19
ጳዉሎሲ ኤፌሶኔን
ኣጲሎሲ ቆሮንቶሴን ዲዛ ዎዴ ጳዉሎሲ ፑዴሃ ባጋ ዴሬራ ካንꬂዲ ኤፌሶኔ ዪዲ ሄን ዲዛ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳታ ዴሚዲ “ኢንቴ ኣማኒዳ ዎዴ ፂሎ ኣያና ኤኪዴቲ?” ጊዴስ፤ ኢስቲካ “ኤኪቤይኮ ሃራይ ኣቶሺን ፂሎ ኣያናይ ዲዛኮኔ ኑ ሲቤይኮ” ጊዳ።
ጳዉሎሲካ ኢስታ “ሂስቲን ኢንቴ ኣዛን ፃማቄቲዴቲ?” ጊዴስ፤ ኢስቲካ ኢዛስ “ዮሃኒሳ ፂንቃታን ፃማቄቲዶስ” ጊዳ።
ጳዉሎሲካ ኢስታስ “ዮሃኒሳ ፂንቃታይ ጊዲኮ ኣሳይ ማሮቴꬃን ሲሚዳይሳ ቤሲዛ ፂንቃታኮ! ዮሃኒሲ ባ ባጋራ ኣሳይ ኢዛፔ ጉዬራ ዪዛ ዬሱሳ ኣማናና ማላ ዮቲዴስ” ጊዴስ። *
ኢስቲካ ሄሳ ሲዪዳፔ ጉዬ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃን ፃማቄቲዳ። ጳዉሎሲካ ኢስታ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬂዳ ማላ ፂሎ ኣያናይ ኢስታ ቦላ ዎꬊን ኢስቲ ዱማ ዴሬታ ቃላራ ሃሳዪዳ፤ ቲንቢቴካ ዮቲዳ። ሄ ኣሳቲ ዉሪካ ታማኔ ናምዑ ጊዲዛይታ።
ጳዉሎሲ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዲ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ሃሳዬቲሼኔ ኢስታ ኣማንꬂሼ ሄꬑ ኣጊና ኩሜꬅ ኦናስካ ባቦንታ ኣሳስ ቆንጪሲ ዮቲዴስ። ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ፓላማ ፂንዒ ጊዲ ኣማናናስ ኮይቤና፤ ጎዳ ኦጌ ቆንጬን ኢፂዳ፤ ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲ ኢስታ ኣጊዲ ሃራሶ ቢዴስ፤ ኣማኒዛይታካ ዱማ ሻኪ ኬሲዲ ፂራኖሴ ቲሚርቴ ኬꬃን ጋላስ ጋላስ ኢስታራ ሃሳዬቲዴስ። 10 ሄሳ ማላ ኦሶን ናምዑ ላይꬅ ጋምዒዳ ጊሽ ኢሲያ ኣዉራጃን ዲዛ ኣይሁዳቲኔ ጊሪኬ ኣሳይ ዉሪ ጎዳ ቃላ ሲያና ዳንዳዪዴስ።
11 ፆሲ ጳዉሎሳ ባጋራ ዳሮ ማላሊሲዛ ማላታ ኦꬂዴስ። 12 ማራቤ ዎይኮ ኢዛ ኣሳቴꬅ ቦቺዳ ጫርቃ ኤፊዲ ሃርጋንቻታ ቦቺኮ ሃርጌይ ዬዴስ፤ ቱና ኣያናቲካ ባ ኦይኪዳ ኣሳፔ ኬዜቴስ። 13 ዩዪ ዩዪ ኣሳፔ ዳይዳንꬂ ኬሲዛ ኢሲ ኢሲ ኣይሁዳ ኣሳቲ “ጳዉሎሲ ሳባኪዛ ዬሱሳ ሱንꬃን ኢንቴ ኬዛና ማላ ኣዛዛይስ” ጊዲ ጎዳ ሱንꬃ ቱና ኣያናቲ ኦይኪዳ ኣሳታ ቦላ ፄይጋና ፓጪዳ። 14 ኢሲ ኣይሁዳታፔ ጊዲዳ ቄሴታ ሃላቃ ኣስቄዌስ ኣቱማ ና ላፑናቲ ሄሳꬆ ኦꬂዳ።
