10
ቆርኖሎሲ ጴፅሮሳ ፄይጊሲዴስ
ቂሳሪያ ጌቴቲዛ ዴሬን “ፃላኔ ዎታዳራታ” ኢሲ ቡቴ ጊዶን ማቶ ሃላቃ ጊዲዳ ኢሲ ቆርኖሎሳ ጌቴቲዛይሲ ዴስ። ኢዚካ ባ ኬꬃ ኣሳ ኩሜꬃራ ኣያና ሃኖን ሚኖኔ ፆሴ ባቢዛዴ፤ ማንቆታስካ ዳሮ ሙፁዋታ ኢሚዛዴኔ ዳሮ ዎዴ ፆሴ ዎሲዛ ኣሳ። ኢሲ ጋላስ ጋላሳፌ ኡዱፉን ሳቴ ቦላ ፆሳ ኪታንቻይ ኢዛስ ኣጁታን ቤቲዲ ኢዛኮ ዪዲ “ቆርኖሎሳ” ጊ ፄይጊሺን ቆንጬን ቤዪዴስ።
ቆርኖሎሲካ ዳጋማራ ቲሺ ሂስቲ ፄሊሼ “ጎዶ ሃይሲ ኣዜ?” ጊዴስ። ኪታንቻይካ ዛሪዲ “ኔ ዎሳይኔ ኔ ሙፁዋታይ ቆፌታናስ ፑዴ ፆሳ ሲንꬅ ጋኪዴስ። ኔ ሃዒ ኣስ ኢዮጴ ዬዳዳ ጴፅሮሳ ጌቴቲዛ ሲሞና ፄይጊሳ። ኢዚካ ኣባ ማታን ዲዛ ጋልባ ቃጪዛ ሲሞና ሶን ኢማꬃቴꬅ ዴስ” ጊዴስ።
ቆርኖሎሳ ሃሳይሲዳ ኪታንቻይ ኢዛፔ ሻኬቲዲ ቢዳፔ ጉዬ ባ ኣሽካራታፔ ናምዓታ ቃሴ ኣያና ዮዖስ ሚኖኔ ኢዛስ ዳሮ ኣማኔቲዛ ዎታዳራታፔ ኢሳ ፄይጊሲዲ፥ ኢዚ ቤዪዳይሳ ዉርሲ ኢስታስ ዮቲዲ ኢዮጴ ኪቲዴስ።
ጴፅሮሲ ቤዪዳ ኣጁታ
ኪቴቲዳ ኣሳቲ ዎንቴꬃ ጋላስ ጌዴ ካታማይኮ ማቲሺን ጴፅሮሲ ኡሱፑን ሳቴ ቦላ ዎሳና ፑዴ ፖቄ ቦላ ኬዚዴስ። 10-11 ሄሳ ዎዴ ኢዚ ጋፊዳ ጊሽ ቁማይ ቡሮ ካፂሺን ꬊስኮ ማላ ሊጲጲ ሂስቲን ኣጁታራ ሳሎይ ዶዬቲን ኢሲ ጊታ ፃፄቲዳ ማይዖ ማላይ ኦይዱ ባጋራ ኦይኬቲዲ ዱጌ ቢታን ዎꬊሺን ቤዪዴስ። 12 ሄ ማይዖዛ ቦላ ኦይዱ ቶሆይ ዲዛ ዱማ ዱማ ዶዓቲ ቢታራ ጎሼቲዛ ሜꬌቴꬃቲኔ ሳሎ ቦላ ፒራꬊዛ ካፎቲ ዴቴስ። 13 ሄሳ ዎዴ “ጴፅሮሳ ዴንዳ ሃይታ ሹካዳ ማ” ጊዛ ቃላይ ኢዛስ ሲዬቲዴስ።
14 ጴፅሮሲ ቃሴ “ጎዶ ሃይሲ ሃኔና! ጌሽ ጊዶንታይሳ ዎይኮ ቱና ሚሻ ታ ሙሌራካ ማ ኤሪኬ” ጊዴስ።
15 ሄ ካሴ ቃላይ ቃሴካ ናምዓንꬆ ኢዛኮ ዪዲ “ፆሲ ጌሺዳይሳ ኔ ቱና ማላ ቆዶፓ” ጊዴስ። 16 ሄሲካ ሄꬑቶ ሺሬቲ ሺሬቲ ኢዛኮ ዪዳፔ ጉዬ ማይዖ ሚሳቲዛይሲ ሄራካ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ።
17 ጴፅሮሲካ ባ ቤዪዳ ኣጁታዛ ቢርሼꬃ ኤራናስ ዳሮ ሜቶቲዲ ኬሂ ቆፎ ቦላ ዲሺን ቆርኖሎሲ ኪቲዳ ኣሳቲ ሲሞና ኬꬄ ኮዪሼ ዴሚዲ ፔንጌን ኤቂዳ። 18 ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ጴፅሮሳ ጌቴቲዛ ሲሞኒ ዲዛሶይ ሃይሳን ኣዋኔ?” ጊ ኦይቺዳ።
