23
ጳዉሎሲ ዱላታ ኣሳ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዲ “ታ ኢሻቶ! ሃች ጋካናስ ታ ፆሳ ሲንꬃን ሎዖ ቆፋራ ዳይሲ” ጊዴስ። ቄሴታ ሃላቃ ሃናኒያይ ቃሴ ጳዉሎሳ ዱናን ሾጫና ማላ ኢዛ ኣቻን ኤቂዳይታ ኣዛዚዴስ። ሄራካ ጳዉሎሲ ሃናኒያ “ሃይሶ ኣኖራ ቲዬቲዳ ኬꬃዞ! ኔናካ ፆሲ ሾጫና፤ ዎጋራ ፒርዳና ኡታዳ ዎጋይ ባይንዳ ታና ሾጫና ማላ ኣዛዛይ?” ጊዴስ። *
ሄ ዎዴ ሄን ዲዛ ኣሳይ ጳዉሎሳ “ፆሳ ቄሴታ ሃላቃ ጫያይ?” ጊዴስ። ጳዉሎሲካ ኢስታስ “ታ ኢሻቶ! ኢዚ ቄሴታ ሃላቃ ጊዲዳይሳ ታ ኤራቤይኬ። ጋሶይካ ‘ኔ ዴሬ ሃላቃ ቦላ ኢታ ቃላ ጎፓ’ ጊዛይሲ ፃፌቲዴስ” ጊዴስ። *
ጳዉሎሲ ሄን ዲዛ ኣሳፔ ባጋይ ሳዱቃዌታ፥ ባጋይ ፋርሳዌታ ጊዲዳይሳ ኤሪዲኔ “ታ ኢሻቶ! ታ ፋርሳዌፔ ዬሌታዲሲኔ፤ ታካ ፋርሳዌ፤ ሄኮ ሃዒ ታ ፒርዴታና ሺቂዳይ ሃይቂዳይቲ ዴንዳናይሳ ታ ኡፋይስ ኦꬂዛ ጊሻሳ” ጊዲ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ዱላታ ኣሳ ሲንꬃን ዮቲዴስ። *
ጳዉሎሲ ሄሳ ዮቲዳ ማላ ፋርሳዌታ ጊዶኒኔ ሳዱቃዌታ ጊዶንካ ኦሺ ዴንዲን ዱላታይ ናምዑ ሻኬቲ ዎꬊዴስ። ጋሶይካ ሳዱቃዌቲ “ሃይቂዳይታስ ዴንꬂ ዴና፤ ኪታንቻይካ ባዋ፤ ኣያናይካ ዴና ጊዛይታ፤ ፋርሳዌቲ ቃሴ ሄይቲ ዉሪካ ዴቴስ” ጊ ኣማኒዛይታ። *
ሄሳ ዎዴ ዳሮ ሺሮይ ኣሳ ጊዶን ሃኒዴስ፤ ፋርሳዌታ ባጋታ ጊዲዳ ኢሲ ኢሲ ሙሴ ዎጋ ታማሪዛይቲ ዴንዲዲ “ኑ ሃይሳ ኣዴዛ ቦላ ኣይኮካ ኢታ ሚሽ ዴሚቤኮ፤ ኣያናይ ዎይኮ ኪታንቻይ ኢዛስ ዮቲዳ ጊዳና፤ ኑ ኣይ ኤሪዞኒ?” ጊዲ ፓላሜቲዳ።
10 ፓላማይ ሚኒ ሚኒ ቢዳ ጊሽ ኣሳይ ጳዉሎሳ ታርሼሬꬆንታ ማላ ባቢዲ ሃላቃታ ኣዛዚዛይሲ “ዱጌ ዎꬊዲ ጳዉሎሳ ኣሳ ጊዶፌ ሃ ኬሲ ኤኪ ዪዲ ጌዴ ዎታዳራቲ ዲዛሶ ኤፊቴ!” ጊዲ ዎታዳራታ ሃላቃታ ኣዛዚዴስ። 11 ዎንቴꬃ ጋላስ ሌላ ጊዶꬅ ጎዳይ ጳዉሎሳ ኣቻን ኤቂዲ “ኣይኮይ ባ ኔ ዬሩሳላሜን ታስ ማርካቲዳይሳꬆ ኦሮሜንካ ኔ ታስ ማርካታናስ ቤሴስ” ጊዴስ።
