4
ዉርሴꬃ ዞሬ
ታ ኢንቴና ዶሲዛይቶ! ታ ኢንቴና ላሞቲዛይቶ! ታስ ኡፋይሲኔ ኦሶ ዛዉዴ ጊዲዳ ታ ኢሻቶ! ጎዳን ሚኒ ኤቂቴ።
ኢንቴ ቆፋይ ጎዳን ኢሲኖ ጊዳና ማላ ኤዎዲያኔ ሲንፄኬይ ባ ጋርሳን ሲቄታና ማላ ታ ኢስታ ዎሳይስ። ኤሮ! ኔኖ! ታናራ ኢሲፌ ኣማኔቲዳ ኦሳንቻዞ፥ ሚሺራቾ ቃላ ዮቶስ ታናራኔ ቃላሜንፆሳራ ቃሴካ ኢስታ ሱንꬃይ ዴዖ ማፃፌን ፃፌቲዳ ሃንኮ ታናራ ኦሶ ላጌታራ ኢሲፌ ዋዪዳይታ ሄ ማጫሳታ ኔ ማዳና ማላ ታ ኔና ዎሳይስ።
ኣይ ዎዴካ ጎዳን ኡፋዬቲቴ። ቃሴካ ታ ኢንቴና ኡፋዬቲቴ ጋይስ። ኢንቴ ኪያቴꬂ ኣሳ ኡባ ኣቻን ኤሬቶ። ጎዳይ ያና ማቲዴስ። ሃኒዛ ዮዖን ኡባን ጋላታን፥ ዎሳኒኔ ጋናቴꬃን ፆሳ ሲንꬂ ሺቂቴ ኣቲን ኣይ ሚሻንካ ሂርጎፍቴ።
ኣሳ ቆፋፔ ቦላራ ዲዛ ፆሳ ሳሮቴꬂ ኢንቴ ዎዝናኔ ኢንቴ ቆፋ ዉርሲ ዬሱስ ኪርስቶሳን ናጌስ።
ዉርሴꬃ ቦላ ታ ኢሻቶ! ቱሙ ጊዲዳ ዮዖ ዉርሲ፥ ቦንቾ ጊዲዳ ዮዖ ዉርሲ፥ ኣዳ ጊዲዳ ዮዖ ዉርሲ፥ ጌሺ ጊዲዳ ዮዖ ዉርሲ፥ ዶሴቲዳ ሚሺ ዉርሲ፥ ሎዖ ጊዲዳ ዮዖ ዉርሲ፥ ሎዔቴꬂ ጊዲንካ ጋላታካ ሃይታንታ ሚሳቲዛዝ ዉርሲ ቆፒቴ። ኢንቴ ታፔ ታማሪዳይሳ ዎይኮ ኢንቴ ታፔ ኤኪዳይሳኔ ሲዪዳይሳ ዎይኮ ቤይዳይሳ ኣይ ጊዲኮካ ዉርሲ ኦꬂቴ። ጎዳይ ኢንቴናራ ጊዳና።
ጳዉሎሲ ማዲዳይታስ ሺሺዳ ጋላታ
10 ዳሮ ዎዴፔ ጉዬ ኦራꬃ ቆፋራ ኢንቴ ታ ጊሽ ቆፎ ኦይኪዴታ። ሄሲካ ጎዳ ባጋራ ታና ኬሂ ኡፋይሴስ። ቱሙካ ኢንቴ ታስ ቆፎ ኣጊቤይኬታሺን ኢንቴ ቆፒዳ ማላ ኦꬃናስ ኢንቴስ ሃኖ ኢፂዴስ። 11 ታኒ ሄሳ ጊዛይ ታና ሜቲዳ ጊሽ ጊዴና። ጋሶይካ ታ ኣይ ሃኒኮካ “ዲዛይሲ ታስ ጊዳና” ጉስ ታማራዲስ። 12 ፓጬካ ታ ኤራይስ፤ ዴማዳካ ኤራይስ፤ ታ ጋፋዳካ፥ ካላዳካ ኤራይስ፤ ዲንካ ꬋዪንካ ኤራይስ፤ ኣይ ጊዲኮካ ታስ ዲዛይ ታስ ጊዳና ጉሳ ፁራ ታ ሎዔꬃ ኤራይስ። 13 ታስ ዎልቃ ኢሚዛ ኪርስቶሳን ታኒ ኡባ ሚሼ ኦꬃናስ ዳንዳያይስ።
14 ጊዲኮካ ኢንቴ ታና ታ ዋዬን ማዲዳ ጊሽ ሎዖ ኦꬂዴታ። 15 ኢንቴ ፒሊጲሲዮሴ ኣሳቲ ሄሳፌ ቦላራ ኢንቴ ኤሪዛይ ኮይሮ ሚሺራቾ ቃላ ኢንቴ ኤኪዳ ዎዴ ታኒ ማቂዶኒያፔ ዴንዳሼ ኢንቴፌ ኣቲን ጌዴ ኢሚዲካ ሃ ኤኪዲካ ማዴቲዲኔ ማዲዲ ጊዛ ዎሳ ኬꬂ ታስ ዴና። * 16 ሃራይ ኣቶ ሺን ታ ካሴ ታሶሎንቄን ዲዛ ዎዴካ ታኒ ሜቶቲን ኢንቴ ዛሪ ዛሪ ታስ ማዶ ዬዲዴታ። 17 ታ ሄሳ ጊዛይ ኢሚዳ ጊሽ ኢንቴስ ኣንጆይ ዳራና ማላ ጋዳ ኣቲን ታ ኢንቴፌ ማዶ ኤካናስ ኣሞታዳ ጊዴና።
18 ታስ ኮሺዛይሳኔ ታና ኮሺዛይሳፌካ ቦላራ ኤካዲስ። ኢንቴ ታስ ዬዲዳ ማዶ ሚሻ ኣፍሮዲፆ ኩሼፔ ኤኪን ታ ፓጬይ ኩሚዴስ። ሃይሲ ዳሮፔ ፆሳ ኣቻን ኤኬቲዳ ዳሮ ሎዖ ሳዊዛ ያርሾ ማላ። * 19 ፆሲ ባ ዱሬቴꬃ ጊና ኢንቴና ኮሺዛይሳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢንቴስ ኩንꬃና። 20 ኑ ኣዋሲኔ ኑ ፆሳስ ሜርናፔ ሜርናስ ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚን።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
21 ኣማኒዛ ኣሳ ኡባ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ሳሮ ጊቴ። ታናራ ዲዛ ኢሻቲ ዉሪካ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። 22 ኣማኒዛይቲ ዉሪ ሃራፔካ ቄሳሬሶ ኣሳፔ ኣማኒዛይቲ ዉሪካ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ።
23 ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣꬎ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ። ኣሚን።
* 4:15 2ቆሮ 11፡9 * 4:18 ኬሳ 29፡18