6
Nuni Xoossara ooththizayta gidida mala inte ekkida Xoossa kiyatetha coo mela ashshofte gishe nu intena woossos. Xoossi “Tani taas giigida gallas nena siyadis! Attiza gallas ta nena maaddadis!” giza gish lo7o wodey hekko ha7i! Atetha gallassikka ha7ikko!*
Nu oosoy leqetonta mala ay wodekka oonaska nuni dhuphe gidokko. Hessafe aaththidi waayenne meto un7oka dandayan Xoossas ooththiza asata mala ay ogerakka nunatetha aaththi immos. Nuni Xoossas ooththizayta gididayssa bessizay garafeteththan, qashetethan, hirgan, daaburi ooson, dhisikko dhayoninne gafanna. * Hessathoka geeshshatethan, eratethan, dandayan, kiyatethan, Xillo Ayana kaaloninne qoodheppe qommon gidonta siiqon, tuma qaalaninne Xoossa wolqanna. Nu Izan gede oli xooniza ola miishinne kametti attiza gondalley xillotetha. Bonchos gidin woykko kawushshas, qoodhetanas woykko galatanas nuni giigetidayta. Nuni tumanchata shin ase baleththizayta geetettidos. Nuni eretidayta shin eretontayta gididos. Isti hayqqidaytakko gishin nuni paxa doos. Asay nuna bukki bukkinka nu hayqqibeekko. 10 Muuzoy nuna gakkikkoka ubba wode ufayetoos. Nu manqokko shin daro manqota dure Kessoos. Nuus aykkoyka bayndayta shin wurikka nuus dees.
11 Inteno Qorontoosen dizayto! Ta kase intes qonccen yootadis. Nuni nu wozna intena wursi bessidos. 12 Inte qasse nuna inte siiqo bessanas uuzetideta attin nu intena nu siiqo bessanas uuzetibekko. 13 Aaway ba naas yootiza mala takka intes ane yootays. Nuni nu wozna keehi doyidi nu qofa intes qoncisoyssatho inteka nuus hessatho qoncisite.
Ammanontaytara zupeteth aggo
14 Ammanonta asara giigay baynda issifetethan oyketofte. Xillotethinne nagaray waani issifettanas dandayizee? Poo7oynne dhumay issife waani daana dandayizee? 15 Kirstoosinne Dabuloosi waani gaagganas dandayizoo? Ammanizadey ammanontadera aazan laagettanas dandayizee? * 16 Xoossa Woosa Keeththas eeqatara aaza gaaggoy dizee? Xoossika
“Tani ta duussaso ta dereza giddon ooththana;
takka istara daana;
istasika Goda gidana.
Istika ta dereta gidana” giidi kase yootida mala nuni issoy issoy de7o Xoossa Keeththata. * 17 Goday
“Inte ista giddofe shaaketidi kezite!
Tuna miish bochchofte;
takka intena ekkana. *
18 Ta intes Aawa gidana;
inteka taas attuma naytanne maca nayta gidandeta”
gees wursikka dandayiza Goday.*
* 6:2 Isa 49:8 * 6:5 Hawa 16:23 * 6:15 dabuloosi Girike qaalara “Belyal” woykko “Belyar” geetettes; Ibraaweeta qaalara “Bel7ol” geetettes. Birishechchay go7ay bandayssa [ayfey bandaysa] woykko wogay bandayssa guussa. * 6:16 1Qoro 3:16; 6:19 * 6:17 Isa 52:11 * 6:18 2Same 7:14; 1Taar 17:13; Isa 43:6; Er 31:9