11
ጴፅሮሲ ኣይዛቤታ ኬꬄ ኣይሲ ጌሊዳኮኔ ዋላሲዳ
ሃዋሬቲኔ ዩሁዳን ዲዛ ኣማኒዛይቲ ኣይዛቤቲ ፆሳ ቃላ ኤኪዳይሳ ሲዪዳ። ሄሳ ጊሽ ጴፅሮሲ ፑዴ ዬሩሳላሜ ኬዚን ቃፃሬቲዳ ኣይሁዳፔ ኣማኒዛይቲ ጴፅሮሳ፥ “ኔ ቃፃሬቶንታ ኣሳታ ኬꬅ ጌላዳ ኢስታራ ካꬅ ማዳሳ” ጊዲ ዋላሲዳ።
ጴፅሮሲ ቃሴ ኢስታስ ጌላና ማላ ማራራ ሂዝጊ ዮቲዴስ። “ታኒ ኢዮጴ ካታማን ዎሲሺን ꬊሲኮ ማላ ታና ሊጲጲ ሂስቲዲ ኣጁታን ጊታ ማይዖ ሚሳቲዛ ሚሺ ኦይዱ ባጋራ ኦይኬቲዲ ሳሎፔ ታ ዲዛሶ ዎꬊሺን ቤያዲስ። ታ ቲሺ ሂስታ ፄሊሺን ኦይዱ ቶሆራ ዲዛ ሜሄታ፥ ዎራ ዶዓታ፥ ቢታ ቦላ ጎሼቲዛ ሜꬌቴꬃታኔ ሳሎ ቦላ ፒራꬊዛ ካፎታ ቤያዲስ። ሄራካ ታና ‘ጴፅሮሳ ዴንዳ! ሃይሳ ሹካዳ ማ’ ጊዛ ቃላ ሲያዲስ።
“ታካ ‘ጎዶ ሄሲ ሃኔና፤ ታኒ ቱና ዎይኮ ጌሽ ጊዶንታይሳ ሙሌካ ታ ዱናኮ ሺሻ ኤሪኬ’ ጋዲስ።
“ሄ ካሴ ቃላይ ቃሴካ ‘ፆሲ ጌሺዳይሳ ኔ ቱኒሶፓ’ ጊዲ ሳሎፔ ታስ ዮቲዴስ። 10 ሄሲካ ሄꬑቶ ሺሬቲ ሺሬቲ ዮቴቲዳፔ ጉዬ ዉሪካ ሲሚዲ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ።
11 “ቂሳሪያፔ ታኮ ኪቴቲዳ ሄꬑ ኣሳቲ ሄራካ ሄ ሳቴይን ዪ ጋኪዲ ታ ዲዛ ኬꬃ ካሬን ኤቂዳ። 12 ታ ኣይኔ ሲꬎንታ ኢስታራ ባና ማላ ፂሎ ኣያናይ ታስ ዮቲዴስ። ሄ ኡሱፑን ኢሻቲ ታናራ ኢሲፌ ቢዲ ኣዴዛ ኬꬄ ጌልዶስ። 13 ኢዚካ ፆሳ ኪታንቻይ ኢዛ ኬꬃን ኤቂዲ ኢዛስ ቤቲዳይሳኔ ‘ኢዮጴ ጌቴቲዛሶ ኣስ ዬዳዳ ጴፅሮሳ ጌቴቲዛ ሲሞና ፄይጊሳ። 14 ኢዚ ዪዲ ኔናኔ ኔሶ ኣሳ ዉርሲ ኣሻና ቃላ ዮታና’ ጊዳይሳ ኑስ ዮቲዴስ።
15 “ታካ ባዳ ቡሮ ዮቶ ኦይኪሺን ኮይሮ ፂሎ ኣያናይ ካሴ ኑ ቦላ ዎꬎይሳꬆ ኢስታ ቦላካ ዎꬊዴስ። 16 ካሴ ጎዳይ ኑስ ዮቲሼ ‘ዮሃኒሲ ሃꬃን ፃማቂዴስ ሺን ኢንቴ ፂሎ ኣያናን ፃማቄታና’ ጊዳ ቃላይ ሄራካ ታስ ቆፌቲዴስ። * 17 ሄሳ ጊሽ ኑኒ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኒሺን ኑስ ኢሚዳ ፂሎ ኣያና ፆሲ ኢስታስ ኢሚኮ ሂስቲን ፆሳራ ኤቄታናስ ታኒ ኦኔ?” ጊዴስ።
