7
Hessa gish ta siiqoto! Hayssi hidotay nuus imettida gish ashonne ayana tunisiza ay miishafekka ane nuna geeshshoos. Xoossas yashshan nu geeshshatetha ane kumeth histoos.
Phawuloosa ufays
Inte nuna ufayssan mokki ekkite. Nuni oonakka qohibeekko; oonakka naaqibeekko; oona go7akka nuus baleththi ekkibeekko. Tani hessatho gizay inte bolla pirdanas gidenna. Hayssafe kase ta intes yootida mala inte nu woznan deeta. Hessa gish hayqonka gidin paxanka ubba wode nu intefe shaaketokko. Taas inte bolla diza ammanoynne ceeqeteththi daro gita. Ta intenan minetays. Nuna gakkiza meto ubban tani keeha ufayetays.
Nuni Maqidooniya gakkida wodekka dumma dumma baggara metoy nuna gakkides attin nuni aykkokka shempo demmibeekko. Nuus soora hirgay, karera qas ooshi dees. * Gido attin muuzotidayta minthethiza Goday Titoosa yuussan nuna minthethides. Nuni minetiday iza yuussan xalala gidonta dishin inte iza minthethidayssa nu gujji siyida gishassa. Inte tana laamotidayssa taas qadhetizayssa qoppizayssakka izi nuus yootin siyada tani daro ufayetadis.
Tani hayssafe kase intes xaafida kiitay intena mishisida gidikkoka he kiita xaafida gish tani hessatho aazas xaafadina gaada modhetikke. Modhetikkokka ta modhetanay guutha wodes inte tana mishisida gishassa. Ha7i gidikko ta ufayetays. Tani ufayetida gaasoy tani intena michisida gish gidonta inte he miishappe dendidayssan maarotethan gelidi laamettida gishassa. Hessa gish inte mishetikkokka Xoossa shene mala gidida gish nuni intena aykkokka qohibeekko guussa. 10 Xoossa shene mala gidida mishetethi gede maareti attanaso gaththees. Hessaska modhetethi deenna; woznappe gidonta maareteth gidikko hayqon gaththees.
11 Hayssi inte muuzotethay Xoossa shene mala gidida gish hessi ay mala minotethan, ay mala oysha zaaron, ay mala elle hanqetethan, ay mala yashshatethan, ay mala laamotethan, ay mala lo7o amon, ay mala muran intena gaththidakkonne ane inte woznan yuushi qoppite. Inte qasse hanida ubbanka he hanozappe geesh gididayssa markasideta. 12 Hessa gish ta intes xaafidayssi inte nuus ay mala ammanettizaytakkone inte intena Xoossa sinthan beyana malappe attin qohidade gishshinne qohetidade gish gaada gidenna. 13 Nuni minetidayssafe bollara Titoosi demmida ufayssan daro ufayetidos. Nuni ufayetidaykka inte wurikka Titoosa minthethida gishshinne iza wozna shempisida gishassa. 14 Tani intenan ceeqqettizayssa kase Titoosas yoota wothadis. Inteka tana yeelasibeykketa. Ubba wode ta intes tuma xalala yootashe days. Hessika nuni inte gish Titoosas yootida yo7oy tumu giidi ammanettides. 15 Inte wurikka azazettizayta gididayssa, yashshatethaninne kokkorishe inte iza mokki ekkidayssa Titoosi qoppi ekkidi izi intena siiqizayssas zaway baawa. 16 Takka ubba baggara intenan ammanettanas dandayida gish ta daro ufayetadis.
* 7:5 2Qoro 2:13