17
ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ታሶሎንቄን
ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ኣንፊጶላኔ ኣጶሎኒያ ጌቴቲዛ ዴሬራ ኣꬊዲ ታሶሎንቄ ጌቴቲዛ ዴሬ ቢዳ። ሄንካ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬂ ዴስ። ጳዉሎሲካ ኢዛስ ዶሴ ጊዲዳ ማላ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዴስ። ሄꬑ ሳሚንታ ኩሜꬅ ቃላፔ ኤኪ ኤኪ ኢስታራ ሃሳዬቲዴስ። ኪርስቶሲ ዋዬ ኤካናሲኔ ሃይቂ ዴንዳናስ ቤሲዛይሳ ቆንጪሲ ኣማንꬆን “ሃይሲ ታ ሳባኪዛ ዬሱሲ ኢዚ ኪቴቲ ያና ጌቴቲዳይሳኮ!” ጊዴስ። ኣይሁዳታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ባ ሲዪዳይሳ ኣማኒዲ ጳዉሎሳራኔ ሲላሴራ ኢሲፌ ጊዲዴስ። ቃሴካ ዳሮ ዴሬይ ፆሴ ባቢዛ ጊሪኬታፔ ዳሮ ኤሬቲዳ ማጫሳቲ ባ ሲዪዳ ቃላን ኣማኒዲ ኢስታራ ኢሲኖ ጊዲዳ።
ኣይሁዳቲ ቃሴ ኢስታ ቃናቲዲ ጊያን ዲዛ ዎርዶ ኣሳታ ሺሺዲ ኩሜꬃ ዴሬዛ ኢስታ ቦላ ዴንꬄꬂዲ ካታማን ሺሮ ሜꬊዳ። ጳዉሎሳኔ ሲላሴ ሺሺዲ ዴራ ሲንꬃን ኤሳናስ ኢሲ ኢያሶኔ ጌቴቲዛይሳሶ ኮያናስ ኤሌሊ ቢዳ። ጊዶ ኣቲን ኢስታ ኢያሶኔ ኬꬃን ዴሞንታ ኣጊዳ ጊሽ ኢያሶኔኔ ሃራ ኣማኒዛ ኣሳታ ካታማ ዳናታ ሲንꬃራ ጎቺሼ “ሃይቲ ኣሳቲ ዴሬ ዉርሲ ቡልዓኪ ካዒሼ ጋምዒዲ ቃሴ ሃዒ ሃ ዪዳ። ኢያሶኔይካ ኢስታ ባ ኬꬃን ዎꬂዴስ። ሃይቲ ኣሳቲ ዉሪ ‘ዬሱሳ ጌቴቲዛ ሃራ ካዎይ ዴስ’ ጊዲ ቄሳሬ ዎጋ ኤኬቴና” ጊሼ ዋሲዳ። ዴሬይኔ ሄ ካታማ ዳናቲ ሄሳ ሲይዲ ባ ጊዶን ቡቄቲዳ። ኢያሶኔኔ ሃራታካ ዋሴ ፄይጊሲዲ ዬዲዳ።
ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ቤሪያን
