18
ጳዉሎሲ ቆሮንቶሴን
ሄሳፌ ጉዬ ጳዉሎሲ ኣቴናፔ ዴንዲዲ ቆሮንቶሴ ካታማ ቢዴስ። ሄንካ ጳንፆሳን ዬሌቲዳ ኣቂላ ጌቴቲዛ ኣይሁዳ ኣስ ዴሚዴስ፤ ኢዚካ ኣይሁዳቲ ዉሪ ኦሮሜፔ ኬዛና ማላ ቃላዎዶሳ ጌቴቲዛ ኦሮሜ ካዎይ ኣዛዚዳ ማላ ባ ማቼዮ ጲርሲቂላራ ማታ ዎዴ ኢፃሊያ ዴሬፔ ዪዳይሳ ቤያናስ ጳዉሎሲ ሄ ኢስታኮ ቢዴስ። ኢዚካ ኢስታꬆ ዱንካኔ ሲኪዛዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢስታ ኣቻን ኡቲዲ ዱንካኔ ሲኮን ጌሊዴስ። ሳምባታ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ኣዩሁዴታራኔ ጊሪኬ ኣሳታራ ሃሳዬቲሼ ኢስታ ኣማንꬃናስ ባፄቲዴስ።
ሲላሲኔ ፂምቶሲ ማቂዶኒያፔ ዱጌ ኢዛኮ ዎꬊን ጳዉሎሲ ሳባኮን ሚኒዲ ዬሱሲ ኢዚ ኪርስቶሳ ጊዲዳይሳ ኣይሁዳታስ ማርካቲዴስ። ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ኢዛራ ኤቄቲዲ ኢዛ ጫዪዳ ጊሽ ጳዉሎሲ ባ ማይዖ ቆቆፊዲ “ታ ኢንቴፌ ፂሎ፤ ኢንቴ ፒርዴታናይ ኢንቴ ሞሮን ጊዲዳ ጊሽ ታ ኢንቴ ሱꬃ ጎሜን ኦይሼቲኬ፤ ሄሳ ጊሽ ታ ጌዴ ኣይዛቤታኮ ባይስ” ጊዴስ።
ሄፔ ኬዚዲ ቲቶሳ ኢዮስፆሳ ጌቴቲዛ ፆሴ ዎሲዛይሳሶ ቢዴስ፤ ሄ ኣዴዛ ኬꬃይ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ኣቻን ዴስ። ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃይ ቄሪስጶሲ ባሶ ኣሳ ኡባራ ጎዳ ኣማኒዴስ፤ ጳዉሎሲ ዮቲሺን ሲዪዳ ዳሮ ቆሮንቶሴ ካታማ ኣሳይ ኣማኒዲ ፃማቄቲዴስ።
ጎዳይ ቃማን ኣጁታን ጳዉሎሳ “ባቦፋ፤ ዮታ፤ ጮዑ ጎፓ፤ 10 ታ ኔናራ ዳይስ፤ ኦኒካ ኔ ቦላ ዴንዲ ኔና ቆሃናስ ዳንዳዬና፤ ሃኖ ሃ ካታማይን ታስ ዳሮ ኣሲ ዴስ” ጊዴስ።
11 ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲ ፆሳ ቃላ ኣሳ ታማርሲሼ ኢሲ ላይꬂኔ ባጋ ኢስታራ ኡቲዴስ።
12 ጋልዮሳ ጌቴቲዛ ዴሬ ኣይሲዛይሲ ኣካያን ዲዛ ዎዴ ኣይሁዳቲ ኢሲፌ ጊዲዲ ጳዉሎሳ ቦላ ዴንዲዳ፤ ፒርዳ ዎምቦራ ሲንꬅ ሺሺዲ፥ 13 “ሃይሲ ኣዴዚ ዎጋፔ ካሬራ ኣሳይ ፆሳስ ጎይናና ማላ ኣሳ ባሌꬄስ” ጊዳ።
14 ጳዉሎሲ ሃሳያና ቡሮ ዱና ዶዪሺን ጋልዮሲ ኣይሁዳታ “ኢንቴኖ ኣይሁዳ ኣሳቶ! ኢንቴ ሺሺዳ ዮዖይ ዴሬ ዴንꬄꬆ ዎይኮ ዴሬ ጊታ ሜቶን ዬጊዛ ዮዖ ጊዲዳኮ ታ ዎዝናፔ ሲያናሺን። 15 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ፓላማይ ኢሲ ኢሲ ቃላታ ጊሺኔ ኢሲ ኢሲ ሱንꬃታ ጊሽ ቃሴካ ኢንቴ ዎጋ ጊሻስ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴ ሄን ኢንቴ ባጋራ ዉርሲቴ፤ ታ ሄሳ ማላ ዮዖ ፒርዳናስ ኮዪኬ” ጊዴስ። 16 ሄሳ ጊሽ ፒርዳ ዎምቦራ ሲንꬃፌ ኢስታ ኬሲዴስ። 17 ሄ ዎዴ ዉሪካ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃ ሶስቲኔሴ ጌቴቲዛይሳ ኦይኪዲ ፒርዳ ኬꬃ ሲንꬃን ቡኪዳ፤ ጋልዮሲ ጊዲኮ ሄሳ ዉዳንካ ዬጊቤና።
