3
ኣማኖን ዱስ ዎይኮ ዎጋ ናጎ
ኢንቴኖ ዩሺ ቆፖንታ ጋላቲያ ኣሳቶ! ኢንቴስ ባሌቶንታ ማላ ኢዛ ካቄቴꬃ ታ ኢንቴ ሲንꬃን ሚሲሌ ማላ ጊጊሳ ቤሳዲስኮ ሺን ኢንቴና ኦኔ ቢቲዳይ? ኢንቴ ፂሎ ኣያና ኤኪዳይ ዎጋ ናጎኔዬ? ሳባኬቲዳ ቃላ ኣማኖኔ? ታ ሃኖ ኢሲኒዮ ኢንቴፌ ኤራና ኮያይስ። ኢንቴ ሄሳ ማላ ቆፒ ኤሮንታ ኣሴ? ፆሳ ኣያናን ኦይኪዳይሳ ዛሪዲ ኣሾ ሃኖን ፖላናስ ዋዬቴቲ? ቱሙ ኢንቴ ሃኖ ጋካናስ ዳቡሪዳ ዳቡርሳይ ጮ ሜላ? ጮ ሜላ ጊዲኮ ሃዳ ዳቡሪዴታ። ፆሲ ኢንቴስ ኣያና ኢሚዳይኔ ኢንቴ ኣቻን ማላታ ኦꬂዳይ ኢንቴ ዎጋ ናጊዳ ጊሼዬ? ዎይኮ ኢንቴ ሲዪዳ ቃላን ኣማኒዳ ጊሼ?
ኣኔ ኢንቴ ኣብራሃሜ ጊሽ ቆፒቴ፤ ጌሻ ማፃፋን “ኢዚ ፆሴ ኣማኒን ኣማኖይ ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዴስ” ጌቴቲ ፃፌቲዴስ። * ሄሳ ጊሽ ኣማኒዛይቲ ኣብራሃሜ ናይታ ጊዲዳይሳ ዎዝናን ዎꬂቴ። * ኣይዛቤይ ኣማኖን ኣታናይሳ ኤሪዲ ፆሲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን “ዴሬይ ዉሪ ኔ ባጋራ ኣንጄታና” ጊዲ ሚሺራቾ ቃላ ኣብራሃሜስ ዮቲ ዎꬂዴስ። * ሄሳ ጊሽ ኣማኒዛይቲ ዉሪ ኣማኒዛ ኣብራሃሜራ ኢሲፌ ኣንጄቲዳይታ።
10 “ዎጋ ናጎን ኣማኔቲዛይቲ ዉሪካ ቃንጌꬃ ጋርሳን ዴቴስ። ዎጋ ማፃፋታን ፃፌቲዳይሳ ዉርሲ ኦꬆንታዴይ ኢዚ ቃንጌቲዳዴ” ጌቴቲ ፃፌቲዴስ። 11 “ፂሎ ኣሲ ኣማኖን ዴዔስ” ጊዛ ጊሽ ኦኒካ ፆሳ ሲንꬃን ዎጋን ኣቶንታይሲ ጌሻ። * 12 ዎጋይ ኣማኖን ፃጲቤና። ጊዶ ኣቲን “ዎጋታ ዉርሲ ናጊዛዴይ ሄ ኢዚ ናጊዳይሳን ዴዖን ዳና” ጌቴቲዴስ። *
13 “ሚꬃ ቦላ ካቄቲዛ ኣሲ ቃንጌቲዳዴ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ጊሽ ኪርስቶሲ ኑ ጊሽ ቃንጌቲዳዴ ጊዲዲ ኑና ዎጋ ቃንጌꬃፌ ዎዚዴስ። * 14 ኣብራሃሜስ ኢሜቲዳ ኣንጆይ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ዴሬስ ጋካና ማላ ኑና ዎዚዴስ። ሄሲካ ኑኒ ኣማኖን ፂሎ ኣያና ኤካና ማላ ሃኒዴስ።
ዎጋኔ ሂዶታ ዮቲዳ ቃላ
15 ታ ኢሻቶ! ኣኔ ታ ኢንቴስ ኣሲ ባ ዱሳን ሃኒዛ ሚሽ ሌሚሶ ኢማይስ። ሃራይ ኣቶ ሺን ኣሲ ኢሲቶ ጫቂዳ ቃላ ኢሲቶ ጫቂዳፔ ጉዬ ኦኒካ ሻራናስ ዎይኮ ሃራ ኢዛ ቦላ ጉጃና ዳንዳዮንታይሳ ማላ ሃይሲካ ሄሳ ማላ። 16 ፆሲ ኣብራሃሜስ ዮቲዳ ቃላይ ኣብራሃሜሲኔ ኢዛ ዜሬꬃሳ። ጌሻ ማፃፋይ ዳሮ ኣሳስ ዮቲዛ ማላ “ኢዛ ዜሬꬃታስ” ጌና፤ ጊዶ ኣቲን ኢሲ ኣሳስ ዮቴቲዛ ማላ “ኔ ዜሬꬃስ” ጌስ። ሄሲካ ኪርስቶሳ።
