6
ላፑን ዳቆኔታ ዶሬቴꬅ
ኣማኒዛይታ ቆዳይ ዳሪ ዳሪ ቢዛ ዎዴ ጊሪኬ ቢታፌ ዪዳ ኣይሁዳ ኣሳቲ ዩሁዳን ዲዛ ኣይሁዳ ኣሳ ጉዬራ ዚጊሬቲዳ። ጋሶይካ ኡባ ዎዴ ሚዛ ካꬅ ጊሺሼ ኣምዔታ ዉዴቶንታ ኣጊዳ ጊሻሳ። ሄሳ ጊሽ ኑ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬቲ ኣማኒዛ ሃራታ ኢሲ ቦላ ሺሺዲ “ኑኒ ካꬃ ጊሾን ጌሊዲ ፆሳ ቃላ ታማርሶ ኣጋናስ ቤሴና። ሄሳ ጊሽ ኑ ኢሻቶ! ኢንቴ ጊዶፌ ኤራንቻታ፥ ፂሎ ኣያናን ኩሚዳይታኔ ሎዖ ማርካቴꬅ ዲዛ ላፑን ኣሳታ ዶሪቴ፤ ሃይሳ ኣላፌቴꬅ ኑ ኢስታስ ኢማና። ኑኒ ጊዲኮ ዎሳኒኔ ቃላ ዮቶን ሚናና” ጊዳ።
ኢስቲ ጊዳ ዮዖይ ሲዪዳይታ ኡፋይሲዴስ፤ ኣማኖኒኔ ፂሎ ኣያናን ኩሚዳይቲ ኢስቲፋኖሴ፥ ፒሊጶሳ፥ ጲሮስቆሮሳ፥ ኒቃሮና፥ ፂሞና፥ ጳርሜናኔ ዩሁዳቴꬃን ጌሊዳ ኣንፆኪያ ዴሬ ኣስ ኒቆሎሳ ዶሪዳ። ሄይታ ኤሂዲ ሃዋሬታ ሲንꬅ ሺሺዳ። ኢስቲካ ባ ኩሼ ኢስታ ቦላ ዎꬂዲ ኢስታስ ዎሲዳ።
ፆሳ ቃላይ ኣኪ ኣኪ ቢዴስ። ኣማኒዛይታ ቆዳይ ዬሩሳላሜን ዳሪ ዳሪ ቢዴስ። ቄሴታፔ ዳሮቲ ኣማኒዳ።
ኢስቲፋኖሴ ኦይኬቴꬅ
ሄ ዎዴ ኢስቲፋኖሲ ፆሳ ኢሞቴꬃኒኔ ዎልቃን ኩሚዲ ዴሬዛ ጊዶን ጊታ ማላሊሲዛ ማላታታ ኦꬂዴስ። ዎዜቲ ኬዚዳ ጌቴቲ ፄይጌቲዛሶፔ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃፌ ዪዳ ኣስ ጊዲዳ ቃሬናፔኔ ኢስኪንዲሪያፔ፤ ቃሴካ ኪልቂያፔኔ ኢሲያ ኣዉራጃታፔ ዪዳ ኣሳቲካ ዉሪ ኢስቲፋኖሴራ ማርሼቲዳ። 10 ጊዶ ኣቲን ኤራቴꬃን ኢዚ ሃሳዪዛ ሃሳያኔ ኢዛን ዲዛ ኣያና ኤቄታናስ ዳንዳዪቤቴና። 11 ሄሳ ጊሽ “ኢስቲፋኖሲ ሙሴኔ ፆሴ ጫዪሺን ኑ ሲዪዶስ” ጊዛ ኣሳታ ጉዬራ ጊጊሲዳ።
12 ሄ ዎዴ ዴሬዛ፥ ዴሬ ጪማታኔ ዎጋ ታማርሲዛይታ ዴንꬄꬂዲኔ ኢስቲፋኖሴ ኦይꬂዲ ዴሬ ዱላታኮ ሺሺዳ። 13 ኢዛ ቦላ “ሃይሲ ኣዴዚ ሃይሳ ፆሳ ኬꬃ ቦላኔ ዎጋ ቦላ ጫሻ ቃላ ሃሳያ ሙሌካ ኣጊቤና። 14 ጋሶይካ ሃይሲ ኣዴዚ ‘ናዚሬቴ ዬሱሲ ሃይሳ ፆሳ ኬꬃ ꬋይሳና’ ጊሺኒኔ ‘ኑ ሙሴፔ ኤኪዳ ዎጋ ላማና’ ጊ ሃሳዪሺን ኑ ሲዪዶስ” ጊ ዎርዶራ ማርካቲዛ ኣሳታ ሺሺዲ ማርካሲዳ።
15 ዱላታ ኡቲዳ ኣሳይ ዉሪ ኢስቲፋኖሴ ቲሺ ሂስቲ ፄሊሺን ኢዛ ኣይፌሶይ ኢስታስ ኪታንቻ ኣይፌሶ ሚሳቲ ቤቲዴስ።