ጲርሲቂላ ኣቂላኔ ኣጲሎሳ
18 ሄሳፌ ጉዬ ጳዉሎሲ ቆሮንቶሴ ካታማን ዳሮ ዎዴ ጋምዒዴስ። ሄፔካ ኣማኒዛ ኣሳይ ሞይዚን ጲርሲቂላራኔ ኣቂላራ ኢሲፌ ማርካቤን ጌሊዲ ሶሪያ ጌቴቲዛሶ ቢዴስ፤ ኣዲና ዲዛይሳ ጋꬃናስ ኪንኪራዖሴ ጌቴቲዛሶን ባ ሁዔ ሜዴቲዴስ። ** 19 ኤፌሶኔ ጋኪዳ ማላ ጲርሲቂላኔ ኣቂላ ሄን ኣጋጊዲ ጳዉሎሲ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዲ ኣይሁዳታራ ሃሳዬቲዴስ። 20 ባናራ ጋምዓና ማላ ኢስቲ ኦይቺን ኢዚ “ኣካይ” ጊዲ ኢፂዴስ። 21 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኢስታፌ ሻኬቲሼ “ፆሳ ሼኔ ጊዲኮ ታ ሲማዳ ያና” ጊዴስ፤ ኤፌሶኔፔ ዴንዲዲ ማርካቤን ጌሊዲ ቢዴስ።
22 ቂሳሪያ ጌቴቲዛሶ ጋኪዳፔ ጉዬ ኬዚዲ ኣማኒዛይታ ሳሮ ጊዲ ሄፔ ኣንፆኪያ ዎꬊዴስ። 23 ኣንፆኪያን ጉꬃ ዎዴ ታኪዳፔ ጉዬ ሄፔ ዴንዲዲ ጋላቲያ ባጋራኔ ፊርጊያ ጌቴቲዛ ዴሬታራ ዩይ ኣꬊዲ ኣማንዛይታ ሚንꬄꬂዴስ።
24 ሄ ዎዴ ኢሲ ኢስኪንዲሪያ ካታማን ዬሌቲዳ ኣጲሎሳ ጌቴቲዛ ኢሲ ኣይሁዳ ኣሲ ኤፌሶኔ ዪዴስ፤ ኢዚካ ታማሪዳዴኔ ጌሻ ማፃፋታ ሎዔꬂ ኤሪዛዴ። 25 ኢዚ ጎዳ ኦጌ ታማሪዳዴኔ ዬሱሳ ጊሽ ባላይ ባይንዳ ሃሳዪዛዴኔ ፂሎ ኣያናን ፁጌቲሼ ታማርሲዛዴ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዚ ሎዔꬂ ኤሪዛይ ዮሃኒሳ ፂንቃቴ ፃላላ። 26 ኢዚካ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃን ባቦንታ ዮቶ ኦይኪዴስ፤ ጲርሲቂላይኔ ኣቂላይ ኢዚ ጊዛይሳ ሲይዲኔ ኢዛ ጌዴ ባሶ ኤፊዲ ፆሳ ኦጌ ኢዛ ካሴፔ ሎዔꬂ ኤሪሲዳ።
27 ኣጲሎሲ ጌዴ ኣካያ ባናስ ኮዪን ኣማኒዛይቲ ኢዛ ሚንꬄꬂዳ፤ ሄን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳይካ ኢዛ ሞኪ ኤካና ማላ ኢዛስ ዳብዳቤ ፃፊዳ፤ ኢዚ ሄ ጋኪዳ ማላ ኢዛስ ዲዛ ኢሞታፔ ዴንዲዳይሳን ኣማኒዛይታ ዳሮ ማዲዛዴ ጊዲዴስ። 28 ጌሻ ማፃፋታ ያይሳ ሃይሳራ ጋꬂ ማርካሲ ማርካሲ ዬሱሲ ኢዚ ኪርስቶሳ ጊዲዳይሳ ኣይሁዳታራ ዳሮ ፓላሜቲዲ ዴሬ ሲንꬃን ኢስታ ላꬂዴስ።
* 18:18 ኣዲና ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን “ታሳላ ዎይኮ ጋላታስ ኢሜቲዛ ኢሞታ” ጌቴስ። * 18:18 ታይ 6፡18