2
ሄሳ ጊሽ፥ ታ ናዞ ኔኒ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬃን ሚና። ዳሮ ማርካታ ሲንꬃን ኔ ታፔ ሲዪዳይሳ ሃራታ ታማርሳናስ ዳንዳዪዛይታሲኔ ኣማኔቲዳ ኣሳታስ ሃዳራ ኢማ።
ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኣማኔቲዳ ሎዖ ዎታዴራ ማላ ታናራ ሜቶ ኤካ። ዎታዳራቴꬃን ኦꬂዛዴይ ባ ሃላቃ ኡፋይሳናስ ዳፌቴስ ኣቲን ሃራ ባና ቃፄꬂዛ ኦሶን ጌሊ ኤሬና። ሄሳꬆካ ጋዴ ዎፂዛዴይ ዎꬃ ዎጋ ናጎንታ ዎፂኮ ፆኖ ኣክሊሌ ኤኬና። ጎባ ጎሻንቻይ ባ ጎዪ ኬሲዳ ካꬃ ፄራ ሚዛዴ ጊዳናስ ቤሴስ። ታ ኔስ ጊዛይሳ ኔ ዎዝናን ዎꬃ ሲዪኮ ጎዳይ ኔስ ዮዖ ኡባን ኣኬካ ኢማና።
ሃይቆፔ ዴንዲዳ ዳዉቴ ዜሬꬅ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ቆፓ፤ ታ ዮቲዛ ሚሺራቾ ቃላይካ ሄሳ። ሄሳ ጌዶን ኢታ ኦꬂዳ ኣሳ ማላ ቃሼታና ጋካናስ ዋዬ ቤያይስ። ጊዶ ኣቲን ፆሳ ቃላይ ቃሼቴና። 10 ሄሳ ጊሽ ኪርስቶሳ ባጋራ ዲዛ ኣቶቴꬂኔ ሜርና ቦንቾ ዴማና ዶሬቲዳይታ ጊሽ ጋዳ ዉርሳካ ዳንዳያዲስ።
11 “ኑ ኢዛራ ኢሲፌ ሃይቂኮ ቃሴ
ኑ ኢዛራ ዴዖን ዳና።
12 ዳንዳያን ሚኒኮ
ኑ ኢዛራ ካዎታና።
ኑ ኢዛ ካዲኮ ኢዚካ
ኑና ካዳና። *
13 ኑ ኢዛስ ኣማኔቶንታይታ ጊዲኮ
ኢዚ ሜርናስ ኣማኔቲዳ ማላ ዳና።
ኢዚ ባርካ ባና ካዳና ዳንዳዬና”
ጌቴቲዳ ቃላይ ኣማኔቲዳይሳ።
ሚኖ ኦሳንቻ
14 ሃይታ ሃ ዮዖታ ጊሽ ኣሳ ቆፊሶ ኣጎፋ። ኣሳይ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ቃላ ጌዶን ፓላሜቶንታ ማላ ፆሳ ሱንꬃን ዞራ። ሄሳ ማላ ዮዖይ ሲዪዛይታ ሞሬስ። 15 ቱሙ ፆሳ ቃላ ዮቲዛዴ፥ ዬላቾንታ ኦሳንቻኔ ኣሲ ኔ ጊሽ ሎዖ ማርካቲዛዴ ጊዳዳ ኔናቴꬅ ዉርሳ ፆሳ ሲንꬅ ሺሻናስ ሚና። 16 ጮ ሜላ ዱና ላላቤቴꬃፌ ሃካ። ሄሳ ማላ ዮዖን ዋፄቲዳ ኣሳቲ ፆሳፌ ሃኪ ሃኪ ቤቴስ። 17 ኢስታ ቲሚርቴይ ሳኪዲ ፓፆንታ ጌዴ ጉጂ ጉጂ ዳኬቲ ቢዛ ማዱንꬃ ማላ። ሄሜኔዎሲኔ ፊልፆሳ ጌቴቲዛይቲ ሄሳ ማላ ቲሚርቴ ታማሪዛይታ ጊዶን ዴቴስ። 18 ሄይቲ ቱማቴꬃፌ ሃኪዲ ጮ ሜላ ዋዬቴስ። ኢስቲካ ሃይቆፔ ዴንꬂ ሃይሳፌ ካሴ ሃኒ ኣꬊዴስ ጊዲ ኢሲ ኢሲ ኣሳ ኣማኖ ጉዬ ሺሪ ዬጌቴስ።
19 ጊዶ ኣቲን “ጎዳይ ኤራይስ ጊዲዛይታ ኤሬስ” ቃሴካ “ጎዳ ሱንꬅ ፄይጊዛይ ዉሪ ኢታፔ ሃኮ” ጊዛ ማታሜይ ኢዛ ቦላ ዲዛ ላሜቶንታ ፆሳ ኮይሮ ቆፋይ ላሜቲቤና።
20 ኢሲ ጊታ ኬꬃን ዎርቃፌኔ ቢራፔ ፃላ ጊዶንታ ሚꬃፌኔ ኡርቃፌ ኦሴቲዳይቲ ዲዛይሳꬆ ሄይታንታፌካ ባጋይቲ ቦንቾ ኦሶስ፥ ባጋይቲ ቃስ ሂራይሶ ኦሶስ ኤኬቴቴስ። 21 ሄሳ ጊሽ ኦኒካ ሃይታ ታ ጊዳ ኢታ ዮዖታፔ ባና ጌሺኮ ሄሳዴይ ቦንቾ ኦሶስ ጊዲዛዴኔ ኣንጄቲዳዴ፤ ጎዳ ጎዒዛዴኔ ሎዖ ኦሶስ ጊጌቲዳዴ ጊዳና።
22 ፓንꬃቴꬃ ኢታ ኣሞቴꬃፌ ባቃታ። ጌሻ ዎዝናራ ጎዳ ፄይጊዛ ኣሳታራ ፂሎቴꬅ፥ ኣማኖ፥ ሲቆኔ ሳሮቴꬅ ካላ።
23 ጎዓይኔ ሂዶታይ ባይንዳ ኤያታ ፓላማፔ ሃካ። ኣይሲ ጊኮ ሄሳንታ ማላይ ኦሽ ካሌꬂዛይሳ ኔ ኤራሳ። 24 ጎዳ ኦሳንቻይ ኣሳራ ኦዬታናስ ቤሴና። ሄሳፌ ኣሳ ኡባ ኣቻን ኪያ፥ ኣስ ታማርሳናስ ዳንዳዪዛዴኔ ሚኖ ኣስ ጊዳናስ ቤሴስ። 25 ኢዚ ባናራ ኤቄቲዛ ኣሳታ ኣሽኬቴꬃራ ኦይኪዛዴ ጊዳናስ ቤሴስ። ኦኔ ኤሪዛይ ኢስቲ ቱማ ኤራና ማላ ፆሲ ኢስታስ ማሬታናስ ዎዴ ኢማና ዳንዳዬስ። 26 ሄሲካ ኢስቲ ዩሺ ቆፒ ሲሚዲ ኢዛ ሼኔ ኩንꬃና ማላ ኢስታ ዲዒ ኤፊዳ ፃላዔ ናርፃፌ ኢስቲ ኬሲ ኤካና።
* 2:12 ማቶ 10፡33፤ ሉቃ 12፡9