3
Ooratha caaqo oosanchata
Nuni ha7i nurka nuna zaaridi galatinoo? Woykko hara asata mala intes gidin woykko intefe haa nuus xaafettida galata dabdaabe koshshizeshaa? Inte qasse asi wuri erizaynne nababetiza nu wozna garsan xaafettida dabdaabeta. Inte qalamen xaafettidayta gidonta de7o Xoossa Ayanan xaafettidayta; qasseka shuchcha bolla wooceti xaafettidayta gidonta asa woznan xaafettidaytanne inte nunan go7ettida Kirstoosas qonce dabdaabeta. *
Kirstoosa baggara nuus Xoossa bolla diza ammanoy hessa misatees. Nuna hessas gaththiday Xoossafe attin nuni nu wolqan ooththidos giza miishi issinaka baawa. Hessika pidalen xaafettida wogan gidonta Ayanan xaafida ooratha caaqo qaala oosanchata nu gidana mala ooththides. Gaasoyka pidalen xaafettida wogay wodhees; Ayanay gidikko de7o immees. *
Hessa gish Isra7eele nayti iza ayfeson diza boncho gaasoteththan Muse ayfeso tishshi histi xeeloy ista xoonana gakkanaas hessi guyeppe dhayanayssinne shuchcha bolla pidalen wooceti xaafetidi hayqo oosos gididayssi bonchon qoncizayssa gidikko; * histin Ayana oosos waanidi hessafe aadhdhiza bonchoy denee? Asi izan pirdetiza oosoy hessa mala bonchettizayssa gidikko asi izan xilliza oosoy hessafe keehi aadhdhiza bonchoy izas waani deenee? 10 Hayssafe kase bonchettidayssi hara izappe aadhdhiza bonchoy dizayssara giigissishin bonchoy bayndayssa gidides. 11 Dhumi dhumi bizayssas hessa mala bonchoy diikko mernas minni eqqi daanayssas hessafe keehi aadhdhiza bonchoy waani dennee?
12 Hessa gish hessa mala hidotay nuus diza gish nuni xalatethan hasayos. 13 Isra7eele nayti Muse ayfesoy xoliqizayssa aggi aggi bishin isti wursetha beyonta mala izi ba ayfeso goozida Muse mala gidokko. * 14 Gido attin kase gal7a caaqo qaalay nababetishin he wode goossazi hach gakkanaas kichchonta gish ista woznay doccida mala dees. He goossay ha7ikka kichchibenna. Izikka kichchanay Kirstoosan xalala.
15 Hach gakkanaassikka Muse maxaafati nababetiza wode he wode goossay ha7ikka ista wozna goozi oykkees. 16 Gido attin issadey Godakko simmiza wode goossazi qaareti kichchees. * 17 Goday Ayana. Goda Ayanay dizason aylleteth deenna. 18 Nunikka Goda boncho mastoote mala xolqettishe iza misatanas ha bonchofe gede hara bonchon laamettana. Hessika Ayana gidida Godappe.
* 3:3 Kessa 24; Er 31:33; Hizi 11:19; 36:26 * 3:6 Er 31:31 * 3:7 Kessa 34:29 * 3:13 Kessa 34:33 * 3:16 Kessa 34:34