17 ታ ጊዛይካ ሃይሳ፤ ኦይዱ ፄታኔ ሄꬑ ታሙ ላይꬃፌ ጉዬን ኢሜቲዳ ዎጋይ ካሴቲዲ ፆሲ ሚንꬂዳ ጫቆዛ ላሊዲ ቡሮ ሃናና ሂዶታ ቃላ ሻሬና። * 18 ላታይ ዎጋን ሃኒዛኮ ሂዶታ ቃላን ጌላናስ ኮሼና ሺን፤ ፆሲ ባ ኪያቴꬃ ቃላን ኣብራሃሜስ ኢሚዴስ። * 19 ሂስቲን ዎጋይ ኣዛስ ኢሜቲዴ? ዎጋይ ኢሜቲዳይ ኣሳይ ዎጋ ዬꬊ ኣꬊዛ ጊሽ ሄ ኡፋይሳይ ቤሲዛ ዜሬꬃይ ያና ጋካናሳ፤ ዎጋይ ዪዳይካ ኪታንቻታ ባጋራ ጋና ጊዲዛ ኢሳዴ ባጋራ ዪዴስ። 20 ጊዲኮካ ጋናዚ ኢሳ ባጋ ፃላ ፄሊዛዴ ጊዴና። ፆሲ ጊዲኮ ኢሳ ፃላ።
21 ሂስቲን ዎጋይ ሲንꬃፌ ፆሲ ዎꬃና ቃላ ዲጊዛዜ? ሙሌካ ዲጌና። ዎጋይ ኢሜቲዳይ ኣሲ ኢዛን ዴዖ ዴማናስ ጊዲዳኮ ቱሙካ ፂሎቴꬂ ዎጋ ባጋራ ቤታናኮሺን። 22 ቃሴ ጌሻ ማፃፋይ ሃይሲ ኣላሜይ ዉሪካ ናጋራን ቃሼቲዳይሳ ኣዋጄስ። ሄሲካ ኣሲ ዉሪካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኖን ቤቲዛ ሂዶታይ ኣማኒዛይታስ ኡባስ ኢሜታናሳ።
23 ሃይሲ ኣማኖይ ያናፔ ካሴ ኑኒ ዎጋን ቃሼቲዲ ጎርዳን ዶስ። 24 ሄሳ ጊሽ ኑ ኣማኖን ፂላና ማላ ዎጋይ ኑና ኪርስቶሳኮ ጋꬃናስ ናጊዛዴ ማላ ጊዲዲ ኑና ናጊዴስ። 25 ሃዒ ቃሴ ሄ ኣማኖይ ዪዳ ጊሽ ሃይሳፌ ጉዬ ኑኒ ዎጋ ጋርሳን ዶኮ።
ፆሳ ናይታ
26 ኢንቴ ዉሪካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኖን ፆሳ ናይታ። 27 ኢንቴ ኪርስቶሳራ ኢሲኖ ጊዳናስ ፃማቄቲዳይቲ ዉሪካ ኪርስቶሳ ማይዖ ማላ ማይዒዴታ። 28 ኢንቴ ዉሪካ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኢሲኖ ኣቲን ኣይሁዳኔ ጊሪኬ፥ ኣይሌኔ ጎቃ፥ ማጫኔ ኣዴ ጊዛ ዱማቴꬂ ዴና። ኢንቴ ዉሪካ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኢሲኖ። 29 ኢንቴ ኪርስቶሳይታ ጊዲኮ ኢንቴ ኣብራሃሜ ዜሬꬃታ፤ ካሴ ኢሜቲዳ ሂዶታ ቃላ ማላ ኢንቴ ላታናይታ። *
* 3:6 ሜꬌ 15፡6፤ ኦሮ 4፡3 * 3:7 ኦሮ 4፡16 * 3:8 ሜꬌ 12፡3 * 3:11 ኢብ 2፡4 * 3:12 ሌዌ 18፡5 * 3:13 ዛሬ 21፡23 * 3:17 ኬሳ 12፡40 * 3:18 ኦሮ 4፡14 * 3:29 ኦሮ 4፡13