12
ኣማኒዛይታ ቦላ ጋኪዳ ጊታ ሜቶኔ ጎዴቴꬅ
ሄ ዎዴ ካዎ ሄርዶሲ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳ ጎዲ ጎዲ ሜቶꬂዴስ። ዮሃኒሳ ኢሻ ያቆቤ ማሻን ዎꬊሲዴስ። ኢዚካ ሄሳ ኦꬂዳይ ኣይሁዳታ ኡፋይሲዳይሳ ቤዪዲ ጴፅሮሳካ ኦይꬂዴስ። ሄሲካ ሃኒዳይ ኣይሁዳታስ ኡኬꬃ ባዓሌ ጌቴቲዛ ባዓሌ ጋላሳ። ጴፅሮሳካ ቃሾ ኬꬄ ጌልሲዳፔ ጉዬ ኦይዱ ኦይዱ ዎታዳራቲ ታራን ታራን ናጋና ማላ ጊጌቲዳ ዎታዳራታስ ኢሚዴስ። ኢዚ ሄሳꬆ ኦꬂዳይ ፓዚጋ ባዓሌይ ኣꬊዳ ማላ ኬሲዲ ዴሬይ ፒርዳና ማላ ሺሻናሳ። * ሄሳ ጊሽ ጴፅሮሳ ቃሾ ኬꬄ ጌልሲዲ ናጌቴስ። ጊዶ ኣቲን ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ኢዛስ ኬሂ ሚኖ ዎሳ ዎሲዴስ።
ሄርዶሲ ጴፅሮሳ ዴሬዛ ሲንꬅ ሺሻና ቆፒ ኡቲ ዲሺን ሄ ቃማ ጊዶꬅ ናምዑ ሳንሳላታን ቃሼቲዲ ናምዑ ዎታዳራታ ጊዶን ኢቺዴስ። ቃሾ ኬꬃ ናጊዛይቲ ኬꬃ ፔንጌ ቦላ ኤቂ ናጊሺን፥ ጎዳ ኪታንቻይ ኤዚጎንታ ኢስታስ ቤቲዴስ። ኢስቲ ዲዛ ኪፊሌን ፖዖይ ፖዒዴስ። ኪታንቻዚካ ጴፅሮሳ ሚሌ ቦቺ ቤጎꬂዲ “ኤሌ ዴንዳ!” ጊዴስ። ሄራካ ሳንሳላታይ ኢዛ ኩሼፔ ጋዴን ዎꬊዴስ።
ኪታንቻዚ ኢዛ “ኔ ማይዖ ማይዓ! ጫማካ ኣꬃ!” ጊን ጴፅሮሲካ ኣዛዜቲዳ ማላ ኦꬂዴስ፤ ቃሴካ ኪታንቻይ “ኔ ጋቤ ማይዓዳ ታና ካላ” ጊዴስ። ጴፅሮሲካ ቃሾ ኬꬃፌ ኢዛ ካሊ ኬዚዴስ። ጊዶ ኣቲን ኢዛስ ኣጉሞ ቤዪዛ ሚሳቲዴስ ኣቲን ኪታንቻዚ ኦꬂዛይሲ ቱሙ ጊዲዳይሳ ኤሪቤና። 10 ኮይሮ ዛቤታፔኔ ናምዓንꬆ ዛቤታፔ ኣꬊዲ ጌዴ ካታማ ኬሲዛ ኦጌ ቦላ ዲዛ ቢራታ ፔንጋኮ ጋኪዳ። ፔንጌይካ ባርካ ዶዬቲ ዎꬊዴስ። ኢስቲ ኬዚ ቢዳ። ኢስቲ ቄሪ ኦጌ ዲዛሮ ኣꬊዳ ማላ ኪታንቻዚ ኢዛፔ ሻኬቲዴስ።
11 ጴፅሮሳስ ካሃይ ሲሚሺን “ጎዳይ ባ ኪታንቻ ኪቲዲ ኢዛ ሄርዶሳ ኩሼፔኔ ኣይሁዳቲ ታ ቦላ ቆፒዳ ኡባፌ ታና ኬሲዳይሳ ታ ሃዒ ቱማፔ ኤራዲስ” ጊዴስ።