15 ቱና ኣያናይካ “ታ ዬሱሳካ ኤራይስ፤ ጳዉሎሳካ ኤራይስ ሺን ኢንቴ ቃስ ኦናንቴ?” ጊዴስ።
16 ቃሴካ ቱና ኣያናይ ኢዛ ኦይኪዳዴይ ጉፒዲ ኣሳታ ኦይኪዴስ፤ ኢስታ ቦላ ዎልቃቲዲ ዳሮ ሚኒን ማዱንፂዲ ኬꬃፌ ሜላ ካሎ ባቃቲዳ። 17 ሄሲካ ኤፌሶኔን ዲዛ ኣይሁዳታ ኣቻኒኔ ጊሪኬ ኣሳ ኡባ ኣቻን ኤሬቲን ዉሪካ ባቢዳ፤ ሄሳንካ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬂ ቦንቼቲዴስ። 18 ኣማኒዳ ኣሳፔ ዳሮይ ሺቂዲ ባ ኢታ ኦሶ ቆንጬን ፓፂዴስ። 19 ማሮ ማሮቲዛይታፔ ዳሮቲ ባ ማሮቲዛ ማፃፋ ሺሺዲ ዴሬ ሲንꬃን ታማን ፁጊዳ፤ ማፃፋ ዋጋይ ሺሺ ቆዲን ኢቻሹ ታሙ ሺ ቢራ ማላ ጊዲዴስ። 20 ሃይሳ ማላን ጎዳ ቃላይ ኬሂ ዲጪሼኔ ፆኒ ፆኒ ቢዴስ።
21 ሃይሲ ዉሪ ሃኒዳፔ ጉዬ ጳዉሎሲ ማቂዶኒያራኔ ኣካያ ባጋራ ኣꬊዲ ዬሩሳላሜ ባናስ ቆፋ ቃቺዲ “ታ ሄ ጋኪዳፔ ጉዬ ታ ኦሮሜ ቃሴካ ቤያና ኮሼስ” ጊዴስ። 22 ባና ማዲዛይታፔ ናምዓታ ፂምቶሳኔ ኤሪስፆሳ ጌዴ ማቂዶኒያ ጌቴቲዛሶ ኪቲዲ ባስ ኢሲያ ኣዉራጃን ጉꬃ ዎዴ ሄን ዴዒዴስ።
ኤፌሶኔን ዴንዲዳ ሺሮ
23 ሄ ዎዴ ጎዳ ኦጌ ጊሽ ዳሮ ሺሮይ ሜꬌቲዴስ። 24 ዲሜፂሮሳ ጌቴቲዛ ኢሲ ቢራ ቆፂዛይሲ ኣርፄሚሴ ጌቴቲዛ ኤቃ ሚሲሌ ቢራፔ ሴሪስ ሜꬊ ሜꬊ ሂላንቻታስ ዎꬌ ሚሼ ዴሚሴስ። 25 ኢዚካ ሄ ሂላንቻታን ሄሳ ማላ ኦሶን ኣቂዛይታ ሃራ ኣሳታ ኢሲ ቦላ ሺሺዲ “ኣሶ! ሃይሲ ኦሶዚ ኑስ ሚሽ ኬሲዛይሳ ኢንቴ ኤሬታ፤ 26 ሃይሲ ጳዉሎሳ ጌቴቲዛይሲ ኤፌሶኔን ፃላ ጊዶንታ ኩሜꬃ ኢሲያ ኣዉራጃን ዲዛ ዳሮ ዴሬዛ ኣማንꬂ ኣማንꬂ ባሌꬂዛይሳ ኢንቴ ዉሪካ ቤዪዛይሳ ማላኔ ሲዪዛይሳ ማላ ‘ኣሳ ኩሼን ኦሴቲዳ ኤቃቲ ሙሌካ ፆሴ ጊዴቴና’ ጊ ዮቴስ። 27 ሃይሳ ኑ ኦሶዛስ ሎዖ ሱንꬃ ሂራይሲዛይሳፌ ቦላራ ኩሜꬃ ኢሲያይኔ ኩሜꬃ ኣላሜይ ጎይኒዛ ዎጋ ኣርፄሚሴ ኤቃ ኬꬃይካ ጎዓይ ባይንዳይሳ ጊዳና፤ ቃሴካ ኬሂ ꬎቁ ጊዳ ኢዚ ቦንቾይካ ካዉያና” ጊዴስ።