10 ኣማኒዛይቲ ሄራካ ጳዉሎሳኔ ሲላሴ ቃማራ ቤሪያ ዬዲዳ። ኢስቲካ ሄ ጋኪዳ ማላ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዳ። 11 ቤሪያ ኣሳይ ታሶሎንቄ ኣሳፔ ኣꬊዲ ኣኬካራ ዲዛ ኣሳ። ጋሶይካ ሃይሲ ዮዖዚ ቱሜሻ? ጊ ጊዲ ጌኤሻ ማፃፋታ ቃላ ዎንቲን ዎንቲን ፒልጊ ፄሊዲ ኡፋይሳን ኤኪዴስ። 12 ሄሳ ጊሽ ኢስታፌ ዳሮ ኣሳይ ኣማኒዴስ። ቃሴካ ኢስታራ ቆዳን ዳሮቲ ቦንቼቲዳ ጊሪኬ ዴሬ ማጫሳቲኔ ኣዴቲካ ኣማኒዳ።
13 ታሶሎንቄን ዲዛ ኣይሁዳ ኣሳቲ ጳዉሎሲ ፆሳ ቃላ ቤሪያንካ ሳባኪዛይሳ ኤሪዳ ማላ ዴሬዛ ዴንꬄꬃናስ ቃሴካ ጌዴ ኢስታኮ ቢዳ። 14 ሄ ዎዴ ኣማንዛይቲ ጳዉሎሳ ኤሌሲዲ ጌዴ ኣባ ኣቺ ዬዲዳ። ሲላሲኔ ፂምቶሲ ሄን ኣቲዳ። 15 ጳዉሎሳ ሞዪዚዳ ኣሳቲ ኢዛ ኣቴና ጋꬂዳ። ቃሴካ ሲላሲኔ ፂምቶሲ ኢዛኮ ኤሌሊ ጋካና ማላ ጊዛ ኪታ ጳዉሎሳፔ ኤኪዲ ሲሚዳ።
ጳዉሎሲ ኣቴናን
16 ጳዉሎሲ ኣቴናን ኢስታ ናጊሺን ኣቴና ካታማን ኤቃቲ ኩሚዳይሳ ቤዪዲ ዳሮ ሼኔቲዴስ። 17 ሄሳ ጊሽ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ኣይሁዳታራኔ ፆሳስ ያዪዛ ጊሪኬ ኣሳራ ቃሴካ ጊያይ ዲዛሶን ጋላስ ጋላስ ባናራ ጋጊዛ ኣሳራ ሃሳዬቲዴስ። 18 ኤፊቆሮሴኔ ኢስቶይኮ ጌቴቲዛ ኤራንቻታ ባጋ ጊዲዳይቲ ጳዉሎሳኮ ሺቂዲ ኢዛራ ሃሳዬቲዳ ኢስታፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ሃይሲ ሎምዑ ሎምዓይ ኣይ ጋና ኮዪዜ?” ጊዳ። ባጋቲ ቃሴ ዬሱሳ ጊሺኔ ሃይቆፔ ኢዛ ዴንꬃ ሚሺራቾ ኢዚ ሳባኪሺን ሲይዲ “ሄይሲ ሃራ ኦራꬃ ኤቃታ ጊሽ ዮቲዛ ሚሳቴስ” ጊዳ።
19 ኢዛ ኦይኪዲ ኣሪኦስፋጎሴ ጌቴቲዛ ዴሬ ዱላታ ሲንꬅ ኤፊዲ “ሃ ኔ ታማርሲዛ ኦራꬃ ቲሚርቴይ ኣዛኮኔ ኑ ኤራና ማላ ኔ ኮያይ?” ጊዳ። 20 ቃሴ ኔ ኑና ኑ ሃይꬃን ሲሲዛ ዮዖይ ኑ ኤሮንታ ኦራꬅ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ኣዛኮኔ ኑ ኤራና ኮዮስ። 21 ኣቴና ኣሳይ ኩሜꬅ ቃሴካ ሃን ዲዛ ሃራ ዴሬ ኣሳይካ ባስ ዎዴ ኣꬃናስ ኦራꬃ ዮዖ ሃሳያኒኔ ሲሳን ኣቲን ሃራ ሚሻን ኣꬄቴና።
