15
ዬሩሳላሜ ዱላታ
ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዩሁዳፔ ዱጌ ኣንፆኪያ ዎꬊዲ “ኢንቴ ሙሴ ዎጋ ማላ ቃፃሬቶንታ ኣጊኮ ኦኒካ ኣታናስ ዳንዳዬኬታ” ጊዲ ኣማኒዛይታ ታማርሶ ዶሚዳ። * ሄሲካ ጳዉሎሳኔ ባርናባሳ ጊታ ፓላማኒኔ ኦሻ ጊዶ ጌልꬂዴስ፤ ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ሃራ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳታራ ዬሩሳላሜ ኬዚዲ ሃ ዮዖዛ ጊሽ ጪማታኔ ሃዋሬታ ኦይቻና ማላ ጌቴቲዴስ።
ሄሳ ጊሽ ዎሳ ኬꬃያ ኢስታ ዬሩሳላሜ ባና ማላ ኪቲን ኢስቲ ፒንቄራኔ ሳማሪያራ ኣꬊ ቢሼ ሄን ዲዛ ኣሳ ኣይዛቤቲ ኣማኖን ሲሚዳይሳ ዮቲዳ፤ ሄ ዎዴ ኣማኒዛይቲ ሄሳ ሲይዲ ኬሂ ኡፋዬቲዳ። ኢስቲ ዬሩሳላሜ ጋኪን ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ሃዋሬቲኔ ጪማቲ ኢስታ ሞኪ ኤኪዳ፤ ኪቴቲ ቢዳይቲካ ፆሲ ኢስታራ ጊዲዲ ኦꬂዳይሳ ዉርሲ ኢስታስ ዮቲዳ። ፋርሳዌታ ባጋ ኣሳታፔ ኣማኒዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዴንዲዲ “ኣይዛቤቲ ቃፃሬታናሲኔ ሙሴ ዎጋ ናጋና ማላ ኢስታስ ዮታናስ ቤሴስ” ጊዳ።
ሃዋሬቲኔ ጪማቲ ሄ ዮዖዛ ጊዶ ሎዔꬅ ፄላናስ ሺቂዳ። ዳሮ ፓላማፔ ጉዬ ጴፅሮሲ ዴንዲ ኤቂዲ፥ “ታ ኢሻቶ! ጉꬃ ዎዴፔ ካሴ ፆሲ ታና ኢንቴ ጊዶፌ ዶሪዲ ኣይዛቤቲ ታ ዱናፔ ሚሺራቾ ቃላ ሲይዲ ኣማናና ማላ ኦꬂዳይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ኣሳ ዎዝና ኤሪዛ ፆሲ ኑስ ኢሚዳይሳ ማላ ኢስታስካ ፂሎ ኣያና ኢሚዲ ኢስታ ባስ ኤኪዳይሳ ማርካቲዴስ። * ኢስታ ዎዝናካ ኣማኖን ጌሺዲ ኑ ጊዶኒኔ ኢስታ ጊዶን ኣይኮ ሻኮካ ኦꬂቤና። 10 ሄሳ ጊሽ ኑ ኣዋቲኔ ኑካ ቶካናስ ዳንዳዮንታ ቃምባራ ኣማኒዛይታ ቶሳናስ ኢንቴ ኣዛስ ፆሴ ፓጬቲ? 11 ኑ ኣቲዳይ ሊኬ ኢስታꬆካ ጎዳ ዬሱሳ ኣꬎ ኪያቴꬃን ጊዲዳይሳ ኣማኖስ” ጊዴስ።