19-20 ጴፅሮሲ ባ ቤዪዳይሳ ኬሂ ቆፒሺን ፂሎ ኣያናይ ኢዛ “ሄኮ ሄꬑ ኣሳቲ ኔና ኮዬቴስ። ዴንዳ! ዱጌ ዎꬋዳ ኢስታ ዬዲዳይ ታና ጊዲዳ ጊሽ ሲꬌይ ባይንዳ ኢስታራ ባ” ጊዴስ።
21 ጴፅሮሲካ ዱጌ ዎꬊዲ “ሄኮ ኢንቴ ኮዪዛዴይ ታናኮ! ኢንቴ ዪዳይ ኣዛሴ?” ጊዴስ። 22 ኢስቲካ ኢዛስ “ኑኒ ማቶ ሃላቃ ቆርኖሎሳ ማታፔ ዪዶስ። ኢዚካ ፆሳስ ባቢዛ ፂሎ ኣሳኔ ኣይሁዳ ኣሳ ኡባ ማታን ዳሮ ቦንቼቲዳ ኣሳ። ኔካ ኢዛ ኬꬄ ባና ማላኔ ኔ ጊዛይሳ ኢዚ ሲያና ማላ ጌሻ ኪታንቻይ ኢዛስ ዮቲዴስ” ጊዳ።
23 ጴፅሮሲካ ኣሳታ ባ ዲዛሶን ሞኪ ኤኪዲ ኣይሲዴስ።
ጴፅሮሲ ቆርኖሎሳ ኬꬃን
ጴፅሮሲካ ዎንቴꬃ ጋላስ ዴንዲዲ ኢስታራ ቢዴስ። ኢዮጴፌ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳቲ ኢዛራ ኢሲፌ ቢዳ። 24 ቆርኖሎሲካ ባ ዳቦታኔ ማታ ላጌታ ባ ሶን ሺሺዲ ናጎ ቦላ ዲሺን ኢዚ ናምዓንꬆ ጋላስ ቂሳሪያ ጋኪዴስ። 25 ጴፅሮሲካ ጌዴ ቆርኖሎሳ ኬꬄ ጌሊን ቆርኖሎሲ ኢዛ ሞኪ ኤኪዲ ኢዛ ቶሆ ቦላ ሆኪ ጎይኒዴስ። 26 ጊዶ ኣቲን ጴፅሮሲ “ታካ ኔ ማላ ኣሳኮ! ዴንዳ” ጊዲ ዴንꬂዴስ።
27 ጴፅሮሲካ ኢዛ ሃሳይሲሼ ኢዛራ ሶ ጌሊሺን ዳሮ ዴሬይ ሺቂ ኡቲዳይሳ ቤዪዴስ። 28 ኢዚካ ኢስታስ “ኣይሁዳ ኣሲ ሃራ ዴሬ ኣሳራ ጋጎንታ ማላ ዎይኮ ሃራ ዴሬ ኣስ ጊዲዳይታ ማታ ሺቆንታ ማላ ኑ ዎጋይ ዲጊዛይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ጊዶ ኣቲን ታ ኦናካ ቱና ዎይኮ ኢዚ ጌሽ ዴና ጎንታ ማላ ፆሲ ታስ ቆንጪሲዴስ። 29 ሄሳ ጊሽ ታ ፄይጌቲዳ ዎዴ ሄኮ ሲꬎንታ ያዲስ። ሂስቲን ኢንቴ ታና ኣዛስ ፄይጊዳኮኔ ኤራና ኮያይስ” ጊዴስ።
30 ቆርኖሎሲካ “ኦይዱ ጋላሳፌ ካሴ ሊኬ ሃኒ ዎዴ ጋላሳፌ ኡዱፉን ሳቴን ታኒ ታ ሶን ዎሲሺን ቆፖንታ ቦꬃ ማይዖ ማይዒዳ ኣሲ ዪዲ ታ ሲንꬃን ኤቂዲ 31 ታና ‘ቆርኖሎሳ! ኔ ዎሳይ ሲዬቲዴስ፤ ኔ ማንቆታስ ኢሚዛ ሙፁዋታይ ፆሳ ሲንꬂ ጋኪዴስ። 32 ሄሳ ጊሽ ኢዮጴ ካታማ ኣስ ኪታዳ ጴፅሮሳ ጌቴቲዛ ሲሞና ኤሂሳ። ኢዚ ኣባ ኣቻን ጋልባ ቃጪዛ ሲሞና ኬꬃን ኢማꬃቴꬅ ዴስ’ ጊዴስ። 33 ታካ ሄራካ ኔኮ ኣስ ኪታዲስ። ኔ ዩሳይካ ሎዖ። ሂስቲኮ ጎዳይ ኔና ኣዛዚዳይሳ ኔ ኑስ ዮቲኮ ፆሲ ዮቲዳይሳ ኔፔ ሲያናስ ኑ ዉሪካ ሃይሳን ፆሳ ሲንꬃን ዶስ” ጊዴስ።
