13
ባርናባሲኔ ሳዉሌይ ኪቴቲዳ
ኣንፆኪያን ዲዛ ዎሳ ኬꬃን ናቤቲኔ ኣስታማሬቲ ዴቴስ። ሄይቲካ ባርናባሲኔ ኔጌሬ ጌቴቲዛ ሲሞናራ፥ ቃሬና ዴሬ ኣስ ሉቂዮሳራ፥ ሄርዶሳራ ኢሲፌ ዲጪዳ ሚናሄራኔ ሳዉሌራ ዉሪ ኢሲፌ ዴቴስ። * ሄይቲ ዉሪ ጎዳስ ጎይኒሼኔ ፆሚሼ ዲሺን ፂሎ ኣያናይ “ባርናባሳኔ ሳዉሌ ታ ኢስታ ፄይጊዳ ኦሶስ ታስ ሻኪ ኬሲቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ ፆሚ ዎሲዲ ባ ኩሼ ኢስታ ቦላ ዎꬂዳፔ ጉዬ ሞይዚዳ።
ባርናባሲኔ ሳዉሌይ ቆጲሮሴ ጌቴቲዛሶን
ባርናባሲኔ ሳዉሌይ ፂሎ ኣያና ኪታን ዱጌ ሴላዉቂያ ዎꬊዳ፤ ሄፔካ ማርካቤን ጌሊዲ ቆጲሮሴ ቢዳ። ሳልሜና ጌቴቲዛሶ ጋኪዲ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃታን ፆሳ ቃላ ሳባኪዳ፤ ማርቆሳ ጌቴቲዛ ዮሃኒሲካ ኢስታራ ቢዲ ኢስታ ማዲዴስ።
ኣባ ጊዶን ዲዛ ቢታ ቆጲሮሴ ጌቴቲዛ ዴሬዮ ሃ ጋፃፔ ሄ ጋፃ ጋካናስ ካንꬂ ኬዚዲ ጳፋ ጌቴቲዛሶ ጋኪሺን ኢሲ ኣይሁዳ ኣሳ ሺን ማሮኔ ዎርዶ ናቤ ባር-ዬሱሳ ጌቴቲዛ ኣስ ዴሚዳ። ኢዚካ ኢሲ ሳርጎሳ ጳዉሎሳ ጌቴቲዛ ዎዝናማ ዴሬ ኣይሲዛይሳራ ኢሲፌ ዴስ። ሃ ዴሬ ኣይሲዛ ኣዴዚ ፆሳ ቃላ ሲያና ኮይዲ ባርናባሳኔ ሳዉሌ ፄይጊሲዴስ። ማሮዚ ኤሊማሲ ባ ሱንꬃ ቢርሼꬃ ማላ ዴሬ ኣይሲዛይሲ ኣማኖንታ ማላ ꬉጳናስ ኮይዲ ኢስታራ ኤቄቲዴስ። ጳዉሎሳ ጌቴቲዳ ሳዉሌይ ፂሎ ኣያናይ ኢዛን ኩሚን ማሮዛ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዲ፥ 10 “ኔኖ ፂሎቴꬃ ኡባስ ሞርኬዞ! ጌኔይኔ ኢታቴꬂ ኔናን ኩሚዳይሶ ሃይሶ ዳቡሎሳ ናዉ! ጎዳ ሱሬ ኦጌ ጌላሴꬃፌ ሼምፒኪ? 11 ሄኮ ሃዒ ጎዳ ኩሼይ ኔ ቦላ ዴስ። ኔ ቆቃና፤ ሃኒፌ ጉዬ ኣዋ ኣርሼ ፖዖ ኢሲኖካ ቤያካ” ጊዴስ።
ሄራካ ሻሩማይኔ ꬉማይ ኢዛ ቦላ ዎꬊዴስ። ኩሼ ኦይኪ ባና ካሌꬃናዴ ኮሺ ያኔ ሃኔ ጊዴስ። 12 ዴሬ ኣይሲዛይሲ ሃ ሃኒዳ ዮዖዛ ቤዪዲ ጎዳ ጊሽ ሲዪዳ ቲሚርቴን ማላሌቲዲ ኣማኒዴስ።
ባርናባሲኔ ሳዉሌይ ጲሲዲያ ጌቴቲዛ ዴሬን
