3
ዉርሴꬃ ዎዴን ያና ሜቶታ
ጊዶ ኣቲን ዎዴ ዉርሴꬃን ኣስ ሜቲዛ ዎዴይ ያናይሳ ኔ ኤራ። ኣሳይ ባና ዶሲዛዴ ጊዳና፥ ሚሼ ሲቂዛይታ፥ ባናን ጬቄቲዛይታ፥ ኦቶራንቻታ፥ ጫሻንቻታ፥ ባና ዬሊዳይታስ ኣዛዜቶንታይታ፥ ጋላቶንታይታኔ ጌሻቴꬂ ባይንዳይታ፥ ሲቆይ ባይንዳይታ፥ ኣቶ ጊ ማሮንታይታ፥ ኣሳ ሱንꬅ ሞሪዛይታ፥ ባርካ ባና ሃሮንታይታ፥ ሜንፄ ኢታ፥ ሎዖ ሚሽ ዶሶንታይታ፥ ካዲዛይታ፥ ናጌቶንታይታ፥ ጮ ሜላ ኦቶሬቴꬃን ኩሚዳይታ፥ ፆሳፌ ኣꬂዲ ሎዖ ዴꬅ ዶሲዛይታ ጊዳና። ኣማኒዛ ኣስ ሚሳታና ሺን ኣማኖስ ዲዛ ዎልቃ ካዳና። ሄይታ ማላታፔ ኔ ሃካ።
ሄይታንቲ ኢሲ ኢሲ ኬꬄ ካልፂ ጌሊዲ ዳሮ ዴፆ ናጋራኒኔ ዱማ ዱማ ኢታ ኣሞቴꬃ ጋርስ ጌሊዲ ሄኔ ሃ ቃፂዛ ኣማኖን ላፋ ማጫሳታ ቃፂ ኦይኬቴስ። ሄይታ ማላ ማጫሳቲ ኡባ ዎዴ ታማሬቴስ ሺን ቱማ ኤሪ ኤሬቴና። ኢያኔሲኔ ኢያንባራሲ ሙሴ ቦላ ዴንዲዳ ማላ ሃይቲካ ኢስታ ቆፋይ ሞሬቲን ኤራይስ ኣማኖፔ ኩንዲዳ ጊሽ ቱማቴꬅ ኢፄቴስ። * ጊዶ ኣቲን ኢስታ ቆፋይ ኩሜና። ጋሶይካ ኢያኔሳኔ ኢያንባራሳ ኤያቴꬅ ኣሳስ ቆንጪዳ ማላካ ሃይታ ሃኖይካ ኡባስ ቆንጫና።
ጳዉሎሲ ፂምቶሳስ ኢሚዳ ሃዳራ
10 ኔ ጊዲኮ ታ ቲሚርቴዛ፥ ታ ዱሳ፥ ታ ዋና ቆፋ፥ ታ ኣማኖዛ፥ ታ ዳንዳያ፥ ታ ሲቆዛኔ ታ ሚኖቴꬃ ዉርሳ ኤራሳ። 11 ታ ጎዴቴꬃኔ ታ ዋዬዛ ኣንፆኪያን፥ ኢቆኒዮኒኔ ሊስቲራንካ ታ ቦላ ጋኪዳይሳ ዉርሳ ታ ዳንዳያን ኤኪዳይሳ ኔ ኤራሳ። ጊዲኮካ ጎዳይ ሄሳ ኡባፌ ታና ኣሺዴስ። * 12 ቱማፔ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጌሻ ዎዝናፔ ኣማኒ ዳና ጊዛይቲ ዉሪካ ጎዴቲዛይታ ጊዳና። 13 ኢታ ባሌꬂዛ ኣሳቲ ኤራይስ ባሌቲዲ ኣሳ ባሌꬂሼ ኢታቴꬃ ቦላ ኢታቴꬅ ጉጂ ጉጂ ባና።
14 ኔ ጊዲኮ ካሴ ኔ ታማራዳ ኤሪዳ ኦጌን ሚና። ሄሳ ኦናፔ ታማሪዳኮኔ ኔ ኤራሳ። 15 ኔ ጉꬃ ናቴꬃፌ ሃዒ ጋካናስ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኖን ኣቶቴꬂ ቤቲዛ ቲሚርቴ ኢሚዛ ጌኤሻ ማፃፋታ ሎዔꬃ ኤራዳሳ። 16 ጌሻ ማፃፋቲ ዉሪካ ፆሳ ኣያናይ ካሌꬂን ፃፌቲዳይታ፤ ኢስቲካ ኣስ ታማርሳናስ፥ ሃንቃናስ፥ ሱሪሳናስ ቃሴካ ፂሎቴꬃ ኦጌን ካሌꬃናስ ጎዔቴስ። 17 ሄሲካ ፆሳ ኣሲ ሎዖ ኦሶ ኡባስ ቤሲዛዴ ጊዳና ማላሳ።
* 3:8 ኬሳ 7፡11 * 3:11 ሃዋ 13፡14-52፤ 14፡1-20