12 ሄሳ ኣኬኪ ኤሪዳፔ ጉዬ ዳሮ ኣሳይ ኢሲ ቦላ ሺቄቲዲ ዎሲዛ ማርቆሳ ጌቴቲዛ ዮሃኒሳ ኣዮ ማራሚሶ ቢዴስ። 13 ኢዚ ሄ ቢዲ ካሬ ፔንጌ ቆፂን ኢሲ ሮዶ ጌቴቲዛ ጋራዴያ ካሬ ኦኒ ቆፂዛኮኔ ኤራናስ ካሬ ማታ ባዱስ። 14 ቃላይ ጴፅሮሳይሳ ጊዲዳይሳ ኤራዳ ኬሃ ኡፋዬቲዳ ጊሽ ካሬ ዶዮንታ ዎꬃን ጉዬ ሲማዳ “ጴፅሮሲ ካሬን ፔንጌ ቦላ ኤቂዴስ” ጋዱስ።
15 ኣሳይካ ኢዞ “ሃኔ ጎያይ!” ጊዳ። ኢዛ ቃስ ዛራ ዛራ ኢስታስ ዮቲን “ሂስቲኮ ሄሲ ኢዛ ናጊዛ ኪታንቻ ጊዶንታ ኣጌና” ጊዳ።
16 ጴፅሮሲ ቃስ ፔንጌ ቆꬅ ጉጂዴስ። ኢስቲካ ፔንጋ ዶይዲ ኢዛ ቤዪዳ ማላ ማላሌቲዳ። 17 ኢዚካ ኢስቲ ጮዑ ጋና ማላ ባ ኩሼን ማላቲ ቤሲዲ ጎዳይ ኢዛ ቃሾሶፔ ዎስቲ ኬሲዳኮኔ ሎዔꬂ ዮቲዴስ። “ሃይሳ ዉርሲ ያቆቤሲኔ ሃንኮ ኣማኒዛይታስ ዮቲቴ” ጊዴስ። ሄሳፌካ ጌዴ ሃራሶ ቢዴስ።
18 ዎንቴꬃ ጋላስ ዎንታራ ዎታዳራቲ “ጴፅሮሲ ዋኒዴ?” ጊሼ ባ ጊዶን ቡልዓኬቲዳ። 19 ሄርዶሲ ጴፅሮሳ ኣስ ዬዲ ኮይሲዲ ኢዚ ꬋዪዳ ጊሽ ናጊዛይታ ሎዔꬂ ኦይቺዳፔ ጉዬ ኢስታ ዎꬋና ማላ ኣዛዚዴስ። ሄሳፌ ጉዬ ሄርዶሲ ዩሁዳፔ ዱጌ ቂሳሪያ ዎꬊዲ ሄን ኡቲዴስ።
ሄርዶሳ ሃይቆ
20 ሄርዶሲካ ፂሮሴ ኣሳራኔ ሲዶና ኣሳራ ኦሻ። ሄ ዴሬ ኣሳይ ካꬅ ዴሚዛይ ሄሮዶሳ ዴሬፔ ጊዲዳ ጊሽ ሄ ዴሬ ካዎ ፄሊዛዴ ቢላስፆሳፔ ማዶ ቃላ ዴሚዳ ማላ ኢሲ ቦላ ጊዲዲ ሄርዶሳራ ማቃይንꬃናስ ኦይቺዳ።
21 ጊጋና ባሬቲዳ ጋላስ ሄርዶሲ ካዎቴꬃ ማይዖ ማይዒዲ ካዎቴꬃ ኣልጋን ኡቲዲ ዴራስ ሃሳዪዴስ። 22 ዴሬዚካ “ሃይሲ ፆሳ ቃላፔ ኣቲን ኣሳ ቃላ ዴና!” ጊ ዋሲዴስ። 23 ሄርዶሲካ ፆሳስ ቦንቾ ኢሞንታ ኣጊዳ ጊሽ ጎዳ ኪታንቻይ ሄራካ ሄርዶሳ ሾጪ ዬጊን ጉፁኒ ሃይቂዴስ።
24 ፆሳ ቃላይ ጊዲኮ ዲጪዲ ኣኪ ኣኪ ቢዴስ። 25 ባርናባሲኔ ሳዉሌይ ባ ኤኪ ቢዳ ኪታ ፖሊዲ ዬሩሳላሜ ሲሚዲ ማርቆሳ ጌቴቲዛ ዮሃኒሳካ ባናራ ኤኪ ሲሚዳ።
* 12:4 ኬሳ 12፡1-27