25
ጳዉሎሲ ባ ዮዖዛ ኦሮሜ ካዎይ ቤያና ማላ ኦይቺዴስ
ፊስፆሲ ባ ኣይሲዛ ዴሬ ቂሳሪያ ጌሊዲ ሄꬑ ጋላስ ኣቄቲዲ ሄፔ ዬሩሳላሜ ቢዴስ። 2-3 ሄን ዲዛ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ኢሲ ኢሲ ኣይሁዳታ ጊዶፌ ጊታ ጊታ ኣሳቲ ጳዉሎሳ ቦላ ባ ሞቶ ሺሺዳ፤ “ጳዉሎሳ ሃ ዬሩሳላሜ ኤሂዲ ኑስ ሎዖ ኦሶ ኦꬃርኪ!” ጊዲ ዎሲዳ፤ ኢስቲ ሄሳ ጊዳይ ጳዉሎሳ ናጊዲ ኦጌ ቦላ ዎꬋናስ ኮይዳ ጊሻሳ። ጊዶ ኣቲን ፊስፆሲ “ጳዉሎሲ ቂሳሪያን ቃሾ ኬꬃን ናጌቴስ፤ ታካ ሃዒ ኤሌ ሲማዳ ሄ ኢዛኮ ባና። ኢንቴ ጊዶፌ ዳናቴꬂ ዲዛይቲ ታናራ ቂሳሪያ ቤቶ፤ ጳዉሎሲ ኦꬂዳ ቆሆይ ዲዛ ጊዲኮ ሄን ሞቴቶ” ጊዴስ።
ፊስፆሲ ኦሱፑን ዎይኮ ታሙ ጋላሳፌ ዳሮንታ ዎዴ ኢስታራ ጋምዒዳፔ ጉዬ ቂሳሪያ ቢዴስ፤ ሄ ጋኪዳ ማላ ዎንቴꬃ ጋላስ ፒርዳ ዎምቦራ ቦላ ኡቲዲ ጳዉሎሳ ኢዛኮ ሺሻና ማላ ኣዛዚዴስ። ጳዉሎሲ ኢዛ ሲንꬅ ሺቂን ዬሩሳላሜፔ ዪዳ ኣይሁዳቲ ጳዉሎሳ ጊዶꬂዲ ማርካይ ባይንዳ ዳሮ ዴፆ ሞቶ ኢዛ ቦላ ሺሺዳ።
ጳዉሎሲካ “ታኒ ኣይሁዳ ዎጋ ቦላ ጊዲን ፆሳ ኬꬃ ቦላ ዎይኮ ኦሮሜ ካዎ ቄሳሬ ቦላካ ጋꬂዳ ቆሆይ ዴና” ጊዲ ኢስታ ሞቶዛ ሻሪዛ ዛሮ ኢስታስ ኢሚዴስ።
ጊዶ ኣቲን ፊስፆሲ ኣይሁዳታ ኡፋይሳናስ ኮይዲ ጳዉሎሳ “ኔ ዬሩሳላሜ ባዳ ሃይሳ ዮዖዛ ሄን ታ ሲንꬃን ፒርዴታና ኮያይ?” ጊዴስ። 10 ጳዉሎሲ ቃሴ ሂዝጊዲ ኢዛስ ዛሪዴስ “ሄኮ ታ ፒርዴታናስ ታስ ቤሲዛ ቄሳሬ ፒርዳ ዎምቦራ ሲንꬃን ኤቃዲስ፤ ኔካ ሎዔꬃ ኤሪዛ ማላ ታ ኣይሁዳታ ቦላ ኦꬂዳ ኣይኮ ቆሆይካ ዴና። 11 ታ ቆሂዳ ጊዲኮ ዎይኮ ታና ሃይቆስ ጋꬂዛ ቆሆ ታ ኦꬂዳ ጊዲኮ ታ ሃይቆፔ ኣታና ጊኬ፤ ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ሺሺዛ ሞቶይ ሜላ ሃዳ ጊዲኮ ኦኒካ ታና ኢስታስ ኣꬂ ኢማናስ ዳንዳዬና፤ ታካ ታ ዮዖይ ቄሳሬ ሲንꬅ ሺቃና ማላ ‘ዪጊባይኔ’ ጋዲስ።”
12 ሄሳ ዎዴ ፊስፆሲ ባና ዞሪዛይታራ ሃሳዬቲዲ “ኔ ቄሳሬኮ ‘ዪጊባይኔ’ ጊዛ ጊዲኮ ቄሳሬኮ ባንዳሳ” ጊዴስ።
ጳዉሎሲ ኣጊርጳ ሲንꬂኔ ባርኒቄ ሲንꬅ ሺቂዴስ
