22
“ታ ኢሻቶ! ታ ኣዋቶ! ታ ቦላ ዎርዶ ዎꬂዳይሳስ ታ ኢንቴስ ኢሚዛ ዛሮ ሲዪቴ!” ኢዚ ኣይሁዳታ ቃላራ ሃሳዪሺን ሲይዲ ካሴፔ ኣሳይ ጮዑ ጊዴስ፤ ጳዉሎሲካ ሃሳያ ጉጂዲ ሂዝጊዴስ።
“ታኒ ኪልቂያ ጊዶን ዲዛ ፃርሴሴ ካታማን ዬሌቲዳ ኣይሁዳ ኣሳ፤ ታኒ ዲጪዳይ ጊዲኮ ሃኒን ዬሩሳላሜና፤ ታ ኑ ኣዋታ ዎጋ ዉርሳ ጋማልያሌፔ ሎዔꬃ ታማራዲሴኔ ኢንቴ ሃች ኦꬂዛይሳꬆ ፆሳስ ሱሬ ዎዝናፔ ኦꬃሼ ዴዓዲስ። * ሃይሳ ሃ ኦጌዛ ካሊዛ ኣሳታ ኡባ ዎꬋና ጋካናስ ጎዳꬂዛ ኣሳኮሺን፤ ማጫታኔ ኣዴታ ቃቻ ቃቻ ቃሾ ኬꬄ ዬዲዛዴኮሺን። ሃይሲ ዉሪ ቱሙ ጊዲዳይሳ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ዴሬ ጪማቲካ ዉሪ ታስ ማርካታና፤ ሃራይ ኣቶሺን ዳማስቆን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳ ቃቻ ዬሩሳላሜ ኤሃዳ ቃፃይሳናስ ዳማስቆን ዲዛይታስ ፃፌቲዳ ዳብዳቤ ቄሴታ ሃላቃታፔኔ ዴሬ ጪማታፔ ኤካዲስ።
ጳዉሎሲ ኪርስቶሳ ዎስቲ ኣማኒዳኮ ዮቲዴስ
(ሃዋ 9፡1-19፤ 26፡12-18)
“ታኒ ዳማስቆ ቢሺኒኔ ካታማ ጌላና ማቲሺን ሴታ ጋላስ ታ ቆፖንታ ዲሺን ሳሎፔ ዎልቃማ ፖዖይ ታና ዩይ ኣꬊ ፖዒዴስ። ሄ ዎዴ ታኒ ቢታ ቦላ ኩንዳዳ ሳዉሌ! ሳዉሌ! ኔ ታና ኣዛስ ጎዳይ? ጊዛ ቃላ ሲያዲስ። ታካ ‘ጎዶ ኔ ኦኔ?’ ጋዲስ፤ ኢዚካ ‘ታ ኔኒ ጎዲዛ ናዚሬቴ ዬሱሳ’ ጊዴስ። ታናራ ኢሲፌ ዲዛ ኣሳቲ ፖዖዛ ቤዪዳ ኣቲን ኢዚ ታናራ ሃሳዪሺን ቃላ ሲይቤቴና። 10 ታካ ‘ጎዶ ታ ኣይ ኦꬆ?’ ጋዲስ። ጎዳይካ ‘ዴንዳዳ ዳማስቆ ባ፥ ኔ ኦꬃናይሳ ኢስቲ ኔስ ሄን ዮታና’ ጊዴስ። 11 ፖዖዛ ፆልቄቴꬃ ዳሮፔ ዴንዲዳይሳን ታ ፄላናስ ዳንዳያቤኬ፤ ታናራ ዲዛ ኣሳቲ ታ ኩሼ ኦይኪ ጎቺዲ ታና ዳማስቆ ጋꬂዳ።
12 ሃናኒያ ጌቴቲዛ ኢሳዴይ ሄን ዴስ፤ ሃናኒያይ ዳማስቆን ዲዛ ኣይሁዳታ ኣቻን ዳሮ ጋላቴቲዳይሳኔ ዎጋ ቦንቺዛ ኣሳ። 13 ኢዚ ታ ኣች ሺቂ ኤቂዲ ‘ታ ኢሻ ሳዉሌ ኔ ኣይፌይ ቃሴካ ፄሎ’ ጊዴስ፤ ሄራካ ታ ኣይፌይ ኢዛ ፄሊዴስ። 14 ኢዚካ ታና ‘ኑ ኣዋንታ ፆሲ ኔ ኢዛ ሼኔ ኤራና ማላ፥ ኢዛ ፂሎዛ ኔ ቤያና ማላኔ ኢዚ ጊዛይሳ ኔ ሲያና ማላ ኔና ካሴቲ ዶሪዴስ። 15 ኢዚ ሄሳ ኦꬂዳይ ኔ ቤዪዳይሳኔ ሲዪዳይሳ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ኢዛስ ኔ ማርካታናሳ። 16 ሂስቲን ሃዒ ኣዛስ ጋምዓይ? ዴንዳዳ ኢዛ ሱንꬅ ፄይጋዳ ፃማቄታ፤ ኔ ናጋራፔካ ሜጬታ’ ጊዴስ። 17 ሄሳፌ ጉዬ ታ ዬሩሳላሜ ሲማዳ ፆሳ ኬꬃን ዎሲሺን ኣጁታይ ታስ ቤቲዴስ። 