2
ኣሽኬቴꬅ ኪርስቶሳፔ ታማሮ
1-2 ኢንቴስ ኪርስቶሳ ባጋራ ቤቲዳ ኢሲፌቴꬃ ጋሶን ኢሶይ ኢሳ ሚንꬄꬂዛዝ ሲቆ ጊዲንካ ዎይኮ ኣያና ኢሲፌቴꬅ ዎይኮ ማሮይኔ ኣሳስ ሚሼቴꬅ ኢንቴ ጋርሳን ዲኮ ኢንቴ ኣስ ሲቆን ኢሲ ኣያናኒኔ ኢሲ ቆፋን ጊዲዲ ታ ኡፋይስ ፖሊቴ። ኣስ ኡባ ኢንቴፌ ቦላራ ፄሊቴ ኣቲን ኢንቴርካ ኢንቴና ዶሶን ዎይኮ ጎዓይ ባይንዳ ጋላታ ኤካናስ ኢሲ ሚሺካ ኦꬆፍቴ። ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ሃራ ኣስ ጎዒዛይሳ ፄሊቴ ኣቲን ኢንቴ ጎዓ ፃላላ ፄሎፍቴ።
ዬሱስ ኪርስቶሳስ ዲዛ ኣሽኬቴꬂ ኢንቴ ኣቻንካ ዶ። ኢዚ ኤራይስ ፆሳኮሺን ባና ፆሳራ ጊኒሳናስ ኮይቤና።
ጊዶ ኣቲን ኣይሌ ሜꬋ ኤኪዲ ኣስ ሚሳቲዲ ባርካ ባና ኤያ ኣስ ኬሲዴስ። ኣስ ጊዲ ቆንጪዲካ ባና ኣሳፔ ዚቃ ኦꬂዴስ። ሃይቃና ጋካናስ ሄሲካ ማስቃሌ ቦላ ካቄቲ ሃይቃና ጋካናስ ኣዛዜቲዴስ። ሄሳ ጊሽ ፆሲ ኢዛ ዳሮ ꬎቁ ሂስቲዴስ። ሱንꬃ ኡባፌ ꬎቁ ጊዳ ሱንꬅ ኢዛስ ኢሚዴስ።
10 ሄሲካ ሳሎንካ ቢታ ቦላን ቢታፌ ጋርሳንካ ዲዛ ሜꬌቴꬂኔ ጉልባቴይ ዉሪ ዬሱሳ ሱንꬃስ ጉልባታና ማላ። 11 ኣሳ ኢንፃርሲ ዉሪካ ፆሳ ኣዋ ቦንቾስ ዬሱስ ኪርስቶሲ ጎዳ ጊዲዳይሳ ማርካታናሳ።
ዴሬ ፖዖ
12 ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ካሴ ኡባ ዎዴ ኣዛዜቲዛይታ ጊዲዳ ማላ ሃዒካ ታ ማታን ዶንታ ኢንቴፌ ሃሆን ዲኮካ ኢንቴ ኣቴꬃይ ኩሜꬅ ጊዳና ማላ ያሻቴꬃኒኔ ቦንቾን ፖሊቴ። 13 ፆሲ ኢንቴስ ኣዛዜቴꬅ ኢሚሼ ባ ቆፋ ዉርሴꬅ ጋካናስ ኢንቴ ጊዶን ኦꬄስ።
14 ኣይ ሚሺካ ዙዙንꬂኔ ፓላማይ ባይንዳ ኦꬂቴ። 15 ሄሲካ ኢንቴ ኢታኔ ጌላ ኣሳ ጊዶን ጌሻታኔ ዎሶይ ባይንዳ ፆሳ ናይታ ጊዲዲ ኣላሜ ቦላ ኣዋ ኣርሼ ማላ ዴሬ ኡባስ ፖዓናሳ። * 16 ኢንቴ ኤኪዳ ዴዖ ቃላ ሎዔꬂ ኦይኪኮ ኪርስቶሲ ሃ ሲሚ ዪዛ ዎዴ ታ ሜላ ዳቡሮንታይሳ ጊሽ ታ ጬቄታናዚ ታስ ዴስ።
17 ቃሴካ ኢንቴስ ጎዳን ዲዛ ኣማኖይ ኢንቴ ፆሳስ ሺሻዳ ዱማ ያርሾ ማላ ታ ሼምፖይ ኢንቴ ያርሾራ ኢሲፌ ያርሾ ማላ ጉኪዛኮ ኢንቴናራ ታካ ኡፋዬታና። 18 ሄሳꬆካ ኢንቴ ኢንቴስ ኡፋዬቲዲ ታናካ ኡፋይሳናስ ቤሴስ።
ፂምቶሳ ዎሳኔ ኣፍሮዲፆ ዎሳ
19 ጎዳይ ማዲኮ ፂምቶሳ ኢንቴኮ ዬዳዳ ኢንቴ ሎዔቴꬃ ጊሽ ሎዖ ዎሬ ሲያናስ ኮያይስ። 20 ኢንቴ ሎዔቴꬃ ጊሽ ቆፒዛ ኣሲ ሃራ ኢዛ ማላይ ኦኒካ ባዋ። 21 ሃራይ ዉሪካ ዬሱስ ኪርስቶሳይሳ ጊዶንታ ባ ጎዓስ ዎፂዛዴ ፃላላ። 22 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ኤሪዛይሳ ማላ ፂምቶሲ ኢዚ ኣይ ማላ ኣሳኮኔ ባ ጊሽ ማርካሲዴስ። ናይ ባ ኣዋራ ኦꬂዛ ማላ ታናራ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዴስ። 23 ሄሳ ጊሽ ሃይሳፌ ሲንꬃን ታ ዋናናኮኔ ሻካ ኤሪዳፔ ጉዬ ኢዛ ታ ኢንቴኮ ኪታና ቆፓይስ። 24 ታካ ኢንቴኮ ማታ ዎዴ ባናይሳ ጎዳን ኣማኔታይስ።
25 ሄሳꬆካ ኢንቴ ታና ኮሺዛ ሚሻን ኡባን ማዳና ማላኔ ሎዔꬂ ኦይካና ማላ ዬዲዳ ኣፍሮዲፆ ታ ኢንቴኮ ዛራ ዬዳና ማላ ኮሺዛይሲ ታስ ኤሬቲዴስ። 26 ጋሶይካ ኢዚ ኢንቴና ኩሜꬃታ ቤያናስ ላሞቲዳ ጊሺኔ ቃሴካ ኢንቴ ኢዛ ሳኮዛ ሲዪዳይሳስ ቆፒዳ ጊሻሳ። 27 ቱማፔካ ሃርጊዲ ሃይቂሼ ኣቲዴስ። ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኢዛ ማሪዴስ። ታ ካሴ ሙዞቲዛይሳ ቦላ ሃራ ሙዞይ ጉጄቶንታ ማላ ታናካ ማዲዴስ።
28 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኢዛ ቤይዲ ኡፋዬታና ማላኔ ታካ ሂርጋፌ ሼምፓና ማላ ኣሞታይስ። 29 ኢንቴ ኢዛ ኬሂ ኡፋይሳን ሞኪ ኤኪቴ። ኢዛ ማላ ኣሳታካ ቦንቺቴ። 30 ኢንቴ ታና ማታን ዲዲ ኦꬂ ማዳናስ ዳንዳዮንታ ጊሽ ኢዚ ባ ሼምፖስ ሚሼቶንታ ታና ኦꬂ ማዲዲ ኪርስቶሳ ኦሶን ሃይቂሼ ኣቲዴስ።
* 2:15 ዛሬ 32፡5