14
ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ኢቆኒዮኔን
ኢቆኒዮኔን ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ኢሲፌ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዳ። ሄንካ ኢስቲ ኣሳ ሎዔꬅ ታማርሲዳ ጊሽ ጊሪኬ ኣሳፔኔ ኣይሁዳ ኣሳፔ ዳሮይ ኣማኒዴስ። ሂንኮ ኣማኖንታ ኣይሁዳ ኣሳይ ኣይዛቤታ ኢስታ ቦላ ዴንꬄꬂዲ ኣሳይ ኣማኒዛይታ ኢፃና ማላ ኦꬂዴስ። ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ጎዳ ጊሽ ፃላቴꬃራ ኣሳስ ዮቲሼ ሄን ዳሮ ዎዴ ጋምዒዳ። ጎዳይካ ኢስቲ ዮቲዛ ኢዛ ቃላ ጊታ ማላታራኔ ዎልቃማ ኦሶን ቆንጪሲ ማርካቲዴስ። ካታማ ኣሳይ ባ ጊዶን ናምዑ ኬዚ ሻኬቲዲ ባጋይ ኣይሁዳታ ባጋ ባጋይ ጳዉሎሳንታ ባጋ ጊዲዴስ።
ሄ ዎዴ ኣይሁዳቲኔ ኣይዛቤቲ ባና ካሌꬂዛይታራ ኢሲፌ ጊዲዲ ኢስታ ዋይሳናሲኔ ሹቻን ጫዳናስ ኮይዳ። ኢስቲካ ሄሳ ኤሪዳ ማላ ሊስቲራኔ ዴርቤኔ ጌቴቲዛሶ ጌዴ ሊቃዖኒያ ካታማታኔ ሄ ሄራን ዲዛ ዴሬ ባቃቲዳ። ሄንካ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኮ ዶሚዳ።
ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ሊስቲራኒኔ ዴርቤኔን
ሊስቲራን ዬሌቶሳፔ ባ ቶሆራ ሃሙቲ ኤሮንታ ኢሲ ቶሆ ሲላ ኣዴይ ዴስ። 9-10 ሄሳዴይ ጳዉሎሲ ሳባኪሺን ኡቲ ሲዬስ፤ ጳዉሎሲካ ኢዛኮ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዲ ኣዴዛ ፓꬃና ኣማኖይ ኢዛ ቦላ ዲዛይሳ ቤዪዲኔ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ሲቲ ጋዳ ኔ ቶሆን ኤቃ!” ጊዴስ። ኣዴዚ ሄራካ ጉፒ ዴንዲዲ ሃሙꬅ ኦይኪዴስ።
11 ኣሳይ ጳዉሎሲ ኦꬂዳይሳ ቤዪዲ ሊቃዖኒያ ቃላራ “ኤቃ ፆሳቲ ኣስ ሚሳቲዲ ሃ ኑኮ ዎꬊዳ” ጊዲ ዋሲዴስ። 12 ባርናባሳ “ዲያ” ጊዳ ጳዉሎሳካ ሃሳዪዛ ዋናይ ኢዛ ጊዲዳ ጊሽ “ሄርሜኔ” ጊዳ። 13 ካታማፔ ኣሲ ባይንዳሶን ዲዛ ዲያ ጌቴቲዛ ኤቃ ኬꬃ ቄሴይ ኮርማታኔ ፃፄቲ ጊጊዳ ጪሽ ጌዴ ካታማ ጌሊዛ ኦጌ ቦላ ኤፊዲ ዴሬዛራ ኢሲፌ ጊዲዲ ጳዉሎሳሲኔ ባርናባሳስ ያርሻና ኮዪዴስ።
