21
ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜ ቢዴስ
ኑ ኢስታፌ ሻኬቲዲኔ ማርካቤን ጌሊዲ ሲቲ ጊዲ ቆሴ ጌቴቲዛ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬ ቢዶስ፤ ዎንቴꬃ ጋላስ ሃራ ኤሮዶሴ ጌቴቲዛ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬ ጋኪዶስ። ሄፔካ ኢሲ ጳፂራ ጌቴቲዛ ካታማ ቢዶስ። ሄን ጌዴ ፒንቄ ጌቴቲዛሶ ቢዛ ማርካቤ ዲዛሮ ዴሚዲኔ ኢዚን ጌሊዲ ቢዶስ። ኣባ ጊዶን ዲዛ ቆጲሮሴ ጌቴቲዛ ዴሬፔ ሃዲርሳ ባጋን ዬጊዲ ሶሪያ ጌቴቲዛ ዴሬ ቢዲ ፂሮሴ ጌቴቲዛ ኣባ ኣቻን ዲዛ ዴሬ ቢዶስ፤ ሄሳስ ጋሶይ ማርካቤያ ባ ጫኔቲዳ ጫና ሄን ዎꬃናስ ኮሺዛ ጊሻሳ። ሄን ኣማንዛይታ ኮዪ ዴሚዲ ኢስታራ ላፑን ጋላስ ጋምዒዶስ፤ ኢስቲካ ፂሎ ኣያና ካሌꬆን ጳዉሎሳ “ዬሩሳላሜ ቦፓ” ጊዲ ዮቲዳ። ኑ ሄን ጋምዓና ዎዴይ ዉሪን ኢስታፌ ሻኬቲዲ ኑ ኦጌ ቢዶስ። ኢስቲ ዉሪ ባ ማቼታራኔ ባ ናይታራ ኢሲፌ ካታማፔ ካሬ ኬዛና ጋካናስ ኑና ሞዪዚዳ፤ ኣባ ኣቻን ኑ ዉሪ ጉልባቲዲ ዎሲዳፔ ጉዬ ዴንዲዲ ኢሶይ ኢሳራ ሳሮኬቲዲ ሻኬቲዶስ። ሄሳፌ ጉዬ ኑ ማርካቤን ጌሊን ኢስቲ ጌዴ ባሶ ሲሚዳ።
ኑ ፂሮሴፔ ዴንዲዲ ጌዴ ጲፂላማይሴ ጌቴቲዛሶ ጋኪዶስ። ሄንካ ኣማኒዛ ኣሳራ ጋጊዲ ሳሮኬቲዲ ሄን ኢስታ ኣቻን ኢሲ ጋላስ ጋምዒዶስ። ዎንቴꬃ ጋላስ ሄፔ ኬዚዲ ቂሳሪያ ጌቴቲዛሶ ቢዶስ፤ ቂሳሪያን ላፑን ዳቆኔታፔ ኢሳ ዎንጌላዌ ጲልጶሳሶ ጌሊዲ ኢዛ ኣቻን ሼምፒዶስ። * ኢዛስ ናቤ ጊዲዳ ኦይዱ ጌሎንታ ጌላዖ ናይቲ ዴቴስ።
10 ዳሮ ጋላስ ኑ ሄን ጋምዒን ኢሲ ኣጋቦሳ ጌቴቲዛ ናቤይ ዩሁዳ ዴሬፔ ዪዴስ። 11 ሄ ናቤይ ኑኮ ሺቂዲኔ ጳዉሎሳ ዳንጮ ኤኪዲ ባ ቶሆኔ ባ ኩሼ ቃቺዲ “ፂሎ ኣያናይ ሃይሳ ዳንጫ ጎዳ ዬሩሳላሜን ዲዛ ኣይሁዳ ኣሳቲ ሃይሳꬆ ቃቺዲ ኣይዛቤታስ ኣꬂ ኢማና ጌስ” ጊዴስ።
12 ሄሳ ሲይዲ ኑካ ኑናራ ዲዛ ኣሳይካ ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜ ቦንታ ማላ ዎሲዶስ። 13 ቃስ ጳዉሎሲ “ኢንቴ ኣይሲ ዬኪ ዬኪዲ ታ ዎዝና ኣዛስ ሜንꬄቲ? ታኒ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃ ጊሽ ዬሩሳላሜን ቃሾ ፃላላ ጊዶንታ ሃይቃናስካ ጊጌታዲስ” ጊዴስ።
