3
ኣሾን ጬቄታናስ ቤሴና
ታ ኢሻቶ! ሃይሳፌ ሃራ ታ ኢንቴና ጊዛይ ጎዳን ኡፋዬቲቴ። ሃዒካ ዛራዳ ኢዞ ታ ኢንቴስ ፃፊኮ ታና ሳሌꬄና። ኢንቴናካ ጎዓና።
ሄይታ ካና ማላ ሁስካቲዛይታፔ፥ ኢታ ኦꬂዛይታፔኔ ኣሳስ ሜቄꬅ ሜንꬂዛ ኣሳታፔ ናጌቲቴ። ቱሙ ቃፃሬቲዳይቲ፥ ፆሴ ዎሲዛይቲ፥ ዬሱስ ኪርስቶሳን ጬቂዛይቲ፥ ኣሾን ጬቄቶንታይቲኔ ኣሾንካ ኣማኔቶንታይቲ ኑና።
ታ ጬቃና ኮይኮ ኣሾ ባጋራ ጬቃና ሚሺ ታስካ ዴስ። ኦናስካ ኣሾን ጬቂዛ ሚሺ ዲዛ ሚሳቲኮ ታ ኢዛፔ ኣꬋይስ። ታኒ ዬሌቲዳ ኦስፑንꬃ ጋላስ ቃፃሬታዲስ። ታ ኢስራዔሌ ዜሬꬂኔ ቢኒያሜ ኮቻፌ ዬሌታዲስ። ኢብራዌታ ጊዶን ታካ ኣዳ ኢብራዌ። ዎጋ ባጋራ ኦይቺዛዴይ ዲኮ ታ ካሴ ፋርሳዌ። * ሙሴ ዎጋስ ዚልዔቲዛይሳ ጊዲኮ ታኒ ካሴ ዎሳ ኬꬃ ጎዲዛዴ። ዎጋ ናጎን ቤቲዛ ፂሎቴꬂ ጊዲኮ ካሴ ታ ቦላ ኢሲ ዎሶይካ ዴና። *
ጊዶ ኣቲን ታስ ጎዓ ጊዲዳይሳ ኡባ ኪርስቶሳ ጊሽ ጋዳ ጎዓይ ባይንዳ ሚሻ ማላ ቆዳዲስ። ሄሳፌካ ታ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኤሮፔ ኣꬊዛይ ሃራይ ኣይኮይካ ባይንዳይሳ ታ ኣማኒዛ ጊሽ ኡባካ ጮ ሜላ ጎዓይ ባይንዳ ሚሻ ማላ ቆዳዲስ። ታኒ ኢዛ ጊሽ ጋዳ ኡባካ ኣጋዲስ። ታ ኪርስቶሳ ዴማና ጋዳ ኡባ ሚሻካ ዎራ ዎꬊዳ ኢታ ሚሻ ማላ ቆዳዲስ። ታኒ ሄሳꬆ ኦꬂዛ ጋሶይ ካሴ ሙሴ ዎጋን ታስ ዲዛ ፂሎቴꬃ ኣጋዳ ኣማኖን ቤቲዛ ፆሳ ፂሎቴꬅ ኪርስቶሳን ኣማናዳ ዴማናሲኔ ታ ኢዛራ ኢሲፌ ዴዓናሳ። 10 ኪርስቶሳኔ ኢዚ ሃይቂ ዴንዲዳ ዴንꬃ ዎልቃ ታ ኤራና ማላ ኢዛ ዋዬካ ታ ኢዛራ ጊሼታና ማላኔ ሃይቆንካ ታ ኢዛ ሚሳታና ማላ ኣሞታይስ። 11 ሄሳꬆካ ታ ሃይቃ ዴንዲዳፔ ጉዬ ሜርናስ ዳናስ ኮያይስ
ዉርሴꬅ ጋካናስ ዎꬄ
12 ታ ሃይሳ ዉርሳ ዴማዲስ ዎይኮ ሃይሳꬆ ሃናዲስ ጉስ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ዬሱስ ኪርስቶሲ ታና ኤራይስ ሂስቲዲ ታስ ጊጊሲዳ ዎይቶ ኤካናስ ሚና ዎꬃ ቦላ ዳይስ። 13 ታ ኢሻቶ! ታ ሃዒ ታ ኮዪዛይሳካ ኦይኪዳ ማላ ቆዲኬ። ጊዶ ኣቲን ታ ኢሲ ሚሺ ኦꬃና። ታፔ ጉዬራ ዲዛይሳ ኣጋ ኣጋዳ ታፔ ሲንꬃን ዲዛይሳ ኦይካናስ ዛራꬋይስ። 14 ፆሲ ታና ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ፑዴ ፄይጊዳ ጊሽ ዎይቶ ጋካ ኤካናስ ኤሌላይስ።
15 ሄሳ ጊሽ ኑኒ ኣማኖን ሚኒዳይቲ ዉሪካ ሃኒዛ ዮዖ ዉርሲ ሄሳꬆ ፄላናስ ቤሴስ። ኢሲ ኢሲ ዱማ ቆፋይ ኢንቴስ ዲኮ ሄሳካ ፆሲ ኢንቴስ ቆንጪሳና። 16 ጊዲኮካ ኑ ሃዒ ጋኪ ኤሪዳዛን ኣኔ ሲሜሬቶስ።
17 ታ ኢሻቶ! ኣኔ ኢንቴ ታ ሃኒዛ ማላ ታና ካሊቴኔ ሃራታራካ ኢሲፌ ዴዒቴ። ኑ ኑና ኢንቴስ ሌሚሶ ሂስቲ ቤሲዳ ማላ ዲዛ ኣሳታ ዎዝናን ዎꬂቴ። * 18 ጋሶይካ ሃይሳፌ ካሴ ታ ኢንቴስ ዛራ ዛራ ዮቲዳ ማላ ሃዒካ ዛራዳ ኣፉንꬃራ ኢንቴስ ዮታይስ። ዳሮቲ ኪርስቶሳ ማስቃሌስ ሞርኬ ጊዲዲ ሲሜሬቴቴስ። 19 ኢስታ ዉርሴꬅ ꬋዮ። ኢስታ ኡሎይ ኢስታ ፆሳ። ኢስታስ ካዉሻቴꬃይ ኢስታስ ቦንቾ። ኢስታ ዎዝናይ ሼምፒዳይ ሃ ቢታ ዱሳና። 20 ኑ ዴሬይ ጊዲኮ ሳሎና። ሄፔ ቡሮ ያናይሳ ኑና ኣሺዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዩሳ ላሞቴꬃን ናጎን ዶስ። 21 ኢዚካ ዉርሲ ባፔ ጋርሳን ሃሪሳና ዳንዳዪዛ ባ ዎልቃና፥ ዳቡራንቻ ጊዲዳ ኑ ኣሳቴꬅ ቦንቼቲዳ ባ ኣሳቴꬅ ሚሳቲሲዲ ላማና።
* 3:5 ኦሮ 11፡1፤ ሃዋ 23፡6፤ 26፡5 * 3:6 ሃዋ 8፡3፤ 22፡4፤ 26፡9-11 * 3:17 1ቆሮ 4፡16፤ 11፡1