4
ጌሻቴꬃን ዱስ
ኪርስቶሲ ባ ኣሾን ዋዬ ኤኪዳ ጊሽ ኢንቴካ ኦላ ኦሌቲዛ ሚሼ ጊፂዳ ኣሳ ማላ ሃይሳ ሃ ቆፋን ሚኒዲ ጊጌቲቴ። ባ ኣሾን ዋዬ ቤዪዳ ኣሲ ናጋራ ኦሶ ኣጊዴስ። ሄሳፌ ጉዬ ባ ዲዛ ዎዴ ኡባን ኢዚ ዳናይ ኢታ ኣሾ ኣሞቴꬂ ኦሶን ጊዶንታ ዲሼ ፆሳ ሼኔ ፖሎና። ሂንኮ ዴሬ ኣሳቲ ኦꬂዛይሳ ማላ ኢንቴ ጮ ሜላ ዬዳ ዱሳን ኣሾ ኣሞን፥ ማꬆን፥ ኦጌይ ባይንዳ ካሳን፥ ዎጋፔ ኣꬂ ኡዪዲ ዱሩሳኒኔ ሃራሲዛ ኤቃ ጎይኖን ካሴ ኢንቴ ኣꬂዳ ዎዴዚ ኢንቴስ ጊዳና። ሃዒ ቃስ ኢንቴ ሃ ዮዖዛን ኢስታራ ዎጋይ ባይንዳ ቂፂ ቂፆንታ ጊሽ ኢስቲ ማላሌቴቴሲኔ ኢንቴና ጫዬቴስ። ጊዶ ኣቲን ሃይቂዳይታ ቦላኔ ፓፃ ዲዛይታ ቦላ ፒርዳናስ ጊጊ ኡቲዳይሳስ ኢስቲ ዛሮ ኢማና። ሃይቂዳይታሳራ ሚሺራቾ ቃላይ ዮቴቲዳይ ሄሳ ጊሻሳ። ሄሳꬆካ ኣይ ኣሳ ቦላካ ፒርዲዛ ማላ ኢስታ ኣሾ ቦላ ፒርዳና። ኢስታ ሼምፖይ ቃስ ፆሲ ዲዛ ማላ ዴዖን ዴያና።
ፆሳ ኢሞታታ ዎጋራ ጎዔቴꬅ
ሄሳ ጊሽ ዎዴ ዉርሴꬂ ማቲዴስ። ኢንቴ ሚኒ ዎሳናስ ዳንዳያና ማላ ዎጋራ ዲቴኔ ዎፑ ጊዳ ቆፋይ ኢንቴስ ዴዖ። ሲቆይ ዳሮ ናጋራ ካሚዛ ጊሽ ሃራፔ ቦላራ ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ሎዔꬂ ሲቄቲቴ። * ዙዙንꬂ ባይንዳ ኢሶይ ኢሳ ኢማꬃቴꬅ ሞኪ ኤኪቴ። 10 ዱማ ዱማ ጊዲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ኢሞታታ ኣማኔቴꬃን ኦይኪዲ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ኢሞታን ሃራ ኣስ ማዶ። 11 ታማርሲዛዴይ ፆሳ ቃላ ታማርሲዛ ማላ ታማርሶ፤ ሃጋዚዛዴይ ፆሲ ኢዛስ ኢሚዛ ዎልቃን ሃጋዞ፤ ሄሳ ማላን ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሃኒዛ ኡባን ጋላቴታና። ቦንቾይኔ ጎዳቴꬅ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ጊዶ። ኣሚን!
ሜቶ ዳንዳዮ
12 ታ ሲቆቶ! ኢንቴ ታማ ማላ ፓጪዛ ሜቶ ጊዶን ጌሊዛ ዎዴ ሄሳ ማላይ ካሴ ባይንዳ ኦራꬃ ሚሺ ጋኪዳዝ ኢንቴስ ሚሳቲን ማላሌቶፍቴ። 13 ሄሳፌ ቦላራ ኪርስቶሳ ቦንቾይ ቆንጪዛ ዎዴ ኢንቴ ኬሂ ኡፋዬታና ማላ ኢንቴ ኢዛራ ኢዛ ዋዬዛ ኤኪዛይታ ጊዲዳ ማላ ኡፋዬቲቴ። 14 ኢንቴ ኪርስቶሳ ሱንꬃ ጊሽ ጫዬቲኮ ቦንቾ ኣያናይ ሄሲካ ፆሳ ኣያናይ ኢንቴ ቦላ ሼምፒዛ ጊሽ ኡፋዬቲቴ። 15 ኢንቴፌ ኦና ቦላካ ሜቶይ ጋኪኮ ሄሳዴይ ሼምፖ ዎꬊዳ ኣሳ ማላ፥ ካይሶ ማላ፥ ኢታ ኦꬂዳ ኣሳ ማላኔ ኣሳ ዮዖ ጊዶ ጮ ዎፂ ጌሊዳዴ ማላ ጊዶፖ። 16 ኢዚ ኣማኒዛዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢዛ ቦላ ጋኪዛ ሜቶይ ዲኮ ቃስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ኢዚ ፆሳ ጋላቶ ኣቲን ዬላቶፖ።
17 ፒርዳይ ዶሜታናስ ዎዴይ ማቲዴስ። ሄ ፒርዳይ ዶሜታናይ ኮይሮ ፆሳ ኣሳ ቦላኮ! ሂስቲን ፒርዳይ ኑናን ዶሚኮ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላስ ኣዛዜቶንታ ኢፂዳ ኣሳ ዉርሴꬂ ኣይ ጊዳኔ? 18 ጌሻ ማፃፋይ “ፂሎይካ ዋይዲ ኣታናዝ ጊዲኮ፥ ሃንኮ ፆሳስ ጎይኖንታ ኣሳይኔ ናጋራንቻቲ ዋናንዴቶ?” ጊዛ ማላ። * 19 ሄሳ ጊሽ ፆሳ ሼኔ ማላ ዋዬቲዛ ኣሳቲ ባናቴꬃ ዉርሲ ኣማኔቲዳ ባና ሜꬊዳይሳስ ሃዳራ ኢሚዲ ሎዖ ኦሶ ኦꬆንታ ኣጎፌቶ።
* 4:8 ሌም 10፡12 * 4:18 ሌም 11፡31