9
ሳዉሌይ ኣማኒዴስ
(ሃዋ 22፡6-16፤ 26፡12-18)
ሳዉሌይ ጎዳ ኣማኒዛ ኣሳ ዎꬋናስ ጬቄቲሼ ቄሴታ ሃላቃኮ ቢዴስ። ጎዳ ኦጌ ካሊዛይታ ማጫሳታኔ ኣዴታ ዴሚ ቃቺዲ ዬሩሳላሜ ኤኪ ያናስ ዳማስቆ ጌቴቲዛሶን ዲዛ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃስ ባብዳቤ ፃፋና ማላ ቄሴታ ሃላቃ ዎሲዴስ።
ዳማስቆ ጋካና ማቲሺን ቆፖንታ ሳሎፔ ፖዖይ ኢዛ ዩሾን ፖልዑ ጊዴስ። ኢዚካ ሄራካ ቢታ ቦላ ኩንዲዲ ሳሎፔ “ሳዉሌ፥ ሳዉሌ፥ ታና ኣዛስ ጎዳይ?” ጊዛ ቃላ ሲይዴስ።
ሳዉሌይካ “ጎዶ! ኔ ኦኔ?” ጊዴስ። ኢዚካ ኢዛስ “ታኒ ኔ ጎዴꬂዛ ዬሱሳኮ!” * ኔ ሃዒ ዴንዳዳ ጌዴ ካታማ ጌላ፤ ኔ ኦꬃናስ ቤሲዛዝ ኔስ ታ ዮታና” ጊዴስ።
ሳዉሌራ ኢሲፌ ቢዛ ኣሳቲ ቃላ ጊሪስ ሲሳፌ ኣቲን ኦናካ ቤዮንታ ጊሽ ባ ዱና ኦይኪ ኤቂዳ። ሳዉሌይ ባ ኩንዲዳሶፔ ዴንዲዲ ኣይፌ ዶዪ ፄሊዛ ዎዴ ኣይኮካ ዴማናስ ዳንዳይቤና። ሄሳ ጊሽ ኢዛራ ዲዛ ኣሳቲ ኢዛ ኩሼ ኦይኪዲ ካሌꬂ ኤኪዲ ዳማስቆ ኤፊዳ። ሄꬑ ጋላስ ጋካናስ ቆቂዲኔ ካꬅ ሃꬄ ቤይቤና።
10 ዳማስቆን ኢሲ ሃናኒያ ጌቴቲዛ ኣማኒዛዴይ ዴስ። ኢዛስ ጎዳይ ኣጁታን “ሃናኒያ” ጊዲ ፄይጊዴስ፤ ኢዚካ “ዬ ጎዶ!” ጊዴስ።
11 ጎዳይካ ኢዛ “ዴንዳ! ሱሬ ጌቴቲዛ ኦጌይራ ዩሁዳ ጌቴቲዛሶ ባ። ሄን ሳዉሌ ጌቴቲዛ ኢሲ ፃርሴሴ ኣሲ ዎሲሼ ዴስ፤ ኔ ኢዛ ኮያ ዴማ። 12 ጋሶይካ ሃናኒያ ጌቴቲዛይሲ ሳዉሌይ ዲዛሶ ዪዲ ኢዚ ፄላና ማላ ኢዛ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬂሺን ኣጁታን ቤዪዴስ።”
13 ሃናኒያይካ ዛሪዲ “ጎዶ! ሃይሳዴይ ዬሩሳላሜን ዲዛ ጌሻታ ቦላ ኣይ ማላ ኢታ ሜቶ ጋꬂዳኮኔ ታ ዳሮ ኣሳፔ ሲያዲስ። 14 ኢዚ ሃ ዪዳይ ኔ ሱንꬃ ፄይጊዛይታ ዉርሲ ቃቻናስ ቄሴታ ሃላቃታፔ ጎዳቴꬅ ኤኪዲኮ” ጊዴስ።
15 ጎዳይካ ኢዛስ “ኔ ባ! ሃይሲ ኣዴዚ ኣይዛቤታ ሲንꬃኒኔ ካዎታ ሲንꬃን ሄሳꬆካ ኢስራዔሌ ዴሬ ሲንꬃን ታ ሱንꬅ ቶካና ማላ ኢዚ ታስ ዶሬቲዳይሳ። 16 ኢዚ ታ ሱንꬃ ጊሽ ኣይ ማላ ዋዬ ቤያናኮ ታ ኢዛ ቤሳና” ጊዴስ።