12 ሺቂዳ ኣሳይ ዉሪካ ጮዑ ጊን ባርናባሲኔ ጳዉሎሲ ፆሲ ኢስታ ባጋራ ኣይዛቤታ ጊዶን ኦꬂዳ ጊታ ማላታታ ጊሽ ዮቲሺን ማላሌቲዲ ሎዔꬂ ሲዪዴስ። 13 ኢስቲ ዮቲ ዉርሲሺን ያቆቤይ ዴንዲ ኤቂዲ ሂዝጊዴስ “ታ ኢሻቶ! ታ ጊዛይሳ ሲዪቴ፤ 14 ፆሲ ኣይዛቤታፔ ባስ ጊዳና ዴሬ ካሴቲዲ ኢዚ ዎስቲ ፄይጊ ዎꬂዳኮ ሲሞኒ ኑስ ሎዔꬂ ዮቲዴስ። 15 ካሴ ናቤታን ሂዝጊ ፃፌቲዳ ቃላይ ሃይሳራ ጋጌስ።
16 ‘ሃይሳፌ ጉዬ ታ ሲማዳ
ላሌቲዳ ዳዉቴ ኬꬄ ኬፃና፤
ላሌቲዳይሳ ዛራ ኤሳና፤ ዛራዳካ ኬፃና።
17 ሄሲካ ኣቲዳ ኣሳይ ጎዳ ኮያና ማላኔ
ታ ሱንꬃን ፄይጌቲዳ ኣይዛቤቲ ታና ኮያና
ማላ ጌስ ዉርሲ ኦꬂዳ ፆሲ፤ 18 ሃይሳ ኮይሮፔካ ኤርሲዳ ፆሲ ታና’ ጊዴስ።
19 “ሄሳ ጊሽ ሃ ፆሳኮ ሲሚዳ ኣይዛቤታ ኑ ሜቶꬆንታ ማላ ሃይሲ ታ ባጋራ ታስ ቃሾ። 20 ጊዶ ኣቲን ኤቃስ ያርሼቲዲ ቱኒዳ ካꬅ ሞፒቴ፤ ላይማፔ ሃኪቴ፤ ባዉቲ ሃይቂዳ ሜሄ ኣሾ ሞፒቴ፤ ሱꬅ ኡዮፒቴ ጊዲ ኑ ኢስታስ ፃፋና ቤሴስ። * 21 ሙሴ ዎጋይ ጊዲኮ ቤኒሶፌ ሳምባታ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃን ናቤቤቲሼኔ ካታማይ ዲዛሶን ሳባኬቲሼ ዴስ” ጊዴስ።
ሃዋሬታፔ ኣማኒዛ ኣይዛቤታስ ፃፌቲዳ ዳብዳቤ
22 ሄ ዎዴ ሃዋሬቲኔ ጪማቲ ኩሜꬃ ዎሳ ኬꬃ ኣሳራ ጊዲዲ ባ ጊዶፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳታ ዶሪዲ ጳዉሎሳራኔ ባርናባሳራ ጋꬂ ኣንፆኪያ ዬዳናስ ቃቺዳ። ኣማኒዛ ኣሳ ጊዶፌ ዋናቲዛይታ ባርሳባሳ ጌቴቲዛ ዩሁዳኔ ሲላሴ ዶሪዳ። 23 ኢስታ ኩሼን ኢሚ ዬዲዳ ዳብዳቤዚ “ኢንቴ ኢሻታፔ፥ ሃዋሬታፔ፥ ጪማታፔ፥ ኣይዛቤታፔ ኣማኒዳ ኣንፆኪያኒኔ ሶሪያን፥ ኪልቂያንካ ዲዛ ኣማኒዛይታስ ኑ ሳሮካይ ኢንቴና ጋኮ።
24 “ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኑፔ ጊዶንታ ባ ባጋራ ኑ ኣቻፌ ቢዲ ባ ሃሳያን ኢንቴ ዎዝና ያኔ ሃኔ ቃꬂዳይሳኔ ኢንቴና ቡልዓኪዳይሳ ኑ ሲዪዶስ። 25 ሄሳ ጊሽ ጉꬃ ኣሳታ ዶሪዲ ዶሴቲዳ ባርናባሳራኔ ጳዉሎሳራ ኢንቴኮ ዬዳናስ ኑ ዉሪካ ቃላ ጋጊዶስ። 26 ኢስቲ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ባ ሼምፖ ኣꬂ ኢሚዳይታ። 