16
ፂምቶሲ ጳዉሎሳራኔ ሲላሴራ ኢሲፌ ጊዲዴስ
ጳዉሎሲ ዴርቤኔ ጌቴቲዛሶኔ ሊስቲራ ጋኪዲ ኢዛ ኣዋይ ጊሪኬ ኣስ፥ ኣዪያ ቃስ ኣይሁዳ ኣስ ጊዲዳ ፂምቶሳ ጌቴቲዛ ኢሲ ኣማኒዛዴ ሄን ዴሚዴስ። ኢዚካ ሊስቲራኒኔ ኢቆኒዮን ኣማኒዛ ኣሳ ኣቻን ሎዖ ማርካቴꬅ ዲዛዴ። ጳዉሎሲካ ፂምቶሳ ባናራ ኤኪ ባናስ ኮዪዴስ። ሄሳ ጊሽ ሄ ሄራን ኣይሁዳታ ጊሽ ጊዲ ፂምቶሳ ቃፃሪዴስ። ጋሶይካ ኣይሁዳቲ ፂምቶሳ ኣዋይ ጊሪኬ ኣስ ጊዲዳይሳ ኤሪዛ ጊሻሳ።
ኢስቲ ኢሲ ካታማፔ ሃራ ካታማ ኣꬊ ኣꬊ ቢሼ ሃዋሬቲኔ ዬሩሳላሜ ዎሳ ኬꬃ ጪማቲ ዬዲዳ ኪታ ኣሳይ ኤኪዲ ናጋና ማላ ኣማኒዛ ኣሳስ ኢሚ ኢሚ ኣꬊዳ። ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ኣማኖን ሚኒ ሚኒ ቢዴስ፤ ቃሴ ኣሳይካ ቆዳን ጋላስ ጋላስ ጉጄቲ ጉጄቲ ቢዴስ።
ጳዉሎሲ ማቂዶኒያ ጊሽ ቤዪዳ ኣጁታ
ጳዉሎሲኔ ኢዛራ ዲዛ ዛታቲ ቃላ ኢሲያን ሳባኮንታ ማላ ፂሎ ኣያናይ ዲጊዳ ጊሽ ፒርጊያራኔ ጋላቲያ ዴሬራ ኣꬊ ቢዳ። ኢስቲ ሚሲያ ጌቴቲዛሶ ጋካና ማቲሼ ቢቲኒያ ጌቴቲዛሶ ጌላና ቆፒን ዬሱሳ ኣያናይ ኢስታ ዲጊዴስ። ሄሳ ጊሽ ሚሲያራ ኣꬊዲ ፂሮዓዳ ጌቴቲዛሶ ዎꬊዳ። ኢሲ ማቂዶኒያ ኣሲ ኤቂዲ ጳዉሎሳ ሃ ማቂዶኒያ ፒናዳ ኑና ማዳ ጊሺን ጳዉሎሲ ኦማርስ ኣጁታን ቤዪዴስ። 10 ኢዚካ ሄ ኣጁታ ቤዪዲ ፆሲ ኑ ኢስታስ ሚሺራቾ ቃላ ዮታና ማላ ፄይጊዴስ ጊ ቃቺዲ ኑ ሄራካ ጌዴ ማቂዶኒያ ባና ኮዪዶስ።
ፒሊጶሴን ሊዲያይ ጎዳ ኣማናዱስ
11 ማርካቤራ ፂሮዓዳ ጌቴቲዛሶፔ ዴንዲዲ ሲቲ ጊዲ ሳሞቲራቄ ጌቴቲዛሶ ቢዶስ። ዎንቴꬃ ጋላስ ናጱሌ ጊዛሶ ሲንꬅ ሃሙꬅ ጉጂዶስ። 12 ሄፔካ ኦሮሜ ኣሳይ ቶራን ሃሪዳ ዴሬ ጊዲዳ ማቂዶኒያ ዴሬ ዋና ካታማ ጊዲዳ ፒሊጲሲዮሴ ጌቴቲዛሶ ጌሊዶስ። ሄንካ ኡንዴና ዎዴ ኡቲዶስ።
13 ሳምባታ ጋላስ ዎሳ ዎሲዛሶ ኮዪሼ ካታማ ጌሊዛሶ ፔንጌ ኬዚዲ ዱጌ ሻፋ ዎꬎስ፤ ኑ ሄን ኡቲዲ ሺቂ ዲዛ ማጫሳስ ቃላ ዮቲዶስ። 14 ቃላ ሎዔꬂ ሲዪዛ ማጫሳታፔ ኢሲ ሊዲያ ጌቴቲዛራ ኢዛካ ፆሴ ጎይንዛሮኔ ቲያፂሮኔ ካታማፔ ያዳ ዞዖ ሃሬ ማይዖ ዛልዒዛሮ ጳዉሎሲ ዮቲዛ ቃላ ኢዛ ዎዝናን ዎꬃ ሲያና ማላ ጎዳይ ኢዚ ዎዝና ዶዪዴስ። 15 ኢዛኔ ኢዚሶ ኣሳይካ ፃማቄቲዳፔ ጉዬ ኢዛ ኢስታ ታ ፆሴ ኣማኒዲ ኢንቴ ቱሙ ኤሪዳ ጊዲኮ ሃ ታሶ ዪዲ ጉꬃ ዎዴ ዲሺቴ ጋዳ ኢስታ ሚንꬃ ዎሳዱስ።
ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ቃሾ ኬꬃን
16 ኢሲ ጋላስ ኑ ዎሳሶ ቢሺን ካዮ ካዮታ ማሮትዛ ኢሲ ጋራዴ ና ዲዛራ ኑና ዴማዱስ። ኢዛካ ባ ማሮቴꬃን ባና ኣይሲዛይታስ ዳሮ ሚሽ ጌልꬃዉስ። 17 ሃና ጋራዴ ናያ ጳዉሎሳኔ ኑና ካላ ካላ “ሃይቲ ኣሳቲ ኢንቴስ ኢንቴ ኣታና ኦጌ ዮቲዛይቲ ዎጋ ፆሳ ኦሳንቻታ” ጋ ጋ ዋሳዱስ። 18 ሄሳካ ዳሮ ጋላስ ሺራ ሺራ ጋዱስ። ጊዶ ኣቲን ጳዉሎሲ ሃ ኢዚ ቃላን ዳሮ ሜቶቲዳ ጊሽ ኢዚኮ ሲሚዲ ኢዚ ዱናራ ሃሳዪዛ ቱና ኣያናዛ “ኔ ኢዚፔ ኬዛና ማላ ታ ኔና ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ኣዛዛይስ” ጊዴስ። ሄ ኣያናይ ሄራካ ዬጊ ኢዚፔ ኬዚዴስ።
19 ኢዞ ኣይሲዛ ኣሳቲ ኢስታስ ሚሼ ዴሚዛ ኦጌይ ዱፂን ኢስታ ኡፋይሲ ቃንፄቲዳይሲ ኢስታስ ጌሊን ጳዉሎሳኔ ሲላሴ ኦይኪዲ ቢታራ ጎቺዲ ዋናቲ ዲዛሶ ጊያ ጊዶ ኤፊዳ። 20 ዴሬ ኣይሲዛ ዋናታኮ ሺሺዲ “ሃይቲ ኣሳቲ ባስ ኣይሁዳ ኣስ ጊዲ ኡቲዲ ኑ ካታማ ቡላኬቴስ፤ 21 ቃሴ ኑ ኦሮሜ ኣሳቲ ኤካናስ ዎይኮ ኦꬃናስ ኑስ ቤሶንታ ዎጋ ኑ ኣሳ ጊዶን ላሌቴስ” ጊዳ።
22 ዴሬይካ ኢሲ ቦላ ጊዲዲ ጳዉሎሳ ቦላኔ ሲላሴ ቦላ ዴንዲዴስ። ዴራ ኣይሲዛይቲ ጳዉሎሳንታ ማይዖ ቃሪ ኤኪዲ ዱርቃራ ቆፃና ማላ ኣዛዚዳ። 23 ኢታ ቡካ ቡኪዲ ጌዴ ቃሾ ኬꬃን ዬጊዳ። ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሲካ ኢስታ ሎዔꬂ ናጋና ማላ ኣዛዚዳ። 24 ኢዚካ ሄሳ ማላ ሚኖ ኣዛዞ ኤኪዲ ቃሾ ኬꬃስ ዋና ጊዶ ኪፊሌ ጌልꬂዲ ኢስታ ቶሆ ጊታ ዱሩማራ ሺሺ ቃቺዴስ።
25 ጊዲ ጊዶꬅ ጊዲሺን ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ዎሳኒኔ ማዛሙሬን ፆሳ ጋላቲሺን ቃሾ ኣሳይ ኢስታ ዬꬃኔ ጋላታ ኤዝጊ ሲዪዴስ። 26 ሃሳዓይ ባይንዳ ዲንጋቴ ቃሾ ኬꬃ ፃጶፔ ቃꬂዛ ሚኖ ቢታ ቃꬂ ሃኒዴስ፤ ሄራካ ቃሾ ኬꬃ ፔንጌቲ ዶዬቲዳ። ቃሼቲዳ ኡባ ኣሳ ቃሾይ ቢርሼቲዴስ። 27 ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሲ ꬊስኮፌ ቤጊዲ ቃሾ ኬꬃ ፔንጌቲ ዶያ ዲዛይሳ ቤዪዲ ቃሾ ኣሳይ ዉሪ ኬሲ ኤኪዳ ሚሳቲን ባና ዎꬋና ማሻ ሾዲዴስ። 28 ጳዉሎሲ ቃስ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ኑ ዉሪ ሃን ዶስ! ኔ ቦላ ኣይኔ ኢታ ኦꬆፋ” ጊ ዋሲዴስ።
