9
Ammanizaytas miish keso
Yuhudan diza ammanizaytas kessiza miisha gish ta intes xaafanas koshshenna. Intes Akaayan diza asas maaddana lo7o qofay dizayssa ta erada “Akaaya asay zilaythafe oykidi maados giigettides” gaada Maqidooniya asas yootadis. Harappeka inte maaddanas koyda suure qofay darota lo7o oosos dentheththides. Hayssa ha hanozan nu intenan ceeqqettizayssi coo mela gidonta mala hayta nu ishata ta kiittadis. Inteka ta Kase intes gida mala naageti uttite.
Maqidooniya asati tanara inteko bishin inte giigetonta dizayssa beekko nuni intenan ceeqqettizayssan yeelatana. Inte qasse daro yeelatana. Hessa gish inte kase immana gidayssa kasetidi giigissana mala intena qofisanas gaada hayti ishati taappe kasetidi inteko gakkana mala koshshizayssi taas beettides. Hessathoka tani biza wode inte immanayssi giigi uttidaz gidana. Inteka immanayssi wolqara gidonta dosan gididayssa bessana.
“Guuth zerida asi guuth shiishana; daro zeridadey qas daro kath shiishana” giza qaala yuushi qoppite. Xoossi dosizay ba dosan immizade gidida gish issi issi asi immanas ba woznan qoppidaro ufayssan immo attin modhetishe coo wolqara immofo. Ubba wode haniza ubban inte intes gidi palahidi hara lo7o oosos gidana mala Xoossi intes ba anjo gujji immanas dandayees. Hessika
“Manqotas kiyatethan immides;
iza Xillotethi mernas deyana”
geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala. *
10 Zerizades zerethi, maanas kath immiza Goday inte zeriza zeretha izi keehi darsi immana. Izi inte kiyatetha oosoza ayfe intes darsana. * 11 Inte kiyatethan immoyssi nu baggara ista gakkiza asati Xoosse galatana mala inte ubba wode kiyatethi immana mala Xoossi intena ubbasora duresana.
12 Hayssi inte immiza kiyatetha oosoy ammanizayta meto maadoppe bollara asay Xoossa darsi galatana mala ooththes. 13 Hayssi inte kiyatetha oosozi inte Kirstoosa Mishiraachcho qaalan ammanidi ammanettidayta gididayssa, istasinne harataska inte kiyateth immidayssa erissizaz gidida gish isti wurikka Xoosse galatana. 14 Isti qasse Xoossi intes immida gita kiyatetha geedon intena siiqiza gish intes woossana. 15 Asa qaalan qoncisethafe bolla gidida Xoossa imotetha gish Xoossi galattetto.
* 9:9 Maza 112:9 * 9:10 Isa 55:10