13 ጳዉሎሲኔ ኢዛራ ዲዛይቲ ጳፋፔ ዴንዲዲ ጲንፊሊያ ጌቴቲዛሶን ዲዛ ጴርጌኔ ጌቴቲዛሶ ማርካቤን ጌሊ ቢዳ፤ ዮሃኒሲ ኢስታፌ ሻኬቲዲ ጉዬ ዬሩሳላሜ ሲሚዴስ። 14 ኢስቲ ጊዲኮ ጴርጌኔፔ ዴንዲዲ ጲሲዲያ ጊዶን ዲዛ ጌዴ ኣንፆኪያ ቢዳ፤ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬅ ጌሊ ኡቲዳ። 15 ሙሴ ዎጋ ማፃፋቲኔ ናቤታ ማፃፋቲ ናባቤቲዳፔ ጉዬ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃቲ “ኑ ኢሻቶ! ኢንቴስ ሃይሳ ኣሳ ዞራና ቃላይ ዲኮ ሃሳይቴ” ጊዲ ኢስታኮ ኣሴ ዬዲዳ።
16 ጳዉሎሲካ ዴንዲ ኤቂዲ ባ ኩሼራ ማላቲዲ “ኢንቴኖ ኢስራዔሌ ኣሳቶ! ቃሴካ ኢንቴኖ ፆሳስ ያዪዛ ኣይዛቤቶ! ሲዪቴ። 17 ሃ ኢስራዔሌ ዴሬ ፆሳይ ካሴ ኑ ኣዋታ ዶሪዴስ፤ ኢስቲ ጊብፄ ዴሬን ዲሺን ኢስታ ꬎቁ ꬎቁ ሂስቲዴስ። ባ ዎልቃማ ቄሴራ ሄፔ ኢስታ ኬሲዴስ። * 18 ኦይዱ ታሙ ላይꬅ ኩሜꬅ ኢስታ ባዞ ቢታን ዳንዳዪዴስ። * 19 ካናኔ ቢታን ዲዛይታ ላፑን ካዎታ ꬋይሲዲ ኢስታ ቢታ ባ ዴሬታስ ጋዴ ሂስቲ ላቲሲዴስ። * 20 ሄሲ ዉሪ ፖሌቲዳይ ኦይዱ ፄታኔ ኢቻሹ ታሙ ላይꬃታ ጊዶና። ሄሳፌ ጉዬ ናቤ ሳሜላ ዎዴ ጋካናስ ኢስታ ፒርዲዛ ዳናታ ኢሚዴስ። *
21 “ሄሳፌ ጉዬ ዴሬይ ባ ቦላ ካዎ ካዎꬃና ማላ ሳሜላ ዎሲዴስ፤ ፆሳይካ ቢኒያሜ ባጋፌ ቂሴ ና ሳዖሌ ኢስታስ ኢሚዴስ። ኢዚካ ኢስታ ኦይዱ ታሙ ላይꬅ ሃሪዴስ። * 22 ሳዖሌ ሻሪዳፔ ጉዬ ዳዉቴ ካዎꬂዴስ፤ ኢዛ ጊሽ ‘ታ ዎዝና ማላ ሃኒዛይሳኔ ታ ኮዪዳይሳ ዉርሲ ኦꬂዛ ኢሴዬ ና ዳዉቴ ታ ዴማዲስ’ ጊዲ ዳዉቴ ጊሽ ፆሲ ማርካቲዴስ። * 23 ፆሲካ ባ ጫቆ ቃላꬆ ሃ ኣዴዛ ዜሬꬃፌ ኣስ ኣሺዛይሳ ዬሱሳ ኢስራዔሌስ ኤሂዴስ። 24 ዬሱሲ ያናፔ ካሴ ዮሃኒሲ ኢስራዔሌ ዴሬይ ዉሪ ማሮቴꬃን ጌሊዲ ፃማቄታና ማላ ሳባኪዴስ። * 25 ዮሃኒሲ ባ ኪቴቲዳይሳ ፖሎ ቦላ ዲሼ ‘ታ ኢንቴስ ኦና ሚሳታዚና? ታ ኪቴቲዳይሳ ጊዲኬ ሃራይ ኣቶሺን ታ ኢዛስ ቶሆ ጫማ ኪሬ ቢርሻናስ ቤሶንታይሲ ታፔ ጉዬራ ያና’ ጊዴስ። *
26 “ኢንቴኖ ኣብራሃሜ ዜሬꬃፌ ዬሌቲዳ ኑ ኢሻቶ! ቃሴካ ኢንቴ ጊዶንካ ፆሳስ ያዪዛይቲ ዉሪ ሃይሲ ኣቶቴꬃ ኪታይ ኪቴቲዳይ ኑስ ኡባታሳ! 27 ዬሩሳላሜ ኣሳቲኔ ኢስታ ሃላቃቲ ዬሱሳ ኤሪቤቴና፤ ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ኢዛ ቦላ ፒርዲዳ፤ ሄሳንካ ሳምባታን ሳምባታን ናባቤቲዛ ካሴ ናቤታ ቃላይ ኢዛ ቦላ ፖሌቲዴስ። 