24
ኣይሁዳ ኣሳይ ጳዉሎሳ ሞቲዴስ
ኢቻሹ ጋላሳፌ ጉዬ ቄሴታ ሃላቃ ሃናኒያይ ኢሲ ኢሲ ጪማታራኔ ፃርፁሎሳ ጌቴቲዛ ፃባቃራ ቂሳሪያ ቢዴስ፤ ኢስቲካ ዴሬ ኣይሲዛ ፊልኪሴኮ ሺቂዲ ጳዉሎሳ ሞቲዳ። ጳዉሎሲ ፄይጌቲ ሺቂን ፃርፁሎሲ ኢዛ ሂዝጊ ሞቲዴስ “ቦንቾ ፊልኪሴ! ኑ ኔ ባጋራ ዳሮ ሳሮቴꬅ ዴሚዶስ፤ ኔ ሎዖ ኣይሶንካ ኑ ዴሬስ ሎዔቴꬂ ቤቲዴስ።
“ሄሳ ኔ ሎዖ ኦሶዛ ኑ ኣዋን ጊዲን ኣይዴካ ꬎቁ ጊዳ ቦንቾራኔ ጋላታራ ኤኮስ። ታ ሃዒ ኔና ጋምዒሶንታኔ ዳቡሪሶንታ ቃንꬃራ ኔስ ዮቲዛይሳ ኪያቴꬃን ኔ ኑ ጊዛይሳ ሲያና ማላ ዎሶስ።
“ሃይሲ ኣዴዚ ኑስ ኢታ ሃርጌ ጊዲዴስ፤ ኣላሜን ዲዛ ኣይሁዳታ ኡባ ቦላ ሜቶ ሜꬌስ፥ ናዚራዌ ጌቴቲዛ ዎርዶ ኣሳታ ዋና ካሌꬂዛዴይ ኢዛኮ። ኢዚ ፆሳ ኬꬄ ቱኒሳና ጊሺን ኑ ኢዛ ኦይኪዶስ። [ኑ ዎጋ ማላ ኑ ኢዛ ቦላ ፒርዳና ቆፒዶስ። ጊዶ ኣቲን ዎታዳራታ ሃላቃታ ኣዛዚዛይሲ ሉሲዮሲ ጋኪዲ ኑ ኩሼፔ ኢዛ ዎልቃራ ዎꬂ ኤኪዴስ። ኢዛ ሞቲዛ ኣሳይካ ኔኮ ያና ማላ ኣዛዚዴስ።] ሃይሲ ኑ ኢዛ ቦላ ሺሺዳ ሞቶዚ ዉሪ ቱሙ ጊዲዳይሳ ኔ ኔ ባጋራ ኢዛ ኦይቻ ጋካናስ ዳንዳያሳ” ጊዴስ።
ሂንኮ ኣይሁዳ ኣሳቲካ “ኤ ሃይሲ ዮዖዚ ዉሪካ ቱሙኮ” ጊዲ ኣማኔቲዳ።
ጳዉሎሲ ባና ኣሻና ኦጌ ሜꬊዴስ
10 ዴሬ ኣይሲዛ ፊሊኪሴይ ጳዉሎሲ ሃሳያና ማላ ባ ኩሼራ ማላቲ ቤሲዴስ፤ ጳዉሎሲካ “ኔ ዳሮ ዎዴሶፔ ሃይሳ ዴሬዛ ኣይሲዛዴ ጊዲዳይሳ ታ ኤሪዛ ጊሽ ታ ቦላ ሺቂዳ ሞቶዛስ ታ ኔስ ኡፋይሳ ዛሮ ሺሻይስ። 11 ታ ፆሳስ ጎይናናስ ዬሩሳላሜ ቢን ሃቺ ታማኔ ናምዑ ጋላሳፌ ዳሮንታይሳ ኔ ኔ ባጋራ ኤራናስ ዳንዳያሳ። 12 ፆሳ ኬꬃን ጊዲን ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ዎይኮ ካታማ ጊዶን ታ ኦናራካ ፓላሜቲሺን ዎይኮ ዴሬ ጊዶን ሜቶ ሜꬊሺን ታና ዴሚቤቴና። 13 ሃዒ ታ ቦላ ኢስቲ ሺሺዳ ሞቶዛስ ኣይ ማርካካ ሺሻናስ ዳንዳዬቴና።
