26
ጳዉሎሲ ካዎ ኣጊርጳ ሲንꬃን ዮቲዳ ዮዖ
ኣጊርጲ ጳዉሎሳ “ኔኒ ኔ ጊሽ ሃሳያናስ ዳንዳያሳ” ጊዴስ። ጳዉሎሲካ ባ ኩሼ ዴንꬂዲ ዛሮ ሂዝጊ ኢሚዴስ። “ካዎ ኣጊርጳ! ታና ኣይሁዳቲ ሞቲዛ ዮዖ ኡባስ ሃች ታ ኔ ሲንꬃን ታና ማዳና ዛሮ ኢሚዛ ጊሽ ታና ዳሮ ኡፋይሴስ። ጋሶይካ ኔ ኣይሁዳታ ዎጋኔ ኢስታ ፓላማ ኡባ ሎዔꬃ ኤራሳ፤ ሄሳ ጊሽ ኔ ታ ጊዛ ኡባ ዳንዳያዳ ሲያና ማላ ታ ኔና ዎሳይስ።
“ታኒ ጉꬃ ናቴꬃ ዎዴፔ ዶማዳ ዋና ዴዒዳኮ ኣይሁዳ ኣሳቲ ኤሬቴስ። ኮይሮፔ ሃዒ ጋካናስ ታኒ ታ ዴሬ ኣሳ ጊዶኒኔ ዬሩሳላሜን ታ ዴዒዳ ዱሲ ኣሳይ ኤሬስ። ቃሴካ ኢስቲ ማርካታና ኮይኮ ኑ ኣማኖ ጊሽ ታ ኬሃ ሚንꬃ ዎጋ ናጊዛ ፋርሳዌ ባጋ ጊዳዳ ጋምዒዳዴ ጊዲዳይሳ ኢስቲ ኮይሮፔ ዴንꬂዲ ኤሬቴስ። * ሃዒ ቃሴ ፒርዳስ ታና ሃይሳን ኤሲዳይ ፆሲ ካሴ ኑ ኣዋታስ ኢሚዳ ጫቆ ቃላ ኡፋይሳ ጊሻሳ። ሃ ኡፋይሳኮ ጋካናስ ኑ ዛርኬቲ ታማኔ ናምዓቲ ፆሳ ጋላሲኔ ቃማ ጎይኒሼ ናጊዳ። ካዎ ኢንቴስ ሆላ! ኣይሁዳቲ ታና ሞቲዛይ ሃ ዮዖዛ ጊሻሳ። ፆሲ ሃይቂዳይታ ዴንꬃናይሲ ዋኒዲ ኣይሁዳ ጊዲዳ ኢንቴ ኣቻን ኣማኔቲቤኔ?
“ታካ ታ ባጋራ ናዚሬቴ ዬሱሳ ሱንꬃስ ኤቄታናስ ቤሴስ ጋዳ ቆፓዲስ ሺን፤ * 10 ታኒ ዬሩሳላሜን ኦꬂዳይካ ሄሳኮሺን፤ ቄሴታ ሃላቃታፔ ታ ኤኪዳ ጎዳቴꬃራ ኣማኒዛይታፔ ዳሮታ ቃሾ ኬꬃን ዬጊሳዲስ፤ ኢስታ ዎꬊሺን ዎꬊዛይታራ ኢሲፌ ዳይስ። 11 ዳሮ ዎዴ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃቲ ዲዛሶን ኣዋንካ ኢስቲ ቃፃዬታና ማላኔ ባ ኣማኖ ካዳና ማላ ኦꬃዲስ፤ ኢስታ ቦላ ዳሮ ሃንቄታዳካ ኢስራዔሌፔ ካሬን ዲዛ ሃራ ካታማታካ ባዳ ኣማኒዛይታ ጎዳዲስ።
ጳዉሎሲ ኪርስቶሳኮ ዋኒ ሲሚዳኮ ዮቲዴስ
12 “ሃይሳ ሃ ዮዖዛስ ቄሴታ ሃላቃታፔ ኩሜꬃ ጎዳቴꬂኔ ኣዛዞ ኤካዳ ዳማስቆ ጌቴቲዛሶ ታ ቢሺን፤ 13 ካዎ ኢንቴስ ሆላ! ቡሮ ታ ኦጌን ዲሺን ጋዴይ ሴታ ጋላስ ጊዲሺን ኣዋ ኣርሼ ፖዖፔ ኣꬊዛ ፖዖ ቤያዲስ፤ ሄ ፖዖይ ታናኔ ታናራ ቢዛ ኣሳታ ዩይ ኣꬊዲ ሳሎፔ ፖዒዴስ። 14 ኑ ዉሪካ ቢታ ቦላ ኩንዲ ዲሺን ኣይሁዳታ ቃላራ ‘ሳዉሌ! ሳዉሌ! ታና ኣዛስ ጎዳይ? ኔኒ ቃራ ማሻ ቦላ ኤቂኮ ኔርካ ኔና ቆሃሳ’ ጊዛ ቃላ ሲያዲስ።