13 ጉꬃ ጋላሳታፔ ጉዬ ካዎ ኣጊርጳይኔ ባርኒቄይ ፊስፆሳ “ሃሹ ሎዖን ያዳሳ” ጊ ሞካናስ ጌዴ ቂሳሪያ ቢዳ። 14 ኢስቲ ሄን ዳሮ ጋላስ ኡቲዳ ጊሽ ፊስፆሲ ጳዉሎሳ ዮዖዛ ካዎ ኣጊርጳስ ሂዝጊ ዮቲዴስ “ፊልኪሴይ ቃሾ ኬꬃን ዬጊ ኣጊዳ ኢሳዴይ ሃን ዴስ። 15 ታ ዬሩሳላሜን ዲዛ ዎዴ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ኣይሁዳታ ጪማቲ ሃ ኣዴዛ ዮዖ ታኮ ኤሂዲ ታ ኢዛ ቦላ ፒርዳና ማላ ኦይቺዳ። 16 ታ ቃሴ ‘ሞቴቲዳዴይ ሞቲዛይታ ሲንꬃን ኤቂዲ ባና ሞቲዛ ዮዖዛስ ቤሲዛ ዛሮ ኢሞንታ ዲሺን ሞቴቲዳዴ ኣꬂ ኢሞይ ኦሮሜ ካዎቴꬃስ ዎጋ ጊዴና’ ጋዳ ዛራዲስ።
17 “ሄሳ ጊሽ ኢዛ ሞቲዛይቲ ሺቄቲዲ ዪዳ ማላ ሄራካ ዎንቴꬃ ጋላስ ፒርዳ ዎምቦራን ኡታዳ ጳዉሎሳ ታ ሲንꬅ ሺሻና ማላ ኣዛዛዲስ። 18 ኢዛ ሞቲዛይቲ ኢዛ ኣቻን ኤቂዳ ዎዴ ኢስቲ ኢዛ ቦላ ሺሺዳ ሞቶይ ታ ባጋራ ኢዚ ኢታ ኦሶንታ ኣጌና ጋዳ ቆፒዳ ማላ ጊዲቤና። 19 ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ኢዛራ ሞቴቲዛይ ባ ኣማኖ ጊሺኔ ጳዉሎሲ ኢሲ ሃይቂዳይሳ ‘ፓፃ ዴስ’ ጊዛ ዬሱሳ ጊሽ ጊዲዴስ። 20 ታካ ሄሳ ማላ ዮዖ ቆራ ፄላናስ ታና ሜቲዳ ጊሽ ጳዉሎሳ ‘ኔ ዬሩሳላሜ ባዳ ሄሳ ዮዖዛ ሄን ፒርዴታና ኮያይ?’ ጋዲስ። 21 ሂዝጊን ኢዚ ቃሴ ዮዖዚ ኦሮሜ ካዎ ሲንꬃን ቤዬታና ማላ ኮይዲ ‘ታ ዮዖይ ቄሳሬ ሲንꬅ ሺቃና ማላ ኦይቻይስ’ ጊዳ ጊሽ ኢዛ ዮዖ ቄሳሬኮ ታ ዬዳና ጋካናስ ኢዚ ቃሾ ኬꬃን ጋምዓና ማላ ኣዛዛዲስ” ጊዴስ።
22 ኣጊርጳይ ፊስፆሳ “ታካ ኢዚ ጊዛ ሲያና ኮያይስ” ጊዴስ። ፊስፆሲካ “ዎንቶ ሲያንዳሳ” ጊዴስ።
23 ሄሳ ጊሽ ዎንቴꬃ ጋላስ ኣጊርጳይኔ ባርኒቄይ ካዎቲ ማይዒዛ ማዮ ማይዒዲኔ ዳሮ ቦንቾራ ዎታዳራታ ሃላቃታራኔ ሄ ካታማን ዲዛ ጊታ ኣሳታን ኣዣቤቲ ዪዲ ፒርዳ ኬꬄ ጌሊዳ። ሄሳፌ ጉዬ ፊስፆሲ ጳዉሎሳ ፄይጊሲዴስ። 24 ፊስፆሲ ሂዝጊዴስ “ካዎ ኣጊርጳ፥ ቃስ ኑናራ ዲዛ ኣሳቶ! ኣይሁዳ ኣሳቲ ዉሪ ‘ሃይሲ ኣዴዚ ሃይሳፌ ጉዬ ፓፃ ዳና ቤሴና’ ጊዲ ዋሲሼ ዬሩሳላሜንካ ሃንካ ኢዛ ቦላ ፒርዴታና ማላ ኢስቲ ታና ኦይቺዛይ ሃይሳ ኢንቴ ቤዪዛ ኣዴዛ ጊሻሳ። 25 ታ ታ ባጋራ ኢዛ ሃይቆስ ጋꬂዛ ኢሲ ባላካ ኢዛ ቦላ ዴማቤኬ። ኢዚ ‘ታ ዮዖይ ኦሮሜ ካዎ ሲንꬅ ሺቂ ቤዬቶ’ ጊዳ ጊሽ ታ ኢዛ ሄ ዬዳናስ ቃቻዲስ።
26 “ጊዶ ኣቲን ኢዛ ጊሽ ታኒ ታ ጎዳስ ፃፋና ጊዛ ኤሬቲዳ ዮዖይ ዴና፤ ሄሳ ጊሽ ኢዛ ኢሲ ኢሲ ፓጬ ኦይሾታ ኦይቺኮ ታስ ፃፋናይሲ ዳናኮኔ ጋዳ ኢንቴኮ፥ ሃራፔካ ካዎ ኣጊርጳ ኔኮ ሺሻዲስ። 27 ጋሶይካ ቃሾ ኣሲ ፑዴ ቦላቲዛ ꬎቃ ዳናኮ ቢሺን ኢዚ ሞቴቲዛ ዮዖ ቆንጪሶንታ ኣጎይ ኣሳ ኤያ ኬሲዛይሲ ታስ ቤቲዴስ” ጊዴስ።