4
Tumu Hawaaretetha ooso
Xoossa maarotetha daroppe dendidayssan hayssi ha oosozi nuus diza gish nuni hidota qanxokko. Gido attin geemara haniza yeelasiza yo7ota nu aggidos. As baleththokko; Xoossa qaala wordora walakkokko. Hessa histanappe tumu yo7ota qoncera yootishe asi wurikka nu gizayssa ekkana mala nunatetha Xoossa sinth shiishoos. Nu Mishiraachcho qaalay gordettikkokka izi gordettiday dhayanaytassa.
Xoossa leemiso gidida Kirstoosa boncho Mishiraachcho qaala poo7oza ha alame asay beyonta mala hayssa ha alameza Xoossi ammanonta asa wozna muumisides. Nuni Yesus Kirstoosi Goda gididayssa sabakoos attin nuna sabakkokko. Nuka nu baggara Yesusa gish intes ooththizadenta gididos. Kirstoosa sinthan Xoossi ba boncho eratetha poo7o nuus immanas “Poo7oy dhuman poo7o” gida Xoossi ba poo7o nu woznan poo7isides. *
Gido attin hayssi gita wolqay nuus Xoossafe imettides attin nuuppe gidontayssa bessana mala hayssi boncho miishay nunan oto misatizayta giddon dees. Awa baggarakka nuna sugikkokka nuni tinth gi meqokko. Nuus yo7oy tippi giikkokka hidota qanxokko. Nu goodetikkokka wora wodhdhi attokko. Isti nuna shoci gendersikkoka nu dhayokko. 10 Yesusa de7oy nu asatethan qoncana mala nuni iza hayqo ubba wode tookki yuuyoos. 11 Yesusa de7oy hayqqiza nu asatethan qoncana mala paxa diza nuni ubba wodekka Yesusa gishas hayqos aadhdhi imettoos 12 Hessa gish nu hayqos aadhdhi imettishin inte qas de7on gakkeeta.
13 Kase Geeshsha Maxaafan xaafettida mala “Ta ammanida gish haasayadis” geetettidaysa nuka hessa he ammano Ayanan ammaniza gish hasayos. * 14 Gaasoyka Goda Yesus Kirstoosa hayqoppe denthidayssi nunakka izara issife denthidi intenara ba sinth shiishanayssa nu eroos. 15 Daro asa gakkishe diza kiyatethi Xoossa bonchos galata bolla galata gujjana mala hayssi wurikka intena go7anas hanides.
16 Hessa gish nu hidota qanxokko; nuus kare bagga asatethay dhay dhay biikkoka nuus gaaththa bagga asatethay gallas gallas ooraxi ooraxi baasi. 17 Hessas ha7i guutha wodes nuna gakkiza waayey izara giiganas dandayonta mernas gidiza bonchon nuna gaththana. 18 Hessa gish nu tishshi histi xeellizay ha7i ayfen beettiza miisha bolla gidonta ha7i ayfen beettonta miisha bolla dees. Ha7i betizayssi izi ha7is xalala. Ha7i ayfen beettontays gidikko izi mernassa.
* 4:6 Medhe 1:3 * 4:13 Maza 116:10