14 ኢዚ ኑ ዞሬ ኤኮንታ ኢፂን “ሂስቲኮ ጎዳ ሼኔይ ሃኖ” ጊዲ ኣጋጊዶስ።
15 ኑ ሄን ጉꬃ ጋላሳታ ጋምዒዳፔ ጉዬ ኑ ሚሼ ዉርሲ ጊጊሲዲ ኤኪ ዬሩሳላሜ ቢዶስ። 16 ቂሳሪያን ዲዛ ኢሲ ኢሲ ኣማንዛይቲ ኑናራ ኢሲፌ ዪዳ፤ ኢስቲካ ኑኒ ሚናሶኔ ኬꬃን ዳና ማላ ኑና ኢዛሶ ካሌꬂዳ፤ ሚናሶኒ ካሴቲዲ ኣማኒዳ ቆጲሮሴ ዴሬ ኣሳ።
ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜን ያቆቤ ቤዪዴስ
17 ኑ ዬሩሳላሜ ጋኪዳ ማላ ኣማንዛይቲ ኑና ኡፋይሳን ሞኪ ኤኪዳ። 18 ዎንቴꬃ ጋላስ ጳዉሎሲ ኑናራ ያቆቤኮ ቢዴስ፤ ሄ ዎዴ ዎሳ ኬꬃ ጪማቲ ሄን ዴቴስ። 19 ጳዉሎሲ ኣሳ ዉርሲ ሳሮꬂዳፔ ጉዬ ፆሲ ኢዛ ባጋራ ኣይዛቤታ ጊዶን ኦꬂዳይሳ ዉርሲ ኢሲኖ ኣሾንታ ዮቲዴስ።
20 ሄሳ ሲይዲ ኣሳይ ዉሪ ፆሴ ጋላቲዴስ፤ ጳዉሎሲካ “ኑ ኢሻዞ ዳሮ ሺያን ቆዴቲዛ ኣማኒዛይቲ ኣይሁዳታ ጊዶን ዲዛይሳኔ ዉሪካ ሙሴ ዎጋ ዎዝናፔ ናጊዛይታ ጊዲዳይሳ ኔካ ኤራሳ። 21 ኔኒ ኣይዛቤታ ጊዶን ዲዛ ኣይሁዳታ ‘ኢንቴ ናይታ ቃፃሮፒቴ ዎይኮ ዎጋታ ኦꬆፍቴ ጋዳ ኔ ታማርሲዳ ኣሳይ ሙሴ ዎጋ ሻራና ማላ ኦꬄስ ጊዛ ዎሬ ኣሳይ ሲይዴስ። 22 ሂስቲን ሃዒ ኣዜ ሎዖይ? ሃዒ ኔ ዩሳ ኣሳይ ሲዮንታ ኣጌና። 23 ሄሳ ጊሽ ኑ ኔና ጊዛይሳ ኦꬃ፤ ኑ ኣቻን ታሳላ ጋꬃና ዪዳ ኦይዱ ኣሳቲ ዴቴስ። * 24 ኔ ኢስታ ኔናራ ኤካዳ ኢስታራ ጊዳዳ ኔና ጌሻ፤ ኣሳቲ ባ ሁዔ ሜዴታና ማላኔ ፆሳ ኬꬃን ኢሜቲዛ ሙፁዋታ ሚሻ ኔ ኢስታስ ቃንፃ፤ ኔ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ኔ ቦላ ዎሬቲዳይሲ ዉሪ ሜላ ጊዲዳይሳኔ ኔካ ሙሴ ዎጋ ፖላ ናጊዛዴ ጊዲዳይሳ ኣሳይ ዉሪ ኤራና። 25 ሂንኮ ኣይዛቤታፔ ኣማኒዳይታ ጊሽ ጊዲኮ ‘ኤቃስ ሹኬቲዲ ቱኒዳይሳ ሞፒቴ፥ ሱꬂካ ኡዮፒቴ፥ ባዉታ ሃይቂዳ ሜሄ ኣሾ ሞፒቴ፥ ላይማፌ ሃኪቴ’ ጊዲ ጪማቲ ቃቺዳ ቃላ ዳብዳቤ ፃፊዲ ኑ ኢስታስ ዬዲዶስ።” *
26 ሄሳፌ ጉዬ ጳዉሎሲ ሄ ኦይዱ ኣሳታ ባናራ ኤኪዲ ዎንቴꬃ ጋላስ ኢስታራ ባና ጌሺዴስ፤ ኢስቲ ጌዪዛ ጋላሳቲ ኣፑን ጋላሲኮኔ ኢሳዴ ኢሳዴ ጊሽ ኢሜቲዛ ሚሽ ኢሚዛ ዎዴይ ኣይዴኮኔ ኤሪሳናስ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዴስ።
ጳዉሎሲ ፆሳ ኬꬃን ዲሼ ኦይኬቲዴስ