18 ኢስቲ ሄሳ ሲዪዳ ዎዴ ኢስታስ ጊዛዚ ꬋዪን ጮዑ ጊ ሲሚዲ “ሃይሳ ማላ ጊዲኮ ኣይዛቤቲካ ሃ ኦራꬃ ዴዖኮ ያና ማላ ፆሲ ኣሳስ ማሮቴꬅ ኢሚዴስ ጉሳ” ጊዲ ፆሳ ጋላቲዳ።
ኣንፆኪያን ዲዛ ዎሳ ኬꬃዮ
19 ኢስቲፋኖሴ ቦላ ዴንዲዳ ጎዴቴꬃ ጋሶን ላሌቲዳ ኣማኒዛ ኣሳይ ቃላ ኣይሁዳታስ ፃላላ ዮቲሼ ፒንቄ፥ ቆጲሮሴኔ ኣንፆኪያ ጌቴቲዛሶ ጋካናስ ካንꬂ ቢዳ። * 20 ቆጲሮሴፔኔ ቃሬናፔ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኣንፆኪያ ቢዲ ጊሪኬታሲካ ጎዳ ዬሱሳ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዳ። 21 ጎዳ ማዶይካ ኢስታራ ዴስ፤ ቆዳን ኬሂ ዳሮ ኣሳይ ኣማኒዲ ጎዳኮ ሲሚዴስ።
22 ሄሳ ዎሬይካ ዬሩሳላሜን ዲዛ ዎሳ ኬꬃ ኣሳ ሃይꬃን ዎꬊን ዎሳ ኬꬃያ ባርናባሳ ኣንፆኪያ ዬዳዱስ። 23 ኢዚካ ሄ ቢ ጋኪዲ ፆሲ ባ ኣꬎ ኪያቴꬅ ዴራስ ኢሚዳይሳ ቤዪዲ ኡፋዬቲዴሲኔ ኣሳይ ዉሪካ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ጎዳ ኣማኖን ሚናና ማላ ዞሪዴስ። 24 ኢዚካ ፂሎ ኣያናኒኔ ኣማኖን ኩሚዳ ሎዖ ኣሳ። ዳሮ ዴሬይ ጎዳ ኣማኖን ጉጄቲዴስ።
25 ሄሳፌ ካሊዲ ባርናባሲ ሳዉሌ ኮያና ፃርሴሴ ቢዴስ። 26 ኢዛ ዴሚዲ ኣንፆኪያ ኤኪ ዪዴስ። ናምዓይካ ሄን ዲዛ ዎሳ ኬꬃ ኣሳራ ጊዲዲ ላይꬅ ኩሜꬅ ዳሮ ዴሬ ታማርሲዳ። ሄን ኣንፆኪያን ኣማኒዛይቲ ኮይሮ “ኪርሳኔ” ጌቴቲ ፄይጌቲዳ።
27 ሄ ዎዴ ኢሲ ኢሲ ናቤቲ ዬሩሳላሜፔ ዱጌ ኣንፆኪያ ዎꬊዳ። 28 ኢስታ ጊዶፌ ኢሶይ ኣጋቦሳ ጌቴቲዛይሲ ዴንዲ ኤቂዲ ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ቤሲን ኣላሜ ኡባን ጊታ ኮሻይ ዴንዳናይሳ ዮቲዴስ። ሄሲካ ኦሮሜ ካዎ ቃላዎዶሳ ቄሳሬ ጌቴቲዛይሳ ካዎቴꬃ ዎዴ ፖሌቲዴስ። * 29 ኣማኒዛይቲ ዉሪ ኢሶይ ኢሶይ ባ ዎልቃ ኬና ሚሼ ኬሴቲዲ ዩሁዳን ዲዛ ኣማኒዛ ኢሻታ ማዳናስ ቃቺዳ። 30 ማዶ ሚሻ ኬሴቲዲ ባርናባሳኔ ሳዉሌ ኩሼን ጪማታስ ጋꬃና ማላ ዬዲዳ።
* 11:16 ሃዋ 1፡5 * 11:19 ሃዋ 8፡1-4 * 11:28 ሃዋ 21፡10