8
ሳዉሌይካ ኢስቲፋኖሴ ሃይቆን ኢስታራ ቆፋን ጋጊዴስ። ሄ ዎዴ ዬሩሳላሜን ዲዛ ኣማኒዛይታ ቦላ ጊታ ጎዴቴꬂ ዴንዲዴስ። ሃዋሬቲ ኣታፌ ኣማኒዛይቲ ዉሪ ዩሁዳ ኣዉራጃኒኔ ሳማሪያ ኣዉራጃን ኡባን ላሌቲዳ። ኣያና ኦሶን ሚኒ ኤቂዳ ኣሳቲ ኢስቲፋኖሴ ሞጊዲ፥ ኢዛስ ዳሮ ዬኪዳ። ሳዉሌይ ቃሴ ዎሳ ኬꬃ ꬋይሳናስ ጊፂ ዴንዲዴስ። ኣማኒዛ ኣሳ ኢሳ ኢሳ ኬꬄ ጌሊዲ ማጫታኔ ኣዴታ ጎቺ ጎቺ ኬሲዲ ቃሾ ኬꬃን ጌልꬂዴስ። *
ፒሊጶሲ ሳማሪያ ዴሬን ሚሺራቾ ቃላ ማርካቲዴስ
ላሌቲዳይቲ ዉሪ ባ ቢዳሶን ቢዳሶን ፆሳ ቃላ ዮቲዳ። ፒሊጶሲካ ሳማሪያ ጌቴቲዛ ካታማ ዎꬊዲ ኣሳስ ኪርስቶሳ ሳባኪዴስ። ዳሮ ዴሬይ ፒሊጶሲ ኦꬂዛ ማላታ ቤዪዲ ኢዚ ዮቲዛ ቃላ ዎዝናፔ ሎዔꬂ ሲይዴስ። ቱና ኣያናቲካ ዳሮ ኣሳፔ ዋሲ ዋሲ ኬዚዳ። ዳሮ ቶሆ ሲላቲኔ ዎቤቲካ ፓፂዳ። ሄሳ ጊሽ ሄ ካታማ ኣሳይ ዳሮ ኡፋዬቲዴስ።
ጊዶ ኣቲን ሄሳፌ ካሴ ሄ ካታማዪን ማሮ ማሮቲዲ ሳማሪያ ኣሳ ዳሮ ማላሊሲዛዝ ኦꬂዛ ኢሲ ሲሞና ጌቴቲዛ ማሮይ ዴስ። ኢዚካ ባና ጊታ ኣሳ ማላ ቆዲዛዴ። 10 ኣሳይ ዉሪ ጉꬃታፔ ጊታታ ጋካናስ ዉሪካ “ሃይሲ ኣዴዚ ጊታ ዎልቃማ ጌቴቲዛ ፆሳ ዎልቃ” ጊሼ ኢዚ ጊዛይሳ ዉርሲ ዎዝናፔ ሲዬስ። 11 ዳሮ ዎዴ ባ ማሮቴꬃ ኦሶን ኣሳ ማላሊሲዳ ጊሽ ኣሳይ ኢዛ ዎዝናፔ ካሊሼ ጋምዒዴስ። 12 ጊዶ ኣቲን ፒሊጶሲ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሺኔ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ሳባኪዳይሳ ሲይዲ ኣማኒዳ ማጫሳይኔ ኣቱማሳይ ፃማቄቲዴስ። 13 ሲሞኒካ ኣማኒዲ ፃማቄቲዴስ። ፒሊጶሳካ ካሊ ቢዲ ሃኒዛ ጊታ ማላታ ቤዪዲ ማላሌቲዴስ።
14 ዬሩሳላሜን ዲዛ ሃዋሬቲ ሳማሪያ ኣሳይ ፆሳ ቃላ ኤኪዲ ኣማኒዳይሳ ሲይዲ ጴፅሮሳኔ ዮሃኒሳ ኢስታኮ ኪቲዳ። 15 ኢስቲካ ሳማሪያ ጋኪዲ ኣማኒዳ ኣሳይ ፂሎ ኣያና ኤካና ማላ ኣሳስ ዎሲዳ። 16 ጋሶይካ ሄ ዎዴ ኢስቲ ጮ ዬሱሳ ሱንꬃን ፃማቄቲዳ ኣቲን ቡሮ ፂሎ ኣያናይ ኢስታፌ ኢሳዴ ቦላካ ዎꬊቤና። 17 ሄሳ ጊሽ ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ባ ኩሼ ኣሳ ቦላ ዎꬂን ኣሳይ ፂሎ ኣያና ኤኪዴስ።