17 ሃናኒያይ ቢዲ ኢዛስ ዮቴቲዳሶ ጌሊዴስ። ሳዉሌ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬂዲ “ታ ኢሻ ሳዉሌ ኔ ሃ ዪሺን ኔስ ኦጌ ቦላ ቆንጪዳ ጎዳ ዬሱሲ ኔ ኣይፌይ ፄላና ማላኔ ኔኒ ፂሎ ኣያናን ኩማና ማላ ታና ኔኮ ኪቲዴስ” ጊዴስ። 18 ሄራካ ሳዉሌ ኣይፌፔ ፖቆ ማላይ ፖቄቲ ዎꬊን ኢዚ ፄላና ዳንዳዪዴሲኔ ዴንዲዲ ፃማቄቲዴስ። 19 ካꬂካ ሚዲ ሚኒዴስ። ኡንዴና ዎዴ ኣማኒዛይታራ ዳማስቆን ጋምዒዴስ።
ሳዉሌይ ዳማስቆኒኔ ዬሩሳላሜን ታማርሲዴስ
20 ሄራካ ዬሱሲ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃታን ታማርሶ ኦይኪዴስ።
21 ሲዪዳ ኣሳይ ዉሪ “ሃይሲ ዬሩሳላሜን ሃ ሱንꬃ ፄይጊዛይታ ꬋዪሲዛ ኣዴዛ ጊዴኔ? ቃሴ ኢዚ ሃ ዪዳይ ሄ ኣሳታ ቃቺ ኤኪ ቄሴታ ሃላቃታኮ ኤፋናስ ዴኔ?” ጊሼ ማላሌቲዳ።
22 ሳዉሌይ ካሴፔ ሚኒ ሚኒ ቢዴስ። ዳማስቆን ዲዛ ኣይሁዳታስ ዬሱሲ ኢዚ ፆሲ ኪቲዳዴ ጊዲዳይሳ ኣማንꬂሼ ኣሳ ዱና ኦይꬂዴስ።
23 ዳሮ ጋላሳታፔ ጉዬ ኣይሁዳቲ ሳዉሌ ዎꬋናስ ዱላቲዳ። * 24 ኢዚካ ኢስታ ቆፋ ኤሪዴስ። ኢስቲካ ኢዛ ዎꬋናስ ካታማ ጌልꬂዛ ኦጌን ጋላሲኔ ቃማ ናጊዳ። 25 ኣማኒዛይቲ ጊዲኮ ኢዛ ጊዶꬅ ካታማ ዩሾን ዲዛ ማስኮቴዛራ ኬሼን ዱጌ ዎꬂዳ።
26 ሳዉሌይ ዬሩሳላሜ ዪዲ ኣማኒዛይታራ ዋላኬታና ኮዪን ኢዚ ቱሙ ኣማኒዛዴ ጊዲዳይሳ ኢስቲ ኣማኔቶንታ ጊሽ ኢዛስ ባቢዳ። 27 ጊዶ ኣቲን ባርናባሲ ኢዛ ሃዋሬታኮ ኤፊን ሳዉሌይ ኢዚ ዳማስቆ ኦጌ ቦላ ጎዳ ዎስቲ ቤዪዳኮ፥ ጎዳይካ ኢዛስ ኣይ ዮቲዳኮኔ ቃሴካ ዳማስቆን ዲሼ ኢዚ ኣይ ማላ ፃላቴꬃራ ዬሱሳ ሱንꬃን ሳባኪዳኮ ኢስታስ ዮቲዴስ።
28 ሄሳ ጊሽ ሳዉሌይ ኢስታራ ዲዴስ። ዬሩሳላሜን ዩዪ ዩዪ ኣስ ባቦንታ ጎዳ ሱንꬃን ታማርሲዴስ። 29 ጊሪኬ ዴሬፔ ዪዳ ኣይሁዳታራ ሃሳይሼ ፓላሜቲዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኣሳይካ ኢዛ ዎꬋናስ ኮዪዴስ። 30 ኣማኒዛይቲ ሄሳ ኤሪዲ ዱጌ ቂሳሪያ ጌቴቲዛሶ ዎꬂዲ ፃርሴሴ ዬዲዳ።
31 ሄሳ ዎዴ ዩሁዳኒኔ ጋሊላን፥ ሳማሪያንካ ዲዛ ኣማኒዛይቲ ሳሮን ዲዲ ካሴፔ ሚኒዳ። ቃሴካ ፆሳ ያሻቴꬃን ሲሜሬቲሼ ፂሎ ኣያናን ሚኔቲዳኔ ካሴፔ ቆዳን ዳሪ ዳሪ ቢዳ።