ጳዉሎሳ ዎꬋናስ ኣሳይ ማቄቲዴስ
12 ጋዴይ ዎንቲን ኣይሁዳ ኣሳቲ ሺቄቲዲ “ኑ ጳዉሎሳ ዎꬎንታ ዲሼ ካꬅ ሞኮ፤ ሃꬂካ ኡዮኮ” ጊ ጫቄቲዳ። 13 ሄሳ ሄ ማቆዛን ኢሲፌ ጊዲዳ ኣሳ ቆዳይ ኦይዱ ታማፌ ቦላራ ዴስ። 14 ኢስቲካ ቄሴታ ሃላቃታኮኔ ዴሬ ጪማታኮ ቢዲ ኢስታስ “ኑ ጳዉሎሳ ዎꬎንታ ዲሼ ካꬅ ሞንታ ማላ ሚንꬂ ጫቂዶስ። 15 ሄሳ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴ ዴሬ ጪማታራ ዞሬቲዲ ኢዛ ኬሂ ማራማሪዛ ሚሳቲዲ ኢስቲ ኢንቴስ ጳዉሎሳ ኤሃና ማላ ኣዛዚዛይሳ ኦይቺቴ፤ ኑካ ኢዚ ሃ ሃኖ ጋካናፔ ካሴቲዲ ኢዛ ዎꬋና ጊጌቲዶስ” ጊዳ።
16 ጊዶ ኣቲን ኢሲ ጳዉሎሳስ ሚቺ ናይ ሄሳ ኢስታ ማቆዛ ሲዪዳ ጊሽ ዎታዳራቲ ዲዛሶ ቢ ጌሊዲ ዮዖዛ ጳዉሎሳስ ዮቲዴስ። 17 ጳዉሎሲካ ማቶ ሃላቃታፔ ኢሳ ባኮ ፄይጊዲ “ሃይሲ ናዚ ዎታዳራታ ኣዛዚዛይሳስ ዮቲዛ ዮዖይ ዲዛ ጊሽ ጌዴ ኢዛኮ ኤፋ” ጊዴስ። 18 ማቶ ሃላቃይ ናዛ ዋና ኣዛዚዛይሳኮ ኤኪ ጌሊዲ “ቃሼቲዳ ጳዉሎሲ ታና ባኮ ፄይጊዲ ሃይሲ ናዚ ኔስ ዮቲዛ ዮዖይ ዲዛ ጊሽ ታ ኢዛ ኔኮ ሺሻና ማላ ታና ዎሲዴስ” ጊዴስ።
19 ኣዛዚዛይሲካ ናዛ ኩሼ ኦይኪ ኤኪዲ ሃራሶ ፖቂዲ “ኔ ታስ ዮታናይሲ ኣዜ?” ጊዲ ኢዛ ዱማ ኦይቺዴስ።
20 ናዚካ “ኣይሁዳ ኣሳቲ ጳዉሎሳ ዮዖዛ ሎዔꬂ ማራማሪዛዴ ሚሳቲሲዲ ዎንቶ ኔ ኢዛ ኢስታስ ሺሻና ማላ ኦይቻናስ ቃቺ ዎꬂዳ። 21 ጊዶ ኣቲን ኔ ኢስታስ ኤሮ ጎፓ፤ ጋሶይካ ‘ኑ ኢዛ ዎꬎንታ ዲሼ ካꬅ ሞኮ ሃꬂካ ኡዮኮ’ ጊዲ ጫቄቲዳይቲ ኦይዱ ታማፌ ቦላ ጊዲዛ ኣሲ ኢዛ ዎꬋናስ ኦጌ ቦላ ዙጌስ፤ ሃዒ ኢስቲ ናጊዛይ ኔ ዛሮ ፃላላ” ጊዴስ።
22 ኣዛዚዛይሲካ “ኔ ሃይሳ ታስ ዮቲዳይሳ ሃራ ኦናካ ኤሪሶፋ” ጊዲ ናዛ ሞዪዚዴስ።