18 ሲሞኒካ ሃዋሬቲ ኩሼ ዎꬂ ዎሲን ፂሎ ኣያናይ ኢሜቲዛይሳ ቤዪዲ ጴፅሮሳሲኔ ዮሃኒሳስ ሚሼ ኤኪ ዪዲ፥ 19 “ታ ኢዛ ቦላ ታ ኩሼ ዎꬂዛዴይ ዉሪ ፂሎ ኣያና ኤካና ማላ ሃይሳ ማላ ጎዳቴꬅ ታስካ ኢሚቴ” ጊን፥
20 ጴፅሮሲ ኢዛስ ዛሪዲ “ፆሳ ኢሞታ ኔ ሚሻን ሻማና ቆፒዳ ጊሽ ኔኒ ኔ ሚሻራ ኢሲፌ ꬋያ። 21 ኔ ዎዝናይ ፆሳ ሲንꬃን ሱሬ ጊዶንታ ጊሽ ኔስ ሃይሳ ሃ ኦሶዛን ጊሻይ ዎይኮ ቃዳይ ዴና። 22 ሃይሳ ኔ ኢታቴꬃ ጊሽ ሃዒ ኤሌ ማሮቴꬃን ጌላ፤ ኔ ዎዝና ቆፋ ኔስ ኣቶ ጋናኮኔ ኔስ ጎዳ ዎሳ። 23 ጋሶይካ ኔኒ ኢታቴꬃን ኩሚዳይሲኔ ማካላን ቃሼታ ኡቲዳይሲ ታስ ቤቴስ” ጊዴስ።
24 ሲሞኒካ ዛሪዲ “ኢንቴ ጊዳ ዮዖታፔ ኣይኮይካ ታ ቦላ ጋኮንታ ማላ ታስ ጎዳ ዎሲቴ” ጊዴስ።
25 ጴፅሮሲኔ ዮሃኒሲ ጎዳ ቃላ ማርካቲዳይሳፌኔ ቆንጪሲ ዮቲዳይሳፌ ጉዬ ዳሮ ሳማሪያ ጉታታን ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪሼ ዬሩሳላሜ ሲሚዳ።
ቶጲያ ካዎ ሚሻ ቦላ ሹሜቲዳ ጉንዱላዛ ፒሊጶሲ ፃማቂዴስ
26 ጎዳ ኪታንቻይ ፒሊጶሳ “ዴንዳ! ዬሩሳላሜፔ ዱጌ ባጋራ ጌዴ ጋዛ ኤፊዛ ባዞ ኦጋራ ባ” ጊዴስ። 27 ኢዚካ ዴንዲ ቢዴስ። ሂንዴኮ ጌቴቲዛ ቶጲያፔ ጊዲዳ ካዎያ ባ ኬꬃኒኔ ባ ካዎቴꬃን ዲዛ ኡባ ሚሻ ቦላ ኣላፌቴꬃን ዎꬂዳ ኢሲ ቶጲያ ጉንዱላ ኣሲ ኢዛራ ጋጊዴስ። ሄ ኣዴዚ ፆሳስ ጎይናና ዬሩሳላሜ ቢዴስ። 28 ኢዚ ሄፔ ሲሚሼ ፓራ-ጋሬን ኡቲዲ ናቤ ኢሳያሳ ማፃፋ ናባቤስ። 29 ኣያናይ ፒሊጶሳ “ባ! ጌዴ ፓራ-ጋሬዛኮ ሺቃ” ጊዴስ።
30 ፒሊጶሲካ ኤሶቲዲ ፓራ-ጋሬዛኮ ቢዲ ኣዴዚ ናቤ ኢሳያሳ ማፃፋ ናባቢሺን ሲይዲ “ሄሲ ኔ ናባቢዛይሲ ኔስ ጌሊዜ?” ጊዴስ።