18 ጎዳይካ ታስ ቆንጪዲ ‘ኔ ታ ጊሽ ኢማና ማርካቴꬅ ኢስቲ ኤኮንታ ጊሽ ኔ ጋምዖንታ ዳሼ ዬሩሳላሜፔ ኤሌላ ኬዛ!’ ጊዴስ። 19 ታካ ኢዛስ ‘ጎዶ ታ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃቲ ዲዛሶ ባዳ ኔና ኣማኒዛይታ ኡባ ቃቻዳ ኢስታ ቡኪዳይሳ ባ ባጋራ ኢስቲካ ኤሬቴስ። 20 ኔ ጊሽ ማርካቲዛ ኢስቲፋኖሴ ኣሳይ ዎꬊዛ ዎዴ ታካ ሄ ዎꬊዛ ኣሳታ ኣቻን ኤቃዳ ኢስቲ ዎꬊዛይሳ ታካ ዶሳዲሴኔ ዎꬊዛይታ ማይዖካ ናጋዲስ’ ጊዴስ። * 21 ጎዳይካ ‘ሃሆን ዲዛ ኣይዛቤታኮ ታ ኔና ኪቲዛ ጊሽ ዴንዳዳ ባ!” ጊዴስ።
ጳዉሎሲ ኦሮሜ ዴሬ ኣስ ጊዲዳይሳ ቆንጪሲዴስ
22 ኣሳይ ሂኖ ጋካናስ ጳዉሎሳ ሃሳያ ዎዝናፔ ሎዔꬂ ሲዪሼ ኣጊዲ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ሃይሳ ማላ ኣሲ ኑ ቢታፌ ꬋዮ፤ ሃይሳ ማላ ኣሲ ኑ ቢታን ሼምፖራ ዳናስ ቤሴና” ጊሼ ዋሲዴስ። 23 ኣሳይ ዋሲሼ ባ ማይዖ ቃሪ ቃሪ ዉፂሼኔ ቢታ ፑዴ ሳሎ ꬋርጪዴስ። 24 ማቶ ሃላቃዚ ሄሳ ቤዪዲ ጳዉሎሳ ዎታዳራቲ ዲዛሶ ጌልꬃና ማላ ኣዛዚዴስ፤ ዴሬይካ ኢዛ ቦላ ኣዛስ ሄሳ ማላ ዋሲዛኮ ኤራና ማላ ኢዛ ጋራፊዲ ፓፂሳና ማላ ኣዛዚዴስ። 25 ጊዶ ኣቲን ዳፎን ዋፂ ቃቺዲ ኢዛ ጋራፋና ጊጌቲሺን ጳዉሎሲ ባ ኣቻን ኤቂዳ ኢሲ ማቶ ሃላቃስ “ኦሮሜ ኣስ ፒርዳይ ባይንዳ ጋራፋናስ ኢንቴስ ፊቃዴይ ዲዜ?” ጊዴስ። 26 ማቶ ሃላቃይ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ጌዴ ሃላቃታ ኣዛዚዛይሳኮ ቢዲ “ኣይ ኦꬃና ጋይ? ሃይሲ ኣዴዚ ኦሮሜ ኣሳኮ!” ጊዴስ። 27 ሄሳ ጊሽ ሃላቃታ ኣዛዚዛይሲ ጳዉሎሳኮ ሺቂዲ “ኣኔ ታስ ዮታ፥ ኔ ኦሮሜ ኣሴ?” ጊዴስ፤ ኢዚካ “ኤ ታ ኦሮሜ ኣሳ” ጊዴስ። 28 ኣዛዚዛይሲካ “ታ ኦሮሜ ኣሳ ጊዳናስ ዳሮ ሚሼ ቃንፃዳ ሻማዲስ” ጊን ጳዉሎሲ “ታኒ ጊዲኮ ኦሮሜን ዬሌታዲስ” ጊዴስ። 29 ሄሳ ጊሽ ኢዛ ማራማራናስ ጊጌቲዳ ኣሳቲ ሄራካ ኢዛ ኣቻፌ ሃኪዳ፤ ኣዛዚዛይሲካ ኢዚ ኦሮሜ ኣስ ሳንሳላታን ቃቺዳይሳ ዩሽ ቆፒዲ ባቢዴስ።
ጳዉሎሲ ኣይሁዳታ ዱላታ ሲንꬅ ሺቂዴስ
30 ዎንቴꬃ ጋላስ ኣዛዚዛይሲ ኣይሁዳቲ ጳዉሎሳ ሞቲዛ ኣይፌ ዮዖይ ኣዛኮኔ ኤራናስ ኮዪዴስ፤ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ኣይሁዳታ ሻንጎ ዱላታ ኣሳይ ዉሪ ኢሳዴይካ ኣቶንታ ኩሜꬅ ሺቃና ማላ ኣዛዚዴስ፤ ጳዉሎሳካ ቃሾፔ ቢርሺዲ ሺቂዳ ኣሳ ሲንꬅ ሺሺ ኤሲዴስ።
* 22:3 ሃዋ 5፡34-39 * 22:20 ሃዋ 7፡58