20
ጳዉሎሲ ማቂዶኒያኔ ጊሪኬ ቢዴስ
ኣሳይ ጮዑ ጊዳፔ ጉዬ ጳዉሎሲ ኣማኒዛይታ ኢሲ ቦላ ፄይጊዲ ኢስታ ሚንꬄꬂዛ ቃላራ ዞሪዳፔ ጉዬ ኢስታ ሳሮኪዲ ማቂዶኒያ ባና ኬዚዴስ። ኢዚ ኣꬊ ቢዛ ዴሬን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳ ሎዔꬅ ዞሬን ሚንꬄꬂሼ ጊሪኬ ዴሬ ቢዴስ። ጊሪኬን ሄꬑ ኣጊና ታኪዳፔ ጉዬ ማርካቤራ ሶሪያ ጌቴቲዛ ዴሬ ባናስ ቆፒዴስ ሺን ኣይሁዳ ኣሳቲ ኢዛ ቦላ ኢታ ኦꬃና ዞሬቲዳይሳ ኤሪዲ ማቂዶኒያ ባጋራ ባና ቆፋ ቃቺዴስ።
ቤሪያፔ ጳሪዮሳ ና ሶጳፂሮሳ፥ ታሶሎንቄፌ ኣሪስፂሮኮሳኔ ሲኮንዶሳ፥ ዴርቤኔፔ ጋዪዮሲኔ ፂምቶሲ ኢሲያፔ ፂሮፊሞሲኔ ቲቂቆሲ ጳዉሎሳራ ኢሲፌ ቢዳ። ሄይቲ ዉሪ ኑፔ ካሴቲዲ ፂሮዓዳን ኑና ናጊዳ። ኑ ቃስ ኡኬꬃ ባዓሌፔ ጉዬ ፒሊጲሲዮሴፔ ማርካቤን ኢስቲ ዲዛሶ ፂሮዓዳ ጌቴቲዛሶ ኢቻሻንꬃ ጋላስ ጋኪዲ ሄን ላፑን ጋላስ ጋምዒዶስ።
ጳዉሎሲ ዉርሴꬃን ፂሮዓዳ ቤይዴስ
ሳሚንታፌ ኮይሮ ዎጋ ጋላስ ኢሲፌ ካꬅ ማናስ ኑ ሺቂ ዲሺን ጳዉሎሲ ዎንቶ ባናስ ኮሺዛ ጊሽ ሺቂዳ ኣሳስ ቃላ ዮቲሺን ኢዚ ዮዖዛ ሌላ ጊዶꬅ ጋካናስ ኣዱሲዴስ። * ቦላ ፎቄን ዳሮ ፖዖይ ዲዛሶን ኑ ሺቂዶስ። ኣዉፄኪሴ ጌቴቲዛ ኢሲ ናቴꬃ ናይ ማስኮቴ ቦላ ኡቲ ዲሺን ጳዉሎሲ ዮዖዛ ኣዱሲዳይሳፌ ዴንዲዳይሳን ኢዛ ꬊስኮይ ኤኪ ቢዴስ፤ ዎልቃማ ꬊስኮን ፆኔቲዲ ቦላ ሄꬓንꬆ ፎቄፔ ዱጌ ኩንዲን ኣሳይ ዴንꬂዛ ዎዴ ሃይቂዲ ቤቲዴስ። 10 ጊዶ ኣቲን ጳዉሎሲ ዱጌ ዎꬊዲ ናዛ ቦላ ሆኪ ኢዲሚዲኔ “ሃይቂቤና ፓፃ ዴስ፥ ዳጋሞፍቴ!” ጊዴስ። 11 ጳዉሎሲ ሄሳፌ ፑዴ ፎቄ ኬዚዲ ኡኬꬃ ሜንꬂዲ ኣማኒዛይታራ ሚዴስ፤ ጋዴይ ዎንታና ጋካናስ ኣሳታራ ሃሳዬቲሼ ጋምዒዲ ቢዴስ። 12 ኣሳይካ ሃይቆፔ ፓፂዳ ናዛ ጌዴ ኢዛሶ ኤፊዲ ዉሪካ ኡፋዬቲዴስ።
ጳዉሎሲ ፂሮዓዳፌ ሚሊፂኔ ጌቴቲዛሶ ቢዴስ
