3
ኣዚና ጊሺኔ ማቺ ጊሽ
ሄሳꬆካ ማቼቶ! ኢንቴ ኢንቴ ኣዚናታስ ኣዛዜቲቴ። ሄሳꬆ ኢሲ ኢሲ ኣዚናቲ ፆሳ ቃላ ኣማኖንታይታ ጊዲኮካ ጮ ሜላ ባ ማቼታ ሎዔቴꬃን ፃላላ ሲሞንታ ኣጌቴና። * ኢስቲ ሲማና ዳንዳዪዛይ ኢንቴ ጌሻቴꬃኔ ኢንቴ ኣሴ ቦንቺዛ ዱስ ዲዛይሳ ቤዪዲኮ። ኢንቴ ሎዔቴꬂ ጮ ሜላ ሁዔ ዳꬃኒኔ ዎርቃን ጌፄቴꬃን፥ ኣልዖ ማዮ ማይዖን፥ ጮ ሜላ ኣይፌን ቤቲዛ ጌፄን ጊዶፖ። * ኢንቴ ሎዖይ ፆሳ ሲንꬃን ዋጋራ ዲዛ ኬሂ ቦንቼቲዳዚኔ ꬋዮንታ ጌፄን፥ ኣሽኬቴꬃን፥ ኣዳቴꬃኒኔ ኣያናን ጌፄቲዳ ዎዝና ጋርሳን ቆቴቲ ዲዛ ጊዶ ዎዝና ሎዔቴꬅ ጊዶ። ቤኒ ዎዴ ባ ሂዶታ ፆሳን ኦꬂዳ ጌሻ ማጫሳቲ ጌፄቲዳይ ሃይሳ ማላና። ኢስቲ ባ ኣዚናታስ ኣዛዜቲዳ። ኢስቲ ኣዛዜቲዳይካ ሳራይ ኣብራሃሜ “ታ ጎዶ!” ጋዳ ኣዛዜቲዳይሳ ማላ። ኢንቴካ ሎዖ ሚሽ ኦꬂኮኔ ኢሲ ኢታ ሚሺ ኢንቴና ዳጋንꬆንታ ኣጊኮ ኢንቴ ሳራ ናይታ።
ኣዚናቶ! ኢንቴ ኢንቴ ማቼታራ ኣኬካን ኢሲፌ ዴዒቴ። ኢስቲ ኢንቴፌ ዳቡራንቻ ሜꬌቴꬅ ጊዲዳ ጊሺኔ ቃሴካ ፆሲ ጮ ሜላ ኪያቴꬃን ኢሚዛ ዴዖ ኢስቲ ኢንቴናራ ኢሲፌ ላታናይሳ ጊሽ ኢንቴ ኢስታ ቦንቺቴ። ኢንቴ ሄይሳꬆ ኦꬂኮ ኢንቴ ዎሳ ꬉጲዛ ሚሺ ዴና። *
ሎዖ ኦꬂዛ ጊሽ ዋዬ ቤዖ
ሄሳፌ ኣሳ ባጋራ ቃስ ኢንቴ ኢሶይ ኢሳራ ሲቆን ዲቴ። ሃራ ኣሳ ቦላ ጋኪዛ ሜቶ ኢንቴ ሜቶ ማላ ፄሊቴ። ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ኢሻንታ ማላ ሲቄቲቴ። ኣሺኬታኔ ኪያታ ጊዲቴ። ኣንጂቴ ኣቲን ኢስታስ ኢታ ጫሻስ ጫሽ ዛሮፒቴ። ኢንቴ ፄይጌቲዳይ ሄሳꬆ ኦꬂዲ ኣንጆ ላታናሳ። 10 ጌሻ ማፃፋይ ጊዛ ማላ “ዴዖን ዳና ኮዪዛይኔ ሎዖ ጋላሳታ ቤያናስ ኮዪዛ ኣሲ ባ ዱናፔ ኢታ ሃሳዮንታ ማላኔ ባ ሜቴርሻቲካ ጌኔ ሃሳዮንታ ማላ ናጌቶ። 11 ኢታ ዮዖፔ ሃኮ፥ ሎዖ ኦꬆ፤ ሳሮቴꬅ ኮዮኔ ካሎ። 12 ጎዳ ኣይፌቲ ፂሎታ ባጋ ፄሌቴስ። ኢዛ ሃይꬄቲካ ኢስታ ዎሳ ሲያናስ ዶያ ዴቴስ። ሂንኮ ኢታ ኦꬂዛይታ ቃስ ጎዳይ ባ ሃንቆ ኣይፌሶ ቤሳና” ጊዴስ።