34 ጴፅሮሲካ “ፆሲ ኦናካ ሻኪ ማዶንታይሳ ታ ቱማፔ ኤራዲስ። * 35 ጊዶ ኣቲን ፆሳስ ባቢዛይታኔ ፂሎ ኦꬂዛይታ ዉርሲ ኦና ባጋፌ ጊዲንካ ኢዚ ኤኬስ። 36 ፆሲ ኡባስ ጎዳ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢስራዔሌ ኣሳስ ኪቲዳ ሳሮቴꬃ ሚሺራቾ ኪታይ ሃይሳ። 37 ዮሃኒሲ ፂንቃታ ጊሽ ሳባኪዳፔ ጉዬን ጋሊላፔ ዶሚዲ ኩሜꬃ ዩሁዳን ሃኒዳይሳ ኢንቴ ኤሬታ። 38 ፆሲ ናዚሬቴ ዬሱሳ ፂሎ ኣያናኒኔ ዎልቃን ቲዪዴስ። ኢዚካ ፆሲ ኢዛራ ዲዛ ጊሽ ባ ጋኪዳሶን ኡባን ሎዖ ኦꬂሼ ፃላዔ ጎዳቴꬃ ጊዶን ዲዛይታ ዉርሲ ፓꬂዴስ።
39 “ኢዚ ኣይሁዳታ ዴሬኒኔ ዬሩሳላሜ ካታማን ኦꬂዳይሳ ኡባስ ኑ ማርካ። ቃሴካ ኣሳይ ኢዛ ሚꬃ ቦላ ካቂ ዎꬊዴስ። 40 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኢዛ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሄይቆፔ ዴንꬂዴሲኔ ኣሲ ኢዛ ቤያና ማላ ኦꬂዴስ። 41 ኢዚ ቆንጪዳይ ኣሳ ኡባስ ጊዶንታ ሃይቆፔ ዴንዲን ኢዛራ ሚዳይታሲኔ ኢዛራ ኡዪዳይታስ ፆሲ ኮይሮ ዶሪዳ ኑስ ኢዛ ማርካታሳ። 42 ኢዚ ኑ ዴሬዛስ ሳባካና ማላኔ ሃይቂዳይታ ቦላኔ ፓፃ ዲዛይታ ቦላ ፒርዳናስ ፆሲ ሹሚዳይ ኢዛ ጊዲዳይሳ ኑ ማርካታና ማላ ኑና ኣዛዚዴስ። 43 ኢዛ ኣማኒዳዴይ ዉሪ ኢዛ ሱንꬃን ናጋራ ማሬቲዲ ጌያናይሳ ናቤቲ ኢዛስ ማርካቴቴስ” ጊ ዮቶ ዶሚዴስ።
44 ጴፅሮሲ ሄሳ ሃሳዪሺን ቃላ ሲዪዛይታ ኡባ ቦላ ፂሎ ኣያናይ ዎꬊዴስ። 45 ቃፃሬቲዳይታ ባጋፌ ጴፅሮሳራ ዪዳ ኣማኒዛይቲ ፂሎ ኣያና ኢሞቴꬂ ኣይዛቤታ ቦላ ዎꬊሺን ቤዪዲ ማላሌቲዳ። 46 ሄሲካ ኢስቲ ዱማ ቃላን ሃሳዪሺኒኔ ፆሳ ጋላቲሺን ሲዪዳ ጊሻሳ። ሄ ዎዴ ጴፅሮሲ፥
47 “ሃይቲ ኣሳቲ ኑ ማላ ፂሎ ኣያና ኤኪዳ ጊሽ ኢስቲ ሃꬃን ፃማቄቶንታ ማላ ኢስታ ዲጋናይ ኦኔ?” ጊዴስ። 48 ሄሳ ጊሽ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ፃማቄታና ማላ ኣዛዚዴስ። ሄሳፌ ጉዬ ጴፅሮሲ ጉꬃ ዎዴ ኢስታራ ዳና ማላ ዎሲዳ።
* 10:34 ዛሬ 10፡17