4
Kirstoosa baggara betida issifeteth
Hessa gish Goda sunthan qashetida tani inte xeeygetida xeeyssas bessiza duus daana mala intena woossays. Mulekka ashketanne shugota gidite. Issoy issara siiqon diitenne issoy issa dandayite. * Saroteth immiza Ayana issifeteth naaganas minnite. Inte xeeygettida gallas issi hidotaako xeeygetida mala issi asatethinne issi Ayanay dees. Issi Goday, issi ammanoynne issi xinqatay dees. Ubbafe bollara gididay, ubba bolla ooththizay, ubbason dizay, ubbas Aawa gidida issi Xoossi dees.
Gidikkokka Kirstoosi immana gi qachida mala nuus issas issas dumma dumma imotethi imettides. Hessa gish
“Izi pude kezida wode di7o di7ides;
Asas kiyatetha imota immides”
geetetti Geeshsha Maxaafan xafetidees. * Histin “Izi pude kezides” guussi qasseka duge biitta gars wodhdhides guus gidonta agikko hessi ay guussee? 10 Izi duge garse wodhdhidayssi kumeth alame medheteth kumana mala saloppekka bolla keziday iza.
11 Issi issi asati Hawaareta, baggati Nabeta, harati Mishiraachcho qaala sabake, baggayti qasse heemmizaytanne tamarsizayta gidana mala izi imota immides. 12 Hessika Kirstoosa asateth gidida Woossa Keeththiya keexettana mala ammanizayta ammano oosos giigissanassa. 13 Hessika hananay nu wurikka Xoossa Naa ammanoninne iza eron beettiza issifetethako gakkidi kumeththa as gidanas Kirstoosan nuni Kirstoosatho kumeththinne polo gidana mala.
14 Hessa gish abba bolla dendiza gote carkoy heenne ha shocechiza mala dumma dumma timirte carkon asa geneninne baleththon ane nuni heenne ha phonqetishe qeeri guutha nayta mala hanokko. 15 Hessatho hano aggidi tuma siiqon haasayishe hu7e gididayssakko hanizazan ubban ane diccoos. He hu7ezika Kirstoosa. 16 Iza geedon asatethi wuri xaphon oyketidi issi issi asatethi ba ooso ooththishe wurikka siiqon diccessinne banaka minthes. *
Poo7o nayta mala duus
17 Ayzaabeta mala coo mela qofan mela simeretanas intes bessenna gaada ta intena zorays. 18 Ista woznay muumida gishshinne yuushi qopponta gish ista wozna ayfey qooqides. Isti Xoossa de7oppe shaaketida. 19 Ista woznay doccida gish kalloy baynda ba koyda mala bana kalthonta amoninne tunatethan daanas wogay baynda iita oosos bana aaththi immida.
20 Inte qasse Kirstoosa hessa malan eribeyketa. 21 Ee tumukka inte iza gish siyidetanne Yesusan diza tuma izappe tamarideta. 22 Inte kase diza dussay baleththiza amon qitattida gish kase ceega asateth intefe qari yeggana mala tamarideta. * 23 Qasseka inte qofay Ayanan ooraxo. 24 Tumu xillotethaninne geeshshatethan Xoosse misatana medhetida ooratha asateth may7ite. *
25 Nu wurikka issi asho gidida gish wordoteth diggidi nuni nu garsan issoy issara ane tuma hasayos. * 26 Hanqettite shin nagara ooththofte; inte hanqon dishin awa arshey wullofo. * 27 Xala7es soho immofte. 28 Kase kaysotizadey hayssafe guye kaysotoppa. Gido attin metotetidi iza woossizaytas immiza miish iza kushen daana mala lo7o miish ba kushera ooththi demmanas daaburo.
29 Koshshiza mala hanko siyizayta go7izazinne maaddiza qaalappe attin go7oy baynda qaalay inte duunappe kezoppo. 30 Inte attana gallassas atamettida Xoossa Xillo Ayana mishisoppite. 31 Camo yo7o wursi hanqokka, yiillo, oosh, cashshe, qasseka hanko hara iitateth wursi intefe diggite. 32 Intena Xoossi Kirstoosa baggara atto gida mala inteka inte garsan atto atto geetettite; issoy issara kiyatanne issoy issas qadhetizayta gidite. *
* 4:2 Qola 3:12-13 * 4:8 Maza 68:18 * 4:16 Qola 2:19 * 4:22 Qola 3:9 * 4:24 Qola 3:10 * 4:25 Zaka 8:16 * 4:26 Maza 4:4 * 4:32 Qola 3:13