31 ጉንዱላ ኣዴዚካ “ታና ኤሪሲዛ ኣሲ ባይንዳ ታ ዎስታ ኤሮ?” ጊዴስ። ኢዚካ ጌዴ ኢዛ ጋሬዛን ጌልዲ ኢዛ ኣቻን ኡታና ማላ ዎሲዴስ። 32 ኢዚ ናባቢዛ ማፃፋይ
“ኢዚ ዶርሳ ማላ ሹኬታና ላጌቲዴስ፤
ዶርሳ ላቃይ ኢሲኬ ቃንፂዛይሳ ሲንꬃን ጮዑ ጊዛ ማላ
ሄሳꬆካ ኢዚ ባ ዱና ፖጊቤና።
33 ባና ካዉሺዲ ፒርዳይ ባይንዳዴ ጊዲዴስ።
ኢዛ ሼምፖይ ቢታ ቦላፌ ዲጌቲዴስ።
ኢዛ ዬሌቴꬃ ጊሽ ሃሳያና ዳንዳዪዛይ ኦኔ?” ጌስ።
34 ጉንዱላ ኣዴዚካ ዛሪዲ ፒሊጶሳ “ናቤዚ ሃይሳ ኦና ጊሽ ጊዜ? ባ ጊሽ ጊዜዬ? ዎይኮ ሃራ ኣሳ ጊሽ ጊዜ? ሃያና፥ ታስ ዮታርኪ!” ጊዴስ። 35 ፒሊጶሲካ ባ ዱና ዶይዲ ሄ ማፃፋፔ ዶሚዲ ዬሱሳ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ማርካቲዴስ።
36 ኢስቲ ኢሲፌ ቢሼ ሃꬂ ዲዛሶ ጋኪዳ። ኣዴዚካ “ሄኮ ሃꬂ ሃይሳን ዴስ፤ ሂስቲን ታ ፃማቄቶንታ ማላ ዲጊዛይ ኣዜ?” ጊዴስ።
37 ፒሊጶሲካ “ኔ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ኣማኒኮ ፃማቄታና ዳንዳያሳ” ጊዴስ። ኣዴዚካ “ዬሱስ ኪርስቶሲ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ኣማናይስ” ጊዴስ። *
38 ኣዴዚ ፓራ ጋሬዚ ኤቃና ማላ ኣዛዚን ናምዓይ ኢሲፌ ሃꬃን ዎꬊን ፒሊጶሲ ኣዴዛ ፃማቂዴስ። 39 ኢስቲ ሃꬃፌ ኬዚሺን ፆሳ ኣያናይ ፒሊጶሳ ዴንꬂ ኤፊዴስ። ኣዴዚ ሄሳፌ ጉዬ ኢዛ ቤይቤና። ጊዶ ኣቲን ኡፋይሳን ባ ኦጌ ቢዴስ። 40 ሄሳፌ ጉዬ ፒሊጶሲ ኣዛፆኔ ጌቴቲዛሶን ቤቲዴስ። ቂሳሪያ ጌቴቲዛሶ ጋካናስ ኢዚ ቢዛ ኦጌ ቦላ ካታማን ኡባን ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪዴስ።
* 8:3 ሃዋ 22፡4-5፤ 26፡9-11 * 8:37 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 37 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ኢሲ ኢሶቲ ቃሴካ ቆፋ ኦይኪቤቴና።