27 ሄሳ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ፃፊዳይሳ ኢስቲ ኢንቴስ ባ ዱናራ ሎዔꬂ ዮታና ማላ ዩሁዳኔ ሲላሴ ኢንቴኮ ዬዲዶስ። 28 ሃይታ ኢንቴስ ኮሺዛ ዮዖታፔ ሃራ ዴፆ ቶሆ ኑ ኢንቴ ቦላ ዎꬆንታ ማላ ኑሲኔ ፂሎ ኣያናስ ሎዖ ሚሳቲ ቤቲዴስ። 29 ሄሲካ ኢንቴ ኤቃስ ሹኬቲዳ ኣሾፔ፥ ሱꬃፌ፥ ባዉቲ ሃይቂዳ ሜሄ ኣሾፔኔ ላይማፔ ኢንቴ ሃካና ማላ፤ ኢንቴ ሃይታ ሚሳቲዛይታፔ ሃኪኮ ኢንቴስ ሎዖ፤ ሳሮን ዲቴ” ጌስ።
30 ኪቴቲዳ ኣሳቲ ሞይዜቲዲ ዱጌ ኣንፆኪያ ዎꬊዳ፤ ሄን ኣማኒዛይታ ዉርሲ ሺሺዲ ኤሂዳ ዳብዳቤዛ ኢስታስ ኢሚዳ። 31 ዴሬይካ ናባቢዲ ሚንꬄꬂዛ ቃላን ኡፋዬቲዴስ። 32 ዩሁዳይኔ ሲላሲ ናቤታ ጊዲዳ ጊሽ ዳሮ ዞሪዲ ኣማኒዛይታ ሚንꬄꬂዳ። 33 ሄን ጉꬃ ዎዴ ጋምዒዲ ኣማኒዛ ኣሳይ ሞይዚን ጉዬ ባና ኪቲዳይታኮ ሲሚዳ። 34 ሲላሲ ቃስ ሄን ኣታናስ ኮዪዴስ። * 35 ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ሃራ ዳሮ ኣሳታራ ጊዲዲ ጎዳ ቃላ ታማርሲሼኔ ሳባኪሼ ኣንፆኪያን ጋምዒዳ።
ጳዉሎሳኔ ባርናባሳ ሻኬቴꬅ
36 ጳዉሎሲ ጉꬃ ዎዴ ጋምዒዲ ባርናባሳ “ኑ ካሴ ጎዳ ቃላ ዮቲዳ ኡባ ካታማታ ቢዲ ኣማንዛይቲ ኣይ ማላ ዲዛኮኔ ኣኔ ዩዪ ቤዮስ፥ ዴንዳ” ጊዴስ። 37 ባርናባሲካ ማርቆሳ ጌቴቲዛ ዮሃኒሲ ኢስታራ ባና ማላ ኮዪዴስ። 38 ጳዉሎሲ ቃስ ኢዛ ኤኪ ባናስ ኮይቤና፤ ጋሶይካ ካሴ ማርቆሲ ኢስታፌ ሻኬቲዲ ጲንፊሊያ ጊዛሶን ጉዬ ኣቲዲ ኢስታራ ኦሶስ ሲንꬅ ኬዞንታ ኣጊዳ ጊሻሳ። * 39 ሂስቲን ዳሮ ፓላማይ ኢስታ ጊዶን ሜꬌቲዳ ጊሽ ባ ጊዶን ሻኬቲ ዎꬊዳ፤ ሄሳ ጊሽ ባርናባሲ ማርቆሳ ኤኪዲ ማርካቤን ጌሊዲ ቆጲሮሴ ቢዴስ። 40 ጳዉሎሲ ቃስ ሲላሴ ዶሪዴስ። ኣማንዛይቲካ ጳዉሎሳ ጎዳ ኣꬎ ኪያቴꬃስ ሃዳራ ኢሚዳፔ ጉዬ ኢዚ ኢስታፌ ሻኬቲዲ ቢዴስ። 41 ኣማኒዛይታ ሚንꬄꬂሼ ሶሪያራኔ ኪልቂያራ ኣꬊ ቢዴስ።
* 15:1 ሌዌ 12፡3 * 15:8 ሃዋ 10፡44 * 15:20 ኬሳ 34፡15-17፤ ሌዌ 18፡6-23 * 15:34 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 34 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴና። * 15:38 ሃዋ 13፡13