13 ኢንቴ ሎዖ ኦꬃናስ ሚኔቲኮ ኢንቴ ቦላ ኢታ ሚሽ ጋꬃናይ ኦኔ? 14 ኢንቴ ሎዖ ኦꬂዳ ጊሽ ዋዬ ቤዒኮካ ኢንቴ ኣንጆ ኤካና። ኣሳይ ኢንቴ ቦላ ኢታ ኦꬃናስ ማንዴቲዛይሳስ ባቦፊቴኔ ዳሮ ቆፖፍቴ። * 15 ጎዳ ኪርስቶሳ ኢንቴ ዎዝናን ቦንቺቴኔ ኢዛ ኢንቴ ዴዖስ ጎዳ ሂስቲቴ። ኢንቴስ ዲዛ ሂዶታ ጊሽ ኢንቴና ኦይቺዛይታስ ኡባስ ዛሮ ኢማናስ ኡባ ዎዴ ጊጌቲ ኡቲቴ። 16 ኢንቴ ኢስታስ ኢማና ዛሮይ ቃስ ኣሽኬቴꬃኒኔ ቦንቾን ጊዶ። ኢንቴ ኪርስቶሳይታ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴስ ዲዛ ሎዖ ኣማሌዛ ጊሽ ኢታ ሃሳዪዛ ኣሳይ ባ ኢታ ሃሳያን ዬላታና ማላ ኢንቴስ ሎዖ ቆፋይ ዴዖ። 17 ፆሳ ሼኔ ጊዲኮ ኢንቴ ኢታ ኦሶ ኦꬂዲ ዋዬታናይሳፌ ሎዖ ኦሶ ኦꬂዲ ዋዬቲኮ ሎዖ። 18 ኪርስቶሲካ ኑና ፆሳኮ ሺሻናስ ኢዚ ባ ሁዔስ ፂሎኮ ሺን ሃንኮ ፂሎ ጊዶንታ ኑ ናጋራ ጊሽ ናምዓንꬄቶንታ ማላ ኢሲቶ ዋዬቲዲ ሃይቂዴስ። ኢዚ ኣሾን ሃይቂዴስ ሺን ኣያናን ቃስ ፓፂዴስ። 19 ሄሳ ሄ ኣያናን ቃሾ ኬꬃን ዲዛ ሼምፖታኮ ቢዲ ኢስታስ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዴስ። 20 ሄይቲ ሄን ዎይኔ ኬꬃን ዲዛ ሼምፖቲ ካሴ ኖሄ ዎዴ ማርካቤዚ ኦꬄቲ ጊጊሺን ኢስቲ ሲማና ማላ ፆሲ ዳንዳያን ናጊሺን ኑኒ ኔስ ኣዛዜቶኮ ጊዳይታ። ሄ ማርካቤዛን ጌሊን ሃꬄፌ ኣቲዳይታ ቆዳይ ኦሱፑን ጊዲዳ ጉꬃ ኣሳታ ፃላላ። * 21 ሄሲ ሄ ሃꬃይ ሃዒ ቃስ ኢንቴ ኢዛን ኣቲዛ ፂንቃቴ ሌሚሶ። ሃይሲ ፂንቃቴይ ቂታ ቦላ ጌያናስ ሜጬቴꬂ ጊዶንታ ጌሻ ቆፋ ኤካናስ ፆሳኮ ሺሺዛ ዎሳ። ኢዚ ኢንቴና ኣሻናይካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዴንꬃ ባጋራ። 22 ኢዚ ፑዴ ሳሎ ቢዲ ሃዒ ፆሳ ኣቻን ዴስ። ኪታንቻቲኔ ጎዳቴꬂ ኢስታስ ዲዛይቲ ዎልቃማታካ ኢዛስ ሃሬቲዳ።
* 3:1 ኤፌ 5፡22፤ ቆላ 3፡18 * 3:3 1ፂም 2፡9 * 3:7 ኤፌ 5፡25፤ ቆላ 3፡19 * 3:14 ማቶ 5፡10፤ ኢሳ 8፡12-13 * 3:20 ሜꬌ 6፡1-7፡24