15 “ታካ ‘ጎዶ! ኔ ኦኔ?’ ጋዲስ፤ ጎዳይካ ‘ታኒ ኔ፥ ጎዲዛ ዬሱሳኮ! 16 ሃዒ ዴንዳዳ ኔ ቶሆን ኤቃ፤ ታ ኔስ ቆንጪዳይ ኔ ታና ሃዒ ቤዪዳይሳኒኔ ሲንꬃፌ ታ ኔና ቤሳናይሳን ኔ ታስ ማርካቲዛዴ ጊዳና ማላ ታ ኔና ሹማና ኮያዲስ። 17 ኢስራዔሌ ኣሳ ኩሼፔኔ ታ ኔና ኢስታኮ ኪቲዛ ኣይዛቤታ ኩሼፔካ ኣሻና። 18 ኔ ኢስታ ኣይፌ ዶያና ማላኔ ꬉማፔ ፖዖን ኬሳና ማላ ቃሴካ ፃላዔስ ሃሬቲዛሶፔ ፆሳኮ ኔ ዛራና ማላ ኦꬃና፤ ኢስቲካ ታና ኣማኒዳ ጊሽ ባ ናጋራፔ ማሬታና ቃሴ ዶሬቲዳይታ ጊዶን ኢስቲ ላታ ጋዴ ዴማና’ ጊዴስ።
ጳዉሎሲ ባ ኦሶ ጊሽ ዮቲዴስ
19 “ሄሳ ጊሽ ካዎ ኣጊርጳ! ሳሎፔ ታስ ኢሜቲዳ ኣጁታስ ታ ኣዛዜታዲስ። 20 ጊዶ ኣቲን ታ ካሴታዳ ዳማስቆን ዲዛ ኣሳ ካሌꬃዳ ዬሩሳላሜኒኔ ዩሁዳ ዴሬን ኡባን ዲዛይታ ቃሴካ ኣይዛቤቲካ ናጋራ ኦጌፔ ፆሳኮ ሲሚዲ ማሬታና ማላ ኤሪሳዲስ፤ ኢስቲ ናጋራፔ ሲሚዳይሳ ቤሲዛዚ ኦꬃና ማላ ታ ኢስታስ ዮታዲስ። * 21 ሄሳ ጋሶን ኣይሁዳቲ ታ ፆሳ ኬꬃን ዲሺን ታና ኦይኪዲ ዎꬋና ኮይዳ። 22 ሃቺ ጋካናስካ ታስ ፆሳፌ ማዶይ ፓጪ ኤሬና። ሄሳ ጊሽ ጉꬃስካ ጊታስካ ማርካታሼ ሃይሳን ኤቃዲስ። ናቤቲኔ ሙሴይ ካሴቲዲ ሃይሳ ማላይ ሃናና ጊዳይሳ ዮቶፔ ኣቲን ታ ሃራ ኣይኮካ ዮታቤይኬ። 23 ኢስቲካ ዮቲዳይሲ ‘ፆሲ ኪቲዳዴይ ሜቶ ቤያና። ሃይቆፔ ዴንዶን ኮይሮ ጊዲዲ ኣሲ ኣታና ፖዖ ኢስራዔሌ ዴሬሲኔ ኣይዛቤታስ ቆንጫና’ ጊዛይሳ” ጊዴስ። *
24 ጳዉሎሲ ሄሳ ዮቲሺን ፊስፆሲ “ጳዉሎሳ! ሃዒ ኔ ጎዮንታ ኣጋካ፤ ኔ ዳሮ ታማሪዳይሲ ኔና ጎሺዴስ” ጊ ዋሲዴስ።
25 ጳዉሎሲ ጊዲኮ ኢዛስ “ቦንቾ ፊስፆሳ! ታ ኔስ ቱማ ኤራዳ ዮታይስ ኣቲን ጎያቤይኬ። 26 ታ ኢዛ ሲንꬃን ቆንጬራ ዮቲዳ ካዎይ ሃይሳ ዮዖዛ ኤሬስ፤ ሃይሲካ ቆታራ ኦꬄቶንታይሳ ጊዲዳ ጊሽ ካዎይ ኤራናይሳ ታ ኣማኔታይስ። 27 ካዎ ኣጊርጳ! ናቤታ ኣማናሳ ጊዲኪ? ኔ ኣማኒዛይሳ ታ ኤራይስ” ጊ ዛሪዴስ።
28 ኣጊርጳይካ ጳዉሎሳ “ሄኮ ኔ ታና ሃኖ ጉꬃ ዎዴ ጊዶን ኣማንꬃና ኮያሳ” ጊዴስ። 29 ጳዉሎሲካ ኢዛስ ዛሪዲ “ጉꬃ ዎዴን ጊዲንካ ዎይኮ ዳሮ ዎዴን ኔ ፃላ ጊዶንታ ዲሺን ሃች ታ ዮቲዳይሳ ሲዪዳይ ዉሪ ሃኖ ታ ቃሼቴꬃያ ኣታ ዉሪካ ታ ማላ ጊዳና ማላ ታ ፆሳ ዎሳይስ” ጊዴስ።
30 ሄሳፌ ጉዬ ካዎይ፥ ዴሬ ኣይሲዛይሲ፥ ባርኒቄይኔ ኢስታራ ኡቲዳ ኣሳይካ ዉሪ ዴንዲዴስ። 31 ኢስቲ ሄፔ ኬዚ ቢሼ ባ ጊዶን “ሃይሲ ኣዴዚ ሃይቆስ ዎይኮ ቃሾስ ጋꬂዛ ሚሼ ኣይኮካ ኦꬂቤና” ጊዳ። 32 ኣጊርጳይካ ፊስፆሳ “ሃይሲ ኣዴዚ ዮዖዛ ቄሳሬስ ሺቆ ጎንታኮ ኣይኮ ዎሶይ ባይንዳ ሜላ ዬዴታናኮ ሺን” ጊዴስ።
* 26:5 ሃዋ 23፡6፤ ፒሊ 3፡5 * 26:9 ሃዋ 8፡3፤ 22፡4-5 * 26:20 ሃዋ 9፡20፥28-29 * 26:23 1ቆሮ 15፡20፤ ኢሳ 42፡6፤ 49፡6