22 ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲ ኣሪዮስፋጎሴ ጌቴቲዛ ዱላታን ሺቂዳ ዴሬዛ ሲንꬃን ኤቂዲ “ሃይቶ ኣቴና ኣሳቶ! ኢንቴ ቤቶ ሚሽ ዉርሲ ኣማኒዛይታ ጊዲዳይሳ ታ ቤያይስ። 23 ታ ያኔ ሃ ዩዪሺን ኢንቴ ኢስታስ ጎይኒዛ ሚሻታ ታ ፄሊሺን ‘ኤሬቶንታ ፆሴ’ ጌቴቲ ፃፌቲዳይሳ ኢሲ ያርሾሶ ዴማዲስ፤ ሄሳ ጊሽ ሄሳ ኢንቴ ኤሮንታ ጎዪኒዛይሳ ታ ኢንቴና ኤሪሳና። 24 ሃይሳ ኣላሜዛኔ ኢዛ ጊዶንካ ዲዛይሳ ዉርሲ ሜꬊዳ ፆሲ ኢዚ ሳሎኔ ሳዓ ጎዳ። ሄሳ ጊሽ ኢዚ ኣሳ ኩሼን ኬፄቲዳ ኬꬃን ዴና። 25 ኢዚ ኣሳ ኡባስ ዴዖኔ ሼምፖ፤ ቃሴካ ሃራ ዉርሲ ኢሚዛይሳ ጊዲዳ ጊሽ ኢዛስ ፓጪዛዚ ዶንታ ጊሽ ኢዚ ኣሳ ኩሼፔ ማዶ ኤኬና። 26 ኣሳ ዜሬꬅ ዉርሲ ኢሳዴፌ ሜꬊዲ ኣሲ ቢታ ቦላ ዳና ማላ ኦꬂዴስ፤ ኣሳይ ዳና ዎዴኔ ዉርሴꬃ ꬋስ ዎꬂዴስ። 27 ሄሲካ ኣሲ ፆሴ ኮይዲኔ ፒልጊዲ ዴማናኮኔ ጊዲ ዎꬂዴስ፤ ሄሲ ሄሳ ጊዲኮካ ኢዚ ኑፔ ኢሲ ኢሳዴፌ ሃኪ ዲዛ ጊሽ ጊዴና። 28 ኑ ዴዖ ዴሚዳይ፥ ዲዛይኔ ቃፄቲዛይ ኢዛና፤ ኢንቴ ዴሬን ዬꬅ ኬሲዛ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ‘ኑካ ኢዛ ናይታ’ ጊዳ ማላ።
29 “ሂስቲኮ ኑ ፆሳ ናይታ ጊዲኮ ፆሲ ኣሳ ኤራቴꬃን ሜꬊ ኬሲዳ ዎርቃ ዎይኮ ቢራ ዎይኮ ሹች ሚሳቴስ ጊዲ ኑ ቆፓናስ ቤሴና። 30 ካሴቲዲ ፆሲ ሃይሳ ማላ ሃኖታ ኣሳይ ኤሮንታ ኦꬂዳይሳ ዳንዳያን ኣꬊዴስ፤ ሃዒ ጊዲኮ ኣሲ ዉሪ ባ ዲዛሶን ዲዛሶን ማሮቴꬃን ጌላና ማላ ኣዛዜስ” ጊዴስ። 31 ኢዚ ባ ዶሲዳዴ ባጋራ ቢታ ቦላ ፂሎቴꬃን ፒርዳና ጋላስ ባሬ ዎꬂዴስ። ኢዛካ ሃይቆፔ ዴንꬂዲ ኣሳ ኡባስ ሃይሳ ቱማቴꬃ ኤሪሲዴስ።
32 ኢስቲካ ሃይቂዳይታ ዴንꬃ ጊሽ ሲዪዳ ማላ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዛ ቂꬊዳ፤ ባጋቲ ቃስ “ሃይሳ ቃሴካ ኔፔ ሃራ ጋላስ ሲያና ኮዮስ” ጊዳ። 33 ሄራካ ጳዉሎሲ ኢስታ ጊዶፌ ኬዚ ቢዴስ። 34 ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ቃሴ ጳዉሎሳ ካሊዳኔ ኣማኒዳ፤ ሄይታፔካ ዲዮናሲዮሳ ጌቴቲዛ ኣሪዮስፋጎሴ ዱላታ ኬꬃ ኣባሌ ጊዲዳ ዴማሪሶ ጌቴቲዛ ማጫሳያኔ ሃራቲካ ኢሲፌ ዴቴስ።