14 ሃዋሬቲ ባርናባሲኔ ጳዉሎሲ ሄሳ ሲዪዳ ማላ ባ ማይዖ ዳኪዲ ጌዴ ዴሬዛ ጊዶ ዎፂዳ፤ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ሂዝጊዳ፤ 15 “ሃይቶ ኣሳቶ! ሃይሳ ኣዛስ ኦꬄቲ? ኑካ ኢንቴ ማላ ኣሳኮ! ኢንቴካ ቃሴ ሃይሳ ሜላ ሃዳ ዮዖፔ ሃኪዲ ሳሎኔ ሳዓ፥ ኣባካ፥ ኣባታ ጊዶን ዲዛይታ ዉርሲ ሜꬊዳ ዴዖ ፆሳኮ ኢንቴ ሲማና ማላ ኢንቴስ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኮስ። * 16 ኢዚ ካሴ ኣꬊዳ ዬሌቴꬃይኔ ዴሬይ ዉሪካ ባ ኮይዳ ማላ ሃናናስ ዬዲ ቤሲዴስ። 17 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ሳሎፔ ኢራኔ ሄሳꬆካ ካꬂ ካፂዛ ዎዴታ ኢሚዲ ኢንቴ ዎዝና ካꬃኒኔ ኡፋይሳ ኩንꬂዴስ፤ ኡፋይሳካ ኢንቴና ካልꬂዲ ሎዖ ኦሶን ባና ማርካይ ባይንዳ ኣጊቤና” ጊዳ። 18 ሄሳ ዉርሲ ሃሳዪዲ ኣሳይ ኢስታስ ያርሾንታ ማላ ዋይዲ ዲጊዳ።
19 ኣይሁዳቲ ቃስ ኣንፆኪያፔኔ ኢቆኒዮኔፔ ዪዳ ኣሳይ ኣሳ ዞሪዲ ጳዉሎሳ ሹቻን ጫዳና ማላ ኣማንꬂዳ። ጳዉሎሳካ ሹቻን ጫዲዲኔ ሃይቂዴስ ጊ ጎቺዲ ካታማፔ ጌዴ ካሬ ኬሲዳ። 20 ጊዶ ኣቲን ኣማኒዛይቲ ኢዛ ዩዪ ኣꬊ ናጊሺን ጳዉሎሲ ዴንዲዲ ጌዴ ካታማ ጌሊዴስ። ዎንቴꬃ ጋላስ ባርናባሳራ ኢሲፌ ዴርቤኔ ጌቴቲዛሶ ቢዳ።
ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ሶሪያን ዲዛ ኣንፆኪያ ሲሚዳ
21 ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ዳርቤን ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪዳ ዳሮ ኣሳ ኣማንꬂዳፔ ጉዬ ጌዴ ሊስቲራ፥ ኢቆኒዮኔኔ ኣንፆኪያ ሲሚዳ። 22 ኣማንዛይታ ዎዝና ሚንꬄꬂሼ ኢስቲ ኣማኖን ሚኒ ዳና ማላ ዞሪሼ “ኑ ፆሳ ካዎቴꬅ ጌላናስ ዳሮ ሜቶ ጊዶራ ኣꬋናስ ኮሼስ” ጊዳ። 23 ሄሳፌ ጉዬ ዱማ ዱማ ዎሳ ኬꬃታን ጪማታ ዶሪዳፔ ጉዬ ፆማኒኔ ዎሳን ኣማኔቲዳ ጎዳስ ሃዳራ ኣꬂ ኢሚዳ።
24 ጲሲዲያራ ኣꬊዲ ጲንፊሊያ ሲሚዳ። 25 ጴርጌኔን ቃላ ሳባኪዲ ዱጌ ኣፃሊያ ጌቴቲዛሶ ዎꬊዳ። 26 ኣፃሊያፔካ ሃዒ ጋካናስ ኢስቲ ኦꬂዳ ኦሶዛ ሃዳራ ኢስታስ ኢሜቲዳ ካታማ ሶሪያን ዲዛ ኣንፆኪያ ማርካቤን ጌሊዲ ሲሚዳ።
27 ሄ ጋኪዳ ማላ ዎሳ ኬꬃ ኣሳ ዉርሲ ሺሺዲ ፆሲ ኢስታራ ኦꬂዳይሳ ቃሴካ ኣይዛቤታስ ኣማኖ ፔንጌይ ዋኒ ዶዬቲዳኮኔ ዉርሲ ዮቲዳ። 28 ሄን ኣማኒዛይታራ ዳሮ ዎዴ ጋምዒዳ።
* 14:15 ኬሳ 20፡11፤ ማዛ 146፡6