10
Phawuloosi ba ooso gish immida qofa
Ta Phawuloosi intenara dishin izi ashike geetettadis shin ta intefe haakkishin qas inte bolla xalidade geetettida ta Phawuloosi Kirstoosa ashketethaninne iza lo7etethan intena woossays. Tani intena woossizay ta inteko hee biza wode inte tana xalatethan hasayissonta aggana mala. Nuni asho qofan simeretiza mala nuna xeelliza issi issi asata sinthan tani xalatethan haasayanas koyays. Nuni dizay hayssa alameza bolla gidikkoka nu oletizay ha alameza asa ola mala gidenna. Nu ola miishayka ola miixa laallanas dandayiza Xoossa wolqay dizayssa attin hayssa alameza ola toora gidenna. Xoosse eronta mala dhuphe gidi dendiza palamanne otoreteth nu laalloos. Asa qofa wursi di7i ekkidi Kirstoosas azazettana mala ooththoos. Inte azazetethi poletiza wode azazettonta ay miisheka qaxayanas nuni giigeti uttidos.
Inte xeellizay kare baggara beettizazi xalala. Oonikka tani Kirstoosasko gi ammanettikko zaarethi qoppo. Nuka iza malaka Kirstoosayta gididayssa izaadey woznan woththo. Goday nuus immida maata gish tani izan ceeqqikkokka yeelatikke. Hessi maatay taas imettiday nuni intena minisanas attin laallanas gidenna. Tani ha kiitan intena babisos ooththiza misatoppo. 10 Oone erizay issi issi asati “Phawuloosa kiitati deexxonne wolqama; gido attin izi nu achchan diza wode izi laafa; Iza haasayayka leqettidazakko!” gizazi gidana. 11 Hessatho giza asati nuni hahon dishe xaafi kiittidayssassinne qas intenara dishe nu ooththizayssa giddon aykko dummateththi bayndayssa shaakki eretto.
12 Gidikkoka barka bana nashshiza issi issi asatara nuna nurka gaththi xeellanas woykko istara nuna giigissanas xalokko. Isti qasse barka bana banara gaththi xeelliza gish isti yuushi qoppizayta gidettenna. 13 Nu qasse inteko gakkana gakkanaas Xoossi nuus immida ooso zawan simeretos attin wogappe aaththi ceeqqettizayta gidokko. 14 Inte qasse nu ooththizason diza gish Kirstoosa Mishiraachcho qaala tamarsanas nu inteko bida wode nuni hee nu zawappe aadhdhibeekko. 15 Hessa gish Xoossi nuus immida zawappe aadhdhidi hara asata ooththon gelidi wogappe aadhdhi ceeqqettokko. Hessafe bollara inte ammanoy diccana malanne nu oosoykka Xoossi nuus immida zawan inte giddon aakkanayssa naagon doos. 16 Hessa gish nu hara asi ooththiza zawa aadhdhidi kasetidi ooththettida ooson ceeqqettonta dishe intefe henin diza deretas Mishiraachcho qaala yootanas dandayoos.
17 Gido attin Xoossa Maxaafay “Ceeqqettiza asi Godan ceeqqetto” gides. * 18 Asi galattettanas dandayizay Goday gaalatikko attin barka bana gaalatin gidenna.
* 10:17 Er 9:24