14 “ጊዶ ኣቲን ታ ኔስ ቆንጪሳና ኮዪዛይ ኢስቲ ዎርዶ ጊዛ ጎዳ ኦጌራ ኑ ኣዋንታ ፆሳስ ጎይናይሲኔ ሙሴ ዎጋኔ ናቤታ ማፃፋን ፃፌቲዳይሳካ ኡባ ኣማናይስ። 15 ኢስቲካ ኡፋይስ ኦꬂዛ ማላ ታካ ናጋራንቻቲኔ ፂሎቲ ሃይቆፔ ዴንዳናይሳ ፆሳን ኣማኔታይስ። 16 ሄሳ ጊሽ ፆሳ ሲንꬃኒኔ ኣሳ ሲንꬃን ሲꬌይ ባይንዳ ሃኖይ ታስ ዳና ማላ ኡባ ዎዴ ሚናይስ።
17 “ታ ዬሩሳላሜፔ ኬዚን ታስ ዳሮ ላይꬅ ጊዲዳፔ ጉዬ ታ ዴሬ ኣሳስ ማዶ ሚሼኔ ፆሳስ ኢሜቲዛ ሚሼ ኤካ ያዲስ። 18 ታና ኢስቲ ፆሳ ኬꬃን ዴሚዳይ ታ ሄሳ ጋꬂሺና፤ ሄ ዎዴ ታ ጌይዛ ዎጋ ፖሊሺን ታናራ ዳሮ ኣሲ ዴና፤ ኦሺኔ ሺሮይካ ዴና። 19 ጊዶ ኣቲን ኢሲያፔ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ኣይሁዳ ኣሳቲ ዴቴስ፤ ኢስታሲካ ታና ሞቶስ ጋꬂዛዚ ዲዛ ጊዲኮ ኔ ሲንꬃን ታና ሞቴቶ። 20 ሄሳፌ ጉዬ ታ ዱላታ ሲንꬅ ሺቂኮ ታ ኦꬂዳ ቆሆይ ዲኮ ሄ ኣሳቲ ዮቴቶ። 21 ታና ሃይሳስ ጋꬂዳ ጋሶይ ታ ኢስታ ጊዶን ኤቃዳ ‘ሃይቂዳይታስ ዴንꬂ ዴስ ጋ ዮቲዳ ጊሽ ሃች ፒርዳስ ኢንቴ ሲንꬅ ሺቃዲስ’ ታ ጋዳ ቃላ ꬎቁ ሂስታ ዮታዲስ ኣቲን ሃራ ታ ኦꬂዳ ሚሺ ዴና” ጊዴስ። *
22 ፊልኪሴይ ጎዳ ኦጌ ሎዔꬂ ኤሪዛ ጊሽ “ዎታዴሬታ ሃላቃታ ኣዛዚዛይሳ ሉሲዮሲ ዪዛ ዎዴ ታ ኢንቴ ዮዖዛ ጊሽ ቃሾ ጊዲዛ ዮዖ ኢማና” ጊዲ ኢስታ ዬዲዴስ። 23 ጳዉሎሳ ናጊዛ ማቶ ሃላቃይ “ኢዛ ዳሮ ዋይሶንታ ሎዔꬃ ናጋ፤ ኢዛ ላጌቲ ኢዛስ ኮሺዛ ሚሺ ኤኪ ዪኮ ዲጎፋ” ጊዴስ።
ጳዉሎሲ ፊሊኪሴኔ ዲሩሲላ ሲንꬅ ሺቂዴስ
24 ጉꬃ ዎዴፔ ካሊዲ ፊልኪሴይ ኣይሁዳ ኣስ ጊዲዳ ባ ማቼዮ ዱሪሲላራ ዪዴስ፤ ጳዉሎሳካ ፄይጊዲ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኣማኖ ጊሽ ኢዚ ዮቲሺን ሲይዴስ። 25 ጳዉሎሲ ፂሎቴꬃ ጊሽ፥ ኣሲ ባርካ ባና ሃሮ ጊሺኔ ቡሮፔ ያና ፒርዳ ጊሽ ዮቲን ፊልኪሴይ ባቢዲ “ሃዒ ኔ ባ፤ ሃራ ዎዴ ታስ ጊጊሺን ታ ኔና ፄይጋ ኤካና” ጊዴስ። 26 ፊልኪሴይ ጳዉሎሳፔ ጉቦ ኤካናስ ኡፋይሲ ኦꬂ ናጊዳ ጊሽ ዳሮ ዎዴ ጋካናስ ፄይጊ ፄይጊ ሃሳይሲዴስ።
27 ናምዑ ላይꬃፌ ጉዬ ጶርቂዮሳ ፊስፆሲ ፊልኪሴ ኦላን ሹሜቲዴስ፤ ፊልኪሴይ ኣይሁዳታ ኡፋይሳናስ ኮይዲ ጳዉሎሳ ቃሾሶን ኣጋጊዴስ።
* 24:21 ሃዋ 23፡6