2
Ta intena mishisanas koyonta gish qasseka inteko biikke gaada qofa qachadis. Ta intena mishisidaz gidikkoka mishetida intefe aadhi ufaysizay taas haray ooni dizee? Ta kase intes xaafiday ta inteko biza wode tana ufayssanas bessiza asati tana mishisoppeto gaada xaafadis. Gaasoyka ta ufayetikko intes ubbaska ufays gidanayssa ta ammanays. Ta intes hessatho xaafishin ta woznan daro miishaynne daro qofay kumi dishin daro afunxashe xaafadis. Hessaka ta ooththiday ta intena daro siiqizayssa inte erana mala gaada attin intena mishisanas gidenna.
Qohidades atto guus
Oonikka ase qohida gidikko gujecho gidonta mala he qohidadey tana xalala gidonta guuthara gidikkoka intenaka wursi qohides. Hessa mala asas daro asay iza bolla woththida qixaatey izaades gidana. He addey keehi muuzotidi hidota qanxonta mala inte hessades atto iza giidi minthethanas bessees. Hessathoka inte iza siiqizayssa zaarethidi iza bessana mala ta intena woossays. Ta hayssa intes xaafiday inte intena gakkiza paace xoonidi ubban inte azazettizakkonne eranasa. 10 Inte atto gizades takka atto gays. Qasse ta tumappe atto gaanazi diza gidikko Kirstoosa sinthan ta atto gizay inte gish gaada. 11 Ta hessatho ooththizay Xala7ey geliza xoo7e demmoonta mala gaadakko! Nu iza gene qofa balokko.
12 Tani Kirstoosa Mishiraachcho qaala yootanas Xiro7aada bida wode Goday taas ooso oge doyides. 13 Gido attin tani ta isha Titoosa heen demmoonta aggida gish ta woznay shemponta ixida gish isti tana heeppe moyzin Maqidooniya dere badis.
14 Gido attin Kirstoosa baggara ubba wode nuna xoono ogen kaalethi yuushizanne ba lo7o eratetha nu baggara ubba soon qoncisiza Godas galatay gakko. 15 Gaasoyka nuni dhayanaytassinne attanaytas giddon Kirstoosa baggara Xoossas shiiqida sawo tunnu giza exane mala. 16 Dhayanaytas nuni wodhiza xinqo. Atanaytas qasse hayqoppe gede de7oso efiza de7o sawo. Histin hayssas bessizadey oonee? 17 Nuni Wodhe demmanas giidi Xoossa qaala shaqaca mala walakerethidi bayziza daro asata mala gidokko. Gido attin Xoossafe kiitettida suure asa mala gididi Kirstoosan Xoossa sinthan suure yootos.