4
ታ ጊዛይ ዬሌቲዳ ናይ ላታይ ኢዛስ ጊዲኮካ ኢዚ ቢዲ ላታና ጋካናስ ኣይሌፌ ዱማ ጊዴና። ኢዛ ኣዋይ ጊዳ ዎዴይ ጋካናስ ኢዚ ባና ዲቺዛይታ፥ ታማርሲዛይታ ኩሼን ጋምዔስ። ኑካ ካሴ ኣያና ዮዖስ ጉꬃ ና ማላ ዲዛ ዎዴ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ ዎጋ ጋርሳን ሃሬቲ ዴዒዶስ። ጊዶ ኣቲን ካሴ ባ ቆፒ ዎꬂዳ ዎዴይ ጋኪን ፆሳይ ማጫሳፔ ዬሌቲዲ ዎጋ ናጊዳ ባ ናዛ ኑስ ዬዲዴስ። ሄሲካ ኑኒ ኢዛ ናይታ ጊዳና ማላኔ ዎጋ ጋርሳን ዲዛይታ ዎዛና ማላ ሃኒዴስ። *
ኢንቴ ኢዛ ናይታ ጊዲዳ ጊሽ ፆሳ “ኣቦ” ጊዲ ፄይጊዛ ባ ናዛ ኣያና ኑ ዎዝናን ዬዲዴስ። ሄሳ ጊሽ ሃይሳፌ ጉዬ ኔ ናፔ ኣቲን ኣይሌ ጊዳካ። ኔኒ ና ጊዲዳ ጊሽ ፆሲ ኔና ባይሳ ላቲዛዴ ሂስቲዴስ።
ጋላቲያ ኣሳስ ጳዉሎሳ ቆፋ
ኢንቴ ፆሴ ኤራናፔ ካሴ ፆሴ ጊዶንታ ኤቃታስ ኣይሌታ። ሃዒ ጊዲኮ ፆሴ ኤሪዴታ፤ ቃሴካ ፆሳን ኤሬቲዴታ። ሂስቲን ቃሴካ ጉዬ ሲሚዲ ጌዴ ጎዓይ ባይንዳ ጮ ዳቡሪሲዛ ቲሚርቴኮ ዋኒዲ ሲሚዴቲ? ሲሚዲ ቃሴካ ኣይሌቴꬃ ቃምባራን ዋፄታና ኮዬቲ? 10 ዱማ ጋላሳታ፥ ኣጊናታ፥ ዎዴታኔ ላይꬃታ ኢንቴ ቦንቼታ። 11 ታ ኢንቴናራ ዳቡሪዳይሲ ጮ ሜላ ጊዳንዴ ጋዳ ባባይስ።
12 ታ ኢሻቶ! ታ ኢንቴና ሚሳቲዳ ማላ ኢንቴካ ታና ሚሳታና ማላ ታ ኢንቴና ዎሳይስ። ኢንቴ ታና ኣይኮካ ቆሂቤይኬታ። 13 ኢንቴ ኤሪዛ ማላ ታ ኢንቴስ ኮይሮ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪዳይ ሳኮ ጋሶና። 14 ታ ሳኮይ ኢንቴስ ሜቶ ጊዲንካ ታና ሳሌቲቤይኬታ ዎይኮ ታና ሃራሴቲቤይኬታ፤ ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ታና ፆሳ ኪታንቻ ማላኔ ሄሳፌካ ቦላራ ዬሱስ ኪርስቶሳ ማላ ሞኪ ኤኪዴታ።
15 ሂስቲን ሃዒ ሄ ኢንቴ ኡፋይሳይ ኣዋ ቢዴ? ኢንቴስ ሃኒዛዝ ጊዲዳኮ ኢንቴ ኢንቴ ኣይፌ ታስ ኬሲ ኢማናስ ጉዬ ጎንታይሳ ታ ኢንቴስ ማርካታይስ። 16 ታኒ ቱማ ኢንቴስ ኬሳ ዮቲዳ ጊሽ ኢንቴስ ሞርኬ ጊዳዲናሻ?