ኤኒያኔ ዶርቃ
32 ጴፅሮሲ ዴሬፔ ዴሬን ዩዪሼ ሊዳ ካታማን ዲዛ ኣማኒዛይታ ቤያናስ ዱጌ ዎꬊዴስ። 33 ሄን ኤኒያ ጌቴቲዛይሳ ኦሱፑን ላይꬅ ሂፃን ቃሼቲ ኡቲዳ ኢሲ ጉንዳ ኣስ ዴሚዴስ። 34 ጴፅሮሲካ “ሃይሶ ኤኒያ! ዬሱስ ኪርስቶሲ ኔና ፓꬃና፤ ዴንዳ ኔ ሂፃ ዴንꬃ!” ጊዴስ። ኤኒያይ ሄራካ ፑሱኩ ጊ ዴንዲዴስ። 35 ሊዳኒኔ ሳሮናን ዲዛ ኣሳይ ዉሪ ኢዛ ቤዪዲ ጎዳን ኣማኒዴስ።
36 ኢዮጴ ጌቴቲዛሶን ፃቢታ ጌቴቲዛ ኢሲ ኣማኒዛራ ዳዉስ። ኢዚ ሱንꬃ ቢርሼꬂ ጊሪኬ ቃላራ “ዶርቃ” ጌቴቴስ። ኢዛ ኡባ ዎዴ ሎዖ ኦሶ ሚና ኦꬃሼኔ ማንቆታ ማዳሼ ዳዉስ። 37 ሄ ዎዴ ኢዛ ሃርጋዳ ሃይቂን ኣሳይ ኣሃ ሜጪ ፑዴ ፖቄን ኬሲ ዎꬂዴስ። 38 ሊዳይ ኢዮጴስ ማታ ጊዲዳ ጊሽ ኣማኒዛይቲ ጴፅሮሲ ሊዳን ዲዛይሳ ሲይዲ ናምዑ ኣሳታ ኪቲዲ “ኤሌ ሃ ያርኪ!” ጊ ዎሲዳ።
39 ጴፅሮሲካ ዴንዲዲ ኪቴቲዳ ኣሳታራ ጋኪዳ ዎዴ ኢዛ ፑዴ ሄ ፖቄ ቦላ ኬሲዳ። ኣምዔቲካ ዉሪ ኢዛ ዩዪ ኣꬊ ኤቂዲ ዶርቃይ ፓፃ ዳሼ ኢስታራ ኦꬂዳ ቃሚሴታኔ ማይዖታ ቤሲሼ ዬኪዳ።
40 ጴፅሮሲካ ኣሳ ዉርሲ ኪፍሌዛፔ ኬሲዲ ጉልባቲ ዎሲዴስ። ኣሃኮ ሲሚዲ “ሃኔ ፃቢታ ዴንዳ!” ጊዴስ። ኢዛካ ባ ኣይፌ ዶያዳ ፄላዱስ። ጴፅሮሳካ ቤያዳ ዴንዳ ኡታዱስ። 41 ኢዚካ ኢዚ ኩሼ ኦይኪ ዴንꬂዴስ። ኣማኒዛይታኔ ኣምዔታ ፄይጊዲ ኢዞ ኢስታስ ፓꬂዲ ኢሚዴስ። 42 ሄ ሃኖይ ኩሜꬃ ኢዮጴን ኤሬቲዴሲኔ ዳሮ ኣሳይካ ጎዳ ኣማኒዴስ። 43 ጴፅሮሲካ ኢሲ ሲሞና ጌቴቲዛ ጋልባ ቃጪዛዴራ ኢዮጴን ዳሮ ዎዴ ዴዒዴስ።
* 9:5 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታ ቢርሼꬃይ “ቃራ ማሻ ቦላ ኔ ኤቂኮ ቆሄታና” ጊሺን ሃራይቲ ቃስ “ጫዲዛ ቢራታራ ኔ ኤቄቲኮ ኔስ ሃ ዳራና” ጌቴስ። 9:5 ሳዉሊ ኮኮርዲኔ ያሻቴꬃን ማላሌቲዲ “ጎዶ! ታ ኔስ ኣይ ኦꬃና ማላ ዶሳይ?” ጊዴስ ጊዛ ቆፋ ጉጄቴስ። ሃይሳካ ሼምፖ 22፡10 ኔ 26፡14 ቦላ ፃፌቲ ቤቴስ። * 9:23 2ቆሮ 11፡32-33 9:36 ዶርቃ ሄሳ ጉሲ ጊሪኬ ቃላራ “ጌኔሳ ጉሳ”