ጳዉሎሲ ዴሬ ሃሪዛ ፊልኪሴ ሲንꬅ ሺቂዴስ
23 ሄሳፌ ጉዬ ዎታዳራታ ኣዛዚዛይሲ ማቶ ሃላቃታፔ ናምዓታ ፄይጊዲ “ቃማፌ ሄꬑ ሳቴ ጊዲሺን ቂሳሪያ ጌቴቲዛሶ ባና ማላ ናምዑ ፄቱ ዎታዳራታ፥ ላፑን ታሙ ቶጋንቻታኔ ናምዑ ፄቱ ቶራ ኣሳ ጊጊሲቴ፤ 24 ጳዉሎሳሲካ ፓራ ጊጊሲዲ ዴሬ ሃሪዛ ፊልኪሴኮ ሎዖን ጋካና ማላ ኦꬂቴ” ጊዴስ።
25 ዳብዳቤ ሂዝጊ ፃፊዴስ፤ 26 “ዴሬ ሃሪዛ ቦንቾ ፊልኪሴስ፥ ቃላዎዶሳ ሉሲዮሳፔ፤ ሳሮይ ኔስ ጊዶ። 27 ሃይሳ ኣዴዛ ኣይሁዳ ኣሳቲ ኦይኪ ዎꬋና ጊሺን ኢዚ ኦሮሜ ኣሲ ጊዲዳይሳ ታ ጋካ ኤሪዳ ጊሽ ዎታዳራታራ ጋካዳ ኣሻዲስ። 28 ኢስቲ ኢዛ ኣዛስ ሞቲዛኮኔ ታ ኤራና ኮያዳ ዴሬ ዱላታኮ ሺሻዲስ። 29 ኢስቲ ኢዛ ቦላ ሺሺዳ ሞቶይ ባ ዎጋ ጊሽ ጊዲዳይሳ ኤራዲስ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዛ ሃይቆስ ዎይኮ ቃሾስ ጋꬂዛ ሚሺ ዴና። 30 ሃይሳ ኣዴዛ ዎꬋናስ ኣሳይ ማቄቲዳይሳ ታ ሲያዳ ሄራካ ሲዪዳ ማላ ኔኮ ዬዳዲስ፤ ሞቲዛይቲካ ሄን ኔ ሲንꬃን ባ ሞቶ ሺሻና ማላ ኢስታስ ዮታዲስ” ጊዴስ።
31 ሄሳ ጊሽ ዎታዳራቲ ባ ኣዛዜቲዳ ማላ ጳዉሎሳ ቃማራ ኤፊዲ ኣንቲጳፂሮሴ ጌቴቲዛሶ ጋꬂዳ። 32 ዎንቴꬃ ጋላስ ቶጋንቻቲ ጳዉሎሳራ ባና ማላ ኦꬂዲ ኢስቲ ቃስ ጉዬ ሶ ሲሚዳ። 33 ቶጋንቻቲ ጌዴ ቂሳሪያ ጋኪዲ ዳብዳቤዛ ዴሬ ሃሪዛይሳስ ኢሚዲ ጳዉሎሳ ኢዛ ሲንꬅ ሺሺዳ። 34 ዴሬ ሃሪዛይሲ ዳብዳቤዛ ናባቢዲኔ ጳዉሎሳ “ኔ ኣዋ ዴሬፔ ያዲ?” ጊ ኦይቺዴስ። ኢዚ ኪልቂያ ዴሬ ኣስ ጊዲዳይሳ ኤሪዲ፤ 35 “ኔና ሞቲዛይቲ ዪሺን ታ ኔ ዮዖ ሲያና” ጊዴስ፤ ሄርዶሳ ጊቤ ጋꬃን ኢዚ ናጌታና ማላ ኣዛዚዴስ።
* 23:3 ማቶ 23፡27-28 * 23:5 ኬሳ 22፡28 * 23:6 ሃዋ 26፡5፤ ፒሊ 3፡5 * 23:8 ማቶ 22፡23፤ ማር 12፡18፤ ሉቃ 20፡27