5
ኑና ኪርስቶሲ ጌሺዳይ ኑኒ ጌሻቴꬃን ዳናሳ። ሄሳ ጊሽ ሚኒ ኤቂቴ፤ ናምዓንꬆ ኣይሌቴꬃ ቃምባራን ጌሎፒቴ። ታ ኢንቴስ ጊዛይሳ ዎዝናን ዎꬂቴ፤ ኢንቴ ቃፃሬታና ኮይኮ ኪርስቶሲ ኢንቴና ኣይኔ ጎዔና ጋዳ ታ ጳዉሎሲ ኢንቴስ ዮታይስ። ቃፃሬታና ኮዪዛይቲ ዉሪ ዎጋ ዉርሲ ፖላናይሲ ዶሳ ጊዶንታይሳ ታ ኢንቴስ ኢሳስ ኢሳስ ቆንጬን ዮታይስ። ኢንቴኖ! ዎጋ ናጎን ፂላና ዋይቲዛይቶ፤ ኢንቴ ኪርስቶሳፔ ሻኬቲዴታ፤ ኢዛ ኪያቴꬃፌካ ሃኪዴታ። ኑ ቃስ ኡፋይሳ ናጌቲዛ ፂሎቴꬃ ፆሳ ኣያና ባጋራ ኣማኖን ላሞቴꬃን ናጎን ዶስ። ኣሲ ዬሱስ ኪርስቶሳን ዲኮ ቃፃሬቲን ዎይኮ ቃፃሬቶንታ ኣጊን ኣይኔ ጎዔና፤ ጎዓይ ዲዛይ ሲቆን ቆንጪዛ ኣማኖን ፃላ።
ካሴ ሎዖ ዎꬅ ዎፄታ ሺን፤ ሃዒ ኢንቴስ ꬉጴ ጊዲዲ ቱማስ ኢንቴ ኣዛዜቶንታ ማላ ኢንቴና ዲጊዳይ ኦኔ? ሄሳ ማላ ባሌꬆይ ኢንቴና ፄይጊዳ ፆሳፌ ጊዴና። “ጉꬃ ኢርሾይ ሊፄ ዉርሲ ዴንꬄስ” ጌቴቲዛ ማላ። * 10 ኢንቴስ ሃራ ቆፋይ ዴና ጋዳ ታኒ ጎዳን ኣማኔታይስ፤ ኢንቴስ ቲኪ ጊዛዝ ኦꬂዛይ ኦና ጊዲኮኔ ኢዚ ባ ፒርዳ ኤካና።
11 ታ ኢሻቶ! ሃኖ ጋካናስ ታ ሳባኪዛይሲ ኣሲ ኣታናስ ቃፃሬታና ቤሴስ ጊዛዝ ጊዲዳኮ ሂስቲን ሃኖ ጋካናስ ኣዛስ ታና ጎዲዞ? ሄሳ ማላ ጊዲዳኮ ኪርስቶሳ ማስቃሌይ ኣሳስ ꬉጴ ጊዴናኮሺን። 12 ኢንቴስ ቲኪ ጊዛዝ ኦꬂዛ ኣሳቲ ጮ ዎጋራ ቃፃሬቴꬅ ኣጊዲ ሙሌራ ቃንፂ ዬጌቶ። 13 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጌሻቴꬃስ ፄይጌቲዴታ፤ ኢንቴ ኢንቴ ጌሻቴꬃ ዛሪዲ ኢንቴስ ኣሾ ኣሞ ፖላናስ ጎዔቶፍቴ። ሄሳፌ ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ሲቆን ኢሶይ ኢሳ ማዲቴ። 14 ዎጋይ ዉሪ ሺቄቲዲ ኢሲ ቃላን ቃሼቴስ፤ ሄሲካ “ኔኒ ኣሴ ኔ ማላ ዶሳ!” ጊዛይሳ። * 15 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ኢሶይ ኢሳራ ሳፄቲዛይታ ጊዲኮ ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ዉሮንታ ማላ ናጌቲቴ።
ኣያናን ሲሜሬቴꬅ
16 ሄሳ ጊሽ ታ ኢንቴና ኣያናን ሲሜሬቲቴ፤ ቃሴካ ኣሾ ኣሞካ ፖሎፒቴ ጋይስ። 17 ኣሾይ ኣያናይ ኮዮንታዝ ኣሞቴስ። ኣያናይካ ኣሾይ ኮዮንታዝ ኣሞቴስ፤ ሃይቲ ኢሶይ ኢሳራ ባ ጋርሳን ኢፄቲዛ ጊሽ ኢንቴ ኢንቴ ኮይዳ ማላ ኦꬄኬታ። * 18 ኢንቴ ኣያናን ዲዛይታ ጊዲኮ ዎጋስ ሃሬቲዛይታ ጊዴኬታ።
19 ኣሾ ኦሶይ ቆንጬን ኤሬቴስ፤ ሄሲካ ላይማቴꬅ፥ ቱናቴꬅ፥ ላይማ ካስ፥ 20 ኤቃስ ጎይኖ፥ ቢታ፥ ኢፄቴꬅ፥ ኦሽ፥ ቃናቴቴꬅ፥ ሃንቆ፥ ባና ፃላ ዶሶ፥ ሻኬቴꬅ፥ ዙፔቴꬅ፥ 21 ቃናቴቴꬅ፥ ማꬆቴꬅ፥ ኣላሜ ዬꬅ ዬፄꬂኔ ሄይታንታ ሚሳቲዛይታ። ታኒ ኢንቴስ ካሴ ዮቲዳ ማላ ሃዒካ ኢንቴ ናጌታና ማላ ቆፊሳይስ። ሄሳ ማላ ዱስ ዲዛይቲ ዉሪካ ፆሳ ካዎቴꬅ ላቴቴና።
22 ኣያና ኣይፌይ ጊዲኮ ሲቆ፥ ኡፋይስ፥ ሳሮቴꬅ፥ ዳንዳያ፥ ኪያቴꬅ፥ ሎዔቴꬅ፥ ኣማኔቴꬅ፥ 23 ኣሽኬቴꬅ፥ ባርካ ባና ሃሮ፤ ሃይታንታ ማላ ዲጊዛ ዎጋይ ባዋ። 24 ዬሱስ ኪርስቶሳስ ጊዲዳይቲ ኣሾ ኢዛ ኢታ ቆፋራኔ ኢዛ ኢታ ኣሞቴꬃራ ኢሲፌ ካቂዳ። 25 ኑ ኣያናን ዳና ኮይኮ ኣኔ ኣያናን ሲሜሬቶስ። 26 ኑኒ ኢሶይ ኢሳ ኢታስ ዴንꬄꬂሼኔ ቃናቴቲሼ ጮ ሜላ ጬቄቲዛይሳ ኣኔ ኣጎስ።
* 5:9 1ቆሮ 5፡6 * 5:14 ሌዌ 19፡18 * 5:17 ኦሮ 7፡15-23