17 ሄይቲ ኣሳቲ ኢንቴና ባኮ ኤካናስ ዳቡሬቴስ ኣቲን ሎዖስ ዳቡሬቴና። ኢስቲ ኮዪዛይ ኢንቴና ኑፔ ሻኪዲ ባ ኣስ ሂስታናሳኮ! 18 ሎዖስ ሚንዳቴꬂ ሎዖ፤ ሄሲካ ሃናናስ ቤሲዛይ ኡባ ዎዴ ጊዲኮፌ ኣቲን ታ ኢንቴናራ ዲዛ ዎዴ ፃላ ጊዶፖ። 19 ታ ናይቶ ኪርስቶሲ ኢንቴ ዎዝናን ፃፌቲን ታ ቤያና ጋካናስ ኢንቴ ጊሽ ታ ሚፃታይስ። 20 ታ ኢንቴ ጊሽ ቆፋን ሜቶታዲስ። ታ ዳንዳዪዛኮ ሃዒ ኢንቴ ጊዶን ቤታዳ ኢንቴና ሎዔꬃ ታማርሲዛኮ ኣይ ማላ ዶሳዚና!
ኣጋሮኔ ሳራ ሌሚሴቴꬅ
21 ኢንቴኖ! ዎጋ ጋርሳን ኣቃና ኮዪዛይቶ ኣኔ ታስ ዮቲቴ፤ ዎጋይ ኣይ ጊዛኮኔ ሲይቤይኬቲ? 22 ኣብራሃሜስ ኢሶይ ኣይሌፌ ኢሶይ ቃስ ጎቃይፌ ዬሌቲዳ ናምዑ ናይቲ ዲዛይሲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። 23 ኣዪሌፌ ዬሌቲዳ ናዚ ኣሾ ዎጋ ማላ ዬሌቲዴስ። ሃንኮ ጎቃይፔ ዬሌቲዳይሲ ኡፋይሳ ቃላ ማላ ዬሌቲዴስ።
24 ሃይቲ ናምዑ ማጫሳቲ ናምዑ ጫቆታ ቤሲዛይታ ጊዲዳ ጊሽ ሃይሲ ሌሚሶስ ኢሜቲዴስ። ኮይሮ ጫቆያ ሲና ዙማ ቦላ ጊዳሼ ኣይሌቴꬃስ ጊዲዛ ናይታ ዬሊዛሮ፤ ኢዛካ ኣጋሮ። 25 ሄሳ ጊሽ ኣጋራ ኣራቤ ቢታን ዲዛ ሲና ዙማ ጊሽ ጊዳዳ ሃዒ ዲዛ ዬሩሳላሜ ካታማዮ ሚሳታዉስ፤ ኢዛ ባ ናይታራ ኣይሌቴꬃን ዳዉስ። 26 ፑዴ ቦላ ሳሎን ዲዛ ዬሩሳላሜይ ጊዲኮ ጎቃ ጊዳዳ ዳዉስ፤ ኢዛካ ኑ ኣዮ። 27 “ኔኒ ዬሎንታ ማካራዬ ኡፋዬታ! ሃኔ ሚፃታ ኤሮንታሬ! ‘ኢሊሊ’ ጋ ዋሳ፤ ኣዚናይ ዲዛሪፔ ኣዚናይ ባይንዳሪ ናይቲ ዳሪዳ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። *
28 ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴካ ዪሳቃ ማላ ኡፋይሳ ቃላ ናይታኮ። 29 ኣሾ ሼኔ ማላ ዬሌቲዳይሲ ኣያና ዎልቃን ዬሌቲዳይሳ ጎዲዴስ፤ ሃዒካ ጎዴꬆን ዴስ። * 30 ጊዶ ኣቲን ጌሻ ማፃፋይ ቃሴ ኣይ ጊዜ? “ኣይሌዮ ኢዚ ናዛራ ዲጋ፤ ኣይሌ ናይ ጎቃይ ናራ ላቴና” ጌስ። * 31 ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኑኒ ጎቃይ ናይታ ኣቲን ኣይሌ ናይታ ጊዶኮ።
* 4:5 ኦሮ 8፡15-17 * 4:27 ኢሳ 54፡1 * 4:29 ሜꬌ 21፡9 * 4:30 ሜꬌ 21፡10