13 ኑ ጳዉሎሳ ማርካቤን ጌልꬃና ኮይዳ ጊሽ ካሴቲዲ ማርካቤን ኣሶሳ ጌቴቲዛሶ ቢዶስ፤ ኑ ሄሳ ኦꬂዳይ ጳዉሎሲ ኣሶሳ ጋካናስ ቶሆራ ባና ኮይዳ ጊሻሲኔ ኑ ጌዴ ሲንꬅ ባና ማላ ኢዚ ኣዛዚዳ ጊሻሳ። 14 ኑ ኢዛራ ኣሶሳን ጋጊዲ ኢዚ ማርካቤን ጌሊን ኢዛራ ኢሲፌ ሚፂሊኔ ቢዶስ። 15 ዎንቴꬃ ጋላስ ሄፔ ዴንዲዲ ሲንꬃራ ዲዛ ኪዖሴ ጌቴቲዛሶ ጋኪዶስ፤ ቃሴ ዎንቴꬃ ጋላስ ሳሞሴ ጌቴቲዛሶ ፒኒዲ ሄፔ ዎንቴꬃ ጋላስ ሚሊፄ ጋኪዶስ። 16 ጴንፃቆስቴ ጌቴቲዛ ኣይሁዳታ ፓዚጋ ባዓሌ ባስ ዳንዳዬቲዳ ማላ ቦንቻና ዬሩሳላሜን ቤታና ኮይዲ ኢዚ ኢሲያን ዎዴይ ኣꬎንታ ዲሺን ኤፌሶኔ ኣꬊ ባናስ ኮይዴስ። ኢሲያን ኢዛስ ዎዴይ ኣꬎንታ ማላ ኤፌሶኔ ዬጊ ኣꬋና ኮዪዴስ። ኢዚ ሄሳꬆ ኦꬃና ኮዪዳይ ጴንፃቆስቴ ባዓሌስ ዬሩሳላሜን ቤታናስ ኮይዳ ጊሻሳ።
ጳዉሎሲ ኤፌሶኔ ዎሳ ኬꬃ ጪማታራ ዉርሴꬃ ሞይዞ ሳሮካ ሳሮኬቲዴስ
17 ጳዉሎሲ ሚሊፄፔ ኤፌሶኔ ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ኣሴ ኪቲዲ ፄይጊሲዴስ። 18 ኢስቲካ ዪን ጳዉሎሲ ኢስታ “ታ ኢሲያ ጌሊዳ ጋላሳፌ ሃ ሲሚን ኡባ ዎዴ ታ ኢንቴናራ ዋና ዋና ዴዒዳኮኔ ኢንቴ ኤሬታ። 19 ኣይሁዳቲ ታ ቦላ ኣሳ ዴንꬂዲ ሂሊዳ ጌዶን ዳሮ ሜቶይ ታ ቦላ ጋኪኮካ ታ ኩሜꬃ ኣሽኬቴꬃራኔ ኣፉንꬃራ ጎዳስ ኦꬃዲስ። ጮ ዴንባንካ ኢንቴ ኢንቴሶን ታ ኢንቴና ታማርሳሼ ጎዒዛይሳ ዉርሳ ኢንቴስ ዮታዲስ ኣቲን ኢንቴና ጎዒዛ ሚሻፌ ኣይኮካ ኣሻቤኬ። 20-21 ኣይሁዳ ኣሳታ ጊዲንካ ጊሪኬ ኣሳ ጊዲንካ ማሮቴꬃን ጌሊዲ ፆሳኮ ሲማና ማላኔ ጎዳ ዬሱሳን ኣማናና ማላ ሎዔꬃ ዮታዲስ።
22 “ሃዒካ ታ ሄ ጋኪሺን ታ ቦላ ኣዚ ጋካናኮኔ ኤሪኬሺን ፂሎ ኣያናይ ታና ኣዛዚዳ ማላ ዬሩሳላሜ ባይስ። 23 ሄን ዱማ ዱማ ታና ቃሾይኔ ሜቶይ ናጊዛይሳ ፂሎ ኣያናይ ታስ ዮቲዴስ። 24 ጊዶ ኣቲን ጎዳ ዬሱሲ ታስ ኢሚዳ ዎꬃ ዎፃ ዉርሳና ጋካናሲኔ ኦሶ ታ ፖላና ጋካናስ ታኒ ታ ሼምፖስ ሚሼቲኬ፤ ታስ ኢሜቲዳ ኦሶይካ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላ ዮቶኮ። *
