዴስ። ኦይኪ ኤሂዳይቲ ኣሳይ ባና ሹቻራ ጫዶንታ ማላ ባቢዲ ዎልቃꬆንታ ሎዳራ ኤሂዳ።
27-28 ሃዋሬታ ኤሂዲ ኣይሁዳ ዱላታ ሲንꬃን ኤሲዳ። ቄሴታ ሃላቃይካ ኢስታ “ሃይሳ ሃ ሱንꬃን ኢንቴ ታማርሶንታ ማላ ኢንቴስ ሎዔꬂ ዮቲዶስኮሺን ኢንቴ ኢንቴ ቲሚርቴዛ ዬሩሳላሜ ኡባን ኩንꬄታ። ቃሴ ኑናካ ሃ ኣዴዛ ሱꬃስ ኦይሼቲዛይታ ሂስታናስ ጊፂ ዴንዲዴታ” ጊዴስ። *
29 ጴፅሮሲኔ ሃንኮ ሃዋሬቲካ ዛሪዲ “ኑኒ ኣሳፔ ኣꬂዲ ፆሳስ ኣዛዜታናስ ቤሴስ።
30 “ኢንቴ ኢዛ ሚꬃ ቦላ ካቂ ዎꬊዳ ዬሱሳ ኑ ኣዋንታ ፆሳይ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ። 31 ኢዚካ ኢስራዔሌ ናይታስ ናጋራፔ ሲሚዲ ማሬታና ማላ ፆሲ ኢዛ ኡባፌ ቦላኔ ኣሺዛዴ ሂስቲዲ ባ ኡሻቻን ꬎቁ ꬎቁ ሂስቲዴስ። 32 ኑኒካ ሃይሳስ ማርካታ። ቃሴካ ፆሲ ባስ ኣዛዜቲዛ ኦናስካ ኢሚዳ ፂሎ ኣያናይካ ማርካ” ጊዳ።
33 ኣሳቲ ሄሳ ሲይዲ ኢታ ሃንቆ ሃንቄቲዳ። ዎꬋናካ ኮይዳ። 34 ጊዶ ኣቲን ዴሬ ኣቻን ኬሂ ቦንቼቲዳ ኢሲ ዎጋ ኣስታማሬ፥ ኢዚካ ጋማልያሌ ጌቴቲዛ ፋርሳዌታ ባጋይ ዴሬ ጪማታ ጊዶን ዴንዲ ኤቂዲ ሃዋሬቲ ጉꬃ ዎዴ ካሬን ጋምዓና ማላ ኣዛዚዴስ። 35 ዴሬ ጪማታስ ሂዝጊዴስ “ኢስራዔሌ ኣሳቶ! ኢንቴ ሃይታ ኣሳታ ቦላ ኦꬃናይሳ ዳሮ ኣኬካራ ኦꬃናስ ቤሴስ። 36 ሃይሳፌ ካሴ ኢሲ ቴዎዳሳ ጌቴቲዛዴይ ባና ጊታ ኣስ ሂስቲ ቆዲ ዴንዲን ኦይዱ ፄቱ ዴሬይ ኢዛ ካሊዴስ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኣሳ ኩሼን ሃይቂዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ጮ ላሌቲን ኢዛ ሃኖይ ጮ ሜላ ኣቲዴስ። 37 ኢዛፔ ጉዬካ ዴሬይ ታይቤቲዛ ዎዴ ጋሊላ ዩሁዳይ ዴንዲዲ ዳሮ ዴሬ ባናራ ካሌꬂዴስ። ባና ካሊዛይታካ ዴሚዴስ ሺን ኢዚካ ꬋዪዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ዉሪ ꬋዪዳ።
38 “ሄሳ ጊሽ ታ ሃዒ ኢንቴና ጊዛይ ሃይታ ኣሳታ ኣጊቴ፥ ቦቾፍቴ። ኢስታ ቆፋይ ዎይኮ ኢስታ ኦሶይ ኣሳፔ ጊዲኮ ꬋያና። 39 ፆሳፌ ጊዲኮ ቃስ ኢንቴ ኢስታ ቴቃናስ ዳንዳዬኬታ። ኦኔ ኤሪዛይ ኢንቴ ፆሳራ ኦዬቲሼ ቤታናኮኔ” ጊዴስ።
40 ኢስቲካ ኢዛ ዞሬዛ ኤኪዲ ሃዋሬታ ፄይጊዲ ጋራፊሲዳ። ናምዓንꬆ ዬሱሳ ሱንꬃን ሃሳዮንታ ማላ ኣዛዚዲ ዬዲዳ። 41 ሃዋሬቲካ ኢዛ ሱንꬃ ጊሽ ካዉያናስ ቤሲዛ ጊሽ ዳሮ ኡፋዬቲሼ ዴሬ ጪማታ ኣቻፌ ኬዚ ቢዳ። 42 ጋላስ ጋላስ ፆሳ ኬꬃኒኔ ኢሳ ኢሳ ኬꬃን ዬሱሲ ኢዚ ፆሲ ዶሪዳዴ ጊዲዳይሳ ታማርሶፌኔ ሳባኮፔ ሙሌካ ጉዬ ጊቤቴና።
* 5:27-28 ማቶ 27፡25