28 ኢዛ ሃይቆስ ጋꬂዛ ኢሲ ጋሶካ ኢስቲ ዴሞንታ ኣጊኮካ ጲላፆሲ ኢዛ ቦላ ሃይቆ ፒርዳ ፒርዳና ማላ ዎሲዳ። * 29 ኢዛ ጊሽ ፃፌቲዳይሳ ኢስቲ ዉርሲ ፖሊዳፔ ጉዬ ኢዛ ካቄቲዳ ሚꬃ ቦላፌ ጋዴን ዎꬂዲ ዱፎን ሞጊዳ። * 30 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ። 31 ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ጋካናስ ባናራ ዲዛይታስ ዳሮ ዎዴ ቤቲዴስ፤ ሄይቲካ ሃዒ ኢዛ ጊሽ ዴሬታስ ማርካታ። *
32 “ኑካ ካሴ ፆሲ ኑ ኣዋታስ ጫቂዳ ሚሺራቾ ቃላ ኢንቴስ ሳባኮስ። 33 ዬሱሳ ኪቲዲ ኢስታስ ጫቂዳ ቃላ ኑስ ኢስታ ናይታስ ፖሊዴስ፤ ሄሲካ ማዛሙሬ ማፃፋን ናምዓንꬆ ሼምፖን ‘ኔ ታ ናዛ፤ ታ ኔና ሃች ዬላዲስ’ ጌቴቲ ፃፌቲዴስ። * 34 ቃሴካ ኢዚ ዎቆንታይሳኔ ፆሲ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሳ ሻኪ ኤራና ማላ
‘ኣንጄቲዳይሳኔ ኣማኔቲዳ
ዳዉቴ ኣንጆ ታ ኢንቴስ ኢማና’ ጊዴስ። *
35 ሄሳ ጊሽ ሃራሶንካ
‘ኔ ጌሻይ ሃይቂ ዎቃና ማላ ኔ ኮያካ’ ጌስ። *
36 “ዳዉቴይ ባ ዎዴን ፆሳ ሼኔ ማላ ኦꬂዳፔ ጉዬ ሃይቂዴስ፤ ካሴ ባ ኣዋታራ ሞጌቲን ኢዛ ኣሾይ ዎቂዴስ። 37 ፆሲ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሲ ኢዚ ጊዲኮ ዎቂቤና። 38 ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ናጋራስ ማሮቴꬂ ቤቲዛይ ዬሱሳ ባጋራ ጊዲዳይሲ ኢንቴስ ሳባኬቲዳይሳ ኤሪቴ። 39 ኢዛ ኣማኒዛዴይ ዉሪ ካሴ ሙሴ ዎጋ ባጋራ ዴሞንታ ፂሎቴꬅ ዴማና። 40-41 ሄሳ ጊሽ ካሴ ናቤቲ
‘ኢንቴኖ ቂꬊዛይቶ ፄሊቴ፥ ማላሌቲቴኔ፥ ꬋዪቴ፥
ኢንቴስ ኦኒካ ዮቲን ኣማናናስ ኢንቴና ሜቲዛ ሚሽ
ታ ኢንቴ ዎዴን ኦꬃና’ ጊዳ ቃላይ ኢንቴ ቦላ ጋኮንታ ማላ ናጌቲቴ” ጊዴስ።
42 ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃፌ ኬዚሺን ኣሳይ ኢስታ ሄሳ ኢስቲ ዮቲዳ ቃላ ካሊዛ ሳምባታ ጋላስ ዛሪ ዮታና ማላ ዎሲዴስ። 43 ሺቆይ ላሌቲዳፔ ጉዬ ዳሮ ኣይሁዳቲኔ ኣይሁዳታ ኣማኖን ጌሊዲ ፆሴ ጎይኒዛ ኣሳቲ ጳዉሎሳኔ ባርናባሳ ካሊዳ። ጳዉሎሳንቲካ ኢስታ ቆፍሲሼ ኢስቲ ፆሳ ኪያቴꬃን ሚኒ ዳና ማላ ዞሪዳ።
44 ካሊዛ ሳምባታ ጋላስ ካታማ ኣሳፔ ጉꬃቲ ፃላላ ኣቲን ዳሪዛ ባጋይ ዉሪ ጎዳ ቃላ ሲያና ሺቂዴስ። 45 ኣይሁዳቲካ ዳሮ ዴሬ ቤዪዲ ቃናቴቴꬃን ኩሚዳ። ጳዉሎሳ ሃሳያ ኤቄቲሼ ኢዛ ጫዪዳ።