27 ላፑን ጋላስ ኩማና ማቲሺን ኢሲያ ዴሬፔ ዪዳ ኣይሁዳ ኣሳይ ጳዉሎሳ ፆሳ ኬꬃን ቤዪዲ ዴራ ኢዛ ቦላ ዴንꬄꬂዲ ኢዛ ኦይኪዳ። 28 “ኢስራዔሌ ኣሳቶ! ኑና ማዲቴ! ኑ ኣሳኔ ኑ ዎጋ ሃይሳ ኑ ዲዛሶዛ ጫዪሼኔ ዴሬይ ዲዛሶን ኡባን ኣሳ ታማርሲዛይሲ ሃይሲ ኢዛኮ! ሄሲካ ጊዴና ጊዲ ኣይዛቤታ ፆሳ ኬꬄ ጌልꬂዲ ሃይሳ ጌሻ ሶዛ ቱኒሲዴስ” ጊሼ ዋሲዳ። 29 ኢስቲ ሄሳ ጊዳ ጋሶይ ሃይሳፌ ካሴ ኤፌሶኔ ዬሌታ ጊዲዳ ፂሮፊሞሳ ኢዛራ ኢሲፌ ካታማ ጊዶን ቤዪዳ ጊሽ ኢዛ ጳዉሎሲ ፆሳ ኬꬄ ኤኪ ጌሊዳ ሚሳቲዳ ጊሻሳ። *
30 ኩሜꬃ ካታማይ ባ ጊዶን ሺሮቲዴስ፤ ዴሬይ ዉሪ ኢሲፌ ዎፂ ኮይዲ ጳዉሎሳ ኦይኪ ኤኪዲ ፆሳ ኬꬃ ጊቤፌ ጎሼቺ ኬሲዴስ፤ ፆሳ ኬꬃ ፔንጌቲ ሄራካ ጎርዴቲዳ። 31 ኣሳይ ጳዉሎሳ ዎꬋና ኮዪሺን “ዬሩሳላሜ ዲዛ ኩሜꬃ ዴሬይ ባ ጊዶን ሺሮቲዴስ” ጊዛ ኪታይ ኦሮሜ ዎታዳራታ ኣዛዚዛይሳኮ ጋኪዴስ። 32 ሄሳ ጊሽ ኢዚ ዎታዳራታኔ ማቶ ሃላቃታ ካሌꬂዲ ኤሶን ዎፂሼ ኣሳይ ዲዛሶ ቢዴስ፤ ኣሳይ ኦላንቻታ ኣዛዚዛይሳ ቤዪዲ ጳዉሎሳ ቡካ ኣጊዳ።
33 ማቶ ሃላቃዚ ኢዛኮ ሺቂዲ ጳዉሎሳ ኦይኪዲ ናምዑ ሳንሳላታን ቃሼታና ማላ ኣዛዚዲ ኢዚ ኦናኮኔ ኣይ ኦꬂዳኮኔ ኤራናስ ኢዛ ኦይቺዴስ። 34 ዴሬይካ ባ ጊዶን ባጋይ ሄሳ፥ ባጋይ ሃይሳ ጊዴስ፤ ማቶ ሃላቃዚ ዴሬዛ ዋሶፔ ዴንዲዳይሳን ቱማይ ኣዋይሳኮኔ ኤራናስ ዳንዳዬቶንታ ኢፂን ጳዉሎሳ ጌዴ ዎታዳራቲ ዲዛሶ ኤፋና ማላ ኣዛዚዴስ። 35 ጳዉሎሲ ፑዴ ꬎቃሶ ጋኪሺን ዴሬይ ዳሮ ሃንቆን ኢዛ ቦላ ሜቶ ጋꬃናስ ኮይዳ ጊሽ ዎታዳራቲ ኢዛ ሃሼን ቶኪ ኤፊዳ። 36 ዴሬይካ “ኢዚ ሃይቆ! ሃይቆ” ጊ ዋሲሼ ኢዛ ካሊዴስ።
ጳዉሎሲ ባና ኣሻና ማዲዛ ዮዖ ዮቲዴስ
37 ዎታዳራቲ ጳዉሎሳ ባ ዲዛሶ ጌልꬃና ማቲሺን ጳዉሎሲ ዎታዳራታ ኣዛዚዛይሳ “ታ ኔስ ኢሲ ሚሽ ዮታና ማላ ዶሳይ?” ጊዴስ። ማቶ ሃላቃዚካ “ኔ ጊሪኬ ቃላ ኤራይ?” 38 ሂስቲን ሃዒ ማታ ዴሬ ጊዶን ሜቶ ዴንꬄꬂዳ ሼምፖ ዎꬊዳ ኦይዱ ሺ ኣሳ ኤካዳ ባዞ ባቃቲዳ ጊብፄ ኣዴዚ ኔና ዲኪ?” ጊዴስ።
39 ጳዉሎሲካ “ታኒ ኪልቂያ ጊዶን ዳሮ ኤሬቲዳ ፃርሴሴ ካታማን ዬሌቲዳ ኣይሁዳ ኣሳ፤ ሃይሳ ኣሳስ ታና ዮቻርኪ” ጊዴስ።
40 ኢዚ ሃሳያና ማላ ኤሮ ጊን ጳዉሎሲ ꬎቃሶን ኤቂዲ ኣሳይ ጮዑ ጋና ማላ ባ ኩሼራ ማላቲዴስ፤ ኣሳይ ጮዑ ጊን ኢስራዔሌታ ቃላራ፥
* 21:8 ሃዋ 6፡5፤ 8፡5 * 21:23 ታይ 6፡13-21 * 21:25 ሃዋ 15፡29 * 21:29 ሃዋ 20፡4