25 “ሃዒ ጋካናስ ታ ኢንቴ ጊዶን ሲሜሬታሼ ፆሳ ካዎቴꬅ ሳባካዲስ፤ ሲማ ሃይሳፌ ጉዬ ኢንቴፌ ኦኒካ ሙሌ ታ ኣይፌሶ ቤዮንታይሳ ታ ኤራይስ። 26 ሄሳ ጊሽ ኢንቴፌ ኢሳዴይካ ꬋይኮ ታ ኦይሼቶንታይሳ ሃች ታ ኢንቴና ኤሪሳይስ። 27 ኣይሲ ጊኮ ታ ፆሳ ቆፋ ዉርሳ ኢንቴስ ዮታዲስ ኣቲን ኣይኮካ ታ ዮቶንታ ኣሺዳይሲ ዴና። 28 ፂሎ ኣያናይ ኢንቴና ፆሳ ዶርሳታ ሄማናስ ሹሚዴስ፤ ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሁዔሲኔ ፆሳ ዶርሳታስ ናጌቲቴ፤ ጎዳይ ባ ሱꬃን ዎዚዳ ዎሳ ኬꬃዮ ናጊቴ። 29 ታ ቢዳፔ ጉዬ ፆሳ ዶርሳታስ ሚቼቶንታ ኢታ ኣሳቲ ኢንቴ ጋርስ ጌላናይሳ ታ ኤራይስ። 30 ሄሳꬆካ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢንቴ ጊዶፌ ዴንዲዲ ጌላ ዮዖ ኢንቴና ታማርሲዲ ኣማኒዛ ኣሳፔ ዳሮታ ጌዴ ባኮ ዛራና። 31 ሄሳ ጊሽ ኢንቴና ኢሳ ኢሳ ሄꬑ ላይꬅ ቃማኔ ጋላስ ኣፉንፃ ዞሪዳይሳ ዩሺ ቆፒቴኔ ናጌቲቴ።
32 “ሃዒካ ኢንቴና ፆሳስ ሚንꬂ ኤሳናሲኔ ኣማኒዛይታ ጊዶን ኢንቴስ ላታሶ ኢማናስ ዳንዳዪዛ ኢዛ ኣꬎ ኪያቴꬃ ቃላስ ታ ሃዳራ ኢማዲስ። 33 ታ ኦና ቢራካ ዎርቃ ዎይኮ ማይዖ ኣሞታቤኬ። 34 ታ ታ ኩሼን ኦꬃ ኦꬃዳ ታስ ማዴታዳ ታናራ ዲዛዪታካ ማዲዳይሳ ኢንቴካ ኤሬታ። 35 ‘ሃ ኤኪዛዴፌ ጌዴ ኢሚዛዴይ ኣንጄቲዳዴ’ ጊዛ ጎዳ ዬሱሳ ቃላ ኑ ዩሺ ቆፒዲ ኑርካ ኑ ኩሼራ ኑ ኦꬂ ዴሚዲ ሃራ ዳቡራንቻታ ጌዴ ማዳናስ ኑስ ቤሲዛይሳ ታ ኢንቴና ዳሮ ዱማ ዱማ ኦጌራ ቤሳዲስ” ጊዴስ።
36 ሄሳፌ ጉዬ ጳዉሎሲ ኡባ ኣሳራ ጉልባቲዲ ዎሲዴስ። 37 ኣሳይ ዉሪ ዬኪዲ ጳዉሎሳ ኢዲሚ ኦይኪዲ ዬሪዴስ። 38 ሃራፔካ ኢስቲ ዳሮ ሚሼቲዳይ ኢዚ “ሃይሳፌ ጉዬን ኢንቴ ናምዓንꬆ ታና ቤዬኬታ” ጊዳ ጊሻሳ፤ ሄፔካ ኢዛ ማርካቤኮ ጋካናስ ሞይዚዳ።
* 20:7 “ሳሚንታፌ ኮይሮ ጋላሳን” ቄራ ኦማርስ ዎጋይ ዎንታናዉ ጉሳ። * 20:24 2ፂም 4፡7