28 ኣሳይ ሄሳ ሲይዲ ኢታ ሃንቆ ሃንቄቲዲ “ኤፌሶኔ ኣርፄሚሳ ዎጋ ጊታ!” ጊዲ ዋሶ ዶሚዴስ። 29 ሄራካ ኩሜꬃ ካታማይ ሺሮቲዴስ፤ ዴሬይካ ዉሪ ኢሲ ቦላ ጊዲዲ ማቂዶኒያ ኣሳ ጊዲዳይታኔ ጳዉሎሳራ ኢሲፌ ዩዪዛ ኢዛ ላጌታ ጋዪዮሳኔ ኣሪስፂሮኮሳ ኦይኪዲ ዴሬይ ካሴ ካዒዛሶ ዎꬃን ጌሊዳ። 30 ጳዉሎሲካ ካሬ ኬዚዲ ኣሳ ሲንꬅ ሺቃና ኮዪን ኣማኒዛይቲ ዲጊዳ። 31 ሄ ኣዉራጃ ዳናታፔ ኢሲ ኢሲ ጳዉሎሳ ላጌቲ ጳዉሎሲ ኣሳይ ካሴ ካዒዛሶ ፃሊዲ ጌሎንታ ማላ ኣስ ኪቲዲ ዎሲዳ።
32 ሺቂዳ ኣሳይ ኡንዔቲዲ ኢሳዴይ ኢሲ ሚሽ ሃሳዪሺን ሃራይ ቃስ ሃራ ሃሳዬሲኔ ኣሳይ ዉሪ ዋሴቴስ፤ ዳሪዛ ባጋ ኣሳይ ኣዛስ ሄን ሺቂዳኮኔ ኤሬና። 33 ኣይሁዳ ኣሳይ ኢስኪንዲሮሳ ጌቴቲዛይሳ ዴራ ጊዶፌ ሱጌሬꬅ ጌዴ ሲንꬅ ኬሲዳ ዎዴ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ባ ጊሽ ኢዚ ሃሳያና ማላ ዋሲዳ፤ ኢዚካ ኢስታ ጊሽ ፓላሜታና ኮይዲ ኣሳይ ጮዑ ጋና ማላ ማላቲ ቤሲዴስ። 34 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኣይሁዳ ኣስ ጊዲዳይሳ ኤሪዳ ዎዴ ዉሪካ ኢሲ ቦላ “ኤፌሶኔ ኣርፂሚሳ ዎጋ፤ ጊታ!” ጊሼ ናምዑ ሳቴ ማላ ኣሳይ ዋሲዴስ።
35 ሄ ካታማስ ዋና ፃፌይ ኣሳ ጮዑ ሂስቲዲ “ኢንቴኖ ኤፌሶኔ ኣሳቶ! ጊታ ኣርፄሚሲ ኤቃ ኬꬃይኔ ሳሎፔ ዎꬊዳ ኢዚ ሚሲሌ ናጊዛይ ኤፌሶኔ ካታማ ኣሳ ጊዲዳይሳ ኤሮንታይ ኦኔ? 36 ሄሳ ጊሽ ሃይሲ ሃ ቱማይ ካዴታና ዳንዳዬቶንታይሳ ማላ ኢንቴ ጉꬂ ዩሺ ቆፓናሲኔ ሎዱ ጋናስ ቤሴስ። 37 ሃይታ ኣሳታ ፆሳ ኬꬃ ቦንቆንታ ዎይኮ ኑ ፆሴ ጊዲዳይሳ ቦላ ጫሻ ቃላ ዴንꬆንታ ዲሺን ኢንቴ ኦይኪዲ ሃ ጋꬃናስ ጮ ኤሂዴታ።
38 “ሄሳ ጊሽ ዲሞፂሮሲኔ ኢዛራ ዲዛ ቢራ ሴሪሲ ኦꬂዛ ሂላንቻቲ ኦና ቦላካ ሞቲዛ ዮዖይ ዲኮ ፒርዳ ኬꬃይ ኢስታስ ዶያ ዴስ፤ ዳናቲካ ዴቴስ፤ ኮዪዳዴ ሞታናስ ዳንዳዬስ። 39 ሃይሳፌ ሃራ ጋናስ ኢንቴ ኮይኮ ዎጋይ ዲዛ ሺቆሶን ቤዬቶ። 40 ሄሲ ኣቲኮ ሃች ሃኒዳ ሺሮይ ኑና ሞቲሶንታ ማላ ሂርጊሴስ፤ ሞቶስ ጋꬂዛ ጋሶይ ባይንዳ ጊሽ ሃ ሃኒዳ ሺሮዛ ጊሽ ኑ ኦይሼቲኮ ጋናዚ ኑስ ዴና” ጊዴስ። 41 ኢዚ ሄሳ ጊዳፔ ጉዬ ሺቆይ ላሌቲዴስ።
* 19:4 ማቶ 3፡11፤ ማር 1፡4፥7፥8፤ ሉቃ 3፡4፥16፤ ዮሃ 1፡26-27