46-47 ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ባቦንታ ፃላቴꬃን “ፆሳ ቃላይ ኮይሮ ኢንቴስ ዮቴታናስ ቤሴስ። ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቃላ ሌቂዴታ። ኢንቴስ ሜርና ዴዖይ ቤሶንታይሳ ኢንቴርካ ኢንቴ ቦላ ፒርዲዳ ጊሽ ሃዒ ኑኒ ጌዴ ኣይዛቤታኮ ባና ኮዮስ። ቃሴካ ጎዳይ ኑና ‘ኣሳስ ኣቶቴꬃ ቃላ ቢታ ጋፃ ጋꬃና ማላ ታ ኔና ኣይዛቤታስ ፖዖ ሂስታ ኪታዲስ’ ጊ ኣዛዚዴስ” ጊዳ።
48 ኣይዛቤቲ ሄሳ ሲይዲ ዳሮ ኡፋዬቲዳ። ጎዳ ቃላሲካ ቦንቾ ኢሚዳ። ሜርና ዴዖስ ጊጌቲዳ ዴሬይ ዉሪ ኣማኒዴስ። 49 ጎዳ ቃላይ ሄራን ዲዛ ዴሬ ኡባሶ ጋኪዴስ። 50 ኣይሁዳቲ ቃስ ኣያና ሃኖን ካሴፔ ሚኒዛይታኔ ዱሳን ቦንቼቲዳ ማጫሳታ ሄሳꬆካ ካታማን ዲዛ ጊታ ኣሳታ ዴንꬄꬂዲ ጳዉሎሳ ቦላኔ ባርናባሳ ቦላ ጎዴቴꬂ ዴንꬂዲ ባ ዴሬፔ ኬሲ ጎዲዳ። 51 ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ኣሳይ ኢስታ ኢፂዳይሳ ቤሳናስ ባ ቶሆ ቦላ ዲዛ ጉዱላ ፒቲዲ ኢቆኒዮኔ ጌቴቲዛሶ ቢዳ። * 52 ኣማኒዛይቲ ኡፋይሳኒኔ ፂሎ ኣያናን ኩሚዳ።
* 13:1 ኔጌሬይ ላቲኔ ቃላ ጊዲሺን ቢርሼꬃይ ካሬꬅ ጉሳ። * 13:17 ኬሳ 1፡7፤ 12፡51 13:18 ዳንዳዪዴስ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ኢስታ ሎዔꬂ ኦይኪዴስ ጌቴስ። * 13:18 ታይ 14፡34፤ ዛሬ 1፡31 * 13:19 ዛሬ 7፡1፤ ኢያ 14፡1 * 13:20 ዳኔ 2፡16፤ 1ሳሜ 3፡20 * 13:21 1ሳሜ 8፡5፤ 10፡21 * 13:22 1ሳሜ 13፡14፤ 16፡12፤ ማዛ 89፡20 * 13:24 ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡3 * 13:25 ዮሃ 1፡20፤ ማቶ 3፡11፤ ማር 1፡7፤ ሉቃ 3፡16፤ ዮሃ 1፡27 * 13:28 ማቶ 27፡22-23፤ ማር 15፡13-14፤ ሉቃ 23፡21-23፤ ዮሃ 19፡15 * 13:29 ማቶ 27፡57-61፤ ማር 15፡42-47፤ ሉቃ 23፡50-56፤ ዮሃ 19፡38-42 * 13:31 ሃዋ 1፡3 * 13:33 ማዛ 2፡7 * 13:34 ኢሳ 55፡3 * 13:35 ማዛ 16፡10 * 13:51 ማቶ 10፡14፤ ማር 6፡11፤ ሉቃ 9፡5፤ 10፡11