8
Maado imo
Ta ishato! Xoossi Maqidooniyan diza ammaniza asas immida kiyatetha inte eranayssa ta koyays. Isti daro metoti dishe daro ufayetida. Keehi manqota gidikkoka daro kiyattida. Isti baasi dandayettizayssa malanne baasi dandayettizayssafekka aaththi immidayssa ta ista gish markatays. Yuhudan diza ammanizaytas maado immanas diggettonta mala nuna keehi woossida. Isti nuni qoppidayssafe bollara aaththi ooththida. Isti koyro bana Godas immida. Zaardika Xoossa shene mala banaka nuus immida. Hayssa oosoza koyro Titoosi doommida gish ha7ikka hayssa maado imoza izi polana mala nu iza woossidos. Inte ammanon, haasayan, eratethan, mino ooson, inte nuna siiqiza siiqon, ubba yo7on aadheta. Hessathoka kiyatetha oosonka aadhdhizayta gidite.
Ta hessa gizay intena coo mela azazanas gidenna. Gido attin hanko hara asay minni immizayssa intenara gaththa beyshin inte siiqoy tumu gididayssa shaaka erenasa. Inte nu Goda Yesus Kirstoosa kiyateth ereeta.
10 Hayssa ha hanozan taas lo7o gidi bettida zore ta intes immays. Zilaythi inte imo xalala gidonta dishin immanas koyroppe qoppiday intena. 11 Hessa gish inte immanas koydayssi polettana mala intes diza mala kase inte qoppidayssa ha7i ooththite. 12 Asi immanas woznappe koykko izaadey kiyatethan immizayssi ekketizay asi baasi dizaari mala immikko attin baasi bayndayssafe immishin gidenna.
13 Ta hayssatho gizay inte wurikka gina gidana mala attin inte imon waayetishin harati shempana mala gaada gidenna. 14 Inte waayetishin ista miishay inte meto ashshana mala ha7i qasse inte miishay ista meto ashsho. Hessa malan inte giddon ginatethi daana. 15 Hessika “Daro shiishshidades wodhdhibenna; guuth shiishshidadesikka paccibenna” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala. *
Titoosanne hanko iza laggeta
16 Tani intes qoppizayssa mala Titoosaykka intes woznappe qoppana mala ooththida Goday galattetto. 17 Titoosi inteko bizay barka ba qofan ufayssanpe attin nuni iza woossida gish xalala gidenna. 18 Mishiraachcho qaala ooson Woosa Keeththatan ubban dosettida ishaza nu izara gaththi yeddoos. 19 Hessafekka bollara hayssi nu ishay nuni hayssa lo7o oosoza Goda bonchos ooththishininne nuni ooththanas koyizayssa izas qoncisishin izi nunara biidi ooththanas Woosa Keeththati dooridade.
20 Hayssa kiyateth imettida miishaza nuni oykkishin nu bolla aykko boroykka gakkonta mala nuni naagetos. 21 Gaasoyka nuus waanna qofay Goda sinthan xalala gidonta asa sinthanka lo7o ooththanassa. *
22 Daro wode daro miishan paacetidi mino gidida nu isha Titoosara nu iza yeddiday hessassa. Izas inte bolla diza ammanoy daro gita gidida gish izi ha7i intena maaddanas kaseppe aaththi koyees. 23 Inte Titoosa gish eranas koykko izi intena maaddanas tanara ooththizade. Izara issife biza hanko ishati qasse Woosa Keeththati ba gish yeddida Kirstoosa bonchos eqqidayta. 24 Hessa gish inte istas inte siiqo bessite. Inte hessatho histikko inte siiqoynne nu intenan ceeqqettiza ceeqeteththay coo mela gidontayssa inte Woosa Keeththatas bessandeta.
* 8:15 Kessa 16:18 * 8:21 Leem 3:4