29 ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሲ ፆምፔ ዎሲ ኤኪዲ ጌዴ ጊዶ ጉፒ ጌሊዴስ፤ ኮኮርሼ ጳዉሎሳ ቶሆ ቦላኔ ሲላሴ ቶሆ ቦላ ኩንዲዴስ። 30 ኢስታ ኤኪ ካሬ ኬዚዲ “ሃ ኣሳቶ! ታ ኣታና ማላ ኣይ ኦꬆ?” ጊዴስ።
31 ኢስቲካ ኢዛስ “ጎዳ ዬሱሳ ኣማና፤ ኔካ ኔሶ ኣሳይካ ኢንቴ ዉሪ ኣታና” ጊዳ። 32 ሄሳፌ ጉዬ ኢዛሲኔ ኢዛሶን ዲዛ ኣሳስ ኡባስ ጎዳ ቃላ ዮቲዳ። 33 ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሲ ሄራካ ሄ ጋላስ ቃማራ ኤፊዲ ኢስታ ማዱንꬃ ሜጪዴስ። ሄራካ ኢዚኔ ኢዛሶ ኣሳይ ዉሪ ፃማቄቲዳ። 34 ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሲካ ኢስታ ባ ኬꬄ ኤፊዲ ኢስታስ ካꬅ ኣꬂዴስ። ባሶ ኣሳ ኡባራ ፆሳ ኣማኒዳ ጊሽ ኣዴዚ ዳሮ ኡፋዪዴስ።
35 ጋዴይ ዎንቲሺን ዴሬ ኣይሲዛይቲ “ሄይታ ኣሳታ ቢርሻ ዬዳ” ጊዲ ባ ሹሜታ ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሳኮ ዬዲዳ። 36 ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይሲካ ኢስታስ “ዴሬ ኣይሲዛይቲ ኢንቴ ቢርሼታና ማላ ኣዛዚዳ፤ ሄሳ ጊሽ ሃዒ ሳሮን ኬዚ ቢቴ” ጊዲ ጳዉሎሳስ ዮቲዴስ። 37 ጳዉሎሲ ቃስ “ኑ ኦሮሜ ዬሌቴꬅ ጊዲሺን ፒርዳይ ባይንዳ ዴሬ ሲንꬃን ዱርቃራ ቡኪዲኔ ቃሾ ኬꬃን ዬጊዳ። ሂስቲን ሃዒ ቃስ ኑና ቆታራ ኣሲ ኤሮንታ ኬሳና ኮዪዞ? ሄሲ ሃኔና፤ ኢስቲ ዪዲ ባርካ ቢርሼቶ!” ጊዴስ።
38 ሹሜቲ ሄ ኢዚ ጊዳ ቃላ ዴሬ ኣይሲዛይታስ ዮቲዳ ኢስቲካ ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ኦሮሜ ዬሌታ ጊዲዳይሳ ሲይዲ ዳጋሚዳ። 39 ዪዲ ኢስታፌ ማሬቴꬅ ኦይቺዲ ዎይኔፔ ኬሲዳ። ኢስቲ ሄ ካታማዮ ኣጊዲ ሃራሶ ባና ማላ ኢስታ ዎሲዳ።
40 ጳዉሎሲኔ ሲላሲ ቃሾ ኬꬃፌ ኬዚዲ ሊዲያሶ ቢዳ። ሄንካ ዲዛ ኣማኒዛይቲ ኢስታ ዳሮ ሚንꬄꬂዲ ሄፔ ኬዚ ቢዳ።