5
Hessa gish inte dosettiza nayta mala Xoosse misatite. Kirstoosi nuna siiqida mala qasseka nu gish bana sawiza yarsho ooth Xoossas immida mala inteka siiqon simeretite. *
Laymay woykko tunatethi woykko uuzetethi mulekka inte giddon betoy attin zigirsikka siyetofo. Hessa malay geeshsha Xoossa asas bessenna. Inte galata galatizayta gidite attin ase yellachiza laafa haasayay coo eeyateththa yo7oy intes besontaa gish hessa malay inte garsan dooppo. Qasseka inte laymatizaytas woykko tunatas woykko uuzetizaytassinne eqqas goynnizaytas Kirstoosa kawoteththaninne Xoossa Kawoteththan istas laatasoy bayndayssa inte erite.
Intena oonikka wordo hasayon baleththofo. Gaasoyka Xoossa hanqoy izas azazettonta nayta bolla yaanay haytanta malanna. Hessa gish hessanta malara zupetoppite. Kase inte dhuma shin Godan ha7i inte poo7o. Inte poo7o nayta mala diite. Poo7os ayfey lo7etethan, Xillotethaninne tumatethan ubban dees.
10 Hessathoka Goda ufaysiza miish koyite. 11 Ayfey baynda dhuma oosora intes aykko gagoteththi dooppo. Hessafe iita ooso qonce kessite. 12 Dhuman diza asati geeman ooththiza miisha gish haasayayka yellaches. 13 Poo7oy poo7idazi wuri qonceen bettes. 14 Gaasoyka wursi bessizay poo7o. Hessa gish “Neno, dhiskizaysso beegga! Hayqoppe denda, Kirstoosi nees poo7isana” geetettides.
15 Hessa gish eratethi bayndayta mala gidonta inte waanidi erata mala daanakkonne naagetite. 16 Hayssi wodezi iita gidida gish hessa lo7ethi eritte. * 17 Hessa gish eeyata gidopite; Goda sheney azakkonne yuushi qoppite.
18 Ayanay kumidayta gidite attin mathosiza ushshan mathotofte. Hessi mela miisha laaleththa. 19 Ayana yethan galatara gaththi yexishe inte giddon issoy issara hasayettite. Inte sabaninne yethan kumeththa woznappe Goda galattite. 20 Hessan Xoossa Aawa, Goda Yesus Kirstoosa suntha ubba miishas ubba wode galattite.
Machonne azina
21 Inte Kirstoosa bonchos giidi yashshara issoy issas azazetite.
22 Macheto inte Godas haarettiza mala inte azinatas haarettite. * 23 Kirstoosi ba asho gidida Woossa Keeththays hu7e gidida mala azinaykka ba macheysi hu7e. 24 Hessa gish Woossa Keeththiya Kirstoosas azazettiza mala machetikka ba azinatas ay hanonka azazettanas bessees.
25 Azinato! Kirstoosi Woossa Keeththayo siiqida malanne bana izi gish aaththi immida mala inteka inte macheta siiqite. * 26 Ba qaala baggara haaththan meeci geshshidi erays dummasida mala. 27 Hessathoka qitay woykko ayfeso xirphotethi woykko issi iitay izi bolla beettonta geeshinne balay izi bolla bayndaro boncho Woossa Keeththe histidi erays shiishanassa. 28 Azinatikka hessatho ba macheta ba asho mala siiqanas bessees. Ba macho siiqizadey bana siiqees. 29 Barka bana ixizadey oonikka baawa. Ba ashos meessinne bana naagees. Kirstoossikka Woossa Keeththas hinnitho ooththides. 30 Nuni Kirstoosa asatetha. 31 Hessa gish “Asi aayonne aawa aggidi ba macheyra issino gides; nam7aykka issi asho gidettes” geetetti Geeshsha Maxaafan xafettides. * 32 Hayssi daro xuura yo7o, takka hayssa Kirstoosa gishshinne Woossa Keeththa gish yootays. 33 Gidikkokka intefe issi issadey ba macho bana siiqiza mala siiqo; machakka ba azina bonchu.
* 5:2 Kessa 29:18; Maza 40:6 * 5:16 Qola 4:5 * 5:22 Qola 3:18; 1Phex 3:1 * 5:25 Qola 3:19; 1Phex 3:7 * 5:31 Medhe 2:24